PI/443-1335/07/P/03 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

PI/443-1335/07/P/03

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. ewidencjonowanie obrotu
 2. kasa rejestrująca
 3. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
 4. podatek od towarów i usług
 5. zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:

<
  - art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60),

z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni znak PP/443-148/TZ-230/06/AB z dnia 29 listopada 2006r. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących obrotu i kwot podatku należnego.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli niezgodność z prawem tego postanowienia jest wynikiem zmiany przepisów.

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006r. Nr 51, poz.375):

- § 2 w brzmieniu:

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

<
 1. do dnia 31 grudnia 2006r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
 2. do dnia 31 sierpnia 2006r. – czynności objęte do dnia 31 marca 2006r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706, z 2005r. Nr 242, poz. 2043 oraz z 2006r. Nr 28, poz. 204), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia, oraz

- § 3 ust. 1 w brzmieniu:

Do dnia 31 grudnia 2006r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

<
 1. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70%,
 2. podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:
  a) w części I w Ip. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w Ip. 3, 4 – usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w Ip. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z póź. zm.), wykonywanej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka,
  b) w części I w Ip. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a
  – jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania,
 3. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł. i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania,
 4. podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 31 grudnia 2005r., o której mowa w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach, gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do końca 2006r. będzie wyższy niż 70%.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 września 2006r., jeżeli w okresie pierwszego półrocza 2006r. udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70%,

- § 4 w brzmieniu:

Zwolnień od obowiązku ewidencjonowani, o których mowa w § 2 oraz § 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

<
 1. do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego,
 2. przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia,
 3. przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami,
 4. przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3),
 5. przy dostawie:
  a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektrycznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),
  b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (PKWiU 33.40.3),
 6. przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy,
 7. przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży,

- zostały zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006r. Nr 243, poz. 1768).

Powyższa zmiana weszła w życie z dniem ogłoszenia tj. 22 grudnia 2006r.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia zmieniającego:

- § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) otrzymuje brzmienie:

„1) do dnia 30 czerwca 2007r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia,”,

- po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a ust. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 30 czerwca 2007r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

<
 1. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w 2006r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70%,
 2. podatników, z zastrzeżeniem ust. 5, opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:
  a) w części I w Ip. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w Ip. 3, 4 – usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w Ip. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z póź. zm.), wykonywanej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka,
  b)w części I w Ip. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy , o której mowa w lit. a
  – jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania,
 3. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w 2006 r. kwoty 40.000 zł. i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6,

3) podatników, którzy do dnia 31 grudnia 2006r. byli zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, innych niż wymienieni w pkt 1-3.

2. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 30 czerwca 2007r., z zastrzeżeniem ust. 3, również podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 31 grudnia 2006r., o której mowa w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach, kiedy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, planowanych do zrealizowania do 30 czerwca 2007r. - będzie wyższy niż 70%.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od dnia 30 czerwca 2007r., jeżeli udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70% do dnia 30 czerwca 2007r.

<
  - w § 4 wyrazy „w § 2 oraz § 3” zastępuje się wyrazami „w § 2, 3 i 3a"

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa oraz fakt zmiany przepisu, którego interpretacji dokonano w postanowieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni znak PP/443-148/TZ-230/06/AB z dnia 29 listopada 2006r., Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku zmienia z urzędu postanowienie w sprawie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących otrzymanych odsetek umownych od pożyczek oraz opłaty za przechowanie ruchomości (dot. działalności lombardu), w sytuacji, gdy pożyczkobiorca zwraca pożyczkę po terminie i wydawany jest mu towar stanowiący jej zabezpieczenie, w zakresie obowiązujących terminów.

Wskazać przy tym należy, iż zmienione postanowienie organu podatkowego jest wiążące w stosunku do zdarzeń, które miały miejsce przed datą zmiany przedmiotowych przepisów.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.