1411/PP/443-1/07/JC | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w mojej sprawie.Stan faktyczny sprawy.Jestem osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. W prowadzonej dzialalności dokonuję sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz ewidencjonuję obrót i podatek należny przy zastosowaniu dwóch kas rejestrujących. Dodatkowo prowadzę działalność rolniczą w ramach gospodarstwa rolnego. W 2005 roku zrezygnowałem ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z utratą statusu rolnika ryczałtowanego zobowiązany jestem ewidencjonować sprzedaż z gospodarstwa rolnego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kasie rejestrującej.Pytanie.Czy sprzedaż z gospodarstwa rolnego na rzecz osób fizycznych mogę rejestrować na jedenj z dwóch już posiadanych kas rejestrujących wykorzystywanych dotychczas w pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też muszę zakupić nową kasę rejestrującą, na której będzie ewidencjonowana wyłącznie sprzedaż z gospodarstwa rolnego?Stanowisko w sprawie pytającego.Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych jest zobowiązany prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006r. w sprawie kas rejestrujących wynika, iż podatnik musi ewidencjonować obrót i podatek należny w kasie w miejscach prowadzenia sprzedaży. Miejscem prowadzenia sprzedaży, zarówno jesli chodzi o pozarolniczą działalność gospodarczą jak i działalność rolniczą jest XXXX. Nie widzę więc koniczności zakupowania kolejnej kasy rejestrującej. Dokonywaną sprzedaż z gospodarstwa rolnego mogę ewidencjonować na jednej z dotychczas użytkowanych kas rejestrujących.

1411/PP/443-1/07/JC

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność gospodarcza
  2. ewidencjonowanie obrotu
  3. gospodarstwo rolne
  4. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
  5. podatek od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 ze zm.) w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 18.12.2006 (data wpływu 19.12.2006) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim

postanawia

uznać stanowisko podatnika w sprawie ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 18.12.2006 (data wpływu 19.12.2006) Pan XXX zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim z zapytaniem, czy sprzedaż z gospodarstwa rolnego na rzecz osób fizycznych może być rejestrowana na jednej z dwóch już posiadanych kas rejestrujących wykorzystywanych dotychczas w pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też podatnik musi zakupić nową kasę rejestrującą, na której będzie ewidencjonowana wyłącznie sprzedaż z gospodarstwa rolnego.

Według przedstawionego stanu faktycznego podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. W prowadzonej działalności dokonuje on sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz ewidencjonuje obrót i podatek należny przy zastosowaniu dwóch kas rejestrujących. Dodatkowo podatnik prowadzi działalność rolniczą w ramach gospodarstwa rolnego. W 2005 r. podatnik zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Miejscem prowadzenia sprzedaży, zarówno jeśli chodzi o pozarolniczą działalność gospodarczą jak i działalność rolniczą, jest XXX.

Zdaniem podatnika dokonywana sprzedaż z gospodarstwa rolnego może być ewidencjonowana na jednej z dotychczas użytkowanych kas rejestrujących.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim po przeanalizowaniu stanu faktycznego wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Paragon drukowany przez kasę musi zawierać, między innymi, imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych-adres siedziby podatnika (§ 4 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników- Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.).

Przepisy nie zawierają ograniczeń w zakresie ewidencjonowania obrotów ze względu na źródło pochodzenia przychodów.

Wobec powyższego, Naczelnik Urzędu Skarbowego podziela stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż z gospodarstwa rolnego może być ewidencjonowana na jednej z dotychczas użytkowanych kas rejestrujących.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Zgodnie z art. 14b §1 i §2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a §4 w/w ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.