ITPB1/415-1069/12/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w remanencie sporządzanym dla potrzeb ustalenia dochodu zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazywania tylko towarów handlowych i tym samym nie ma obowiązku dokonywania spisu z natury leków i wyrobów medycznych wykorzystywanych podczas świadczenia usług weterynaryjnych, jak również nasienia i innych materiałów związanych z usługami wspomagającymi chów i hodowlę zwierząt?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2012 r. (data wpływu 1 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku ujęcia materiałów w spisie z natury - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku ujęcia materiałów w spisie z natury.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od dnia 1 października 1996 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności są:

  • działalność weterynaryjna PKD 75.00.Z
  • działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z
  • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z.

Wnioskodawca w ramach działalności weterynaryjnej świadczy usługi w zakresie profilaktyki i leczenia zwierząt. Dla potrzeb ww. usług dokonuje zakupu leków i wyrobów medycznych takich jak: bandaże, strzykawki, igły itp. Świadczone usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt obejmują sztuczne unasiennianie, korekty racic oraz usuwanie poroża. Do świadczenia usługi inseminacji niezbędne jest nasienie. Ponadto Wnioskodawca prowadzi sprzedaż pasz i dodatków paszowych oraz akcesoriów pielęgnacyjnych dla zwierząt. Wnioskodawca jest małym podatnikiem oraz płatnikiem podatku VAT. Dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Koszty księgowane są zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w dniu wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Dochód opodatkowany jest stawką 19%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w remanencie sporządzanym dla potrzeb ustalenia dochodu zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazywania tylko towarów handlowych i tym samym nie ma obowiązku dokonywania spisu z natury leków i wyrobów medycznych wykorzystywanych podczas świadczenia usług weterynaryjnych, jak również nasienia i innych materiałów związanych z usługami wspomagającymi chów i hodowlę zwierząt...

Wnioskodawca uważa, że remanent sporządzany dla potrzeb ustalenia dochodu z działalności gospodarczej powinien zawierać tylko towary handlowe, którymi zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. W związku z tym, że poza działalnością handlową Wnioskodawca świadczy usługi, które są usługami niematerialnymi, wszelkie zakupione, związane z nimi materiały nie powinny być w remanencie uwzględniane. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. Wobec tego w remanencie muszą być wykazane między innymi materiały podstawowe oraz materiały pomocnicze. Pojęcia te zostały zdefiniowane w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania-puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi. Definicja materiałów pomocniczych została zawarta w § 3 pkt 1 lit. c) rozporządzenia, zgodnie z którą materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

Wobec powyższego Wnioskodawca stwierdził, że świadcząc usługi weterynaryjne jak również wspomagające chów i hodowlę zwierząt zużywa artykuły, które nie stają się częścią usługi, dlatego też nie powinny być ujmowane w remanentach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

Przy kwalifikowaniu wydatku w koszty podatkowe trzeba stwierdzić, czy spełniają one dwa warunki: wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów oraz nie może to być wydatek wymieniony w zamkniętym katalogu negatywnym, wymienionym w przepisie art. 23 ww. ustawy.

W myśl art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa (...).

Tym samym w remanencie początkowym oraz końcowym podatnik zobowiązany jest ująć m.in. materiały podstawowe oraz materiały pomocnicze.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera jednak definicji obu wyżej wskazanych pojęć. Wyjaśnienie tych pojęć można odnaleźć w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

W świetle § 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi.

Materiałami pomocniczymi, w świetle postanowień § 3 pkt 1 lit. c) ww. rozporządzenia, są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

Z kolei, wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane (§ 3 pkt 1 lit. d) ww. rozporządzenia).

Szczegółowe zasady dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zostały zawarte w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, stanowiącym objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jak wynika z treści ww. załącznika, kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Natomiast kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. Do wpisywania łącznej kwoty wydatków wykazanych w kolumnach 12 i 13 jest przeznaczona kolumna 14.

Zasady dotyczące sporządzenia spisu z natury określa natomiast § 27 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w świetle którego, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:

  • działalność weterynaryjna,
  • działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

Wnioskodawca w ramach działalności weterynaryjnej świadczy usługi w zakresie profilaktyki i leczenia zwierząt. Dla potrzeb ww. usług dokonuje zakupu leków i wyrobów medycznych takich jak: bandaże, strzykawki, igły itp. Świadczone usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt obejmują sztuczne unasiennianie, korekty racic oraz usuwanie poroża. Do świadczenia usługi inseminacji niezbędne jest nasienie. Ponadto Wnioskodawca prowadzi sprzedaż pasz i dodatków paszowych oraz akcesoriów pielęgnacyjnych dla zwierząt.

W świetle powyższego należy uznać, że wykonane usługi weterynaryjne oraz usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt stanowią wyrób gotowy, zaś materiały zużywane w toku świadczenia usług, które stają się główną substancją (budulcem, elementem) gotowego wyrobu bądź bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (jak np. leki, nasienie) zaliczane są odpowiednio do materiałów podstawowych i pomocniczych w rozumieniu § 3 pkt 1 lit. b i c) ww. rozporządzenia, a zatem podlegają ujęciu w spisie z natury.

Natomiast wydatki poniesione na zakup pozostałych produktów, takich jak: bandaże, strzykawki, igły itp. należy ująć podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jako pozostałe wydatki, gdyż nie stanowią one materiałów podstawowych. Nie można ich także uznać za materiały pomocnicze, bowiem mimo iż są one nabywane w celu wykonania usługi, to nie oddają bezpośrednio usłudze swoich właściwości.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.