ITPP3/4512-720/15/MD | Interpretacja indywidualna

Obowiązek zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy, w związku z wycofaniem nieruchomości z przedsiębiorstwa osoby fizycznej i przesunięciem ich do majątku prywatnego, w sytuacji, gdy w dalszym ciągu będą one wykorzystywane do działalności opodatkowanej (najem).
ITPP3/4512-720/15/MDinterpretacja indywidualna
  1. ewidencja środków trwałych
  2. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy, w związku z wycofaniem nieruchomości z przedsiębiorstwa osoby fizycznej i przesunięciem ich do majątku prywatnego, w sytuacji, gdy w dalszym ciągu będą one wykorzystywane do działalności opodatkowanej (najem) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy, w związku z wycofaniem nieruchomości z przedsiębiorstwa osoby fizycznej i przesunięciem ich do majątku prywatnego, w sytuacji, gdy w dalszym ciągu będą one wykorzystywane do działalności opodatkowanej (najem).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do przedmiotu działalności jego przedsiębiorstwa należy szeroko pojęte wykonawstwo zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz deszczowych.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną.

Wnioskodawca posiada środki trwałe w postaci parku maszyn budowlanych, takich jak: koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, samochody-wywrotki, walce, zagęszczarki, specjalistyczny sprzęt do odwodnień liniowych i terenowych, agregaty prądotwórcze, itd.

Ponadto w toku prowadzonej działalności nabył i wprowadził do środków trwałych prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej następujące nieruchomości:

  1. nieruchomość nr 1, która składa się z działki gruntu o pow. 2.500 m2 – nabyta w dniu ...1988 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 1991 r.;
  2. nieruchomość nr 2, która składa się z działki gruntu o pow. 858 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem – nabyta w dniu ... 2000 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 2000 r. (działka przekształcona z użytkowania wieczystego na własność 14 lutego 2006 r. );
  3. nieruchomość nr 3, która składa się z działki gruntu o pow. 64.328 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem gospodarczym – nabyta w dniu ... 2004 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 2004 r.;
  4. nieruchomość nr 4, która składa się z lokalu użytkowego o pow. 68,77 m2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 73/1000, nabyta w dniu ... 2012 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 2012 r.;
  5. nieruchomość nr 5, która składa się z lokalu użytkowego o pow. 77,5 m2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 82/1000, nabyta w dniu ... 2014 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 2013 r.

Przy zakupie tych nieruchomości Wnioskodawca zapłacił podatek naliczony, a następnie skorzystał z prawa do jego odliczenia.

Tylko pierwsza z wymienionych nieruchomości jest wykorzystywana bezpośrednio do podstawowej działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Znajdują się na niej zabudowania magazynowe, biurowe, oraz parking i garaże dla parku maszynowego. Pozostałe nieruchomości są wynajmowane przez Wnioskodawcę oraz stanowią zabezpieczenie rzeczowe dla kredytów przez niego zaciągniętych.

W związku z restrukturyzacją prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, Wnioskodawca zamierza wycofać ze środków trwałych nieruchomości nr 2, 3, 4 i 5, gdyż nie są one niezbędne dla prowadzonej przez niego działalności dominującej, tj. świadczenia usług w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz deszczowych.

W dalszej kolejności Wnioskodawca zamierza prowadzone przez niego przedsiębiorstwo (w którego środkach trwałych będzie ujęta wyłącznie nieruchomość bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością) wnieść aportem do spółki z o.o.

Nieruchomości, które zostaną przez Wnioskodawcę wycofane z prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, Wnioskodawca zamierza dalej wynajmować na cele niemieszkalne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wycofaniem nieruchomości z prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa osoby fizycznej i przesunięciem ich do majątku prywatnego, w sytuacji, gdy w dalszym ciągu będą one wykorzystywane do działalności opodatkowanej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty o której mowa w art. 91 u.p.t.u., a w konsekwencji – będzie zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości (...)/10 podatku naliczonego, który został przez niego odliczony przy zakupie tych nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy (który ponownie w tym miejscu opisał nabyte przez siebie nieruchomości), art. 15 ust. 1 u.p.t.u. stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z definicją zawartą w art. 15 ust. 2 u.p.t.u. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W kontekście powyższego Wnioskodawca stwierdził, że zamierza w przyszłości wynajmować lokale użytkowe, które nie będą już należały do środków trwałych prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w sposób ciągły do celów zarobkowych.

W rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. oznacza to, że Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w tym zakresie, a ponieważ najem będzie dotyczył lokali użytkowych, będą więc one dalej służyły do wykonywania działalności wyłącznie opodatkowanej.

W opinii Wnioskodawcy, nie znajdzie tu zastosowania art. 7 ust. 2 u.p.t.u., zgodnie z którym, w sytuacji gdy podatnikowi przysługiwało, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów stanowiących majątek firmowy, to ich przekazanie na potrzeby prywatne podatnika podlega opodatkowaniu.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wycofanie nieruchomości ze środków trwałych przedsiębiorstwa prowadzonego przez niego nie stanowi – w świetle ustawy o podatku od towarów i usług – wycofania tych nieruchomości z działalności gospodarczej podatnika. Ustawa zawiera własną definicję działalności gospodarczej i zgodnie z tą definicją najem, to także działalność gospodarcza, o której mowa w art. 15 ust. 2 u.p.t.u. Jeżeli więc nieruchomości opisane w stanie faktycznym, po ich formalnym przekazaniu do majątku prywatnego, nadal będą wykorzystywane w ramach najmu opodatkowanego VAT, to fakt takiego przekazanie nie wywoła w VAT żadnych konsekwencji.

W szczególności wycofanie, przedmiotowych nieruchomości z przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nie będzie spełniało przesłanek zakwalifikowania tej czynności jako przekazania towarów na cele osobiste podatnika, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u., jak również nie będzie pociągało za sobą obowiązku dokonania korekty VAT, o której mowa w art. 91 ust. 2 u.p.t.u. w odniesieniu do tych nieruchomości, co do których nie minął dziesięcioletni okres od dnia oddania ich do używania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja indywidualna została wydana na podstawie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ewidencja środków trwałych
IPPB5/4510-1121/15-2/MR | Interpretacja indywidualna

świadczenie nieodpłatne
ITPB2/415-1079a/14/RS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.