ILPP2/443-97/07-3/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Stosowanie kas rejestrujących do działalności PKWiU 90.0, 01.4 na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 24 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 13 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. prowadzi pod jednym numerem NIP działalność zgodnie ze statusem w zakresie: utylizacja odpadów, usługi laboratorium, usługi rolne, usługi parkingowe oraz pozostałe. Po przeanalizowaniu poszczególnych działalności w zakresie usług świadczonych na rzecz osób fizycznych ustalono, że usługi parkingowe na dzień 31.08.2007 r. przekroczyły kwotę 40.000 zł, co obliguje Spółkę do zainstalowania na wyżej wymienione usługi kasy fiskalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804).

W tej kwestii Spółka oświadczyła, iż od dnia 1 listopada 2007 r. sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie ewidencjonować (obrót i kwoty podatku należnego) przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast jeżeli chodzi o działalność rolną – wiosną wykonywane są usługi na rzecz osoby fizycznej np. orka bądź usługa kombajnem – wyżej wymienione usługi wykonywane są sprzętem Spółki wraz z obsługą (pracownikiem) i na dzień 30.09.2007 r. uzyskano kwotę 1 731,82 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25.06.2007 r. w sprawie kas rejestrujących w załączniku dotyczącym wykazu sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania - pod poz. 1 symbol PKWiU 01.04 wskazano „Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt” z wyjątkiem: 1. usług wypożyczenia sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi, 2. usług ślusarskich i kowalskich. Analogiczna sytuacja występuje jeżeli chodzi o usługi utylizacji odpadów. W sporadycznych przypadkach Spółka przyjmuje odpady od osób fizycznych – na dzień 30.09.2007 r. jest to kwota 8 100 zł. W rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących w załączniku pod poz. 27 PKWiU 90.0 wymieniono „Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwienia odpadów, usługi sanitarne i pokrewne”, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Obrót z tytułu ww. działalności na rzecz podmiotów gospodarczych na dzień 30.09.2007 r. wynosi 6 377 656,86 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługi działalności rolniczej związane z rolnictwem i usługi w zakresie utylizacji odpadów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlegają ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących pomimo zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, po konsultacjach w Urzędzie Skarbowym w G. W. i informacją podatkową w Warszawie oraz w związku z licznymi publikacjami w tym zakresie – nie ma obowiązku instalacji kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ustawodawca nałożył na podatników, dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Minister Finansów zgodnie z art. 111 ust. 7 pkt 3 ww. ustawy w drodze rozporządzenia zwolnił na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre grupy czynności od obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz. U. z 2007 r. Nr 116, poz. 804).

Stosownie do § 2 pkt. 1 powyższego rozporządzenia zwalnia się do dnia 31 grudnia 2007 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W załączniku tym w poz. 1 wskazano usługi o symbolu PKWiU ex 01.4 – związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: 1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi, 2) usług ślusarskich i kowalskich. Natomiast w poz. 27 załącznika ujęto usługi o symbolu PKWiU 90.0 – w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne. Wobec powyższego świadczone przez Spółkę usługi zaliczone do usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt oraz do usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

Ponadto wskazać należy, iż od 1 stycznia 2008 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807). W rozporządzeniu tym nie zmieniono jednak uregulowań odnoszących się do kwestii poruszanych we wniosku – za wyjątkiem wskazania nowego terminu (30 czerwca 2008 r.), do którego zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, podkreślić ponadto należy, że analiza prawidłowości zaklasyfikowania świadczonych usług do właściwego grupowania wg PKWiU nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem Minister Finansów nie jest upoważniony do oceny stanowiska, czy wskazana we wniosku klasyfikacja wg PKWiU usług świadczonych przez Spółkę jest prawidłowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.