Ewidencjonowanie obrotu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencjonowanie obrotu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy przychody uzyskane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w części pochodzące z działalności w zakresie wypożyczania przyczep samochodowych będą podlegały ewidencjonowaniu przy użyciu kasy fiskalnej, a może dopiero w terminie przekroczenia obowiązującego limitu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2008 r. (data wpływu 24 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)

2011
1
maj

Istota:

W którym momencie można dokonać odliczenia podatku od towarów i usług w kwocie wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 50% jej ceny netto (nie więcej niż 2.500 zł);- czy w przypadku fiskalizacji sprzedaży, o której mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, jednocześnie zachowa Ona prawo do odliczenia wydatków związanych z nabyciem kas rejestrujących po dokonaniu fiskalizacji całej sprzedaży po dniu 30 czerwca 2007r.?

Fragment:

(...) ewidencjonujące obrót i kwoty należnego podatku. Zakup i zainstalowanie tego urządzenia wiąże się z poniesieniem pewnego obciążenia finansowego. Mając powyższe na uwadze, a także premiując podatników terminowo spełniających ustawowe swoje obowiązki w zakresie rozpoczęcia używania kas, ustawodawca wprowadził specjalną ulgę związaną z zakupem kasy rejestrującej. Zgodnie bowiem z art. 111 ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, że powyższa kwestia odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej została szczegółowo uregulowana przepisami aktów (...)

2011
1
maj

Istota:

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w mojej sprawie.Stan faktyczny sprawy.Jestem osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. W prowadzonej dzialalności dokonuję sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz ewidencjonuję obrót i podatek należny przy zastosowaniu dwóch kas rejestrujących. Dodatkowo prowadzę działalność rolniczą w ramach gospodarstwa rolnego. W 2005 roku zrezygnowałem ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z utratą statusu rolnika ryczałtowanego zobowiązany jestem ewidencjonować sprzedaż z gospodarstwa rolnego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kasie rejestrującej.Pytanie.Czy sprzedaż z gospodarstwa rolnego na rzecz osób fizycznych mogę rejestrować na jedenj z dwóch już posiadanych kas rejestrujących wykorzystywanych dotychczas w pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też muszę zakupić nową kasę rejestrującą, na której będzie ewidencjonowana wyłącznie sprzedaż z gospodarstwa rolnego?Stanowisko w sprawie pytającego.Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych jest zobowiązany prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006r. w sprawie kas rejestrujących wynika, iż podatnik musi ewidencjonować obrót i podatek należny w kasie w miejscach prowadzenia sprzedaży. Miejscem prowadzenia sprzedaży, zarówno jesli chodzi o pozarolniczą działalność gospodarczą jak i działalność rolniczą jest XXXX. Nie widzę więc koniczności zakupowania kolejnej kasy rejestrującej. Dokonywaną sprzedaż z gospodarstwa rolnego mogę ewidencjonować na jednej z dotychczas użytkowanych kas rejestrujących.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 ze zm.) w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 18.12.2006 (data wpływu 19.12.2006) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim postanawia uznać stanowisko podatnika w sprawie ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej za prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z 18.12.2006 (data wpływu 19.12.2006) Pan XXX zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim z zapytaniem, czy sprzedaż z gospodarstwa rolnego na rzecz osób fizycznych może być rejestrowana na jednej z dwóch już posiadanych kas rejestrujących wykorzystywanych dotychczas w pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też podatnik musi zakupić nową kasę rejestrującą, na której będzie ewidencjonowana wyłącznie sprzedaż z gospodarstwa rolnego. Według przedstawionego stanu faktycznego podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą (...)

2011
1
maj

Istota:

Brak obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Fragment:

(...) Pismem z dnia 01 lutego 2007r. Pani M. zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie braku obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej. Wnioskodawczyni wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami odzieżowymi oraz w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych zaliczanych do PKWiU 50.20.. Do wykonywania napraw Pytająca zakupuje części samochodowe, które stanowią integralną część wykonywanej usługi. Części samochodowe nie są oddzielnie sprzedawane. Ze złożonego wniosku ponadto wynika, że prowadząc działalność gospodarczą w 2006r. oraz w okresie od 01.01.2007r. do dnia złożenia zapytania Pani M. nie osiągnęła obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych zobowiązującego do rozpoczęcia (...)

2011
1
maj

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy kwestii sposobu księgowania w księdze przychodów i rozchodów wystawionych faktur za przeprowadzane szkolenia w zakresie sportu i rekreacji przy równoczesnym ewidencjonowaniu obrotu bezrachunkowego za pomocą kas rejestrujących.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a §1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto ocenia jako prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19.02.2007r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. UZASADNIENIEW dniu 27.03.2007r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek z dnia 19.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego „w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej polegającej na organizacji szkoleń w zakresie nurkowania”. Wniosek został przekazany, wg właściwości miejscowej w zakresie pytania dotyczącego przepisów (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy ewidencjonowanie obrotu - sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na imprezie masowej przy obsłudze wielostoiskowej może być prowadzone przy użyciu jednej kasy fiskalnej?

Fragment:

(...) prawa podatkowego w odniesieniu do podatku od towarów i usług, złożonego przez Podatnika postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej m.in. w zakresie handlu i gastronomii. Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i rolników ryczałtowych ewidencjonuje na kasie fiskalnej. Podatnik pyta, czy ewidencjonowanie obrotu - sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na imprezie masowej przy obsłudze wielostoiskowej może być prowadzone przy użyciu jednej kasy fiskalnej? Stanowisko Podatnika. Obsługę stoisk Podatnik planuje zlecić firmie specjalizującej się w leasingu pracowniczym na podstawie umowy cywilno- prawnej. Zlecenie to polegać miałoby na przekazaniu za dokumentem towarów przeznaczonych do sprzedaży firmie leasingowej. Na tak (...)

2011
1
maj

Istota:

Stosowanie kas rejestrujących do działalności PKWiU 90.0, 01.4 na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 24 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 13 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy obrót z tytułu sprzedaży wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia przekraczający 70% w obrotach ogółem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w roku poprzednim uprawnia do zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Fragment:

(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: - art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku znak PIII/2/443-30/06 z dnia 16 listopada 2006r. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. UZASADNIENIE Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z 2005r.) organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli niezgodność z prawem tego postanowienia jest wynikiem zmiany przepisów. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle §4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących podatnik jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Fragment:

(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: - art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni znak PP/443-145/TZ-223/06/AB z dnia 21 listopada 2006r. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu powstania obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy rejestrującej. UZASADNIENIE Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli niezgodność z prawem tego postanowienia jest wynikiem zmiany przepisów. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006r. Nr 51, (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Fragment:

(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: - art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni znak PP/443-148/TZ-230/06/AB z dnia 29 listopada 2006r. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących obrotu i kwot podatku należnego. UZASADNIENIE Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli niezgodność z prawem tego postanowienia jest wynikiem zmiany przepisów. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006r. (...)