IPTPP4/443-372/12-4/ALN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawca będzie mógł korzystać do 31 grudnia 2012 r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotów z tytułu świadczenia usług dostawy wody sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 36.00.20 i usług odprowadzania ścieków sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.11 na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 3 i 4 załącznika do ww. rozporządzenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia z dnia 25 maja 2012 r. (data wpływu 30 maja 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. (data wpływu 17 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów z tytułu sprzedaży wody i ścieków przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu:

 • sprzedaży wody i ścieków,
 • wpłat za dokonanie przyłącza kanalizacyjnego,
 • wpłat na indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. (data wpływu 17 sierpnia 2012 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego, przeformułowanie pytań oraz brakująca opłatę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Dokonuje sprzedaży usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Są to usługi w zakresie rozprowadzania wody, wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne i niemieszkalne (świadczenie ich przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą), usługi w zakresie odprowadzania ścieków. Rozliczenia dotyczące wody i ścieków są całkowicie skomputeryzowane, poprzez odpowiednie oprogramowanie oraz sprzęt inkasencki dający możliwość drukowania faktur VAT w terenie. Sprzęt ten stanowi integralną część zakupionego programu. Program ten pozwala na szczegółowe prowadzenie ewidencji odbiorów wody i ścieków, okresów rozliczeń, ewidencji wodomierzy oraz ilości zużytej wody. Wszyscy odbiorcy otrzymują faktury VAT. Udział obrotów w roku 2011 z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem na rzecz ludności był wyższy niż 80 %. W związku z tym Gmina korzysta ze zwolnienia z ewidencji obrotu za pośrednictwem kas na podstawie § 3 ust. l ww. rozporządzenia.

Ponadto Gmina na podstawie art. 7 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123, poz. 858 ze zm.) zobowiązana jest w ramach zadań własnych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W związku z tym Gmina realizowała i zamierza realizować następujące projekty:

Punkt 1

W latach 2010-2011 projekt „”. W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano sieć kanalizacji sanitarnej i po części ciśnieniowej. Przedmiotowy projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Działania Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, oś priorytetowa IV, działanie, rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podatek VAT był niekwalifikowalnym kosztem projektu. Ponadto poza ww. projektem Gmina wykonuje przyłącza do wybudowanej sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych.

Z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, że to osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zapewnia na własny koszt realizację budowy przyłącz do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, tym samym budowa przyłącza kanalizacyjnego nie mieści się w ramach zadań własnych gminy. Dlatego też aby móc realizować tę inwestycję w takim zakresie Gmina zawarła z mieszkańcami umowy cywilno-prawne. Zgodnie z umową Gmina zobowiązuje się do wykonania na rzecz właściciela nieruchomości przyłącza i w konsekwencji przyłączenia do sieci kanalizacyjnej danej nieruchomości. Natomiast druga strona w zamian za wykonanie świadczenia zobowiązuje się do dokonania wpłat w określonej wysokości. Dokonanie wpłat w całości jest warunkiem wykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku wpłat należności Gmina ma prawo wstrzymać wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej do czasu uregulowania całości należności. Gmina nie pobiera opłat za przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej.

Mienie powstałe w wyniku realizacji zadania tj. sieci kanalizacyjnej jest związane z wykonaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Właścicielem wybudowanego przyłącza będzie właściciel nieruchomości.

Wpłaty za wykonane przyłącza kanalizacyjne dokonywane są częściowo na rachunek bankowy Gminy z dopiskiem w tytule „wpłata na kanalizację Etap II”, a część dokonywana jest w kasie Urzędu Gminy z dopiskiem „wpłata na kanalizację Etap II”.

Z ewidencji księgowej wpłat wynika za co dokonywana jest zapłata, dochody te ujęte są w budżecie Gminy, w następującej klasyfikacji budżetowej 010-01010-6290 (infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, wpłaty z różnych dochodów).

Punkt 2

Gmina zamierza realizować zadanie inwestycyjne pod nazwą „”.

Zadanie to planuje się realizować przy udziale środków finansowych z programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach działania 321- podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Przedmiotem projektu będzie budowa 106 przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszty całkowite zadania wynoszą 2.701.217,56 zł, a koszty kwalifikowalne, które nie obejmują między innymi podatku VAT – 2.196.111,83 zł. Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy. W etapie 1 który będzie zrealizowany w 2012 r. poniesione koszty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski wynoszą łącznie 906.755,38 zł. W tym dofinansowanie w ramach PROW 541.679,00 zł.

W II etapie przewidzianym do realizacji w roku 2013 zostaną poniesione koszty związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nadzorem inwestorskim. Wartość poniesionych do wykonania prac w II etapie wynosi 1.794.462,18 zł, z tego dofinansowanie w ramach PROW 1.105.404,00 zł. Na realizację przedmiotowego projektu Gmina będzie otrzymywała wyprzedzające finansowanie ze środków Banku. Przedmiotowe oczyszczalnie zostaną przekazane w dzierżawę właścicielom nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr w sprawie „” z dnia na podstawie stosownej umowy.

Pomiędzy Gminą, a właścicielami nieruchomości zostaną zawarte umowy cywilno-prawne na okresowy wywóz nieczystości z wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich unieszkodliwienie na oczyszczalni ścieków. Usługi te będą opodatkowane podatkiem VAT. W związku z powyższym powstałe w ramach przedmiotowego projektu mienie będzie związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina będzie osiągała obroty opodatkowane podatkiem VAT z tytułu użytkowania powstałej infrastruktury i będą to obroty tej jednostki.

Udział w kosztach budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków montowanych w gospodarstwie właściciela wynosić będzie 1.800,00 zł.

Gmina nie miała wcześniej obowiązku ewidencjonowania wykonywanych czynności na kasie fiskalnej.

Gmina przed dniem 1 stycznia 2011 r. nie rozpoczęła ewidencjonowania wykonywanychczynności przy użyciu kasy rejestrującej.

Łączna kwota z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 201Ir. Nr 177, poz. 1054) tj. z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwotę 40.000 zł.

Każde świadczenie - inne niż korzystające ze zwolnienia na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ( Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokonane przez Gminę jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę.

Liczba wszystkich dokonanych transakcji w zakresie świadczonych usług innych niż korzystających ze zwolnienia na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930) - na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 oraz liczba odbiorców tych usług w tym okresie była większa niż 20.

Za świadczone usługi inne niż korzystające ze zwolnienia na podstawie § 3 ust l pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub w kasie Urzędu Gminy.

Z ewidencji i dowodów wpłat dokumentujących sprzedaż świadczonych usług jednoznacznie wynika jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczyła.

Udział obrotów z tytułu sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 20l0 r. w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy w 2011 r. wyniósł 82,49%.

Klasyfikacja dokonana przez Wnioskodawcę usług będących przedmiotem wniosku według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) z 2008 r.:

 • dostawa wody - 36.00.20
 • odprowadzanie ścieków - 37.00.11
 • przyłącza kanalizacyjnego - 43.22.11.0
 • indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków - 43.22.11.0
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone jako pytanie nr 1 w uzupełnieniu wniosku).

Czy Gmina powinna ewidencjonować za pomocą kas rejestrujących sprzedaż wody i ścieków, jeżeli udział z tytułu tej sprzedaży, w obrotach ogółem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będzie niższy niż 80%...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Gmina będzie musiała rejestrować sprzedaż wody i ścieków za pomocą kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W art. 111 ust. 8 ustawy ustawodawca wskazał, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W myśl § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W wykazie czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, pod pozycjami:

 • nr 3 wymieniona została „woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody” symbol PKWiU 36,
 • nr 4 wymienione zostały „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, osady ze ścieków kanalizacyjnych” symbol PKWiU 37.

Powyższe zwolnienie jest zwolnienie przedmiotowym i dotyczy czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6.

Zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.

Powoływane przepisy wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla konkretnych czynności i zwolnienie dla określonych grup podatników.

Należy podkreślić, iż zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wody i usług z odprowadzaniem ścieków, nie ma wpływu na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia Gmina dokonuje sprzedaży usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. Są to usługi w zakresie rozprowadzania wody, wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne i niemieszkalne (świadczenie ich przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą), usługi w zakresie odprowadzania ścieków.

Udział obrotów z tytułu sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 20l0 r. w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy w 2011 r. wyniósł 82,49%.

Gmina nie miała wcześniej obowiązku ewidencjonowania wykonywanych czynności na kasie fiskalnej. Gmina przed dniem 1 stycznia 2011 r. nie rozpoczęła ewidencjonowania wykonywanych czynności przy użyciu kasy rejestrującej.

Łączna kwota z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwotę 40.000 zł.

Klasyfikacja dokonana przez Wnioskodawcę przedmiotem usług będących wniosku według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) z 2008 r.:

 • dostawa wody - 36.00.20
 • odprowadzanie ścieków - 37.00.11
 • przyłącza kanalizacyjnego - 43.22.11.0
 • indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków - 43.22.11.0

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży wody i ścieków, jeżeli udział z tytułu tej sprzedaży, w obrotach ogółem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będzie niższy niż 80%.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie mógł korzystać do 31 grudnia 2012 r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotów z tytułu świadczenia usług dostawy wody sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 36.00.20 i usług odprowadzania ścieków sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.11 na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 3 i 4 załącznika do ww. rozporządzenia.

Wysokość obrotów z tytułu tej sprzedaży zwolnionej nie będzie miała wpływu na prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usługi do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem Organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest Wnioskodawca.

W związku z powyższym tut. Organ odniósł się do klasyfikacji podanej przez Zainteresowanego we wniosku.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów, z tytułu sprzedaży wody i ścieków, przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Natomiast wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów, z tytułu wpłat za dokonanie przyłącza kanalizacyjnego, przy zastosowaniu kasy rejestrującej załatwiono interpretacją nr IPTPP4/443-372/12-5/ALN. Wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów, z tytułu wpłat na indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków, przy zastosowaniu kasy rejestrującej załatwiono interpretacją nr IPTPP4/443-372/12-6/ALN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.