IPPB2/4511-47/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji, o których mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do Zagranicznej Spółki A.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji, o których mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do Zagranicznej Spółki A jest:

 • prawidłowe - w części dotyczącej braku obowiązku prowadzenia ewidencji zdarzeń
 • nieprawidłowe. - w części dotyczącej braku obowiązku prowadzenia rejestru spółek zagranicznych

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji, o których mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do Zagranicznej Spółki A.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Opis Zagranicznej Spółki A

Wnioskodawca będzie wspólnikiem w spółce typu company limited by shares (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, zwanej dalej „Zagraniczną Spółką A”), która będzie spółką założoną pod prawem obcym z siedzibą za granicą. Państwo siedziby Zagranicznej Spółki A nie należy do Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z państwem tym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową stanowiącą podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych. Kraj ten nie jest wymieniony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spółka ta zgodnie z prawem państwa jej siedziby posiada osobowość prawną odrębną od jej wspólników oraz posiada zdolność prawną odrębną od jej wspólników. Posiada też zdolność do czynności prawnych, ma prawo bycia właścicielem majątku, zdolność pozywania przed sądy we własnym imieniu oraz bycia pozywanym przed sądy we własnym imieniu, a ta osobowość prawna trwa aż do rozwiązania spółki.

Zagraniczna Spółka A podlega w państwie jej siedziby opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest państwo jej siedziby. Spółka jest odrębnym (w szczególności od jej wspólników) podatnikiem podatku dochodowego w państwie jej siedziby, a podatek dochodowy od jej zysków nie rozliczają wspólnicy.

Głównym źródłem dochodów Zagranicznej Spółki A będzie handel towarami lub świadczenie usług. Możliwe, że Zagraniczna Spółka A będzie prowadzić też działalność i uzyskiwać przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Przychody tego rodzaju będą jednak stanowić mniej niż 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym.

W spółce tej Wnioskodawca będzie posiadał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Opis Zagranicznej Spółki B

Wnioskodawca będzie też wspólnikiem w spółce typu company limited by shares (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, zwanej dalej „Zagraniczną Spółką B”), która będzie spółką założoną pod prawem obcym z siedzibą za granicą. Państwo siedziby Zagranicznej Spółki B należy do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z państwem tym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową stanowiącą podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych. Kraj ten nie jest wymieniony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spółka ta zgodnie z prawem państwa jej siedziby posiada osobowość prawną odrębną od jej wspólników oraz posiada zdolność prawną odrębną od jej wspólników. Posiada też zdolność do czynności prawnych, ma prawo bycia właścicielem majątku, zdolność pozywania przed sądy we własnym imieniu oraz bycia pozywanym przed sądy we własnym imieniu, a ta osobowość prawna trwa aż do rozwiązania spółki.

Zagraniczna Spółka B podlega w państwie jej siedziby opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest państwo jej siedziby. Spółka jest odrębnym (w szczególności od jej wspólników) podatnikiem podatku dochodowego w państwie jej siedziby, a podatek dochodowy od jej zysków nie rozliczają wspólnicy.

Głównym źródłem dochodów Zagranicznej Spółki B będzie handel towarami lub świadczenie usług. Możliwe, że Zagraniczna Spółka B będzie prowadzić też działalność i uzyskiwać przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Przychody tego rodzaju będą jednak stanowić mniej niż 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym.

W spółce tej Wnioskodawca będzie posiadał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie(a).

 1. Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny być interpretowane w ten sposób, że Wnioskodawca, w kontekście opisanej kontroli nad Zagraniczną Spółką A, jest obowiązany do prowadzenia rejestru ewidencji, o których mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do Zagranicznej Spółki A...
 2. Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny być interpretowane w ten sposób, że Wnioskodawca, w kontekście opisanej kontroli nad Zagraniczną Spółką B, jest obowiązany do prowadzenia rejestru ewidencji, o których mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do Zagranicznej Spółki B...

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 wniosku. Odpowiedź na pytanie Nr 2 została udzielona w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny być interpretowane w ten sposób, że Wnioskodawca, w kontekście opisanej kontroli nad Zagraniczną Spółką A, nie jest obowiązany do prowadzenia rejestru i ewidencji, o których mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do Zagranicznej Spółki A.

Punktem wyjścia do interpretacji przedmiotowych przepisów jest wykładnia językowa art. 30f ust. 15 zdanie pierwsze - w części, w której mówi o „pkt 3 lit. a”.

Powołana część przepisu brzmi następująco: „podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a.”.

Biorąc pod uwagę tylko pierwszą, powołaną wyżej, część przepisu, można dojść do wniosku, że Wnioskodawca, w kontekście opisanej kontroli nad Zagraniczną Spółką A, jest obowiązany do prowadzenia rejestru i ewidencji, o których mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do Zagranicznej Spółki A tylko z tego względu, że są spełnione warunki z art. 30f ust. 3 lit. a. Jednak, jeśli uwzględni się dalszą część art. 30f ust. 15 to posługuje się on terminem „zagraniczna spółka kontrolowana”, co sugerowałoby, że dla powstania ww. obowiązków prowadzenia rejestru i ewidencji konieczne jest dodatkowo, aby zagraniczna spółka spełniała warunki z art. 30f ust. 3 lit. b i c, co wynika z faktu, że definicja „zagranicznej spółki kontrolowanej” uwzględnia te trzy warunki.

Zgodnie z art. 30f ust. 15: „podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Jest to istotny argument wynikający z wykładni systemowej wewnętrznej.

Ponadto, na taki rezultat wskazywałaby wykładnia celowościowa, na którą wskazuje następujący fragment art. 30f ust. 15: „w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.” Jeśli celem ww. obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji jest zapewnienie określenia wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy to stosowanie rejestru i ewidencji w przypadku Zagranicznej Spółka A, która nie spełnia definicji „zagranicznej spółki kontrolowanej” nie miałoby sensu, gdyż obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 30f, w takim przypadku i tak nie powstaje (spółka nie osiąga dochodów „biernych”).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej braku obowiązku prowadzenia ewidencji zdarzeń, natomiast nieprawidłowe w części dotyczącej braku obowiązku prowadzenia rejestru spółek zagranicznych

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym - zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu. Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółkę”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do tego przepisu użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka - oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 30f ust. 3 ustawy.

Zgodnie z powyższym zagraniczną spółką kontrolowaną jest;

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  • stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.122011, str. 8, z późn. zm.).

Zatem o uznaniu zagranicznej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną decydują następujące kryteria:

 • kraj (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • stopień powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikający z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych łub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawka podatku dochodowego obowiązująca w państwie jej rezydencji podatkowej, rodzaj uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę przychodów.

Samodzielną podstawę uznania takiej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną stanowi sytuacja, w której zagraniczna spółka:

 • posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Listę tych krajów i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 494) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 493).
 • posiada siedzibę lub zarząd w państwie niewymienionym w w/w rozporządzeniach, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych).

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca będzie wspólnikiem w spółce typu company limited by shares (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego), która będzie spółką założoną pod prawem obcym z siedzibą za granicą. Państwo siedziby Zagranicznej Spółki A nie należy do Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z państwem tym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową stanowiącą podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych. Kraj ten nie jest wymieniony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w przedstawionych okolicznościach nie będą miały zastosowania regulacje przepisu art. 30f ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku zagranicznej spółki posiadającej siedzibę lub zarząd w państwie innym, niż wymienione w pkt 1 i 2 artykułu 30f ust. 3 ustawy za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostanie uznana zagraniczna spółka spełniająca łącznie przesłanki wynikające z powołanego powyżej art. 30f ust. 3 pkt 3 ww. ustawy.

Pierwszy warunek odwołuje się do określonego poziomu kontroli, którego osiągnięcie oznaczać będzie, że podatnik wywiera wpływ na funkcjonowanie zagranicznej spółki kontrolowanej. Warunek ten zostanie zatem uznany za spełniony, gdy podatnik będący polskim rezydentem posiadał będzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Drugi warunek odnosi się do charakteru przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę. Spółka taka zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, jeżeli co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,(przychody o charakterze pasywnym)

Trzecim warunkiem zastosowania przepisów o CFC jest to, że co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w art. 23 pkt 2 lit. b w państwie siedziby zarządu zagranicznej spółki :podlega opodatkowaniu wg stawki podatku dochodowego niższej o co najmniej 25% od obowiązującej w Polsce ogólnej stawki podatku określonej w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wynoszącej 19% uzyskanego dochodu, tj. według stawki podatku wynoszącej 14,25% lub niższej, bądź w państwie tym przychody, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, są zwolnione albo wyłączone z opodatkowania. Warunek ten nie dotyczy jednakże zwolnień, których źródłem są przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str, 8, z późn. zm.).

Jak wskazano we wniosku Zagraniczna Spółka A poza dochodami z handlu towarami lub świadczeniem usług będzie też prowadzić działalność i uzyskiwać przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Przychody tego rodzaju będą jednak stanowić mniej niż 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym. Ponadto w spółce tej Wnioskodawca będzie posiadał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Z powyższego wynika, że nie zostaną spełnione łącznie trzy przesłanki warunkujące uznanie Spółki Zagranicznej A, w której Wnioskodawca będzie posiadał udziały, za zagraniczna spółkę kontrolowaną.

Zgodnie natomiast z treścią art. 30f ust. 15 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a–22o.

W świetle przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzenia przyszłego oraz przywołanych uregulowań prawnych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdą postanowienia art. 30f ust. 15 zdanie pierwsze w części, o której mowa o „pkt 3 lit. a” „Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a

Zatem zgodnie z literalnym brzmieniem art. 30f ust. 15 ww. ustawy, Wnioskodawca będący polskim rezydentem spełniając warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, jako udziałowiec spółki zagranicznej A, będzie wywierał wpływ na jej funkcjonowanie (ponieważ będzie posiadał nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach), w konsekwencji zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru zagranicznej spółki A. Nie będzie natomiast ciążył na Wnioskodawcy obowiązek ewidencjonowania zaistniałych zdarzeń, bowiem jak wskazano powyżej obowiązek ten dotyczy tylko zagranicznych spółek kontrolowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.