IBPP3/443-543/12/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży dokonywanej przez agenta w sytuacji gdy ma on obowiązek ewidencjonowania sprzedaży własnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2012r. (data wpływu 29 maja 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży dokonywanej przez agenta w sytuacji gdy ma on obowiązek ewidencjonowania sprzedaży własnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży dokonywanej przez agenta w sytuacji gdy ma on obowiązek ewidencjonowania sprzedaży własnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W 2012r. zamierza opłacać podatek na zasadach ogólnych i podatkową księgę przychodów i rozchodów zamierza prowadzić samodzielnie. Ewidencje obrotu i kwot podatku należnego dobrowolnie ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W 2012r. zamierza sprzedawać usługi pocztowe oraz takie towary jak koperty, kartony, taśmy do pakowania itp. na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz firm. Sprzedaż tą zamierza prowadzić poprzez pośredników na podstawie umów agencyjnych zawartych zgodnie z art. 758-764 Kodeksu cywilnego. Pośrednicy ci także są przedsiębiorcami. Agenci w swoim punkcie handlowo usługowym będą dokonywać sprzedaży towarów i usług w imieniu Wnioskodawcy – czyli Zleceniodawcy – i od sprzedaży tych towarów i usług Wnioskodawca będzie wypłacał im prowizje na podstawie otrzymanych od nich faktur za dany miesiąc na wysokość tej prowizji. Kwota z tych faktur będzie stanowiła dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu, a dla agentów przychód. Natomiast kwota ze sprzedaży towarów i usług dokonana przez agentów na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy. Agenci w swoim miejscu wykonywania działalności oprócz sprzedaży dokonywanej na rzecz Wnioskodawcy, będą dokonywać także sprzedaży własnych towarów i usług.

W przypadku takim, gdy agent prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, wówczas na podstawie art. 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania zwanym dalej rozporządzeniem pierwszym, muszą na własnej kasie fiskalnej ewidencjonować sprzedaż towarów i usług swoich, jak i sprzedaż dokonywaną na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym może dojść do sytuacji, iż na raporcie dobowym jak i raporcie miesięcznym kasy fiskalnej agenta, zostanie razem ujęty przychód agenta oraz Wnioskodawcy. Na podstawie tych raportów nie mogą dokonywać wpisów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, gdyż są to raporty drukowane z kasy fiskalnej nie będącą własnością Wnioskodawcy, a poza tym kwota zawarta w tych raportach stanowi tylko cześć przychodu Wnioskodawcy. Kwoty z tych raportów nie mogą być także ujęte w całości w ewidencji prowadzonej przez agenta jako jego przychód, gdyż kwoty te stanowią jedynie część jego przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w tej sytuacji sprzedaż towarów i usług, której dokonuje agent na rzecz Wnioskodawcy musi być rejestrowana na kasie rejestrującej...

Jeśli odpowiedz na to pytanie brzmi „tak” wówczas Wnioskodawca zadaje kolejne pytania:

Na czyjej kasie fiskalnej w opisanej sytuacji powinien być ewidencjonowany obrót z tej sprzedaży...

Czy agent będzie musiał ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż własnych towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Agent zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług będzie miał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących, gdyż nie ma znaczenia, czy towary i usługi sprzedaje jako własne, czy tylko jako pośrednik. W związku z tym art. 7 ust. 7 rozporządzenia pierwszego będzie miał w tej sytuacji także zastosowanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 758 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie oraz do odbierania dla niego oświadczeń agent jest upoważniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie, o czym stanowi art. 758 § 2 Kodeksu cywilnego.

Agent działający w imieniu i na rzecz zleceniodawcy jest w świetle ustawy podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca odniósł do pewnego stanu faktycznego zaistniałego u podatników, tj. dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 i 7 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

  • dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy;
  • stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b.

Z kolei jak wynika z zapisu art. 111 ust. 3b ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż obowiązujące przepisy, statuują zakaz używania kas rejestrujących przez osoby trzecie, tj. inne niż podatnik. W opisanej sytuacji należy bowiem odróżnić obowiązek ewidencjonowania, który ciąży na agencie, od obowiązku ewidencjonowania spoczywającego na Zleceniodawcy. Sprzedaż realizowana przez agenta w imieniu Zleceniodawcy powinna być ewidencjonowana przez agenta (o ile ciąży na nim taki obowiązek), stosownie do art. 111 ust. 3b ustawy o VAT ze wszystkimi tego konsekwencjami, między innymi co do oznaczeń na wydrukach fiskalnych (nazwa, adres, NIP).

Powyższy przepis (tj. art. 111 ust. 3b ustawy) ustanawia wyjątek od zasady, iż podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są do stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, nakazując również ewidencjonowanie sprzedaży prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Wyjątek ten dotyczy ewidencjonowania na własnej kasie obrotu innego podmiotu bez prawa do używania przez podatnika kas należących do innego podmiotu.

Ww. przepisy są powtórzeniem zapisu wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 1 i 9 oraz ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Na podstawie umów agencyjnych poprzez pośredników zamierza sprzedawać usługi pocztowe oraz takie towary jak koperty, kartony, taśmy do pakowania itp. na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz firm. Agenci w swoim miejscu wykonywania działalności oprócz sprzedaży dokonywanej na rzecz Wnioskodawcy, będą dokonywać także sprzedaży własnych towarów i usług.

W ramach umowy agencyjnej Wnioskodawca będzie wypłacał agentom prowizje na podstawie otrzymanych od nich faktur za dany miesiąc na wysokość tej prowizji.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy sprzedaż towarów i usług, której dokonuje agent na rzecz Wnioskodawcy musi być rejestrowana na kasie rejestrującej.

Jak wskazują powołane powyżej przepisy dotyczące ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, co do zasady pośrednik, który obok sprzedaży towarów Zleceniodawcy dokonuje sprzedaży towarów własnych, w sytuacji gdy ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, ma również obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży towarów Zleceniodawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż skoro pośrednik dokonuje, obok sprzedaży towarów Wnioskodawcy także sprzedaży własnych towarów i usług to sprzedaż realizowana przez pośrednika w imieniu Wnioskodawcy, powinna być wówczas ewidencjonowana przez pośrednika, stosownie do art. 111 ust. 3b ustawy o VAT. Natomiast Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży dokonywanej przez pośrednika na rzecz Wnioskodawcy.

Podsumowując, w rozpatrywanej sytuacji, agent ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą swojej kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zarówno własnej, jak i prowadzonej na rzecz lub w imieniu Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.