ILPB4/4510-1-40/16-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji zagranicznych spółek kontrolowanych.
ILPB4/4510-1-40/16-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. ewidencja
 3. podstawa opodatkowania
 4. rejestry
 5. spółka zagraniczna
 6. udział
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji zagranicznych spółek kontrolowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji zagranicznych spółek kontrolowanych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka „A” sp. z o.o. (dalej jako: Wnioskodawca) posiada siedzibę na terytorium Polski i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki z o.o. posiadającej siedzibę na terytorium Republiki Czeskiej (dalej jako: Spółka) i podlegającej na terytorium Republiki Czeskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka została założona w lipcu 2015 r. Republika Czeska nie należy do krajów ujętych w polskim prawie podatkowym jako stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Polska posiada zawartą z Republiką Czeską umowę o unikaniu podwójnego podatkowania. Nie występuje w Spółce sytuacja, gdy co najmniej 50% przychodów Spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzić będzie z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Spełniony jest i będzie w przyszłości warunek posiadania przez Wnioskodawcę nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale Spółki lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach Spółki.

Spółka kupuje wyroby gotowe od Wnioskodawcy i sprzedaje te wyroby na rynku czeskim. Pierwsze transakcje sprzedaży wyrobów na rzecz Spółki miały miejsce w styczniu 2016 r.

Na tle powyższego stanu faktycznego powstała kwestia interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: Ustawa) dotyczących tak zwanych zagranicznych spółek kontrolowanych, a konkretnie zakresu obowiązków Wnioskodawcy wynikających z posiadania udziałów w Spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, a po zakończeniu roku podatkowego, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, czy Wnioskodawca ma obowiązek zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a Ustawy, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m Ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle obowiązującego art. 24a Ustawy, ma on obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, ale nie ma obowiązku po zakończeniu roku podatkowego, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, ewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a Ustawy, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m Ustawy.

Wynika to z tego, że w świetle art. 24a Ustawy i przedstawionego stanu faktycznego Spółka jest zagraniczną spółką (art. 24a ust. 2 pkt 1 Ustawy), ale nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną (ze względu na niespełnienie przesłanek z art. 24a ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 3 lit. b i lit. c Ustawy).

Tymczasem w treści art. 24a ust. 13 Ustawy wyraźnie rozróżniono zakres obowiązków polskiego podatnika w zależności od tego, czy jest on powiązany z zagraniczną spółką, czy zagraniczną spółką kontrolowaną. Dla każdego rodzaju spółek przewidziano odrębne obowiązki polskiego podatnika.

W odniesieniu do zagranicznych spółek istnieje obowiązek ujęcia tych spółek w prowadzonym przez podatnika rejestrze zagranicznych spółek. Oznacza to, że Wnioskodawca winien zaprowadzić rejestr spółek zagranicznych i ująć w tym rejestrze Spółkę.

W odniesieniu do zagranicznych spółek kontrolowanych natomiast istnieje obowiązek, aby polski podatnik po zakończeniu roku podatkowego, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, zewidencjonował zdarzenia zaistniałe w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a Ustawy, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m Ustawy (dalej jako: Ewidencja Zdarzeń).

Wspomniany przepis art. 24a ust. 13 Ustawy w zakresie prowadzenia Ewidencji Zdarzeń stanowi o obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji, ale opisując ten obowiązek stanowi o składaniu zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej. Zasadny jest wniosek, że skoro Spółka nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną, to na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, a tym samym nie będzie także na Wnioskodawcy ciążył obowiązek zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a Ustawy, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m Ustawy.

Dodatkowym źródłem niepewności prawnej Wnioskodawcy jest treść art. 24a ust. 16 Ustawy. Zgodnie z tym przepisem przepisów ust. 1, 13 i 14 (czyli także obowiązku prowadzenia rejestru zagranicznych spółek i Ewidencji Zdarzeń w zagranicznej spółce kontrolowanej) nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą. Powyższy przepis jest tak zredagowany, że odnosi się tylko do zagranicznej spółki kontrolowanej, zaś w przepisie art. 24a ust. 13 Ustawy jest mowa nie tylko o zagranicznych spółkach kontrolowanych, ale także o zagranicznych spółkach.

W rezultacie powstaje wątpliwość, co do tego czy polski podatnik posiadający udziały w zagranicznej spółce, która nie spełnia przesłanek uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, ma obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, czy też nie ma takiego obowiązku.

Zdaniem Wnioskodawcy, mimo braku spójności między treścią art. 24a ust. 13 oraz art. 24a ust. 16 Ustawy, Wnioskodawca ma jednak obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek i ujęcia w tym rejestrze Spółki niezależnie od tego, czy Spółka jako zagraniczna spółka prowadzi na terytorium w Republik Czeskiej rzeczywistą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 24a ust. 18 Ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Z dniem l stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC). Tym samym do polskiego systemu podatkowego wprowadzony został mechanizm zwalczania nadużyć podatkowych polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju, jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.): podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka – oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2

– nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Stosownie do art. 24a ust. 3 ww. ustawy: zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  -stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 24a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 6, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca posiada 100% udziałów w spółce kapitałowej, która ma siedzibę na terytorium Republiki Czeskiej (dalej: Spółka). Wnioskodawca będzie posiadać nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale Spółki lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach Spółki. Nie występuje natomiast w Spółce sytuacja, gdy co najmniej 50% przychodów Spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzić będzie z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Spółka spełnia definicję zagranicznej spółki, o której mowa w powołanym na wstępie art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tym miejscu należy też wskazać, że Rzeczpospolita Polska podpisała umowę z Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 13 września 2011 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 991 ze zm.). Zatem do Spółki nie znajdują zastosowania przepisy art. 24a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto z uwagi na fakt, że ewentualne przychody pasywne osiągane przez Spółkę nie przekroczą wskaźnika 50% przychodów ogółem Spółki za dany rok podatkowy, nie zostanie spełniony warunek określony w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego Spółka nie spełnia przesłanek do uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

Należy jednak wskazać, że Wnioskodawca będzie posiadać nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale Spółki lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach Spółki. Tym samym spełniony będzie warunek wynikający z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a ww. ustawy. Fakt ten zobowiązuje Wnioskodawcę do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek i wprowadzenia do tego rejestru Spółki.

Wnioskodawca nie będzie natomiast zobowiązany do prowadzenia ewidencji zdarzeń zaistniałych w Spółce, ponieważ nie jest ona zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnośnie natomiast do art. 24a ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy wskazać, że zgodnie z tym przepisem: przepisów ust. 1, 13 i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Ponieważ jednak powyższy przepis dotyczy zagranicznej spółki kontrolowanej, a – jak wskazano wyżej – Spółka nie spełnia warunków do uznania jej za taką spółkę, to wyłączenie, o którym w nim mowa, nie będzie miało do Spółki zastosowania.

Reasumując - ponieważ Spółka, w której Wnioskodawca posiada 100% udziałów, jest spółką zagraniczną, o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca powinien uwzględnić ten podmiot w prowadzonym rejestrze spółek zagranicznych. Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że Spółka nie może zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 1, 2 i 3 tej ustawy, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w Spółce w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a ustawy podatkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.