ILPP2/443-974/08-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy przychody uzyskane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w części pochodzące z działalności w zakresie wypożyczania przyczep samochodowych będą podlegały ewidencjonowaniu przy użyciu kasy fiskalnej, a może dopiero w terminie przekroczenia obowiązującego limitu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2008 r. (data wpływu 24 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług – wypożyczania przyczep towarowych. Większość jej usług udokumentowania jest fakturami VAT wystawionymi dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą. Uzyskuje również przychody od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i te przychody zaewidencjonowane są w rejestrze przychodów dziennych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, przychody Wnioskodawczyni ze sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, mieszczą się w limitach określających zwolnienie od ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych. Zainteresowana do swojej działalności ma zamiar wprowadzić sprzedaż przyczep samochodowych oraz części i akcesoriów do przyczep. Ta część jej działalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących § 4 pkt 4, będzie objęta ewidencją przy użyciu kasy fiskalnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody uzyskane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w części pochodzące z działalności w zakresie wypożyczania przyczep samochodowych, będą podlegały ewidencjonowaniu przy użyciu kasy fiskalnej, a może dopiero w terminie przekroczenia obowiązującego limitu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody uzyskiwane z wypożyczalni przyczep dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nadal powinny korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r., usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na mocy delegacji zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, Minister Finansów w drodze rozporządzenia zwolnił na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności od obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1510). Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących określone zostało w § 2, § 3 ww. rozporządzenia. Jednakże, w sytuacjach określonych w § 4, bez względu na wysokość osiągniętych obrotów, zwolnień się nie stosuje.

Na mocy § 4 ust. 1 pkt 4 cyt. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3).

Podatnicy dokonujący sprzedaży ww. towarów są obowiązani w tej sytuacji do stosowania kasy rejestrującej, bez względu na wielkość osiągniętego obrotu.

W § 4 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia, wyłączono ze zwolnienia dostawę towarów o symbolach PKWiU 34.2 i 34.3. Dla grupowań tych ustawodawca nie przewidział symbolu „ex”, który zawężałby wyłączenie tylko do towarów o tym symbolu. Zatem zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się do dostawy wszystkich towarów z grupowań PKWiU 34.2 oraz 34.3, pomimo, że osiągane przez podatnika obroty nie przekraczają kwoty 40.000 zł.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie usług wypożyczania samochodowych przyczep towarowych. Na gruncie podatku od towarów i usług dokonuje zatem świadczenia usług. Zainteresowana do swojej działalności ma zamiar wprowadzić sprzedaż przyczep samochodowych oraz części i akcesoriów do przyczep.

Wobec powyższego, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego wynikającego ze sprzedaży towarów mieszczących się w grupowaniach PKWiU 34.2 i 34.3, dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 ww rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania (...).

Zatem pozostała część działalności Zainteresowanej dotycząca usług wypożyczania samochodowych przyczep towarowych będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższe zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2009 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy – zgodnie z § 4 cyt. rozporządzenia.

Ponadto, tut. Organ zwraca uwagę, iż do dnia 31 grudnia 2008 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz.720).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.