IPPB2/4511-736/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia czy CypCo będzie dla Wnioskodawcy stanowiło zagraniczną spółkę kontrolowaną oraz obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez CypCo jako zagraniczną spółkę kontrolowaną, oraz obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji, o których mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do Zagranicznej Spółki kontrolowanej mającej siedzibę na Cyprze
IPPB2/4511-736/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. podmiot zagraniczny
 3. spółka zagraniczna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4511-736/15-2/MK z dnia 22 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy CypCo będzie dla Wnioskodawcy stanowiło zagraniczną spółkę kontrolowaną oraz obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez CypCo jako zagraniczną spółkę kontrolowaną, oraz obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji, o których mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do Zagranicznej Spółki kontrolowanej mającej siedzibę na Cyprze - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy CypCo będzie dla Wnioskodawcy stanowiło zagraniczną spółkę kontrolowaną oraz obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez CypCo jako zagraniczną spółkę kontrolowaną, oraz obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji, o których mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do Zagranicznej Spółki kontrolowanej mającej siedzibę na Cyprze.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Pan R. W. (dalej: „Wnioskodawca”) jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.Wnioskodawca posiada przez okres dłuższy niż 30 dni bezpośrednio 100% udziałów w spółce D. z siedzibą na Cyprze (dalej: „CypCo”). Jest to spółka kapitałowa odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie wykluczone, że w przyszłości udziały CypCo mogą zostać wniesione aportem/przeniesione/sprzedane do nowoutworzonej spółki osobowej typu L. (dalej: „LP”), w której Wnioskodawca będzie komplementariuszem. Spółka typu LP zostanie utworzona najprawdopodobniej na Cyprze lub w innym państwie członkowskim UE.

CypCo posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Cyprze.

Głównym przedmiotem działalności CypCo jest działalność holdingowa. W szczególności CypCo posiadała udziały i akcje w innych spółkach prawa handlowego z siedzibą w państwach Unii Europejskiej lub poza UE. CypCo obecnie prowadzi jedynie działalność inwestycyjną. Jako właściciel udziałów, akcji oraz innych wartości majątkowych, CypCo poprzez wyspecjalizowany personel będzie zarządzała wskazanymi aktywami, będzie dokonywała analizy rynku inwestycji, szacowała ryzyko inwestycyjne, oraz nabywała i sprzedawała aktywa.

W związku z pełnieniem funkcji podmiotu holdingowego CypCo może otrzymywać dywidendy, dywidendy zaliczkowe, zbywać udziały lub akcje lub otrzymywać wynagrodzenie za umorzenie udziałów/akcji. Otrzymywane dywidendy oraz wynagrodzenie za zbycie udziałów/akcji, bądź też za umorzenie udziałów/akcji (dalej: „przychody pasywne”). W roku podatkowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2015 CypCo nie osiągnęła jeszcze przychodów ze źródeł pasywnych. Nie wykluczone, jednak, że CypCo osiągnie przychody pasywne przekraczające równowartość 250.000 EUR w kolejnych miesiącach roku podatkowego.

Nie wykluczone, że w przyszłości CypCo rozszerzy swoją działalność gospodarczą np. o działalność doradczą, doradztwo biznesowe, doradztwo inwestycyjne lub inne.

W celu usprawnienia działalności finansowej CypCo będzie utrzymywała na terytorium Cypru stałą siedzibę, w której podejmowane będą istotne z punktu widzenia działalności CypCo decyzje biznesowe. CypCo będzie posiadać tytuł prawny do lokalu na terytorium Cypru jako posiadacz zależny. W lokalu będą podejmowane strategiczne decyzje udziałowców. Lokal na podstawie umów cywilnoprawnych będzie wyposażony w infrastrukturę biurową, tj. biurko, krzesła, regał, szafkę, komputer służbowy, sprzęt peryferyjny typu drukarka i myszka, przybory pisarskie, porty telefoniczne. Wykorzystanie lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej umożliwiają również podpięte linie telefoniczne oraz istniejący dostęp do sieci Internet.

CypCo będzie korzystać na zasadzie umowy outsourcingowej z pracownika na terytorium Cypru, który będzie wykonywał czynności administracyjne w jej siedzibie. Nie wykluczone również, że w przyszłości w miarę rozwijania działalności CypCo zatrudni bezpośrednio własnych pracowników.

CypCo zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych na Cyprze. Rok obrotowy zarówno CypCo jest równy rokowi kalendarzowemu i trwa 12 pełnych kolejnych miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 22 września 2015 r. Nr IPPB2/4511-736/15-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

Czy Spółka zagraniczna mająca siedzibę na Cyprze będzie spełniała warunki, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b i c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj.:

 1. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 2. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Czy Spółka zagraniczna mająca siedzibę na terytorium Unii Europejskiej będzie spełniała przesłanki, o których mowa m.in. w art. 30f ust. 18 i ust. 19 ww. ustawy, tj.:

 • zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.
 • przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, o którym mowa w ust. 7, albo
 • zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, i jej dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie – pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

 1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
 5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.(art. 30f ust. 20 ww. ustawy).

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 2 października 2015 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Ad. 1

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z jego stanem wiedzy ponad 50% przychodów CypCo może mieć charakter pasywny, tj. mogą pochodzić z tytułu otrzymanych dywidend, dywidend zaliczkowych, zbycia udziałów lub akcji, wynagrodzenia za umorzenie udziałów/akcji. Wnioskodawca zaznacza jednak, że w roku podatkowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2015 r. CypCo nie osiągnęła jeszcze przychodu ze źródeł pasywnych przekraczającego równowartość 250.000 EUR. Równocześnie przychody CypCo ze źródeł pasywnych mogą korzystać na Cyprze ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE.

Chociaż na dzień złożenia niniejszego wniosku w roku podatkowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2015 CypCo nie osiągnęła jeszcze przychodów ze źródeł pasywnych w kwocie przekraczającej równowartość 250.000 EUR, nie jest wykluczone, że CypCo osiągnie takie przychody w kolejnych miesiącach roku podatkowego. CypCo podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej (Cypr). Równocześnie Wnioskodawca wskazuje, że CypCo nie prowadzi w ogóle działalności gospodarczej na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ad. 2

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z jego stanem wiedzy ponad 50% przychodów CypCo może mieć charakter pasywny, tj. mogą pochodzić z tytułu otrzymanych dywidend, dywidend zaliczkowych, zbycia udziałów lub akcji, wynagrodzenia za umorzenie udziałów/akcji. Wnioskodawca zaznacza jednak, że w roku podatkowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2015 r. CypCo nie osiągnęła jeszcze przychodu ze źródeł pasywnych przekraczającego równowartość 250.000 EUR. Równocześnie przychody CypCo ze źródeł pasywnych mogą korzystać na Cyprze ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE.

Chociaż na dzień złożenia niniejszego wniosku w roku podatkowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2015 CypCo nie osiągnęła jeszcze przychodów ze źródeł pasywnych w kwocie przekraczającej równowartość 250.000 EUR, nie jest wykluczone, że CypCo osiągnie takie przychody w kolejnych miesiącach roku podatkowego. CypCo podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej (Cypr). Równocześnie Wnioskodawca wskazuje, że CypCo nie prowadzi w ogóle działalności gospodarczej na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

CypCo będzie posiadać na Cyprze przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, tj. zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia przez CypCo działalności gospodarczej. CypCo posiada bowiem:

 • nazwę indywidualizującą przedsiębiorstwo, którą jest firma CypCo;
 • aktywa służące prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym m. in. (udziały, akcje oraz inne aktywa)
 • wierzytelności, środki pieniężne;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzoną przez CypCo działalnością gospodarczą;
 • tajemnice przedsiębiorstwa CypCo.

Ponadto, CypCo posiadać będzie tytuł prawny do lokalu położonego na terytorium Cypru, na podstawie umowy cywilnoprawnej posiadać będzie wyposażenie służące prowadzeniu działalności gospodarczej w tym lokalu (biurko, krzesła, regał, szafkę, komputer służbowy, sprzęt peryferyjny typu drukarka i myszka, przybory pisarskie, porty telefoniczne, podpięcie linii telefonicznej oraz sieci Internet) oraz personel (osobę zatrudnioną przez CypCo, bądź też pracownika podmiotu zewnętrznego, który świadczył będzie na rzecz CypCo usługi administracyjne na podstawie umowy zawartej pomiędzy CypCo, a tym podmiotem zewnętrznym).

CypCo została utworzona przez Wnioskodawcę jako spółka zarządzająca aktywami m.in. udziałami, akcjami, wierzytelnościami. Uzasadnieniem ekonomicznym stworzenia przez Wnioskodawcę CypCo, było dążenie Wnioskodawcy do stworzenia odrębnego od Wnioskodawcy, wyspecjalizowanego podmiotu, który zarządzałby aktywami na własne ryzyko, nie narażając majątku osobistego Wnioskodawcy przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli. Utworzenie CypCo umożliwia również Wnioskodawcy działalność inwestycyjną na rynku europejskim.

CypCo obecnie prowadzi jedynie działalność inwestycyjną. Jako właściciel udziałów, akcji oraz innych wartość majątkowych, CypCo poprzez wyspecjalizowany personel będzie zarządzała wskazanymi aktywami, będzie dokonywała analizy rynku inwestycji, szacowała ryzyko inwestycyjne, oraz nabywała i sprzedawała aktywa. Nie wykluczone, iż w przyszłości działalność gospodarcza spółki będzie rozszerzana na inne obszary np. doradztwo biznesowe, doradztwo inwestycyjne lub inne.

Dla zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego prowadzenia działalności inwestycyjnej przez CypCo oraz wypełnienia wszelkich bieżących obowiązków sprawozdawczych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynikających z przepisów prawa cypryjskiego, w chwili obecnej wystarczające jest stworzenie stanowiska pracy dla jednej osoby i wyposażenie tego stanowiska pracy w typowy sprzęt biurowy w postaci umeblowania, komputera służbowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi, przyborów pisarskich oraz zapewnienia podłączenia do sieci telefonicznej oraz sieci Internet. Pracownik CypCo wykonuje obecnie swoje obowiązki na podstawie umowy outsourcingowej.

Pomiędzy CypCo, a Wnioskodawcą nie zostały zawarte porozumienia, które byłyby niezgodne z rzeczywistością gospodarczą oraz nie mające uzasadnienia gospodarczego, bądź też będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi CypCo.

CypCo samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych. Podstawową funkcją gospodarczą CypCo, jako zarządzanie aktywami CypCo i prowadzenia działalności inwestycyjnej. CypCo prowadzi działalność inwestycyjną w sposób samodzielny w oparciu o posiadane przez siebie aktywa. Wszelkie decyzje istotne z punktu widzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez CypCo, podejmowane są na Cyprze w siedzibie CypCo.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy CypCo będzie dla Wnioskodawcy stanowiło zagraniczną spółkę kontrolowaną...
 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez CypCo jako zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, a także do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w CypCo, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy CypCo prowadzi na Cyprze rzeczywistą działalność gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, CypCo będzie dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną. W myśl art. 3 ust. 1 Ustawa PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 30f ust. 1 Ustawy PIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 Ustawy PIT, jest spółka, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach. Należy zaznaczyć, iż udziały w zagranicznej spółce posiadane przez osoby spokrewnione ze sobą do drugie stopnia pokrewieństwa podlegają sumowaniu;
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych;
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego wynoszącej 14,25% lub niższej. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE.

Zagraniczne spółki kontrolowane nie będą podlegały opodatkowaniu 19-procentową stawką podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 30f ust. 1 Ustawy o PIT jeżeli:

 1. przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, albo
 2. zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru |Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

 1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn jekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
 5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z faktem, że:

 • CypCo jest osobą prawną mającą siedzibę i miejsce zarządu poza terytorium Polski;
 • Wnioskodawca posiada bezpośrednio więcej niż 25% udziałów w zysku CypCo nieprzerwanie przez okres ponad 30 dni. W przypadku gdy do struktury zostanie wprowadzona inna spółka osobowa typu LP, Wnioskodawca będzie posiadał pośrednio udziały w CypCo.
 • ponad 50% przychodów CypCo może mieć charakter pasywny, tj. mogą pochodzić z tytułu otrzymanych dywidend, dywidend zaliczkowych, zbycia udziałów lub akcji, wynagrodzenia za umorzenie udziałów/akcji. Wnioskodawca zaznacza jednak, że w roku podatkowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2015 CypCo nie osiągnęła jeszcze żadnego przychodu ze źródeł pasywnych.
 • przychody CypCo ze źródeł pasywnych mogą korzystać na Cyprze ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE;
  - jeżeli zostaną łączne spełnione wskazane powyżej przesłanki CypCo może być dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f Ustawy PIT.

Ad 2

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż przepisy Ustawy o PIT zawierają przesłanki wyłączające możliwość opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej 19-procentową stawką podatku dochodowego jeżeli:

 1. jeżeli przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty 250.000 EUR (art. 30f ust. 19 pkt 1 Ustawy PIT) albo
 2. jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana będzie prowadziła rzeczywistą działalność gospodarczą (art. 30f ust. 18 pkt 1 Ustawy PIT)

Chociaż na dzień złożenia niniejszego wniosku w roku podatkowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2015 CypCo nie osiągnęła jeszcze przychodów ze źródeł pasywnych w kwocie przekraczającej równowartość 250.000 EUR, nie wykluczone, że CypCo osiągnie takie przychody w kolejnych miesiącach roku podatkowego.

W ocenie Wnioskodawcy CypCo będzie prowadziła rzeczywistą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 30f ust. 18 Ustawy PIT, Wnioskodawca tym samym nie będzie zobowiązany do:

 • zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez CypCo, jako zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy;
 • prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych, a także ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w CypCo, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy.

W myśl art. 30f ust 18 Ustawy o PIT przepisów ust. 1, 15 i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

W świetle art. 30f ust. 20 Ustawy o PIT, przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

 1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
 5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Ad. a)

W zakresie rozumienia pojęcia „przedsiębiorstwo” na gruncie przepisów Ustawy CIT, w art. 4a pkt 3 Ustawy CIT znajduje się odesłanie do definicji przedsiębiorstwa zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy wskazać, iż CypCo będzie posiadać na Cyprze przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego, tj. zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia przez CypCo działalności gospodarczej. CypCo posiada bowiem:

 • nazwę indywidualizującą przedsiębiorstwo, którą jest firma CypCo;
 • aktywa służące prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym m. in. (udziały, akcje oraz inne aktywa)
 • ierzytelności, środki pieniężne;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzoną przez CypCo działalnością gospodarczą;
 • tajemnice przedsiębiorstwa CypCo.

Ponadto, CypCo posiadać będzie tytuł prawny do lokalu położonego na terytorium Cypru, na podstawie umowy cywilnoprawnej posiadać będzie wyposażenie służące prowadzeniu działalności gospodarczej w tym lokalu (biurko, krzesła, regał, szafkę, komputer służbowy, sprzęt peryferyjny typu drukarka i myszka, przybory pisarskie, porty telefoniczne, podpięcie linii telefonicznej oraz sieci Internet) oraz personel (osobę zatrudnioną przez CypCo, bądź też pracownika podmiotu zewnętrznego, który świadczył będzie na rzecz CypCo usługi administracyjne na podstawie umowy zawartej pomiędzy CypCo, a tym podmiotem zewnętrznym).

Ad. b)

Wnioskodawca wskazuje, iż CypCo, jako zagraniczna spółka kontrolowana Wnioskodawcy, nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych.

CypCo została utworzona przez Wnioskodawcę jako spółka zarządzająca aktywami m.in. udziałami, akcjami, wierzytelnościami. Uzasadnieniem ekonomicznym stworzenia przez Wnioskodawcę CypCo, było dążenie Wnioskodawcy do stworzenia odrębnego od Wnioskodawcy, wyspecjalizowanego podmiotu, który zarządzałby aktywami na własne ryzyko, nie narażając majątku osobistego Wnioskodawcy przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli. Utworzenie CypCo umożliwia również Wnioskodawcy działalność inwestycyjną na rynku europejskim.

Ad. c)

W ocenie Wnioskodawcy, istnieje współmiemość pomiędzy zakresem działalności prowadzonej przez CypCo, jako zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, a faktycznie posiadanym przez CypCo lokalem, personelem oraz wyposażeniem.

CypCo obecnie prowadzi jedynie działalność inwestycyjną. Jako właściciel udziałów, akcji oraz innych wartość majątkowych, CypCo poprzez wyspecjalizowany personel będzie zarządzała wskazanymi aktywami, będzie dokonywała analizy rynku inwestycji, szacowała ryzyko inwestycyjne, oraz nabywała i sprzedawała aktywa. Nie wykluczone, iż w przyszłości działalność gospodarcza spółki będzie rozszerzana na inne obszary np. doradztwo biznesowe, doradztwo inwestycyjne lub inne.

W związku z powyższym Wnioskodawca wskazuje, iż dla zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego prowadzenia działalności inwestycyjnej przez CypCo oraz wypełnienia wszelkich bieżących obowiązków sprawozdawczych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynikających z przepisów prawa cypryjskiego, wystarczające jest stworzenie stanowiska pracy dla jednej osoby i wyposażenie tego stanowiska pracy w typowy sprzęt biurowy w postaci umeblowania, komputera służbowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi, przyborów pisarskich oraz zapewnienia podłączenia do sieci telefonicznej oraz sieci Internet. Pracownik CypCo wykonuje obecnie swoje obowiązki na podstawie umowy outsourcingowej.

Ad. d)

Wnioskodawca wskazuje, iż w art. 30f ust. 20 pkt 4 Ustawy PIT ustawodawca używa terminu „porozumienie”, nie definiując jednocześnie jego znaczenia w kontekście powyższego przepisu. Zdaniem Wnioskodawcy, termin ten powinien być rozumiany jako umowa, bądź też inna czynność prawna mająca charakter dwustronny, bądź też wielostronny. Językowe znaczenia słowa „porozumienie” zakłada bowiem, iż w czynności takiej powinien uczestniczyć więcej niż jeden podmiot.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wskazuje, iż pomiędzy CypCo a Wnioskodawcą nie zostały zawarte porozumienia, które byłyby niezgodne z rzeczywistością gospodarczą oraz nie mające uzasadnienia gospodarczego, bądź też będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi CypCo.

Ad. e)

Wnioskodawca wskazuje, iż CypCo samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych.

Podstawową funkcją gospodarczą CypCo, jako zarządzanie aktywami CypCo i prowadzenia działalności inwestycyjnej. Należy stwierdzić, iż CypCo prowadzi działalność inwestycyjna w sposób samodzielny w oparciu o posiadane przez siebie aktywa.

Ponadto należy wskazać, iż wszelkie decyzje istotne z punktu widzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez CypCo, podejmowane są na Cyprze w siedzibie CypCo.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wskazuje, iż CypCo spełnia wszystkie przesłanki wymienione w art. 30f ust. 20 Ustawy PIT. Należy wiec uznać, iż CypCo prowadzi na Cyprze rzeczywistą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 30f ust. 18 Ustawy PIT. Wynika stad, iż CypCo nie podlega opodatkowaniu podatkiem, o którym mowa w art. 30f ust 1 Ustawy o PIT. tj. podatkiem dochodowym od dochodów uzyskanych przez zagraniczna spółkę kontrolowana.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2015 roku (sygn. akt IPPB1/4511-66/15-4/MT), wydanej w analogicznym do opisanego powyżej stanie faktycznym. W powyższej interpretacji organ podatkowy stwierdził bowiem, iż: „Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka kapitałowa będzie posiadać osobowość prawną i będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Cyprze (...). Spółka kapitałowa będzie posiadać tytuł prawny do lókalu na terytorium Cypru. W lokalu będzie się mieścić jej siedziba oraz będą podejmowane strategiczne decyzje wspólników. Lokal będzie wyposażony w pełną infrastrukturę biurową, tj. biurka, krzesła, szafy i szajki, komputery służbowe, sprzęt peryferyjny typu drukarki, klawiatury i myszki, przybory pisarskie, porty telefoniczne. Wykorzystanie lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej ma umożliwić również podpięcie linii telefonicznych oraz sieci Internet. Spółka kapitałowa będzie zatrudniać pracownika na terytorium Cypru. (...) Zatem mając na uwadze powołane powyżej przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy. że w przypadku Wnioskodawcy zostaną spełnione przesłanki wynikające z treści art. 30f ust 18 w zw. z. art. 30f ust 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. albowiem zagraniczna spółka kontrolowana (Spółka kapitałowa) będzie prowadziła rzeczywistą działalność gospodarczą. W związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany w Polsce uiścić podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej(...)

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że, z uwagi na fakt, iż Spółka Cypryjska prowadzi na Cyprze rzeczywistą działalność gospodarczą, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych, a także ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w Spółce Cypryjskiej, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 30f ust. 18 Ustawy PIT, przepisów ust. 1, 15 i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Przepis art. 30f ust. 15 Ustawy o PIT podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Na podstawie art. 30f ust. 16 Ustawy o PIT na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 15 ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Z przepisów powyższych wynika, iż podatnik jest zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w zagranicznych spółkach kontrolowanych, które powinny być udostępniane na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Na podstawie art. 30f ust. 18 Ustawy PIT, podatnik zwolniony jest jednakże z powyższych obowiązków, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Zatem, z uwagi na fakt, iż Spółka Cypryjska prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na Cyprze, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w Spółce Cypryjskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym - zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu. Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółkę”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do tego przepisu użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka - oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 30f ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z powyższym zagraniczną spółką kontrolowaną jest;

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.122011, str. 8, z późn. zm.).

Z wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że Spółka (CypCo) jest osobą prawną mającą siedzibę i miejsce zarządu poza terytorium Polski i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Cyprze. Wnioskodawca posiada bezpośrednio 100% udziałów w zysku CypCo nieprzerwanie przez okres ponad 30 dni, natomiast w przypadku gdy do struktury zostanie wprowadzona inna spółka osobowa typu LP, Wnioskodawca będzie posiadał pośrednio 100% udziałów w CypCo. Ponad 50% przychodów CypCo może mieć charakter pasywny, tj. mogą pochodzić z tytułu otrzymanych dywidend, dywidend zaliczkowych, zbycia udziałów lub akcji, wynagrodzenia za umorzenie udziałów/akcji. Przychody CypCo ze źródeł pasywnych mogą korzystać na Cyprze ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE.

W świetle przywołanych powyżej uregulowań prawnych oraz zdarzenia przyszłego zgodzić się należy z założeniem Wnioskodawcy, że Spółka Zagraniczna (CypCo) będzie stanowić zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o której mowa w art. 30f ust. 3 cytowanej ustawy.

W dalszej kolejności ustosunkowując się do stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania Nr 2 wniosku organ podatkowy stwierdza co następuje.

Zgodnie z treścią art. 30f 1. Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30f ust. 15 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Stosownie do treści art. 18 ww. ustawy przepisów ust. 1, 15 i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Z ww. artykułu, wynika że w przypadku gdy spółka zagraniczna kontrolowana podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podatnik nie będzie zobowiązany m.in. do opodatkowania 19% podatkiem dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej oraz do prowadzeniu rejestru zagranicznych spółek i ewidencji zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Zgodnie z art. 30f ust. 20 ww. ustawy, przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

 1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
 5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że zagraniczna spółka kontrolowana (CypCo) mająca siedzibę na Cyprze, podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości dochodów i spełnia przesłanki wymienione w art. 30f ust. 20 ww. ustawy, prowadząc w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 30f ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będąc właścicielem udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki (CypCo) z siedzibą na terytorium Cypru nie będzie zobowiązany do opodatkowania 19% podatkiem dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CypCo) oraz do prowadzenia rejestru zagranicznej spółki kontrolowanej, jak również prowadzenia ewidencji zaistniałych zdarzeń gospodarczych, zgodnie z wymienionym powyżej art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.