EDB/415-10/07/HZA | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie podatnika dotyczy kwestii sposobu księgowania w księdze przychodów i rozchodów wystawionych faktur za przeprowadzane szkolenia w zakresie sportu i rekreacji przy równoczesnym ewidencjonowaniu obrotu bezrachunkowego za pomocą kas rejestrujących.

EDB/415-10/07/HZA

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. ewidencjonowanie obrotu
  2. kasa rejestrująca
  3. księga przychodów i rozchodów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a §1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto ocenia jako prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19.02.2007r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

UZASADNIENIEW dniu 27.03.2007r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek z dnia 19.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego „w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej polegającej na organizacji szkoleń w zakresie nurkowania”.

Wniosek został przekazany, wg właściwości miejscowej w zakresie pytania dotyczącego przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego artykułami do uprawiania sportów ekstremalnych oraz organizacji szkoleń podstaw nurkowania sportowego i rekreacyjnego. Dla celów podatku dochodowego prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Pytanie dotyczy kwestii sposobu księgowania w księdze przychodów i rozchodów wystawianych faktur za przeprowadzane szkolenia w zakresie nurkowania sportowego i rekreacyjnego przy równoczesnym ewidencjonowaniu obrotu z handlu za pomocą kas rejestrujących.

Zdaniem podatnika w księdze przychodów i rozchodów może księgować poza kasą rejestrującą wystawione faktury VAT z osobnym ich oznaczeniem.

Ustosunkowując się do wyżej przedstawionego zapytania, tut. organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art.24a ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. Nr 8, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej „updof”, m. in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą zobowiązane są prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

W rozważanym przypadku odrębnymi przepisami są regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 152, poz.1475 ze zm.). Rozporządzenie określa sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem (§ 1 cyt. rozporządzenia).

Zgodnie z przepisem § 19 ust. 1 - 4 wym. rozporządzenia zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami – na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zapisów dokonuje się jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Jeżeli w danym dniu podatnik wystawia wiele faktur, zapisów w księdze można dokonywać jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia tych faktur. Zestawienie sprzedaży powinno zawierać co najmniej następujące dane: datę i kolejny numer zestawienia, numery od-do faktur objętych zestawieniem, sumę zbiorczą tych faktur oraz podpis podatnika lub osoby, która sporządziła zestawienie.

Stosownie do brzmienia § 20 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnicy ewidencjonujący obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych skorygowanych o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji. Obrót ewidencjonowany za pomocą kas fiskalnych podatnicy mogą zapisywać w księdze podatkowej codziennie na podstawie danych wynikających z raportów dobowych lub raz na miesiąc na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych.

W przypadku gdy nabywca zażąda wystawienia faktury na dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik nie wpisuje do księgi kwoty wynikającej z tej faktury. Kopię faktury wystawionej na żądanie klienta należy natomiast połączyć w sposób trwały ze zwróconym oryginałem paragonu fiskalnego.

W myśl § 21 cyt. rozporządzenia, jeżeli podatnik prowadzi odrębną ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o VAT, zapisy w księdze podatkowej dotyczące przychodów ze sprzedaży towarów i usług mogą być dokonywane na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z tej ewidencji.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny przyjąć należy, iż w przypadku gdy podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wystawia faktury na dokonaną sprzedaż, to zapisów w księdze dokonuje się na wyżej przedstawionych zasadach.

Odnośnie pytania dotyczącego osobnego oznaczenia faktur sprzedaży ewidencjonowanych bezpośrednio w księdze przychodów i rozchodów organ podatkowy wyjaśnia, iż rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie przewiduje szczególnych uwarunkowań w tej sprawie. W punkcie 4 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, stanowiących integralną część rozporządzenia, znajduje się zapis, „ W kolumnie 3 należy wpisywać numer faktury lub innego dowodu. Jeżeli zapisów dokonuje się na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży, należy wpisywać numer zestawienia faktur.”

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez stronę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej sporządzenia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.