DP/443-3/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Brak obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej

DP/443-3/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. ewidencjonowanie obrotu
  2. kasa rejestrująca
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja

Pismem z dnia 01 lutego 2007r. Pani M. zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie braku obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.

Wnioskodawczyni wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami odzieżowymi oraz w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych zaliczanych do PKWiU 50.20.. Do wykonywania napraw Pytająca zakupuje części samochodowe, które stanowią integralną część wykonywanej usługi. Części samochodowe nie są oddzielnie sprzedawane. Ze złożonego wniosku ponadto wynika, że prowadząc działalność gospodarczą w 2006r. oraz w okresie od 01.01.2007r. do dnia złożenia zapytania Pani M. nie osiągnęła obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych zobowiązującego do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Podatniczka ma wątpliwości, czy w związku z §4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących będzie miała obowiązek instalowania kasy fiskalnej.

Zdaniem Pytającej nie ma ona obowiązku instalacji kasy rejestrującej określonego w § 4 pkt 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, ponieważ nie dokonuje dostawy części zamiennych i akcesoriów samochodowych, lecz świadczy wyłącznie usługi naprawy pojazdów, zużywając jedynie te części do wykonywania usługi naprawy pojazdów.

Po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.Minister Finansów, uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu, przepisami §2 oraz §3 rozporządzenia z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 51, poz. 375 z późn. zm.) zwolnił na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ww. ustawy.

Jednakże, stosownie do § 4 cyt. rozporządzenia zwolnień, o których mowa w §2 oraz §3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:1) do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego; 2) przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia; 3) przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami; 4) przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3); 5) przy dostawie: a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3); 6) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy; 7) przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży. Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że w przedmiotowej sprawie Podatnik świadczy usługi naprawy pojazdów i i nie zajmuje się sprzedażą części zamiennych i akcesoriów samochodowych. Zatem, biorąc pod uwagę obowiązujący stan prawny stwierdzić należy, że jeżeli dotychczas nie powstał wobec Wnioskodawcy obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, to świadcząc wskazane powyżej usługi Pani Mariola M. korzystać będzie ze zwolnienia z tego obowiązku. W przypadku rozpoczęcia dokonywania dostawy silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3) obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej powstanie - bez względu na wysokość osiągniętych obrotów - z chwilą rozpoczęcia pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Ponadto informuje się, że stosownie do §3a ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2007r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art.111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w 2006 r. kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6.

W myśl wskazanego §3a ust.6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących zwolnienie, o którym mowa w §3a ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w pierwszym półroczu 2007r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego stwierdzam, że stanowisko zajęte przez Wnioskodawcę jest prawidłowe.Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny zawarty w piśmie, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu udzielenia odpowiedzi.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.