1401/PH-I/4407/14-20/07/EN/PV-I | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W którym momencie można dokonać odliczenia podatku od towarów i usług w kwocie wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 50% jej ceny netto (nie więcej niż 2.500 zł);- czy w przypadku fiskalizacji sprzedaży, o której mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, jednocześnie zachowa Ona prawo do odliczenia wydatków związanych z nabyciem kas rejestrujących po dokonaniu fiskalizacji całej sprzedaży po dniu 30 czerwca 2007r.?

1401/PH-I/4407/14-20/07/EN/PV-I

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. ewidencjonowanie obrotu
  2. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
  3. odliczenie wydatków na zakup kasy rejestrującej
  4. termin realizacji
  5. wydatki na zakup kasy rejestrującej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 111 ust.1, ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), § 3a ust.1 pkt 1, § 4 pkt 4, § 7 ust.1 i ust.2, § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz.375 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17.04.2007r., nr CRGK/P/P/526/2007 wniesionego przez X na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 06.04.2007r., nr 1471/VTR1/443-3/07/MF, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


p o s t a n a w i a


odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.


U Z A S A D N I E N I E


Pismem z dnia 09.01.2007r., nr CRGK/P/P/57/2007 Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej kwestii:

- w którym momencie można dokonać odliczenia podatku od towarów i usług w kwocie wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 50% jej ceny netto (nie więcej niż 2.500 zł);

- czy w przypadku fiskalizacji sprzedaży, o której mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, jednocześnie zachowa Ona prawo do odliczenia wydatków związanych z nabyciem kas rejestrujących po dokonaniu fiskalizacji całej sprzedaży po dniu 30 czerwca 2007r.?

Strona podkreśliła, że w przepisach o VAT nie istnieje formalny zakaz odliczenia wydatków związanych z nabyciem kas fiskalnych (50% ceny netto) w przypadku dokonania tzw. dużej fiskalizacji (tj. fiskalizacji całej sprzedaży podatnika we wszystkich punktach sprzedaży na terytorium kraju).

Biorąc powyższe pod uwagę, Strona stwierdziła, iż w przypadku konieczności fiskalizacji całej sprzedaży po dniu 30 czerwca 2007r., będzie w dalszym ciągu uprawniona do odliczenia 50% ceny zakupu każdej z kas fiskalnych, związanych z fiskalizacją po dniu 30 czerwca 2007r. (tzw. duża fiskalizacja).

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie pismem z dnia 15.03.2007r., nr 1471/VTR1/443-3/07/MF wezwał Stronę w trybie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14a § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania w/w wezwania do uzupełnienia własnego stanowiska w zakresie dotyczącym momentu dokonania odliczenia podatku od towarów i usług w kwocie wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 50% ceny netto.

Strona, w odpowiedzi na w/w wezwanie w piśmie z dnia 22.03.2007r., nr CRGK/P/P/392/2007 wskazała, iż w przedstawionym stanie faktycznym rozpoczęcie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nastąpi w dwóch różnych terminach, a prawo dokonania odliczenia poniesionych wydatków, będzie miało miejsce:

- w miesiącu (lub za miesiące następujące po tym miesiącu), w którym rozpoczęto ewidencjonowanie w odniesieniu do niektórych grup towarów i usług, w związku z „małą fiskalizacją” oraz

- w miesiącu (lub za miesiące następujące po tym miesiącu), w którym rozpoczęte zostanie ewidencjonowanie związane z utratą zwolnienia podmiotowego określonego w § 3 ust.1 pkt 1 w/w rozporządzenia Ministra Finansów, w związku z tzw. „dużą fiskalizacją”.

Postanowieniem z dnia 06.04.2007r., nr 1471/VTR1/443-3/07/MF, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W zażaleniu Strona zarzuca zaskarżonemu postanowieniu naruszenie art. 111 ust.4 ustawy o VAT w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących poprzez błędną ich wykładnię.

Strona podkreśla, że w rozpatrywanej sprawie istota sporu sprowadza się do rozstrzygnięcia pojęcia „dzień rozpoczęcia ewidencjonowania”, rozumianego rozdzielnie oraz niezależnie w świetle § 3a ust.1 pkt 1 oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Zdaniem Strony prezentowane przez organ pierwszej instancji stanowisko, ogranicza możliwość skorzystania z ulgi z tytułu nabycia kas rejestrujących, jedynie do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przy sprzedaży tylko określonych grup towarów (§ 4 w/w rozporządzenia). W opinii Strony Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nie odniósł się do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji w stosunku do całej sprzedaży, która nastąpi w związku z utratą zwolnienia podmiotowego, z którego Ona korzysta (§ 3a ust.1 pkt 1w/w rozporządzenia).

Jednocześnie Strona podnosi, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego nie odniósł się do faktu, że w przedstawionym stanie faktycznym obowiązek rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych wiąże się z dwoma różnymi datami, tj. 1 września 2006r. w związku z tzw. „małą fiskalizacją” oraz w przypadku nie przedłużenia zwolnienia podmiotowego, od 1 lipca 2007r. w związku z „dużą fiskalizacją”.

Strona wskazuje, że w przedmiotowej sprawie należy uznać, iż brak jest podstaw do ograniczenia użytego w art. 111 ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług pojęcia „dzień rozpoczęcia ewidencji” wyłącznie do terminu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie w odniesieniu do grupy towarów wskazanych w § 4 pkt 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Strona stoi na stanowisku, że bez znaczenia jest fakt w jakich terminach, oraz w stosunku do jakich towarów, przepisy w/w rozporządzenia nakładają na podatników obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zdaniem Strony każdorazowe powstanie tego obowiązku, rodzi prawo do skorzystania z odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, w wysokości 50% ceny netto zakupu. A zatem prawo to powstaje zarówno w przypadku sprzedaży, o której mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, jak i fiskalizacji całej sprzedaży po dniu 30 czerwca 2007r.

Strona w zażaleniu zauważa, iż przyjęcie odmiennego rozwiązania byłoby sprzeczne z zasadą sprawiedliwości podatkowej, w szczególności z zasadą równego traktowania podmiotów. Brak możliwości odliczenia wydatków przy tzw. dużej fiskalizacji jest niezgodny z istotą konstrukcji ulgi z tytułu zakupu kas fiskalnych, którą jest częściowa partycypacja Skarbu Państwa w kosztach ponoszonych przez podatników na nabycie kas rejestrujących.

Biorąc powyższe pod uwagę, Strona stwierdza, że za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zaprezentowane w zaskarżonym postanowieniu identyfikujące dzień rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, wyłącznie z obowiązkiem wynikającym z § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, z całkowitym pominięciem obowiązku rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu kas fiskalnych na skutek utraty zwolnienia podmiotowego.

Na marginesie Strona podkreśla, iż obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, który obecnie korzysta ze zwolnienia podmiotowego wiązać się będzie z koniecznością zakupu kilkudziesięciu tysięcy kas fiskalnych, a wydatek ten bez możliwości skorzystania z ulgi w pełni Ją obciąży.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału oraz po rozpatrzeniu zażalenia zważył, co następuje:


Z przedstawionego w przedmiotowej sprawie stanu faktycznego wynika, że Strona do dnia 30 czerwca 2007r. na podstawie § 3a ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednocześnie od dnia 1 września 2006r. zgodnie z § 4 pkt 4 w/w rozporządzenia Strona obowiązana jest do ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych, sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Zdaniem Strony w zaistniałej sytuacji rozpoczęcie ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących nastąpi w dwóch różnych i niezależnych od siebie terminach, co bezpośrednio wpływa na możliwość dwukrotnego skorzystania z prawa odliczenia wydatków poniesionych na zakup kas fiskalnych.

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z zgodnie z art. 111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ponadto w myśl § 3a ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 30 czerwca 2007r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w 2006r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności wymienionej w art. 111 ust.1 ustawy o VAT był wyższy niż 70%.

Jednakże stosownie do § 4 pkt 4 w/w rozporządzenia, zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2, § 3 i § 3a nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3).

W tym miejscu organ odwoławczy podkreśla, iż kasa rejestrująca to specjalne urządzenie ewidencjonujące obrót i kwoty należnego podatku. Zakup i zainstalowanie tego urządzenia wiąże się z poniesieniem pewnego obciążenia finansowego. Mając powyższe na uwadze, a także premiując podatników terminowo spełniających ustawowe swoje obowiązki w zakresie rozpoczęcia używania kas, ustawodawca wprowadził specjalną ulgę związaną z zakupem kasy rejestrującej.

Zgodnie bowiem z art. 111 ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że powyższa kwestia odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej została szczegółowo uregulowana przepisami aktów wykonawczych.

I tak, w myśl § 7 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących odliczenie, o którym mowa w art. 111 ust.4 ustawy, może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne zgodnie z art. 99 ust.2 i 3 ustawy, odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Natomiast stosownie do § 7 ust.2 w/w rozporządzenia, kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia, z tytułu nabycia kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym, o których mowa w art. 86 ustawy. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, o której mowa w art. 111 ust.4 ustawy, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

<
  1. 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem-jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
  2. 50% kwoty określonej w pkt 1-jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Zgodnie zaś z § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, dokonanie w/w odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust.1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania.

Ponadto w myśl § 8 ust.2 w/w rozporządzenia, odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

Mając powyższe na uwadze, organ drugiej instancji stoi na stanowisku, że w/w odliczenie (ulga) przysługuje tylko w związku z zakupem kas rejestrujących po raz pierwszy. Art. 111 ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas fiskalnych zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania. W związku z tym kolejne kasy, nabywane po dniu powstania obowiązku ewidencjonowania, nie będą objęte prawem do odliczenia. Dotyczy to np. przypadku rozszerzenia działalności, w związku z czym otwierane są nowe punkty kasowe. Kasy wtedy nabywane nie są bowiem kasami zgłoszonymi na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania. Jeśli jednak podatnik w pierwszym terminie powstania obowiązku ewidencjonowania zakupi większą ilość kas, które zgłosi, będzie mu przysługiwała w/w ulga.

W tym miejscu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w ślad za organem pierwszej instancji podkreśla, iż nie ma znaczenia z jakiego powodu podatnik został zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zdaniem organu odwoławczego przepisy dotyczące zarówno podatku od towarów i usług, jak i kas fiskalnych nie przewidują u danego podatnika kilku terminów rozpoczynania prowadzenia ewidencji przy użyciu w/w kas. W opinii organu drugiej instancji podatnik może tylko raz rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących, a później następuje jedynie (jak w rozpatrywanej sprawie) zwiększenie zakresu czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, podzielając stanowisko Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zaprezentowane w postanowieniu z dnia 06.04.2007r., nr 1471/VTR1/443-3/07/MF stwierdza, że w zaistniałym stanie faktycznym Stronie będzie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi, z tytułu nabycia kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług jedynie w stosunku do tej liczby kas, która zostanie pisemnie zgłoszona do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu wykonywania czynności wymienionych w § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. A zatem w przypadku konieczności fiskalizacji kolejnych kas rejestrujących w celu ewidencjonowania sprzedaży, która do dnia 30 czerwca 2007r. korzysta ze zwolnienia, Strona nie zachowa prawa do odliczenia wydatków związanych z nabyciem tych kas. Poparciem prezentowanego wyżej stanowiska jest również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z października 2007r. sygn. akt I FSK 1266/07 (vide: Gazeta Prawna nr 193/2007, nr 205/2007).

Jednocześnie organ odwoławczy wskazuje, iż fakt, że obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego wiązać się będzie z koniecznością zakupu kilkudziesięciu tysięcy kas fiskalnych, a wydatek ten bez możliwości skorzystania z ulgi w pełni obciąży Stronę nie ma wpływu na merytoryczne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia jak w sentencji decyzji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ewidencjonowanie obrotu
PI/443-1335/07/P/03 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

obowiązek instalacji kasy rejestrującej
IBPP2/443-53a/07/BM | Interpretacja indywidualna

odliczenie wydatków na zakup kasy rejestrującej
1434/PV/443-76/07/AW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

wydatki na zakup kasy rejestrującej
PP/443/6/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.