I-2/443-64/06/MM | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy ewidencjonowanie obrotu - sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na imprezie masowej przy obsłudze wielostoiskowej może być prowadzone przy użyciu jednej kasy fiskalnej?

I-2/443-64/06/MM

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. ewidencjonowanie obrotu
  2. kasa rejestrująca
  3. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art.14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.12.2006 r. o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do podatku od towarów i usług, złożonego przez Podatnika

postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej m.in. w zakresie handlu i gastronomii. Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i rolników ryczałtowych ewidencjonuje na kasie fiskalnej.

Podatnik pyta, czy ewidencjonowanie obrotu - sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na imprezie masowej przy obsłudze wielostoiskowej może być prowadzone przy użyciu jednej kasy fiskalnej?

Stanowisko Podatnika.

Obsługę stoisk Podatnik planuje zlecić firmie specjalizującej się w leasingu pracowniczym na podstawie umowy cywilno- prawnej. Zlecenie to polegać miałoby na przekazaniu za dokumentem towarów przeznaczonych do sprzedaży firmie leasingowej. Na tak sporządzonym dokumencie wyszczególnione zostałyby wszystkie towary pod względem ilościowym oraz wartościowym w cenie sprzedaży brutto (z podatkiem VAT). Firma ta prowadziłaby w imieniu Podatnika przy zatrudnieniu swoich pracowników sprzedaż wyłącznie przekazanych przez s.c. towarów (produktów). Bezpośrednio po zakończeniu sprzedaży następowałoby rozliczenie ilościowo - wartościowe towarów przeznaczonych do sprzedaży, jak również utargów z poszczególnych stoisk. Ewentualnymi niedoborami, obciążona zostałaby firma leasingowa. W wyniku takiego rozliczenia będzie można bezbłędnie określić jakie towary i w jakich ilościach zostały w czasie imprezy sprzedane , a także jaką kwotę utargu uzyskano. W oparciu o tak sporządzoną obustronnie dokumentację w tym samym dniu zostałby naniesiony obrót na kasę rejestrującą, a zatem raport dobowy z kasy rejestrującej odzwierciedlałby rzeczywistą sprzedaż. Zdaniem Podatnika proponowane rozwiązanie nie uchybia podstawowemu założeniu ustawodawcy o obowiązku ewidencji całości obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze .

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 ze zm.) - stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z § 3 w/w artykułu 14 a interpretacja, o której mowa w § 1 , zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego dotyczące ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas fiskalnych Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast w myśl przepisu § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 ze zm.) w terminach wynikających z § 2, § 3 ust. 2 -6, § 4 podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, która zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy została zgłoszona przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas przypadająca do ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia.

Z kolei zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów podatnik obowiązany do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, winien kupić i zainstalować kasy rejestrujące w takiej ilości, aby całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych móc ewidencjonować przy zastosowaniu kas.

Wskazać również należy, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby podatnika.

Ze złożonego wniosku i przedstawionego w nim stanu faktycznego wynika, że Podatnik zamierza obsługę stoisk zlecić firmie specjalizującej się w leasingu pracowniczym na podstawie umowy cywilno - prawnej. Cywilnoprawna zasada swobody umów dopuszcza możliwość dowolnego kształtowania stosunków umownych pomiędzy stronami wobec czego, tut. organ podatkowy ten aspekt sprawy pozostawia bez oceny. Jednak zlecenie innej firmie sprzedaży towarów będących własnością Spółki na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie spowoduje, iż realizacja tej sprzedaży przez inny podmiot nie musi być zaewidencjonowania na kasie rejestrującej będącej własnością Spółki. Dokonywana sprzedaż musi bowiem być ewidencjonowana na kasie rejestrującej właściciela towarów.

Trudności ekonomiczne związane ze stosowaniem obowiązku rejestracji obrotu za pomocą kasy rejestrującej nie mogą mieć wpływu w świetle obowiązujących przepisów na treść rozstrzygnięcia zawartego w niniejszym postanowieniu.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.