IBPP4/4513-196/16/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Ewidencja olejów smarowych przez podmiot zuzywający

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 27 marca 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na przeznaczenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na przeznaczenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka <...> (zwana dalej Spółką lub Wnioskodawcą) prowadzi miedzy innymi działalność gospodarczą w zakresie produkcji przewodów wysokociśnieniowych dla branży motoryzacyjnej. Spółka jest zarejestrowana dla celów podatku akcyzowego zgodnie z art. 16 ust. l ustawy o akcyzie. Spółka prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na przeznaczenie w formie papierowej.

W jednym ze swoich Zakładów Spółka planuje uruchomienie nowej linii do produkcji mieszanek gumowych. W nowej produkcji Spółka będzie wykorzystywała między innymi oleje smarowe jako plastyfikatory i środek wiążący w procesie technologicznym produkcji mieszanek gumowych.

Proces technologiczny produkcji będzie polegać na wprowadzeniu składników takich jak: polimery, sadza techniczna, składniki dodatkowe napełniacze mineralne i olej w odpowiednich ilościach ustalonych w recepturze oraz odpowiedniej kolejności ustalonej w reżimie technologicznym do mieszarki zamkniętej zwanej potocznie mikserem. Polimery i składniki dodatkowe wprowadza się ręcznie do komory mieszarki, natomiast sadzę, wypełniacze mineralne i olej wprowadza się przez automatyczny system wyposażony w pompy i wagi.

W procesie technologicznym wszystkie składniki mieszanki zostają ze sobą połączone i w ujęciu makroskopowym tworzą jeden materiał.

W produkcji mieszanek gumowych będą wykorzystywane dwa typy oleju, które będą pobierane do produkcji z dwóch niezależnych zbiorników wchodzących w skład systemu produkcyjnego. Zbiorniki jako elementy składowe systemu są na stałe połączone z mikserem, oleje znajdujące się w zbiornikach będą wykorzystywane tylko do produkcji mieszanek gumowych, brak jest możliwości pobrania ich na inne cele. Zbiorniki funkcjonują w zamkniętym układzie produkcji mieszanek gumowych. Zamówienie oleju smarowego będzie odbywało się w oparciu o prognozy zużycia oraz wskazania czujników poziomu w zbiornikach.

Olej smarowy dostarczany będzie w cysternie napełnianej u producenta w rafinerii (skład podatkowy), olej z cysterny przelewany będzie do zbiornika za pomocą pompy w cysternie. Automatyczny system pobiera ze zbiorników odpowiedni składnik rurociągiem w oparciu o wskazania wagi.

Dzięki systemowi można na bieżąco uzyskiwać informacją dotyczącą dziennego zużycia oleju smarowego. Jednocześnie spółka nie jest w stanie na bieżąco monitorować poziomu oleju smarowego w zbiornikach.

Należy jednak podkreślić, że ww. zbiorniki stanowią elementy systemu produkcji, a nie stanowią odrębnej infrastruktury magazynowej.

Dla potrzeb planowanej produkcji Spółka będzie nabywała oleje smarowe zaliczane do kodu CN 2710 19 71-83 i CN 2710 19 87-99.

Spółka w przedmiotowej sprawie będzie nabywała oleje smarowe od podmiotów prowadzących skład podatkowy. Oleje będą dostarczane do Spółki bezpośrednio ze składu podatkowego cysterną samochodową, na podstawie Dokumentów Dostawy.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy przedstawiony przez Spółkę sposób ujmowania zużycia olejów smarowych w planowanym systemie produkcji mieszanek gumowych w ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie polegający na wprowadzeniu do ewidencji danej dostawy i następnie w tej samej dacie wykazanie jej w całości jako zużycie jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wyrobami akcyzowymi są między innymi wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, do których należą oleje smarowe o kodzie CN 2710.

Z art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy wynika, iż podmiotem zużywający jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

W rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8.02.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w § 6 pkt 2 ustawodawca zwolnił z akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy. Z tym, że na podstawie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dniem 01.01.2016 r. zmieniono w 6 pkt 2, który otrzymał brzmienie:

Oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9 ustawy”. Przepis § 6 pkt 2 rozporządzenia w nowym brzmieniu zacznie obowiązywać od 1 lipca 2016 r.

Warunki zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy, z dniem 1 stycznia 2016 r. uległy zmianom m.in. poprzez uchylenie przepisów związanych z prowadzeniem ewidencji jako warunku zwolnienia od akcyzy (uchylenie art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy).

Nadal natomiast, zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.

Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany zgodnie z art. 32 ust. 11 ustawy, do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

Zgodnie z powyższym należy stwierdzić, iż Spółka jest podmiotem zużywającym i po spełnieniu ww. przepisów może zużywać wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Należy jednak podkreślić, iż Spółka jako podmiot zużywający będzie zobowiązana do prowadzenia ewidencji, chociaż jak już przedstawiono wcześniej prowadzenie ewidencji nie stanowi warunku zwolnienia od akcyzy.

Zgodnie bowiem z art. 138f. ust. 1 ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie prowadzi między innymi podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności ustalenie ilości i rodzaju wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz uzyskanie informacji o dokumentach dostawy.

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ustawodawca określił w rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2361 z dnia 31.12.2015 r.) w § 38 Ustawodawca w części ewidencji, dotyczącej wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zużytych na cele uprawniające do zwolnienia, wymaga następujących danych:

 1. nazwy zużytych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);
 2. sposób zużycia wyrobów akcyzowych;
 3. ilości zużytych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;
 4. datę zużycia wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji wpisów do dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego, podlegających wpisaniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.

O ile w stanie przyszłym sprawy data odbioru olejów smarowych wydaje się oczywista, jest to dzień kiedy oleje zostają dostarczone i przepompowane do zbiornika, o tyle wątpliwości wywołuje moment, kiedy dochodzi do zużycia ww. wyrobów akcyzowych.

Oleje wprowadzone do zbiorników znajdują się systemie produkcji mieszanek gumowych i są stopniowo w zależności od potrzeb pobierane do produkcji w tzw. obiegu zamkniętym. W przedmiotowej sprawie oleje nie są wydawane z magazynu do produkcji, tylko bezpośrednio dostarczane od producenta na produkcję i tam stopniowo zużywane.

Spółka stoi na stanowisku, iż wprowadzenie olejów smarowych do systemu produkcji mieszanek gumowych jest równoznaczne z odbiorem tych wyrobów i równocześnie ich zużyciem. Spółka powinna więc w tej samej dacie i w tych samych ilościach ujmować w ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie odbiór wyrobów akcyzowych oraz ich zużycie.

Podobnie został określony moment zużycia wyrobu akcyzowego w Indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej z dn. 17.09.2013 r. nr sygn. IPPP3/443-591/13-2/SM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 27 załącznika nr 1 do ustawy wymieniono pod kodem CN 2710 - oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy dokument dostawy to dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy podmiot zużywający to podmiot:

 1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,
 2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Na podstawie delegacji wynikającej z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy, w myśl § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 195), zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Jednocześnie wskazać należy, że od 1 lipca 2016 r. na podstawie § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2176) zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

W myśl art. 32 ust. 5 ustawy warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy.

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 - art. 32 ust. 6 ustawy.

Dokument dostawy, na podstawie którego przemieszczane są wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy - art. 32 ust. 10 ustawy.

Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy - art. 32 ust. 11 ustawy.

Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości - art. 32 ust. 12 ustawy.

Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość - art. 32 ust. 13 ustawy.

Zgodnie z art. 138f ust. 1 ustawy ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie prowadzą:

 1. zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;
 2. podmiot pośredniczący;
 3. podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności ustalenie ilości i rodzaju wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz uzyskanie informacji o dokumentach dostawy - art. 138f ust. 2 ustawy.

W myśl art. 138s pkt 1 ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138g i art. 138l, oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1.

Zgodnie z powyższym Minister Finansów 28 grudnia 2015 r. wydał rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2361).

W myśl § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia ewidencje, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138l ustawy, księgi kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1 ustawy, oraz dokumentacja, o której mowa w art. 138o ustawy, zwane w niniejszym rozdziale „dokumentacją”, prowadzone są w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych oraz podlegających wpisaniu czynności lub stanów faktycznych związanych z wyrobami akcyzowymi, znakami akcyzy lub dokumentami handlowymi towarzyszącymi przemieszczaniu wyrobów akcyzowych.

Wpisów do dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego, podlegających wpisaniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego - § 2 ust. 2 rozporządzenia.

Stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w przypadku informacji dotyczących zużywanych wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, których ilość ustalana jest na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podmiot zużywający - wpisów do ewidencji, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzonej przez podmiot zużywający, dokonuje się raz w miesiącu, po zweryfikowaniu ilości podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia.

Zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia ewidencja, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzona w formie papierowej, składa się z odrębnych części, które zawierają dane dotyczące wyrobów akcyzowych:

 1. wysłanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
 2. otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
 3. zużytych na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący ewidencję;
 4. magazynowanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
 5. magazynowanych przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy.

Zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zużytych na cele uprawniające do zwolnienia, zawiera:

 1. nazwy zużytych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);
 2. sposób zużycia wyrobów akcyzowych;
 3. ilości zużytych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;
 4. datę zużycia wyrobów akcyzowych.

Wskazać również należy, że od 1 stycznia 2016 r. prowadzenie ewidencji nie stanowi już warunku do zastosowania zwolnienia od akcyzy.

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka prowadzi miedzy innymi działalność gospodarczą w zakresie produkcji przewodów wysokociśnieniowych dla branży motoryzacyjnej. Spółka jest zarejestrowana dla celów podatku akcyzowego zgodnie z art. 16 ust. l ustawy o akcyzie. Spółka prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na przeznaczenie w formie papierowej.

W jednym ze swoich Zakładów Spółka planuje uruchomienie nowej linii do produkcji mieszanek gumowych. W nowej produkcji Spółka będzie wykorzystywała między innymi oleje smarowe jako plastyfikatory i środek wiążący w procesie technologicznym produkcji mieszanek gumowych.

Dla potrzeb planowanej produkcji Spółka będzie nabywała oleje smarowe zaliczane do kodu CN 2710 19 71-83 i CN 2710 19 87-99 od podmiotów prowadzących skład podatkowy. Oleje będą dostarczane do Spółki bezpośrednio ze składu podatkowego cysterną samochodową, na podstawie Dokumentów Dostawy.

Proces technologiczny produkcji będzie polegać na wprowadzeniu składników takich jak: polimery, sadza techniczna, składniki dodatkowe napełniacze mineralne i olej w odpowiednich ilościach ustalonych w recepturze oraz odpowiedniej kolejności ustalonej w reżimie technologicznym do mieszarki zamkniętej zwanej potocznie mikserem. Polimery i składniki dodatkowe wprowadza się ręcznie do komory mieszarki, natomiast sadzę, wypełniacze mineralne i olej wprowadza się przez automatyczny system wyposażony w pompy i wagi.

W procesie technologicznym wszystkie składniki mieszanki zostają ze sobą połączone i w ujęciu makroskopowym tworzą jeden materiał.

W produkcji mieszanek gumowych będą wykorzystywane dwa typy oleju, które będą pobierane do produkcji z dwóch niezależnych zbiorników wchodzących w skład systemu produkcyjnego. Zbiorniki jako elementy składowe systemu są na stałe połączone z mikserem, oleje znajdujące się w zbiornikach będą wykorzystywane tylko do produkcji mieszanek gumowych, brak jest możliwości pobrania ich na inne cele. Zbiorniki funkcjonują w zamkniętym układzie produkcji mieszanek gumowych. Zamówienie oleju smarowego będzie odbywało się w oparciu o prognozy zużycia oraz wskazania czujników poziomu w zbiornikach.

Automatyczny system pobiera ze zbiorników odpowiedni składnik rurociągiem w oparciu o wskazania wagi.

Dzięki systemowi można na bieżąco uzyskiwać informacją dotyczącą dziennego zużycia oleju smarowego. Jednocześnie spółka nie jest w stanie na bieżąco monitorować poziomu oleju smarowego w zbiornikach.

Spółka wskazuje również, że zbiorniki stanowią elementy systemu produkcji, a nie stanowią odrębnej infrastruktury magazynowej.

Na tle powyższego Spółka ma wątpliwości czy powinna w tej samej dacie i w tych samych ilościach ujmować w ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie odbiór wyrobów akcyzowych oraz ich zużycie.

Mając na uwadze powyższy opis zdarzenia przyszłego oraz przywołane przepisy, stwierdzić należy, że Spółka może w tej samej dacie i w tych samych ilościach ujmować w ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie odbiór wyrobów akcyzowych oraz ich zużycie.

Zauważyć należy, że ustawodawca posługuje się sformułowaniem „zużycie”, które nie zostało zdefiniowanie w ustawie, tym samym należy odwołać się do potocznego znaczenia tego słowa.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN Warszawa 1989 - „zużyć” oznacza: „zniszczyć coś lub wyczerpać zapas czegoś przez dłuższe używanie”. Natomiast zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego Wydawnictwa PWN (htpp://sjp.pwn.pl) „zużyć” to:

 1. wykorzystać coś w jakiejś części lub w całości,
 2. zniszczyć coś częstym lub długim używaniem,
 3. wyniszczyć kogoś fizycznie lub psychicznie.

Natomiast według Wielkiego Języka Słownika Polskiego (http://www.wsjp.pl), „zużyć” oznacza:

 • wyczerpać coś (robiąc coś i używając czegoś, doprowadzić do wyczerpania tego),
 • spożytkować (przeznaczyć coś na zrobienie czegoś).

Zatem „zużycie” rozumiane winno być jako czynność dokonaną. Tym samym zużycie oznacza definitywne wykorzystanie wyrobu akcyzowego.

Wobec powyższego, co do zasady wprowadzenie olejów smarowych do zbiorników instalacji służącej wytwarzaniu mieszanek gumowych nie powinno być utożsamiane z ich faktycznym zużyciem, które dopiero co ma nastąpić.

Zauważyć również należy, że ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona powinna być w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych oraz podlegających wpisaniu czynności lub stanów faktycznych związanych z wyrobami akcyzowymi. Jednocześnie wpisów do dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego, podlegających wpisaniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.

Jednakże w niniejszej sprawie występuje sytuacja wyjątkowa.

Zgodnie z opisem sprawy oleje smarowe po dostarczeniu ze składu podatkowego wprowadzane są bezpośrednio do zbiorników wchodzących w skład systemu produkcyjnego. Zbiorniki jako elementy składowe systemu są na stałe połączone z mikserem, nie stanowią odrębnej infrastruktury magazynowej. Oleje smarowe znajdujące się w zbiornikach będą wykorzystywane tylko do produkcji mieszanek gumowych i brak jest możliwości pobrania ich na inne cele. Jednocześnie Spółka nie jest w stanie na bieżąco monitorować poziomu oleju smarowego w zbiornikach.

Zatem gdy oleje są dostarczane bezpośrednio na produkcję oraz zbiorniki stanowią nieodłączny element składowy systemu produkcyjnego pracującego w tzw. obiegu zamkniętym i brak jest możliwości pobrania oleju smarowego z tego systemu produkcji na inne cele, a także brak jest również możliwości określenia precyzyjnej ilości oleju pozostałego w zbiornikach, zgodzić się należy ze stanowiskiem, że Spółka może w tej samej dacie i w tych samych ilościach ujmować w ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie odbiór wyrobów akcyzowych oraz ich zużycie.

Tym samym w sprawie objętej wnioskiem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo zauważyć należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie (prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 109/15).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.