IBPP4/4513-132/16/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Ewidencja wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ewidencji wyrobów akcyzowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ewidencji wyrobów akcyzowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

<...> (dalej: Spółka) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego. W ramach prowadzonej działalności Spółka zużywa i w dalszym ciągu planuje zużywać wyroby akcyzowe o następujących kodach CN: 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99 (dalej: oleje smarowe).

Wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej działalności oleje smarowe nie są i nie będą przeznaczone do wykorzystania do celów napędowych lub opałowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub opałowych.

Spółka zużywa i będzie zużywać oleje smarowe głównie na cele smarowe w ramach świadczenia przez nią usługi fluidcare. Usługa ta polega na stosowaniu przez pracowników Spółki w maszynach produkcyjnych kontrahentów wyrobów akcyzowych, niezbędnych do ich właściwej pracy (utrzymania ruchu maszyn). Proces ten funkcjonuje na zasadzie outsourcingu w zakładach produkujących elementy metalowe. Przy zakładach tych znajdują się wynajmowane przez Spółkę magazyny, do których dostarczane są wyroby akcyzowe wykorzystywane do świadczenia usługi fluidcare (zwane dalej: magazynami TFM). Oleje smarowe zużywane do świadczenia usługi fluidcare pozostają przez cały czas własnością Spółki.

W związku z powyższym Spółka korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Na rzecz Spółki została wydana interpretacja indywidualna (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 maja 2013 r. nr IBPP4/443-55/13/PK) potwierdzająca, że oleje smarowe nabywane przez Spółkę i zużywane w ramach świadczenia usługi fluidcare mogą korzystać ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie w oparciu o § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Oleje smarowe nabywane przez Spółkę i zużywane przez nią w ramach działalności na cele objęte zwolnieniem od akcyzy są dostarczane do poszczególnych magazynów TFM Spółki od podmiotów prowadzących składy podatkowe, bądź podmiotów pośredniczących bądź zarejestrowanych odbiorców.

Spółka jako podmiot posiadający na gruncie regulacji akcyzowych status podmiotu zużywającego potwierdza odbiór olejów smarowych na dokumencie dostawy oraz prowadzi w formie papierowej ewidencję olejów smarowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Ponadto Spółka przechowuje otrzymane od dostawców egzemplarze dokumentów dostawy.

Od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów akcyzowych skutkująca między innymi zmianą zasad prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie. W szczególności, od 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie ewidencji.

Wątpliwości Spółki dotyczą regulacji zawartych we wskazanym rozporządzeniu.

Jak wynika z § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji, ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie składa się z odrębnych części, zawierających dane dotyczące wyrobów akcyzowych:

 1. wysłanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
 2. otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
 3. zużytych na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący ewidencję;
 4. magazynowanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
 5. magazynowanych przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy.

Ustawodawca wprowadził jednak okres przejściowy na dostosowanie się podatników do wymogu prowadzenia odrębnych części ewidencji, o których mowa powyżej. Zgodnie z § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji, do ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, prowadzonych w formie papierowej, których prowadzenie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie stosuje się wymogu podziału ewidencji na odrębne części, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

Spółka zaznacza, że w jej przypadku nie mają i nie będą mieć miejsca niektóre sytuacje z wymienionych § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji. Spółka na przykład nie dokonuje i nie będzie dokonywać wysyłki olejów smarowych, gdyż jest podmiotem zużywającym, czy też Spółka nie dokonuje i nie planuje dokonywać magazynowania olejów smarowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy.

Dodatkowo, Spółka wskazuje, że asortyment nabywanych i zużywanych olejów smarowych jest bardzo szeroki (kilkadziesiąt różnych nazw handlowych poszczególnych olejów smarowych).

W związku z powyższym opisem zadano pytania:
 1. Czy od 1 stycznia 2017 r. Spółka będzie mogła prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie składającą się wyłącznie z części, które jej dotyczą...
 2. Czy w części ewidencji dotyczącej wyrobów magazynowanych, o której mowa w § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji, można ewidencjonować zbiorczo ilości wyrobów o tym samym kodzie CN przy założeniu, że w nagłówku kolumny ze zbiorczą ilością będzie wskazany kod CN oraz nazwy wyrobów handlowych z asortymentu Spółki sklasyfikowanych pod danym kodem CN...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Spółki od 1 stycznia 2017 r. powinna ona prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie składającą się wyłącznie z części, które jej dotyczą czyli na przykład jeśli nie dokonuje wysyłek wyrobów zwolnionych to nie jest zobowiązana do prowadzenia tej części ewidencji.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 2.

W ocenie Spółki, w części ewidencji dla wyrobów magazynowanych, można ewidencjonować zbiorczo ilości wyrobów o tym samym kodzie CN przy założeniu, że w nagłówku kolumny ze zbiorczą ilością będzie wskazany kod CN oraz nazwy wyrobów handlowych z asortymentu Spółki sklasyfikowanych pod danym kodem CN.

Uzasadnienie stanowiska Spółki.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1.

Należy zauważyć, iż od 1 stycznia 2016 r. obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie nie jest dłużej warunkiem do zastosowania zwolnienia od akcyzy. Niemniej, przepisy akcyzowe w dalszym ciągu wymagają od podmiotu zużywającego prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie. Obowiązek ten wynika z art. 138f ust. l pkt 3 ustawy o akcyzie.

Zgodnie z art. 138f ust. 2 ustawy, ewidencja powinna umożliwiać w szczególności ustalenie ilości i rodzaju wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz uzyskanie informacji o dokumentach dostawy.

Szczegółowe kwestie dotyczące zasad prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych doprecyzowane są w rozporządzeniu w sprawie ewidencji. Zgodnie § 38 ust. 1 tego rozporządzenia, ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie składa się z odrębnych części, zawierających dane dotyczące wyrobów akcyzowych:

 1. wysłanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
 2. otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
 3. zużytych na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący ewidencję;
 4. magazynowanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
 5. magazynowanych przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy.

W świetle § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji, w przypadku ewidencji prowadzonych w formie papierowej, których prowadzenie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie ewidencji, wymogu podziału ewidencji na części nie stosuje się, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. Spółka będzie zobowiązana prowadzić ewidencję z podziałem na części.

Jak wskazywano w opisie stanu faktycznego, Spółka, jako podmiot zużywający, nie dokonuje wszystkich czynności wymienionych w § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji np. nie dokonuje wysyłki olejów smarowych, czy też nie magazynuje w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy.

W związku z powyższym nie ma uzasadnionej potrzeby dodawania oraz prowadzenia przez Spółkę części ewidencji w zakresie danych wymienionych w częściach, które Spółki nie dotyczą czyli np. części poświęconej wyrobom wysłanym bądź magazynowanym w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy.

W związku z tym w ocenie Spółki, nie jest ona zobowiązana do prowadzenia takich części ewidencji. Prowadzenie ich byłoby bezcelowe, gdyż ze względu na fakt, iż Spółka nie dokonuje czynności, które powinny być ewidencjonowane, w praktyce części te pozostawałyby niewypełnione przez Spółkę.

Reasumując, Spółka może prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie składającą się wyłącznie z części, które jej dotyczą.

Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 2.

Zgodnie z § 38 rozporządzenia w sprawie ewidencji poszczególne części ewidencji, do których prowadzenia zobowiązany jest podmiot zużywający wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, powinny zawierać określone dane.

Część ewidencji dotycząca magazynowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie zawiera:

 • nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami CN;
 • ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania.

W ocenie Spółki, w części ewidencji dla wyrobów magazynowanych, można ewidencjonować zbiorczo ilości wyrobów o tym samym kodzie CN przy założeniu, że w nagłówku kolumny ze zbiorczą ilością będzie wskazany kod CN oraz nazwy wyrobów handlowych z asortymentu Spółki sklasyfikowanych pod danym kodem CN.

W celu dokładnego wyjaśnienia powyższego, Spółka posłuży się następującym przykładem:

Podatnik nabywa dziesięć różnych rodzajów olejów smarowych o odrębnych nazwach handlowych o następujących kodach CN:

 • CN 2710 19 87: olej 1, olej 2, olej 3, olej 4, olej 5, olej 6, olej 7, olej 8
 • CN 2710 19 91: olej 9, olej 10

W ocenie Spółki, z ewidencji prowadzonej przez podmiot zużywający powinno wynikać, jaka ilość olejów jest magazynowana w zakresie kodu CN 2710 19 87, a jaka ilość olejów smarowych jest magazynowana pod kodem CN 2710 19 91. Dodatkowo powinna być informacja, jakie wyroby handlowe (o jakiej nazwie handlowej) składają się na tę ilość, aby była możliwość weryfikacji tej ilości podczas inwentaryzacji.

Należy bowiem zauważyć, iż dla celów podatku akcyzowego i określania ewentualnych konsekwencji akcyzowych istotny jest kod CN danego wyrobu, a nie jego nazwa handlowa.

W odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2016 r., kwestię wymogów formalnych i zasad prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie regulowało poprzednie rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy i ewidencji wyrobów zwolnionych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1108, dalej: poprzednie rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy i ewidencji wyrobów zwolnionych).

Zgodnie z § 4 ust. 2 poprzedniego rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy i ewidencji wyrobów zwolnionych, ilość wyrobów zwolnionych, otrzymanych lub zużytych wpisuje się do ewidencji według kodów CN w jednostkach miary stosowanych przy obliczeniu akcyzy oraz w sposób umożliwiający obliczenie ilości tych wyrobów. Dodatkowo wymogiem było obliczanie ilości wysyłanych, otrzymywanych i ilości zużytych narastająco od początku roku dla danego kodu CN, co pozwalało na określenie stanu ewidencyjnego dla wyrobów klasyfikowanych do jednego kodu CN. Zdaniem Spółki część magazynowa w nowej ewidencji powinna spełniać analogiczną funkcję tj. pozwalać na ustalenie stanu ewidencyjnego wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do jednego kodu CN. Zaproponowany przez Spółkę sposób ewidencjonowania ilości zbiorczo dla danego kodu CN w pełni zapewni kontrolę nad wyrobami akcyzowymi oraz umożliwi ustalenie stanu ewidencyjnego wyrobów klasyfikowanych do danego kodu CN. Dodatkowo kontrolujący będą mieli informację odnośnie tego jakie wyroby, o jakich nazwach handlowych stanowią ten zbiorczy stan ewidencyjny.

Dlatego też w ocenie Spółki pokazywanie ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych odrębnie dla danej nazwy handlowej na gruncie obecnie obowiązujących regulacji nie ma uzasadnienia. Dodatkowo, należy również zauważyć, iż w przypadku gdy dany podmiot zużywa kilkanaście a nawet kilkadziesiąt olejów smarowych o różnych nazwach handlowych, które w praktyce są klasyfikowane do sześciu kodów CN z przedziału 2710 19 71-83 I 2710 19 87-99, prezentowanie ilości magazynowanych olejów smarowych w podziale na nazwy handlowe zaburzałoby przejrzystość ewidencji papierowej.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, w części ewidencji dla wyrobów magazynowanych, można ewidencjonować zbiorczo ilości wyrobów o tym samym kodzie CN przy założeniu, że w nagłówku kolumny ze zbiorczą ilością będzie wskazany kod CN oraz nazwy wyrobów handlowych z asortymentu Spółki sklasyfikowanych pod danym kodem CN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Równocześnie zaznacza się, że interpretacja odnosi się wyłącznie do wyrobów opisanych we wniosku, objętych pytaniami Wnioskodawcy.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.