IBPP3/443-258/12/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów uzyskanych z tytułu sprzedaży gier liczbowych oraz losów loterii pieniężnych na rzecz i w imieniu Totalizatora Sportowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2012r. (data wpływu 13 marca 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2012r. (data wpływu 13 czerwca 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży gier liczbowych oraz losów loterii pieniężnych na rzecz i w imieniu Totalizatora Sportowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży gier liczbowych oraz losów loterii pieniężnych na rzecz i w imieniu Totalizatora Sportowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 czerwca 2012r. (data wpływu 13 czerwca 2012r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP3/443-258/12/KG z dnia 1 czerwca 2012r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego art. spożywczymi. Spółka podpisała umowę agencyjną z Totalizatorem Sportowym, polegającą na zawieraniu umów gier losowych w imieniu i na rzecz Totalizatora w systemie on-line. Spółka jest upoważniona i zobowiązana do przyjmowania zakładów na gry liczbowe zgodnie z treścią regulaminu danej loterii pieniężnej oraz jest upoważniona i zobowiązana do wypłacania grającym wygranych. W sklepie prowadzonym przez Spółkę zainstalowano terminal loteryjny. Za wykonanie umowy, Spółka otrzymuje miesięczne wynagrodzenie prowizyjne za sprzedaż zakładów na gry liczbowe oraz losów loterii pieniężnych organizowanych przez Totalizator Sportowy, na podstawie wystawionej faktury VAT. Całość obrotu ze sprzedaży zakładów i losów loteryjnych jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej jako „sprzedaż obca” ze stawką „zero techniczne” prowadzona na rzecz lub w imieniu innych podatników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 8 czerwca 2012r.):

Czy Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży gier liczbowych oraz losów loterii pieniężnych na rzecz i w imieniu Totalizatora Sportowego...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 8 czerwca 2012r.), ma ona obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz i w imieniu Totalizatora Sportowego. Zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, podatnicy prowadzący ewidencje przy zastosowaniu kas, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonane usługi w ramach umowy agencyjnej, ewidencjonują na kasie fiskalnej całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej w imieniu zleceniodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b.

Z kolei zgodnie z art. 111 ust. 3b ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Powyższy przepis (tj. art. 111 ust. 3b ustawy) ustanawia wyjątek od zasady, iż podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są do stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, nakazując również ewidencjonowanie sprzedaży prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Wyjątek ten dotyczy ewidencjonowania na własnej kasie obrotu innego podmiotu bez prawa do używania przez podatnika kas należących do innego podmiotu.

Powyższe przepisy są powtórzeniem zapisu wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.).

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego art. spożywczymi. Spółka podpisała umowę agencyjną z Totalizatorem Sportowym, polegającą na zawieraniu umów gier losowych w imieniu i na rzecz Totalizatora w systemie on-line.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży losów oraz kuponów związanych z grami losowymi prowadzonej na rzecz Totalizatora Sportowego na podstawie umowy agencyjnej.

Jak wskazują powołane przepisy dotyczące ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, co do zasady pośrednik, który obok sprzedaży towarów zleceniodawcy dokonuje sprzedaży towarów własnych, w sytuacji gdy ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, ma również obowiązek ewidencjonowania na kasie obrotu z tytułu sprzedaży towarów zleceniodawcy.

Należy jednak zauważyć, iż na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT Minister Finansów może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia przedmiotowego.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138 poz. 930), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 46 ww. załącznika zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymieniono dostawę towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie, zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy.

Stosownie do unormowań zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

Powyżej przedstawione regulacje nie nasuwają wątpliwości, że zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w poz. 46 załącznika do rozporządzenia dotyczy określonych czynności wykonywanych przez podatnika.

Jest to więc zwolnienie przedmiotowe i obejmuje dostawę towarów i świadczenie usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

Dla zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania nie ma więc znaczenia jaki podmiot dokonuje tej sprzedaży, decydujące znaczenie ma fakt, że czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier. Jak wynika z treści wniosku Spółka podpisała umowę agencyjną z Totalizatorem Sportowym, polegającą na zawieraniu umów gier losowych w imieniu i na rzecz Totalizatora w systemie on-line.

W tym miejscu należy wskazać na art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz.1540 ze zm.), zgodnie z którym grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to loterie pieniężne, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych – rozumie się przez to wydzielone miejsce, w którym przyjmowane są zakłady totalizatora lub bukmacherstwa, na podstawie zatwierdzonego regulaminu.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów uzyskanych z tytułu sprzedaży gier liczbowych oraz losów loterii pieniężnych na rzecz i w imieniu Totalizatora Sportowego, bowiem sprzedaż w zakresie tych czynności korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012r. na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w powiązaniu z poz. 46 załącznika do tego rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ma ona obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz i w imieniu Totalizatora Sportowego, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.