IPTPP4/443-372/12-6/ALN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących wpłat dokonanych na indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia z dnia 25 maja 2012 r. (data wpływu 30 maja 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. (data wpływu 17 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów z tytułu wpłat na indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu:

 • sprzedaży wody i ścieków,
 • wpłat za dokonanie przyłącza kanalizacyjnego,
 • wpłat na indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. (data wpływu 17 sierpnia 2012 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego, przeformułowanie pytań oraz brakująca opłatę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Dokonuje sprzedaży usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Są to usługi w zakresie rozprowadzania wody, wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne i niemieszkalne (świadczenie ich przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą), usługi w zakresie odprowadzania ścieków. Rozliczenia dotyczące wody i ścieków są całkowicie skomputeryzowane, poprzez odpowiednie oprogramowanie oraz sprzęt inkasencki dający możliwość drukowania faktur VAT w terenie. Sprzęt ten stanowi integralną część zakupionego programu. Program ten pozwala na szczegółowe prowadzenie ewidencji odbiorów wody i ścieków, okresów rozliczeń, ewidencji wodomierzy oraz ilości zużytej wody. Wszyscy odbiorcy otrzymują faktury VAT. Udział obrotów w roku 2011 z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem na rzecz ludności był wyższy niż 80 %. W związku z tym Gmina korzysta ze zwolnienia z ewidencji obrotu za pośrednictwem kas na podstawie § 3 ust. l ww. rozporządzenia.

Ponadto Gmina na podstawie art. 7 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123, poz. 858 ze zm.) zobowiązana jest w ramach zadań własnych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W związku z tym Gmina realizowała i zamierza realizować następujące projekty:

Punkt 1

W latach 2010-2011 projekt „”. W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano sieć kanalizacji sanitarnej i po części ciśnieniowej. Przedmiotowy projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Działania Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, oś priorytetowa IV, działanie, rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podatek VAT był niekwalifikowalnym kosztem projektu. Ponadto poza ww. projektem Gmina wykonuje przyłącza do wybudowanej sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych.

Z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, że to osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zapewnia na własny koszt realizację budowy przyłącz do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, tym samym budowa przyłącza kanalizacyjnego nie mieści się w ramach zadań własnych gminy. Dlatego też aby móc realizować tę inwestycję w takim zakresie Gmina zawarła z mieszkańcami umowy cywilno-prawne. Zgodnie z umową Gmina zobowiązuje się do wykonania na rzecz właściciela nieruchomości przyłącza i w konsekwencji przyłączenia do sieci kanalizacyjnej danej nieruchomości. Natomiast druga strona w zamian za wykonanie świadczenia zobowiązuje się do dokonania wpłat w określonej wysokości. Dokonanie wpłat w całości jest warunkiem wykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku wpłat należności Gmina ma prawo wstrzymać wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej do czasu uregulowania całości należności. Gmina nie pobiera opłat za przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej.

Mienie powstałe w wyniku realizacji zadania tj. sieci kanalizacyjnej jest związane z wykonaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Właścicielem wybudowanego przyłącza będzie właściciel nieruchomości.

Wpłaty za wykonane przyłącza kanalizacyjne dokonywane są częściowo na rachunek bankowy Gminy z dopiskiem w tytule „wpłata na kanalizację Etap II”, a część dokonywana jest w kasie Urzędu Gminy z dopiskiem „wpłata na kanalizację Etap II”.

Z ewidencji księgowej wpłat wynika za co dokonywana jest zapłata, dochody te ujęte są w budżecie Gminy, w następującej klasyfikacji budżetowej 010-01010-6290 (infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, wpłaty z różnych dochodów).

Punkt 2.

Gmina zamierza realizować zadanie inwestycyjne pod nazwą „”.

Zadanie to planuje się realizować przy udziale środków finansowych z programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach działania 321- podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Przedmiotem projektu będzie budowa 106 przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszty całkowite zadania wynoszą 2.701.217,56 zł, a koszty kwalifikowalne, które nie obejmują między innymi podatku VAT – 2.196.111,83 zł. Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy. W etapie 1 który będzie zrealizowany w 2012 r. poniesione koszty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski wynoszą łącznie 906.755,38 zł. W tym dofinansowanie w ramach PROW 541.679,00 zł.

W II etapie przewidzianym do realizacji w roku 2013 zostaną poniesione koszty związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nadzorem inwestorskim. Wartość poniesionych do wykonania prac w II etapie wynosi 1.794.462,18 zł, z tego dofinansowanie w ramach PROW 1.105.404,00 zł. Na realizację przedmiotowego projektu Gmina będzie otrzymywała wyprzedzające finansowanie ze środków Banku. Przedmiotowe oczyszczalnie zostaną przekazane w dzierżawę właścicielom nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr w sprawie „” z dnia na podstawie stosownej umowy.

Pomiędzy Gminą, a właścicielami nieruchomości zostaną zawarte umowy cywilno-prawne na okresowy wywóz nieczystości z wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich unieszkodliwienie na oczyszczalni ścieków. Usługi te będą opodatkowane podatkiem VAT. W związku z powyższym powstałe w ramach przedmiotowego projektu mienie będzie związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina będzie osiągała obroty opodatkowane podatkiem VAT z tytułu użytkowania powstałej infrastruktury i będą to obroty tej jednostki.

Udział w kosztach budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków montowanych w gospodarstwie właściciela wynosić będzie 1.800,00 zł.

Gmina nie miała wcześniej obowiązku ewidencjonowania wykonywanych czynności na kasie fiskalnej.

Gmina przed dniem 1 stycznia 2011 r. nie rozpoczęła ewidencjonowania wykonywanychczynności przy użyciu kasy rejestrującej.

Łączna kwota z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 201Ir. Nr 177, poz. 1054) tj. z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwotę 40.000 zł.

Każde świadczenie - inne niż korzystające ze zwolnienia na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ( Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokonane przez Gminę jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę.

Liczba wszystkich dokonanych transakcji w zakresie świadczonych usług innych niż korzystających ze zwolnienia na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930) - na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 oraz liczba odbiorców tych usług w tym okresie była większa niż 20.

Za świadczone usługi inne niż korzystające ze zwolnienia na podstawie § 3 ust l pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub w kasie Urzędu Gminy.

Z ewidencji i dowodów wpłat dokumentujących sprzedaż świadczonych usług jednoznacznie wynika jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczyła.

Udział obrotów z tytułu sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 20l0 r. w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy w 2011 r. wyniósł 82,49%.

Klasyfikacja dokonana przez Wnioskodawcę usług będących przedmiotem wniosku według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) z 2008 r.:

 • dostawa wody - 36.00.20
 • odprowadzanie ścieków - 37.00.11
 • przyłącza kanalizacyjnego - 43.22.11.0
 • indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków - 43.22.11.0
W związku z powyższym zadano następujące pytania (znaczone jako pytania nr 3 i nr 4 w uzupełnieniu wniosku).
 1. Czy Gmina powinna ewidencjonować za pomocą kas rejestrujących wpłat na indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków, jeżeli obroty ze sprzedaży zwolnionej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie niższy niż 80% ...
 2. Czy Gmina powinna ewidencjonować za pomocą kas rejestrujących wpłaty na indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków, jeżeli obroty ze sprzedaży zwolnionej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie wyższy niż 80% ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności, określonej w art. 111 ust 1 ustawy, był wyższy niż 80%, dlatego Gmina będzie musiała ewidencjonować na kasie fiskalnej wpłaty mieszkańców na indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 2. Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności, określonej w art. 111 ust 1 ustawy, był wyższy niż 80%, Gmina nie będzie musiała ewidencjonować na kasie fiskalnej wpłaty mieszkańców na indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W art. 111 ust. 8 ustawy ustawodawca wskazał, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W myśl § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W wykazie czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, pod pozycjami:

 • nr 3 wymieniona została „woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody” symbol PKWiU 36,
 • nr 4 wymienione zostały „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, osady ze ścieków kanalizacyjnych” symbol PKWiU 37.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80%.

Natomiast ust. 2 ww. paragrafu stanowi, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca pierwszego półrocza danego roku, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy albo niższy niż 80 %, z zastrzeżeniem ust. 3.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, którzy na skutek utraty tego zwolnienia obowiązani byliby do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu więcej niż 5 000 kas, zwolnienie traci moc po upływie dwóch lat, licząc od końca półrocza, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy albo niższy niż 80 %. (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia)

Stosownie do § 3 ust. 8 rozporządzenia, zwolnień o których mowa w ust. 1 oraz w § 2 ust.1 pkt 2 lit. b i c, nie stosuje się do:

 1. podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2011 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;
 2. podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku ewidencjonowania oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 31 grudnia 2010 r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 grudnia 2010 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 31 grudnia 2010 r.

Jak wynika z powołanych przepisów zwolnienie to przysługuje do 31 grudnia 2012 r., jednak po upływie pierwszego półrocza należy dokonać ponownego przeliczenia struktury obrotów. Zwolnienie to bowiem traci moc, po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca pierwszego półrocza danego roku, w którym Wnioskodawca korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy albo niższy niż 80 %. Po zakończeniu roku należy dokonać ponownego obliczenia struktury obrotów.

W tym miejscu należy wskazać, iż jeśli udział usług zwolnionych w ogólnej sprzedaży jest wyższy niż 80%, to wówczas Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia w zakresie ewidencjonowania na kasie rejestrującej w zakresie całej działalności.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym i dotyczy określonych czynności wykonywanych przez podatnika. Nie ma zastosowania jednak do budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalnie ścieków sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 43.22.11.0, bowiem usługi te bowiem nie zostały wymienione w poz. 1 do 32 załącznika.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6.

Zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.

Należy wskazać, iż wpłaty na przydomowe oczyszczalnie ścieków nie stanowią czynności wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, względem których nie stosuje się, bez względu na wysokość osiągniętych obrotów, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Powoływane przepisy wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla konkretnych czynności i zwolnienie dla określonych grup podatników.

Należy ponadto zauważyć, że ustawodawca objął zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej określone czynności, niezależnie od zwolnienia (lub nie) z tego obowiązku podatnika dokonującego tych czynności. Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia, Gmina dokonuje sprzedaży usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. Są to usługi w zakresie rozprowadzania wody, wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne i niemieszkalne (świadczenie ich przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą), usługi w zakresie odprowadzania ścieków.

Udział obrotów z tytułu sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 20l0 r. w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy w 2011 r. wyniósł 82,49%.

Gmina nie miała wcześniej obowiązku ewidencjonowania wykonywanych czynności na kasie fiskalnej. Gmina przed dniem 1 stycznia 2011 r. nie rozpoczęła ewidencjonowania wykonywanych czynności przy użyciu kasy rejestrującej.

Łączna kwota z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwotę 40.000 zł.

Klasyfikacja dokonana przez Wnioskodawcę przedmiotem usług będących wniosku według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) z 2008 r.:

 • dostawa wody - 36.00.20
 • odprowadzanie ścieków - 37.00.11
 • przyłącza kanalizacyjnego - 43.22.11.0
 • indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków - 43.22.11.0

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej wpłat dokonanych na indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków, jeżeli udział z tytułu sprzedaży zwolnionej, w obrotach ogółem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych:

 • będzie niższy niż 80%,
 • będzie wyższy niż 80%.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu sprzedaży zwolnionej w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, będzie niższy niż 80% to Gmina będzie miała obowiązek ewidencjonowania wpłat na indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Natomiast, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu sprzedaży zwolnionej w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, będzie wyższy niż 80% to Gmina nie będzie miała obowiązku ewidencjonowania wpłat za indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Należy zauważyć, iż wydana interpretacja dotyczy jedynie kwestii objętej zakresem pytania. Kwestie nie objęte zakresem pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usługi do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem Organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest Wnioskodawca.

W związku z powyższym tut. Organ odniósł się do klasyfikacji podanej przez Zainteresowanego we wniosku.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów, z tytułu wpłat na indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków, przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Natomiast wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów, z tytułu sprzedaży wody i ścieków, przy zastosowaniu kasy rejestrującej załatwiono interpretacją nr IPTPP4/443-372/12-4/ALN. Wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów, z tytułu wpłat za dokonanie przyłącza kanalizacyjnego, przy zastosowaniu kasy rejestrującej załatwiono interpretacją nr IPTPP4/443-372/12-5/ALN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.