IPPB5/423-817/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

W jakich latach podatkowych Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania do 50% wydatków poniesionych przez Spółkę w latach 2011-2013 na nabycie oraz wdrożenie oprogramowania E-commerce, na który składają się zawarte w przedstawionym opisie funkcjonalności ujęte w Ewidencji jako WNiP, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki potwierdzającej, że E-commerce stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy?
IPPB5/423-817/14-4/MWinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. oprogramowanie
 3. ulga
 4. wartości niematerialne i prawne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 listopada 2014 r. (data nadania 19 listopada 2014 r., data wpływu 20 listopada 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB5/423-817/14-2/MW z dnia 12 listopada 2014 r. (data doręczenia 14 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • odliczenia w rozliczeniu za 2012 r. płatności dokonanych w 2011 r. w odniesieniu do WNiP2 – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia w jakich latach podatkowych Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania do 50% wydatków poniesionych przez Spółkę w latach 2011-2013 na nabycie oraz wdrożenie oprogramowania E-commerce, na który składają się zawarte w przedstawionym opisie funkcjonalności ujęte w Ewidencji jako WNiP, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki potwierdzającej, że E-commerce stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

L. Sp. z o.o. („L.”, „Spółka”) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej A., będącej jednym z liderów na światowym rynku dystrybucji materiałów budowlanych, narzędzi oraz artykułów wyposażenia wnętrz i ogrodów.

Spółka wraz ze spółką B. Sp. z o.o. tworzy podatkową grupę kapitałową – Podatkowa Grupa Kapitałowa L. („PGK”, „Wnioskodawca”). Od 2011 r. ww. spółki – w ramach PGK – dokonują wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

W celu zwiększenia konkurencyjności oferty oraz podniesienia poziomu sprzedaży, L. podjęła decyzję o utworzeniu dostosowanej do jej potrzeb biznesowych platformy internetowej umożliwiającej prezentację oraz sprzedaż internetową produktów („E-commerce”).

W 2011 r. Spółka zawarła z dostawcą oprogramowania („Wykonawca 1”) umowę, której przedmiotem było udzielenie licencji Unity Commerce, oraz zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego stworzenie platformy E-commerce w kształcie odpowiadającym potrzebom biznesowym Spółki.

Na zakres prac objętych umową zawartą z Wykonawcą 1 złożyły się prace analityczne i programistyczne niezbędne dla wypracowania/stworzenia określonych modułów/ funkcjonalności oprogramowania.

Ponadto, w związku z realizacją projektu E-commerce, Spółka w 2012 r. zawierała z innym dostawcą usług informatycznych („Wykonawca 2”) umowy, na mocy których dokonywała zakupu usług obejmujących prace analityczno-projektowe, instalacyjne oraz polegające na dopasowaniu lub rozszerzeniu oprogramowania.

Prace w zakresie realizacji projektu mającego na celu stworzenie E-commerce zostały podzielone na etapy, w ramach których wdrażane były poszczególne moduły/funkcjonalności systemu mającego utworzyć kompleksową i dostosowaną do potrzeb biznesowych Spółki wersję oprogramowania.

Przebieg prac w zakresie implementacji E-commerce kształtował się następująco:

W 2011 r. rozpoczęto prace analityczne nad E-commerce, podpisano protokół odbioru Specyfikacji Wymagań Systemowych, a następnie rozpoczęto prace nad Projektem Funkcjonalnym aplikacji Unity dla portalu L.

W 2011 r. powstały w środowisku testowym funkcjonalności aplikacji obejmujące podstawowe moduły konsoli administracyjnej aplikacji Unity do zarządzania:

 • katalogiem produktów i sklepem internetowym,
 • częścią poradniczą serwisu.

W 2011 r. zakończono i zaakceptowano makiety frontowej części serwisu L.

Następnie powstawały przyrostowo kolejne funkcjonalności frontowe L. oraz trwała rozbudowa konsoli administracyjnej. Ukończono i oddano na platformie produkcyjnej platformę Integrator 3.0 pośredniczącą w wymianie danych o produktach pomiędzy aplikacjami Back Office L. a aplikacją Unity oraz odpowiadającą za wysyłanie i aktualizację statusów zamówień.

Finalny projekt funkcjonalny został odebrany w 2012 r. Uruchomiono serwis L. w nowej odsłonie z pełną funkcjonalnością sklepu internetowego na aplikacji Unity:

 • sklep internetowy z nawigacją i wyszukiwarką po katalogu produktów,
 • część poradnicza z nawigacją i wyszukiwarką po katalogu porad tekstowych i wideo,
 • konsola administracyjna do zarządzania katalogiem produktów, artykułów poradniczych oraz do obsługi i sprzedaży zamówień klientów.

Ponadto, w 2012 roku aplikacja Unity została rozbudowana o następujące funkcjonalności:

 • dedykowaną wersję mobilną serwisu L., która rozpoznaje typ urządzenia (tablet/telefon komórkowy) i wyświetla odpowiednią wersję serwisu użytkownikowi, posiada pełną funkcjonalność sklepu internetowego,
 • system rekomendacji produktów G..

W 2013 r. zostały wdrożone następujące funkcjonalności:

 • integracja z porównywarką cen produktów Ceneo z dedykowanym panelem w konsoli administracyjnej Unity, do zarządzania i raportowania cen oraz list produktów wysyłanych do Ceneo,
 • dedykowana dla L. funkcjonalność sprzedaży zestawów i pakietów produktów,
 • integracja platformy Unity z systemem płatności PayPal, logowanie PayPal,
 • integracja platformy Unity z programem lojalnościowym DOM (naliczanie punktów za zakupy w sklepie internetowym),
 • wdrożenie i integracja z Unity dedykowanego systemu Call Center dla sklepu internetowego L.,
 • wdrożenie pełnotekstowej wyszukiwarki S., która zastąpiła E., co przyspieszyło działanie i umożliwiło szybsze i bardziej efektywne wyszukiwanie produktów użytkownikom frontowym L.

Z uwagi na specyfikę projektu zakładającego stopniową rozbudowę kolejnych funkcjonalności E-commerce, poszczególne licencje/funkcjonalności/moduły podlegające wdrożeniu w ramach określonego etapu prac, zostały ujęte przez Spółkę jako osobne wartości niematerialne i prawne („WNiP”) w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych („Ewidencja”).

Na wartość początkową poszczególnych składników majątku ujętych jako WNiP złożyły się wydatki poniesione na rzecz Wykonawcy 1 oraz Wykonawcy 2 za licencje, wykonanie prac analitycznych, programistycznych oraz wdrożeniowych (szczegółowo określonych w zawartych umowach) niezbędnych dla realizacji projektu E-commerce.

Zgodnie z umową zawartą przez Spółkę z Wykonawcą 1, płatność na rzecz Wykonawcy 1 następowała na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę 1, co do zasady po realizacji kolejnych etapów wdrożenia oprogramowania lub po podpisaniu stosownego protokołu odbioru prac przez upoważnionych pracowników Spółki.

Zgodnie z umową zawartą przez Spółkę z Wykonawcą 2, płatność na rzecz Wykonawcy 2 następowała na podstawie faktury wystawianej po zakończeniu określonego etapu prac.

Z uwagi na powyższe, płatności Spółki związane z realizacją projektu dotyczącego E-commerce kształtowały się w odniesieniu do poszczególnych składników majątku ujętych w Ewidencji jako WNiP następująco:

 1. WNiP nr 214305 ujęty w Ewidencji w 2011 r. – płatność w 2011 r. („WNiP 1”);
 2. WNiP nr 229575 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność częściowo w 2011 r. i częściowo w 2012 r. („WNiP 2”, wartość początkowa przedmiotowego WNiP nr 229575 objęła płatności dokonane za realizację usług Wykonawcy 1 oraz Wykonawcy 2, które wspólnie złożyły się na realizację określonego etapu prac związanego z wdrożeniem oprogramowania – płatności dotyczące 2011 r. dokonywane były wyłącznie na rzecz Wykonawcy 1 za etapy dotyczące usług kontynuowanych w 2012 r.),
 3. WNiP nr 232279 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność w 2012 r. („WNiP 3”);
 4. WNiP nr 231638 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność w 2012 r. („WNiP 4”);
 5. WNiP nr 232297 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność w 2013 r. („WNiP 5”);
 6. WNiP nr 238653 ujęty w Ewidencji w 2013 r. – płatność w 2013 r. („WNiP 6”);
 7. WNiP nr 238654 ujęty w Ewidencji w 2013 r. – płatność w 2013 r. („WNiP 7”).

Spółka zamierza uzyskać opinię niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), która potwierdzi, że E-commerce, jako kompleksowe rozwiązanie informatyczne, w wersji dostosowanej do potrzeb Spółki, spełnia warunki do uznania za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 UPDOP.

Ponadto, Wnioskodawca informuje, iż ani Wnioskodawca, ani Spółka:

 • nie prowadziły i nie prowadzą działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 • nie otrzymały w żadnej formie zwrotu całości bądź części poniesionych wydatków na nabycie i wdrożenie E-commerce,
 • nie udzieliły w żadnej formie lub części innym podmiotom prawa do E-commerce,
 • nie znajdują się w stanie upadłości/likwidacji.

W poszczególnych latach, w których ww. WNiP były wprowadzane do Ewidencji, PGK wykazała dochód podatkowy pozwalający na dokonanie odpisu z tytułu ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b UPDOP w pełnej wysokości (tj. w wysokości do 50% wydatków poniesionych przez Spółkę na dany WNiP).

Rok podatkowy PGK pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 18 listopada 2014 r. na wezwanie tut. Organu, Spółka wskazała:

 1. w momencie wdrożenia oprogramowania E-commerce Spółka oczekiwała następujących korzyści:
  • rozszerzenie dostępu do oferty produktowej Spółki,
  • stworzenie nieograniczonego czasowo dostępu klientów do oferty produktowej Spółki,
  • stworzenie możliwości ekspozycji nieograniczonej ilości produktów Spółki,
  • znaczne ułatwienie procesu realizacji zakupów poprzez automatyzację zamówień oraz integrację z innymi platformami internetowymi,
  • stworzenie możliwości monitorowania przebiegu transakcji zarówno przez dostawcę jak i kupującego,
  • usprawnienie procesu realizacji dostaw,
  • usprawnienie działań marketingowych poprzez bieżące monitorowanie zachowań klientów oraz poznanie preferencji zakupowych różnych grup klientów,
  • stworzenie możliwości dostarczenia do klienta oferty uwzględniającej jego dotychczasowe preferencje zakupowe,
  • umożliwienie szybkiej weryfikacji dostępności produktu znajdującego się w ofercie Spółki.

Kwestia, czy wdrożenie platformy E-commerce umożliwia Spółce wytwarzanie nowych lub udoskonalenie wyrobów lub usług będzie przedmiotem opinii niezależnej jednostki naukowej. Zgodnie z treścią wniosku o interpretację, skorzystanie przez Wnioskodawcę z ulgi na nowe technologie nastąpi wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia w opinii jednostki naukowej, że system E-commerce spełnia warunki do uznania za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 UPDOP.

 1. Płatności zrealizowane w odniesieniu do WNiP2 w 2011 r. następowały w związku z realizacją prac składających się na wartość początkową składnika majątku ujętego w Ewidencji w 2012 r. jako WNiP2. Przedmiotowe wydatki były niezbędne do prawidłowego wdrożenia systemu E-commerce oraz osiągnięcia jego pełnej funkcjonalności po uruchomieniu. Brak poniesienia w 2011 r. wydatków na składnik majątku ujęty w 2012 r. jako WNIP2 mógłby skutkować niemożnością powstania przedmiotowego WNiP2.

Jeżeli chodzi o kwestię, czy wskazane powyżej płatności dotyczące WNiP2 zrealizowane w 2011 r. stanowią przedpłaty w rozumieniu art. 18b ust. 5 UPDOP, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż zagadnienie to stanowi przedmiot rozstrzygnięcia Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w niniejszej sprawie. W związku z tym Wnioskodawca, dążąc do przedstawienia stanu faktycznego w sposób jak najbardziej prawidłowy, nie może podjąć się oceny powyższej kwestii. Jest ona bowiem związana z przedmiotem wnioskowanej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakich latach podatkowych Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania do 50% wydatków poniesionych przez Spółkę w latach 2011-2013 na nabycie oraz wdrożenie oprogramowania E-commerce, na który składają się zawarte w przedstawionym opisie funkcjonalności ujęte w Ewidencji jako WNiP, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki potwierdzającej, że E-commerce stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie ona uprawniona do rozpoznania ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b UPDOP, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania do 50% wydatków poniesionych przez Spółkę w latach 2011-2013 na nabycie oraz wdrożenie oprogramowania E-commerce, na który składają się zawarte w przedstawionym opisie funkcjonalności ujęte w Ewidencji jako WNiP, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki potwierdzającej, że E-commerce stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 UPDOP, w następujący sposób:

 • w przypadku WNiP 1 – w rozliczeniu za 2011 r.,
 • w przypadku WNiP 2 – w rozliczeniu za 2012 r.,
 • w przypadku WNiP 3 oraz WNiP 4 – w rozliczeniu za 2012 r.,
 • w przypadku WNiP 5 – w rozliczeniu za 2012 r.,
 • w przypadku WNiP 6 oraz WNiP 7 – w rozliczeniu za 2013 r.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 UPDOP, od podstawy opodatkowania odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Za nowe technologie, zgodnie z art. 18b ust. 2 UPDOP uważa się wiedzę technologiczną, w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Przez nabycie nowej technologii stosownie do art. 18b ust. 2a UPDOP – rozumie się nabycie praw do ww. wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.

Ponadto, zgodnie z art. 18b ust. 4 UPDOP, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z art. 18b ust. 5 UPDOP wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nowe technologie w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Odliczenia dokonuje się, zgodnie z art. 18b ust. 6 UPDOP, w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w art. 18b ust. 4 i 5 UPDOP. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stosownie do art. 18b ust. 7 UPDOP, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 UPDOP.

Niezależnie od powyższego, jak wynika z art. 18b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 • udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 • zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 • otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Dodatkowo – zgodnie z art. 18b ust. 3 UPDOP – prawo do ulgi nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Mając na uwadze powyższe regulacje jak i wskazany sposób realizacji płatności związany z procesem wdrożenia poszczególnych funkcjonalności E-commerce Wnioskodawca uważa, że wydatki poniesione przez Spółkę na E-commerce:

 • składające się na wartość początkową składników majątkowych ujętych jako WNiP, wprowadzonych do Ewidencji w określonym roku podatkowym, oraz
 • zapłacone w tym samym roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone przez Spółkę do Ewidencji

powinny, co do zasady, obniżać w dopuszczalnej kwocie podstawę opodatkowania PGK w tym roku podatkowym, w którym nastąpiło ujęcie ich przez Spółkę w Ewidencji jako WNiP oraz w którym Spółka dokonała za nie zapłaty.

W przypadku dokonania zapłaty za składnik majątkowy ujęty jako WNiP w roku podatkowym następującym po roku wprowadzenia go do Ewidencji, wydatki w tej części powinny obniżać w dopuszczalnej kwocie podstawę opodatkowania PGK, w tym roku, w którym nastąpiło ujęcie przedmiotowego składnika majątku jako WNiP w Ewidencji.

Dodatkowo, w przypadku dokonania w roku podatkowym poprzedzającym rok wprowadzenia danego składnika majątku jako WNiP do Ewidencji przedpłat (zadatków) na poczet wydatków składających się na jego wartość początkową, wydatki stanowiące przedpłaty (zadatki) powinny obniżać w dopuszczalnej kwocie podstawę opodatkowania PGK w tym roku podatkowym, w którym nastąpiło ujęcie przedmiotowego składnika majątku jako WNiP w Ewidencji.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z dyspozycją art. 18b ust. 6 UPDOP, jeżeli dochód uzyskany przez PGK w danym roku podatkowym nie pozwoliłby na odliczenie całości dopuszczalnej kwoty wydatków w roku wprowadzenia przez Spółkę poszczególnych WNiP do Ewidencji oraz zrealizowania płatności, przedmiotowe wydatki powinny podlegać odliczeniu w rozliczeniach PGK za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe. Niemniej, mając na uwadze wysokość dochodu podatkowego osiągniętego przez PGK w latach 2011-2013 powyższa norma nie powinna mieć jednak zastosowania w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że skorzystanie z przysługującej mu ulgi na nowe technologie powinno nastąpić w stosunku do WNiP 1, WNiP 3, WNiP 4, WNiP 6 oraz WNiP 7 wskazanych w opisie w pkt a), c), e), w następujący sposób:

 • w przypadku WNiP 1, ujętego w Ewidencji w 2011 r., za który płatność nastąpiła w 2011 r. – w rozliczeniu za 2011 r.,
 • w przypadku WNiP 3 oraz WNiP 4 ujętych w Ewidencji w 2012 r., za które płatność nastąpiła w 2012 r. – w rozliczeniu za 2012 r.,
 • w przypadku WNiP 6 oraz WNiP 7 ujętych w Ewidencji w 2013 r., za które płatność nastąpiła w 2013 r. – w rozliczeniu za 2013 r.

W odniesieniu do WNiP 2, wskazanego w opisie w pkt b), ujętego w Ewidencji w 2012 r., w stosunku do którego płatności Spółki realizowane były częściowo w 2011 r. oraz częściowo w 2012 r. – w ocenie Wnioskodawcy – odliczenie dopuszczalnej kwoty wydatków składających się na jego wartość początkową powinno nastąpić co do zasady w rozliczeniu za 2012 r. z uwagi na fakt, iż WNiP 2 został ujęty w Ewidencji w 2012 r.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż funkcjonalności ujęte jako WNiP 2 składały się na jeden kompleksowy etap prac nad E-commerce, którego realizacja następowała stopniowo oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem wdrożenia poszczególnych funkcjonalności systemu. Ze względu na specyfikę projektu wymagającego implementacji poszczególnych funkcji E-commerce według określonego scenariusza, płatności realizowane w odniesieniu do przedmiotowego WNiP 2 w istocie stanowiły przedpłaty dotyczące prac wykonywanych w ramach projektu E-commerce. Płatności dokonywane w 2011 r, w odniesieniu do WNiP 2 dotyczyły bowiem wyłącznie usług realizowanych przez Wykonawcę 1, które były sukcesywnie kontynuowane w 2012 r. aż do momentu pełnej implementacji funkcjonalności zamykających określony etap prac nad E-commerce ujętych jako WNiP 2. Taki sposób realizacji płatności miał na celu zapewnienie gwarancji pełnej i właściwej realizacji prac w ramach tego etapu tworzenia i wdrożenia projektu E-commerce.

W przypadku WNiP 5, wskazanego w opisie w pkt d) ujętego przez Spółkę w Ewidencji w 2012 r., za który płatność nastąpiła w 2013 r., w ocenie Wnioskodawcy, odliczenie dopuszczalnej kwoty wydatków składających się na jego wartość początkową powinno nastąpić w rozliczeniu za 2012 r., a zatem w momencie ujęcia przez Spółkę przedmiotowego składnika majątku jako WNiP w Ewidencji (pomimo, iż płatność nastąpiła w 2013 r.).

W kontekście powyższego w ocenie Wnioskodawcy, odliczenie wydatków poniesionych w roku 2011 oraz 2012, składających się na wartość początkową WNiP 2, powinno nastąpić w rozliczeniu za 2012 r., a zatem w momencie ujęcia przedmiotowego składnika majątku jako WNiP w Ewidencji.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki potwierdzającej, że E-commerce stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 UPDOP, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania do 50% wydatków poniesionych przez Spółkę w latach 2011-2013 na nabycie oraz wdrożenie E-commerce, na którą składają się funkcjonalności ujęte w Ewidencji jako WNiP, w rozliczeniu za lata podatkowe w sposób zaprezentowany powyżej w niniejszym wniosku, tj:

 • w przypadku WNiP 1 – w rozliczeniu za 2011 r.,
 • w przypadku WNiP 2 – w rozliczeniu za 2012 r.,
 • w przypadku WNiP 3 oraz WNiP 4 – w rozliczeniu za 2012 r.,
 • w przypadku WNiP 5 – w rozliczeniu za 2012 r.,
 • w przypadku WNiP 6 oraz WNiP 7 – w rozliczeniu za 2013 r.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • odliczenia w rozliczeniu za 2012 r. płatności dokonanych w 2011 r. w odniesieniu do WNiP2 – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851; z późn. zm., dalej: updop), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do art. 18b ust. 2, za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw (art. 18b ust. 2a updop).

Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18b ust. 3 ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 4 ustawy, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (art. 18b ust. 5).

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 18b ust. 6).

Co istotne, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 7 ustawy).

Stosownie natomiast do art. 18b ust. 8 tej ustawy, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii (art. 18b ust. 9).

Z opisu sprawy wynika m.in., że L. Sp. z o.o. („L.”, „Spółka”) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej A., będącej jednym z liderów na światowym rynku dystrybucji materiałów budowlanych, narzędzi oraz artykułów wyposażenia wnętrz i ogrodów.

Spółka wraz ze spółką B. Sp. z o.o. tworzy podatkową grupę kapitałową – Podatkowa Grupa Kapitałowa L. („PGK”, „Wnioskodawca”). Od 2011 r. ww. spółki – w ramach PGK – dokonują wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

W celu zwiększenia konkurencyjności oferty oraz podniesienia poziomu sprzedaży, L. podjęła decyzję o utworzeniu dostosowanej do jej potrzeb biznesowych platformy internetowej umożliwiającej prezentację oraz sprzedaż internetową produktów („E-commerce”).

W 2011 r. Spółka zawarła z dostawcą oprogramowania („Wykonawca 1”) umowę, której przedmiotem było udzielenie licencji Unity Commerce, oraz zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego stworzenie platformy E-commerce w kształcie odpowiadającym potrzebom biznesowym Spółki.

Na zakres prac objętych umową zawartą z Wykonawcą 1 złożyły się prace analityczne i programistyczne niezbędne dla wypracowania/stworzenia określonych modułów/ funkcjonalności oprogramowania.

Ponadto, w związku z realizacją projektu E-commerce, Spółka w 2012 r. zawierała z innym dostawcą usług informatycznych („Wykonawca 2”) umowy, na mocy których dokonywała zakupu usług obejmujących prace analityczno-projektowe, instalacyjne oraz polegające na dopasowaniu lub rozszerzeniu oprogramowania.

Prace w zakresie realizacji projektu mającego na celu stworzenie E-commerce zostały podzielone na etapy, w ramach których wdrażane były poszczególne moduły/funkcjonalności systemu mającego utworzyć kompleksową i dostosowaną do potrzeb biznesowych Spółki wersję oprogramowania.

Przebieg prac w zakresie implementacji E-commerce kształtował się następująco:

W 2011 r. rozpoczęto prace analityczne nad E-commerce, podpisano protokół odbioru Specyfikacji Wymagań Systemowych, a następnie rozpoczęto prace nad Projektem Funkcjonalnym aplikacji Unity dla portalu L.

W 2011 r. powstały w środowisku testowym funkcjonalności aplikacji obejmujące podstawowe moduły konsoli administracyjnej aplikacji Unity do zarządzania:

 • katalogiem produktów i sklepem internetowym,
 • częścią poradniczą serwisu.

W 2011 r. zakończono i zaakceptowano makiety frontowej części serwisu L.

Następnie powstawały przyrostowo kolejne funkcjonalności frontowe L. oraz trwała rozbudowa konsoli administracyjnej. Ukończono i oddano na platformie produkcyjnej platformę Integrator 3.0 pośredniczącą w wymianie danych o produktach pomiędzy aplikacjami Back Office L. a aplikacją Unity oraz odpowiadającą za wysyłanie i aktualizację statusów zamówień.

Finalny projekt funkcjonalny został odebrany w 2012 r. Uruchomiono serwis L. w nowej odsłonie z pełną funkcjonalnością sklepu internetowego na aplikacji Unity:

 • sklep internetowy z nawigacją i wyszukiwarką po katalogu produktów,
 • część poradnicza z nawigacją i wyszukiwarką po katalogu porad tekstowych i wideo,
 • konsola administracyjna do zarządzania katalogiem produktów, artykułów poradniczych oraz do obsługi i sprzedaży zamówień klientów.

Ponadto, w 2012 roku aplikacja Unity została rozbudowana o następujące funkcjonalności:

 • dedykowaną wersję mobilną serwisu L., która rozpoznaje typ urządzenia (tablet/telefon komórkowy) i wyświetla odpowiednią wersję serwisu użytkownikowi, posiada pełną funkcjonalność sklepu internetowego,
 • system rekomendacji produktów G..

W 2013 r. zostały wdrożone następujące funkcjonalności:

 • integracja z porównywarką cen produktów Ceneo z dedykowanym panelem w konsoli administracyjnej Unity, do zarządzania i raportowania cen oraz list produktów wysyłanych do Ceneo,
 • dedykowana dla L. funkcjonalność sprzedaży zestawów i pakietów produktów,
 • integracja platformy Unity z systemem płatności PayPal, logowanie PayPal,
 • integracja platformy Unity z programem lojalnościowym DOM (naliczanie punktów za zakupy w sklepie internetowym),
 • wdrożenie i integracja z Unity dedykowanego systemu Call Center dla sklepu internetowego L.,
 • wdrożenie pełnotekstowej wyszukiwarki S., która zastąpiła E., co przyspieszyło działanie i umożliwiło szybsze i bardziej efektywne wyszukiwanie produktów użytkownikom frontowym L.

Z uwagi na specyfikę projektu zakładającego stopniową rozbudowę kolejnych funkcjonalności E-commerce, poszczególne licencje/funkcjonalności/moduły podlegające wdrożeniu w ramach określonego etapu prac, zostały ujęte przez Spółkę jako osobne wartości niematerialne i prawne („WNiP”) w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych („Ewidencja”).

Na wartość początkową poszczególnych składników majątku ujętych jako WNiP złożyły się wydatki poniesione na rzecz Wykonawcy 1 oraz Wykonawcy 2 za licencje, wykonanie prac analitycznych, programistycznych oraz wdrożeniowych (szczegółowo określonych w zawartych umowach) niezbędnych dla realizacji projektu E-commerce.

Zgodnie z umową zawartą przez Spółkę z Wykonawcą 1, płatność na rzecz Wykonawcy 1 następowała na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę 1, co do zasady po realizacji kolejnych etapów wdrożenia oprogramowania lub po podpisaniu stosownego protokołu odbioru prac przez upoważnionych pracowników Spółki.

Zgodnie z umową zawartą przez Spółkę z Wykonawcą 2, płatność na rzecz Wykonawcy 2 następowała na podstawie faktury wystawianej po zakończeniu określonego etapu prac.

Z uwagi na powyższe, płatności Spółki związane z realizacją projektu dotyczącego E-commerce kształtowały się w odniesieniu do poszczególnych składników majątku ujętych w Ewidencji jako WNiP następująco:

 1. WNiP nr 214305 ujęty w Ewidencji w 2011 r. – płatność w 2011 r. („WNiP 1”);
 2. WNiP nr 229575 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność częściowo w 2011 r. i częściowo w 2012 r. („WNiP 2”, wartość początkowa przedmiotowego WNiP nr 229575 objęła płatności dokonane za realizację usług Wykonawcy 1 oraz Wykonawcy 2, które wspólnie złożyły się na realizację określonego etapu prac związanego z wdrożeniem oprogramowania – płatności dotyczące 2011 r. dokonywane były wyłącznie na rzecz Wykonawcy 1 za etapy dotyczące usług kontynuowanych w 2012 r.),
 3. WNiP nr 232279 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność w 2012 r. („WNiP 3”);
 4. WNiP nr 231638 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność w 2012 r. („WNiP 4”);
 5. WNiP nr 232297 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność w 2013 r. („WNiP 5”);
 6. WNiP nr 238653 ujęty w Ewidencji w 2013 r. – płatność w 2013 r. („WNiP 6”);
 7. WNiP nr 238654 ujęty w Ewidencji w 2013 r. – płatność w 2013 r. („WNiP 7”).

Przedmiotem wątpliwości zgłoszonych we wniosku jest kwestia:

 • w jakich latach podatkowych Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania ulgi na nowe technologie poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania do 50% wydatków poniesionych przez Spółkę w latach 2011-2013 na nabycie oraz wdrożenie oprogramowania E-commerce, na który składają się zawarte w przedstawionym opisie funkcjonalności ujęte w Ewidencji jako WNiP, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jednostki naukowej potwierdzającej, że E-commerce stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki potwierdzającej, że E-commerce stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 UPDOP, będzie ona uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania do 50% wydatków poniesionych przez Spółkę w latach 2011-2013 na nabycie oraz wdrożenie E-commerce, na którą składają się funkcjonalności ujęte w Ewidencji jako WNiP, w rozliczeniu za lata podatkowe w poniższy sposób:

 • w przypadku WNiP 1 – w rozliczeniu za 2011 r.,
 • w przypadku WNiP 2 – w rozliczeniu za 2012 r.,
 • w przypadku WNiP 3 oraz WNiP 4 – w rozliczeniu za 2012 r.,
 • w przypadku WNiP 5 – w rozliczeniu za 2012 r.,
 • w przypadku WNiP 6 oraz WNiP 7 – w rozliczeniu za 2013 r.

Jak wskazano wyżej, ustawodawca dopuścił możliwość odliczenia wydatków na nabycie nowych technologii, które zostały poczynione w roku poprzedzającym rok, w którym podatnik wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jedynie w sytuacji dokonania przez podatnika przedpłat (zadatków) na poczet wydatków, o których mowa w art. 18b ust. 4 updop. Wynika to wprost z literalnego brzmienia przepisu art. 18b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji pojęć „zadatek” czy „przedpłata”. Definicji takich nie zawierają również inne ustawy podatkowe ani akty wykonawcze do nich. W konsekwencji, w celu ustalenia znaczenia pojęcia „zadatek” oraz „przedpłata” należy sięgnąć do ich definicji słownikowej. Zgodnie ze „Słownikiem Języka Polskiego” PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN – Warszawa 1996) „zadatek” jest to suma pieniędzy dawana przy zawieraniu umowy w celu zapewnienia jej wykonania (zaliczka na poczet należności), natomiast „przedpłata” to określona suma pieniędzy wpłacana regularnie, w ustalonych terminach, w celu zapewnienia sobie otrzymania jakiegoś towaru.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nie sposób uznać płatności dokonanych w 2011 r. w odniesieniu do WNiP2, za przedpłatę (zadatek) w rozumieniu art. 18b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak podał Wnioskodawca, płatności dotyczące 2011 r. dokonywane były wyłącznie na rzecz Wykonawcy 1 za etapy dotyczące usług kontynuowanych w 2012 r. Płatności zrealizowane w odniesieniu do WNiP2 w 2011 r. następowały w związku z realizacją prac składających się na wartość początkową składnika majątku ujętego w Ewidencji w 2012 r. jako WNiP2.

Ponadto, jak wynika z opisu sprawy, zgodnie z umową zawartą przez Spółkę z Wykonawcą 1, płatność na rzecz Wykonawcy 1 następowała na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę 1, co do zasady po realizacji kolejnych etapów wdrożenia oprogramowania lub po podpisaniu stosownego protokołu odbioru prac przez upoważnionych pracowników Spółki.

Ponieważ rok 2011 poprzedzał rok wprowadzenia WNiP2 do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oznacza to w rezultacie, że kwota zapłacona w 2011 r. na rzecz Wykonawcy 1 za etapy dotyczące usług kontynuowanych w 2012 r. i nie mająca charakteru przedpłaty czy wydatku – nie może być uwzględniona w odliczeniu z tytułu nabycia nowej technologii za 2012 r.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie odliczenia w rozliczeniu za 2012 r. płatności dokonanych w 2011 r. w odniesieniu do WNiP2 jest nieprawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w zakresie: możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie oraz wdrożenie E-commerce, na którą składają się funkcjonalności ujęte w Ewidencji jako WNiP w rozliczeniu za lata podatkowe:

 • w przypadku WNiP 1 – w rozliczeniu za 2011 r.,
 • w przypadku WNiP 2 – w rozliczeniu za 2012 r. wydatków poniesionych w 2012 r.,
 • w przypadku WNiP 3 oraz WNiP 4 – w rozliczeniu za 2012 r.,
 • w przypadku WNiP 5 – w rozliczeniu za 2012 r.,
 • w przypadku WNiP 6 oraz WNiP 7 – w rozliczeniu za 2013 r.

pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki potwierdzającej, jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w powyższym zakresie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.