IPPP2/4512-30/15-4/KOM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży gier komputerowych w postaci cyfrowych plików przy zastosowaniu kasy rejestrującej
IPPP2/4512-30/15-4/KOMinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. ewidencjonowanie
 3. usługi elektroniczne
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży gier komputerowych w postaci cyfrowych plików przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży gier komputerowych w postaci cyfrowych plików przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 12 marca 2015 r. znak IPPP2/4512-30/15-2/KOM.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka G. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Podatnik”) prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług programistycznych, administracji systemami informatycznymi, testowaniu produktów - gier komputerowych (usługi Quality Assurance), działalnością marketingową, działalnością mającą na celu pozyskanie nowych kontrahentów, działalnością z zakresu rozwoju biznesu, jak również świadczy usługi z zakresu finansów. Spółka zamierza prowadzić za pośrednictwem internetu sprzedaż usług elektronicznych (sprzedaż gier komputerowych), których odbiorcą mają być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Sprzedaż będzie skierowana do klientów z całego świata, w postaci cyfrowych plików, gry na komputery PC i MAC. Dostarczenie gry do klienta docelowego ma nastąpić poprzez pobranie pliku ze strony serwisu internetowego, po dokonaniu 100% płatności za złożone zamówienie.

Klienci dokonujący zakupu usług elektronicznych będą dokonywać płatności m.in. kartą płatniczą, systemem Paysafecard lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych udostępnianego klientom przez PayPall. Firmy te świadczą usługi w zakresie umożliwiania podmiotom gospodarczym przyjmowania płatności, w szczególności bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych. Następnie środki będą gromadzone na koncie pośrednika ww. płatności firmy G.C. (dalej: „Pośrednik”) z którą Podatnik zamierza zawrzeć umowę na świadczenie usług związanych ze zbieraniem płatności od klientów za usługi spółki. Pośrednik zobowiązany będzie raz w tygodniu dokonywać przelewu na konto Podatnika. Spółka na koniec każdego dnia, będzie miała możliwość, pobrania sumarycznego zestawienia płatności za usługi, nabywane przez klientów z całego świata.

Transakcja z wykorzystaniem systemów płatności odbywa się w następujący sposób:

 • wybór usługi (wybór gry) przez klienta,
 • wybór metody płatności spośród kilku form płatności przez klienta (PayPall, Paysafecard oraz karta kredytowa),
 • przekierowanie klienta do strony, na której może dokonać płatności,
 • wykonanie płatności,
 • potwierdzenie dokonania wpłaty i powrót klienta do serwisu,
 • wpływ środków na konto firmy G.C. (jedno konto przeznaczone jest na płatności dokonywane kartą kredytową, drugie konto przeznaczone jest na płatności typu PayPall oraz Paysafecard),
 • automatyczna realizacja usługi/możliwość pobrania pliku ze strony serwisu internetowego.

Z wpłat dokonanych przez klientów, które zostaną przekazane bezpośrednio od firmy pośredniczącej w płatnościach – G.C., jednoznacznie będzie wynikać jakiej konkretnie usługi ona dotyczy oraz na czyją rzecz została dokonana konkretna transakcja (tj. dane nabywcy, nr IP klienta). Każda z transakcji w systemie Pośrednika posiada unikatowy numer transakcji (merchant numer).

Spółka będzie posiadała dowody dokumentujące zapłatę, w postaci raportów, które będzie otrzymywać za każdy dzień roboczy od Pośrednika - podmiotu odpowiedzialnego za zbieranie płatności. Przedmiotowe raporty będą wskazywać wprost wszystkie transakcje, które miały miejsce w danym dniu. Zestawienie będzie zawierać: ID płatności, które będzie bezpośrednio powiązane z ID zamówienia, kwotę zebranych środków, walutę w jakiej płatność została dokonana oraz datę zebrania środków. Na podstawie raportów wskazujących wszystkie zebrane środki, raz w tygodniu Pośrednik będzie wykonywał przelew na rzecz Spółki. Od soboty do piątku płatności będą zbierane przez Pośrednika, a następnie w pierwszą środę po piątku, o którym mowa powyżej, środki pieniężne będą przelewane na konto Spółki. Przelew będzie stanowił sumę dziennych wpłat za transakcje dokonane od soboty do piątku. Dowodem dokumentującym zapłatę będzie zapis w raporcie zebranych środków, potwierdzający, że płatność za daną transakcję została zebrana przez Pośrednika. Następnie zostanie dokonany przelew środków za wymienione transakcje. Spółka będzie prowadzić własną ewidencję, z której będzie jednoznacznie wynikać jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata. Po otrzymaniu raportu od Pośrednika, Spółka we własnym systemie dokona zestawienia wszystkich otwartych transakcji z plikiem wskazującym zebrane sumarycznie płatności. Do każdej transakcji przypisywane będą na podstawie ID transakcji szczegóły dotyczące płatności. Spółka będzie prowadzić własną ewidencje wskazującą, kiedy dana płatność została zapłacona.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka otrzymała pozytywną indywidualną interpretacje podatkową odpowiadającą przedstawionemu stanowi faktycznemu w dniu 25 czerwca 2014 r. sygn. IPPP2/443-271/14-4/RR. Jako, że indywidualna interpretacja podatkowa, została wydana na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2012, poz. 1382), które to rozporządzenie zostało zastąpione rozporządzeniem z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014, poz. 1544), które weszło w życie 1 stycznia 2015 r. Spółka występuje ponownie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w oparciu o przepisy obowiązujące w obecnym stanie prawnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (transakcje typu „B2C”), również poza Unię Europejską, w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem karty kredytowej, Paysafecard, internetowego systemu płatności typu Paypall itp., a następnie przekazanych środków przez Pośrednika na konto Spółki, zastosowanie znajdzie zwolnienie określone w pkt 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 r., poz. 1544) - dalej „Rozporządzenie”, z uwagi na fakt otrzymywania wpłat na rachunek bankowy za pośrednictwem firmy G.C. jeśli zostaną spełnione warunki określone w pkt 38 przedmiotowego Rozporządzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych (klienci z całego świata) nieprowadzących działalności gospodarczej (transakcje typu „B2C”) i otrzymywania wpłat za pośrednictwem agenta rozliczeniowego firmę G.C., Spółka będzie miała możliwość rezygnacji z wystawiania paragonów fiskalnych.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednakże w myśl przepisu § 2 ust. 1 Rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do Rozporządzenia.

Zgodnie natomiast z poz. 38 tego załącznika, zwolnione z obowiązku ewidencjonowania jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli:

 • zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem);
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W ocenie Spółki, możliwość stosowania powyższego zwolnienia dotyczy również sytuacji, w której płatność jest realizowana poprzez systemy płatności internetowych. Aktualnie, na rynku funkcjonują różne systemy płatności internetowych tworzone specjalnie do obsługi sprzedaży wysyłkowej w Internecie. Zdaniem Podatnika skorzystanie z możliwości przyjmowania płatności za pośrednictwem operatorów (agentów rozliczeniowych) obsługujących płatności elektroniczne, nawet w sytuacji, gdy rachunek bankowy Spółki uznawany będzie cyklicznie (raz w tygodniu), należy uznać za spełnienie warunków określonych w pkt 38 załącznika do Rozporządzenia.

Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, gdyż obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie przedmiotowego Rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym stanie faktycznym każda sprzedaż będzie możliwa do identyfikacji w postaci wpływu na konto Spółki w związku z wcześniejszą sprzedażą, a także przy pomocy prowadzonej przez Spółkę ewidencji sprzedaży. Podkreślenia wymaga fakt, że wszelkie kwoty, które wpływają na rachunek bankowy Podatnika można przypisać do konkretnych, oznaczonych transakcji.

W konsekwencji, w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (transakcje typu „B2C”) za pośrednictwem strony internetowej, kiedy płatność za usługę dokonywana jest za pośrednictwem operatorów (agentów rozliczeniowych) Podatnik ma możliwość rezygnacji z wystawiania paragonów fiskalnych.

Prawidłowość takiego stanowiska została potwierdzona m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 25 marca 2011 r. sygn. IBPP4/443-227/11/JP,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 kwietnia 2013 r. sygn. IPPP2/443-189/13-2/KOM.

Dodatkowo, tak jak zostało to już zaznaczone w stanie faktycznym, Spółka otrzymała pozytywną interpretację podatkową w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Pomimo, że powyższe dwie interpretacje potwierdzające prawidłowość stanowiska Podatnika, a także powyższa indywidualna interpretacja podatkowa, zostały wydane w oparciu o rozporządzenie obowiązujące do dnia 31 grudnia 2014 r., to należy zaznaczyć, że nowe Rozporządzenie regulujące kwestie związane ze stanem faktycznym Spółki, pozostają niezmienione.

Z uwagi na powyższe, Spółka uznaje, że również na mocy nowego Rozporządzenia obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. ma prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w odniesieniu do transakcji opisanych w przedmiotowym stanie faktycznym.

W uzupełnieniu z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że w omawianej sprawie Spółka zamierza prowadzić za pośrednictwem internetu sprzedaż usług elektronicznych (sprzedaż gier komputerowych), których odbiorcą mają być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Sprzedaż będzie skierowana do klientów z całego świata, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności spoza Unii Europejskiej, a także mających miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, ale poza terytorium Polski.

W tym miejscu wskazać należy, że ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług wykonywanych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami wynika z art. 28c ustawy z dnia 11 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535)- dalej „uvat”, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n. Natomiast w myśl art. 28k „uvat” w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

W myśl powyższego, w przypadku świadczenia usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Polski, czyli na terytorium Unii Europejskiej oraz poza terytorium Unii Europejskiej - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

W związku z tym świadczenie omawianych usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadającymi siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Polski, dla których miejscem świadczenia (opodatkowania), zgodnie z art. 28k „uvat”, jest miejsce ich siedziby, zamieszkania lub pobytu, nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski.

W konsekwencji, świadczenie przez Spółkę usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Polski nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustaw, jako świadczenie usług ustawodawca określa każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wynika z art. 2 pkt 26 ustawy, przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1).

Natomiast stosownie do art. 7 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady (UE), do „usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe”.

W omawianej sprawie Wnioskodawca zamierza prowadzić za pośrednictwem internetu sprzedaż usług elektronicznych (sprzedaż gier komputerowych w postaci cyfrowych plików), których odbiorcą mają być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Sprzedaż będzie skierowana do klientów z całego świata.

W tym miejscu należy wskazać, że ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług wykonywanych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami wynika z art. 28c ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

Natomiast art. 28k ustawy (obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r.) stanowi, że miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniono art. 28k ustawy, który określa miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz usług elektronicznych w przypadku ich świadczenia na rzecz osób niebędących podatnikami. Po tej zmianie, niezależnie od statusu oraz miejsca siedziby działalności gospodarczej usługodawcy, w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami miejscem ich świadczenia zawsze będzie miejsce, w którym taki konsument ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Zmiana odpowiada regulacji art. 58 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

Nowe zasady określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz usług elektronicznych w przypadku ich świadczenia na rzecz osób niebędących podatnikami powodują obowiązek rozliczenia VAT w państwie „konsumpcji”, tj. takim, gdzie konsument ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Miejscem świadczenia usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej (podmiotów niebędących podatnikami), posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Polski, czyli na terytorium Unii Europejskiej oraz poza terytorium Unii Europejskiej – jest, zgodnie z art. 28k ustawy, miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Zatem świadczenie tych usług nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski.

Dlatego też obowiązek ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy rejestrującej dotyczy tylko i wyłącznie świadczonych usług, dla których miejscem świadczenia (opodatkowania) jest terytorium kraju, tj. Polska.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia kasy rejestrującej obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł (...).

W § 4 pkt 1 ww. rozporządzenia wymienione zostały niektóre czynności wyłączające możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 2 i § 3.

Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 38 rozporządzenia wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 38 załącznika, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłata za wykonane świadczenie w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić za pośrednictwem internetu sprzedaż usług elektronicznych (sprzedaż gier komputerowych), których odbiorcą mają być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Sprzedaż będzie skierowana do klientów z całego świata, w postaci cyfrowych plików, gry na komputery PC i MAC. Dostarczenie gry do klienta docelowego ma nastąpić poprzez pobranie pliku ze strony serwisu internetowego, po dokonaniu 100% płatności za złożone zamówienie. Klienci dokonujący zakupu usług elektronicznych będą dokonywać płatności kartą płatniczą, systemem Paysafecard lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych udostępnianego klientom przez PayPall. Następnie środki będą gromadzone na koncie Pośrednika ww. płatności (firmy G.C.) który zobowiązany będzie raz w tygodniu dokonywać przelewu na konto Podatnika. Spółka na koniec każdego dnia, będzie miała możliwość, pobrania sumarycznego zestawienia płatności za usługi, nabywane przez klientów z całego świata. Z wpłat dokonanych przez klientów, które zostaną przekazane bezpośrednio od firmy pośredniczącej w płatnościach - Pośrednik, jednoznacznie będzie wynikać jakiej konkretnie usługi ona dotyczy oraz na czyją rzecz została dokonana konkretna transakcja (tj. dane nabywcy, nr IP klienta).

Jak wynika z opisu sprawy Spółka będzie posiadała dowody dokumentujące zapłatę, w postaci raportów, które będzie otrzymywać za każdy dzień roboczy od pośrednika - podmiotu odpowiedzialnego za zbieranie płatności firmę G.C. Spółka będzie prowadzić własną ewidencję, z której będzie jednoznacznie wynikać jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata. Po otrzymaniu raportu od Pośrednika, Spółka we własnym systemie dokona zestawienia wszystkich otwartych transakcji z plikiem wskazującym zebrane sumarycznie płatności. Do każdej transakcji przypisywane będą na podstawie ID transakcji szczegóły dotyczące płatności. Spółka będzie prowadzić własną ewidencje wskazującą, kiedy dana płatność została zapłacona.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca powziął w wątpliwość, czy w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, również poza Unię Europejską, w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem karty kredytowej, Paysafecard, internetowego systemu płatności typu Paypall itp., a następnie przekazanych środków przez pośrednika na konto Spółki, zastosowanie znajdzie zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, z uwagi na fakt otrzymywania wpłat na rachunek bankowy za pośrednictwem firmy G.C., jeśli zostaną spełnione warunki określone w pkt 38 przedmiotowego rozporządzenia.

W omawianej sprawie świadczenie usług elektronicznych ma następować za pośrednictwem internetu, a klienci dokonujący zakupu usług będą dokonywać płatności kartą płatniczą, systemem Paysafecard lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych udostępnianego klientom przez PayPall, które to środki będą następnie środki gromadzone na koncie pośrednika ww. płatności firmy G.C. Jak wskazano w opisie sprawy, Spółka będzie posiadała dowody dokumentujące zapłatę oraz będzie prowadzić własną ewidencję, z której będzie jednoznacznie wynikać jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata.

W odniesieniu do powyższych przepisów oraz okoliczności przedstawionych we wniosku należy stwierdzić, że przyjęty przez Wnioskodawcę sposób ewidencji sprzedaży usług elektronicznych (gier komputerowych) dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Polski spełnia przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących wynikające z § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 ww. załącznika do rozporządzenia. Wnioskodawca nie będzie przyjmował wpłat w formie gotówkowej, płatności będą dokonywane w sposób wskazany w poz. 38 załącznika do rozporządzenia, ponadto Spółka będzie w posiadaniu dowodów, z których będzie jednoznacznie wynikało jakiej konkretnie dostawy wpłata dotyczyła. Należy zaznaczyć, że prawo do stosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży usług elektronicznych (gier komputerowych w postaci cyfrowych plików) dokonywanej drogą elektroniczną, będzie Spółce przysługiwało do dnia 31 grudnia 2016 r.

Natomiast świadczenie przez Wnioskodawcę usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Polski (tj. na rzecz klientów spoza Unii Europejskiej lub z terytorium Unii Europejskiej, ale spoza terytorium Polski), nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, gdyż miejscem świadczenia tych usług, zgodnie z art. 28k ustawy, jest miejsce gdzie nabywcy tych usług posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.