IPPB5/423-999/14-5/MW | Interpretacja indywidualna

Czy, przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r., na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:a) w roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,b) w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
IPPB5/423-999/14-5/MWinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja środków trwałych
 2. korekta zeznania
 3. nadpłata
 4. podstawa opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości, przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, złożenia w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r., wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:

 1. w roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy – jest prawidłowe,
 2. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowej technologii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

P. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: „Spółka”) jest następcą prawnym D. sp. z o.o. z siedzibą w W., G. sp. z o.o. z siedzibą w Z., M. sp. z o.o. z siedzibą w W., K. sp. z o.o. z siedzibą w T., P. sp. z o.o. z siedzibą w G., W. sp. z o.o. z siedzibą w P. (dalej: „poprzednicy prawni”).

Przejęcie wyżej wymienionych spółek zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, dalej: „Kodeks Spółek Handlowych”) przez przeniesienie całego majątku i obowiązków spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą. W dniu 1 lipca 2013 r. nastąpiła rejestracja połączenia przez przejęcie poprzedników prawnych Spółki. Natomiast w dniu 12 września 2013 r. zarejestrowana została zmiana firmy Spółki z „P. S. Sp. z o.o.” na firmę „P. Sp. z o.o.”.

Spółka do dnia 31 marca 2014 r. była również samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast od dnia 1 kwietnia 2014 r. Spółka wchodzi w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej X. reprezentowanej przez X. S.A., stanowiącej podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”).

Obszar działalności Spółki obejmował dystrybucję paliw gazowych w systemie sieciowym na terenie całego kraju do operatorów sieci lokalnych oraz odbiorców końcowych, a także eksploatację, rozbudowę i modernizację sieci gazowej. Zasadniczym dążeniem Spółki było zarówno utrzymanie, jak i umocnienie pozycji na rynku dystrybucji gazu ziemnego na terenie Polski.

W tym celu, Spółka stale rozwijała stosowane w działalności gospodarczej środki, wprowadzając nowe, innowacyjne narzędzia udoskonalające proces dystrybucji oraz świadczone przez nich usługi na rzecz klientów zewnętrznych.

Udoskonalanie opisanego wyżej procesu dystrybucji paliw gazowych wymagało stałego wdrażania innowacji i udoskonalania stosownych technologii tak, aby sprostać wymaganiom swoich klientów, usprawnić proces dystrybucji oraz system dystrybucji gazu ziemnego, a także świadczonych usług.

W celu usprawnienia oraz zoptymalizowania wyżej wymienionych rodzajów działalności, Spółka nabywała od kontrahentów zewnętrznych szereg niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na oprogramowanie komputerowe (dalej: „Systemy IT”) wraz z pracami wdrożeniowymi.

Nabycie praw do wiedzy technologicznej w postaci Systemów IT następowało w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw. Korzystanie z przedmiotowego oprogramowania prowadziło do optymalizacji procesów wewnętrznych Spółki, sprawniejszego zarządzania procesem dystrybucji gazu, a także świadczenia usług. W konsekwencji, podjęte działania przełożyły się na obniżenie kosztów i wzrost efektywności działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę.

Wdrożenie Systemów IT wpłynęło na udoskonalenie procesu dystrybucji, a także świadczonych przez Spółkę usług, w tym m.in. związanych z obsługą klientów przy dystrybucji gazu ziemnego.

Udoskonalenie powyższych obszarów działalności podmiotów polegało na uzyskaniu wskazanych niżej korzyści wynikających z wdrożenia Systemów IT, tj. na:

 • usprawnieniu procesów planowania, raportowania zarządczego (zbieranie danych ze spółek z grupy kapitałowej, integracja danych);
 • przyśpieszeniu procesów konsolidacji danych, analizy i raportowania, a także ewidencjonowanie rozliczeń z klientami;
 • skróceniu czasu podejmowania decyzji biznesowych i wykonywania zadań/działań w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz z podmiotami zewnętrznymi powiązanymi i niepowiązanymi;
 • unowocześnieniu i zwiększeniu efektywności systemów zabezpieczania danych, w tym nadzór nad możliwością kopiowania i udostępniania kopii danych;
 • ograniczeniu kosztów działalności poprzez zmniejszenie liczby osób potrzebnych do obsługi klientów;
 • poprawie jakości świadczonych usług w obszarze obsługi klienta;
 • poprawie jakości świadczonych usług w obszarze zarządzania relacjami z klientami;
 • poprawie efektywności procesów operacyjnych, a także usprawnienie i automatyzację wewnętrznych procesów gospodarczych;
 • ograniczeniu kosztów działalności poprzez automatyzację czynności operacyjnych;
 • ograniczeniu kosztów działalności poprzez lepsze wykorzystanie krytycznych zasobów organizacji (np. zasoby IT) w realizacji strategii rozwoju;
 • zwiększeniu szybkości i sprawności procesów okołoprodukcyjnych, handlowych, zarządczych czy funkcjonowania łańcucha dostaw;
 • usprawnieniu zarządzania poprzez przyspieszenie określonych procesów o charakterze administracyjnym.

Polepszenie procesów gospodarczych w powyższym zakresie, skutkowało zasadniczo obniżeniem określonych kosztów po stronie Spółki, jak również usprawnieniem pewnych procesów administracyjnych, zarządczych i finansowych wpływających na efektywność i wydajność.

Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obejmuje jedynie Systemy IT, co do których Spółka nie skorzystała z ulgi na nowe technologie, o której mowa art. 18b ustawy o CIT, za lata podatkowe od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie dotyczy Systemów IT wprowadzonych do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych poprzedników prawnych Spółki oraz Systemów IT, których koszt w całości, lub w postaci przedpłat (zadatków), ponieśli poprzednicy prawni Spółki. Prawa do skorzystania z ulgi na nowe technologie w odniesieniu do takich Systemów IT dotyczy odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie obejmuje lat podatkowych trwających od 3 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r., za które Spółka rozpoznała stratę podatkową.

W odniesieniu do tak rozumianych Systemów IT, co do których Spółka nie skorzystała z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT, za lata podatkowe od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r., płatności wydatków na ich nabycie dokonywane były w tym samym roku, w którym przedmiotowe Systemy IT zostały wprowadzane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub w roku następującym po tym roku, lub też – w przypadku przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 4 ustawy o CIT – w roku poprzedzającym rok, w którym Spółka wprowadziła Systemy IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku niektórych Systemów IT w powyższych okresach poniesiono tylko część wydatków i tylko tej części dotyczy niniejszy wniosek. Pozostałe części wydatków poniesione poza powyższymi okresami, czyli np. w latach poprzedzających wprowadzenie do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie są przedmiotem zapytania Spółki i odpowiadająca im część wartości początkowej zostanie wyłączona z dalszej analizy.

Ponadto przedmiotem niniejszego wniosku są tylko te Systemy IT, które nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej i w zakresie których nie zostały wydane żadne decyzje lub postanowienia organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Powyższe Systemy IT spełniają kryteria wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej w rozumieniu art. 16b ustawy o CIT i wszystkie one zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Wartość początkową Systemów IT przyjęto w wysokości ceny nabycia (w tym kosztów licencji, praw autorskich), powiększonej o wydatki związane z dostosowaniem i wdrożeniem (uruchomieniem) Systemów IT – poniesionych na rzecz jednego lub kilku uprawnionych podmiotów.

Innowacyjność wskazanych wyżej Systemów IT zostanie potwierdzona opiniami jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), jako spełniająca przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie stosownie do art. 18b ust. 2 in fine ustawy o CIT, czyli stanowiące wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i nie są stosowane przez okres dłuższy niż 5 ostatnich lat (dalej: „Pozytywne Opinie”).

Spółka nie prowadziła działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia. Spółka nie udzieliła, ani obecnie nie zamierza udzielić w jakiejkolwiek formie lub części, innym podmiotom prawa do nowych technologii. Nie została ogłoszona upadłość Spółki obejmująca likwidację majątku, a także Spółka nie została postawiona w stan likwidacji. Spółka nie otrzymała zwrotu wydatków na nowe technologie w postaci Systemów IT w jakiejkolwiek formie.

Spółka nie rozpoznała straty podatkowej, a wielkość jej dochodu podatkowego z pozarolniczej działalności gospodarczej nie była niższa od kwoty przysługujących odliczeń (art. 18b ust. 6 zd. 2 ustawy o CIT) za poszczególne lata podatkowe od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

Ponadto, w piśmie z dnia 12 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że wartości niematerialne i prawne w postaci licencji na oprogramowanie komputerowe („Systemy IT”) zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

Niezależnie od powyższego mogą również zachodzić sytuacje, w której Systemy IT wpisane zostały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2012 r., które w całości lub w części opłacone w 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy, przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r., na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:

 1. w roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,
 2. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r. na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:

 1. w roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,
 2. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do treści art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług oraz nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

Natomiast zgodnie z treścią art. 18b ust. 4 ustawy o CIT, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony, albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z art. 18b ust. 5 ustawy o CIT wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nowe technologie w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Zgodnie z przepisem art. 18b ust. 6 ustawy o CIT, podatnik dokona stosownych odliczeń w zeznaniach za właściwe lata podatkowe, w których poniesiono wydatki, o których mowa w art. 18b ust. 4 i ust. 5 ustawy o CIT.

Stosownie do art. 18b ust. 7 ustawy o CIT, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej na podstawie art. 18b ust. 4 i ust. 5 ustawy o CIT.

Jak wynika z art. 18b ust. 8 ustawy o CIT, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Biorąc pod uwagę powyższe warunki, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków spełniających kumulatywnie poniższe warunki, tj.:

 1. wydatki zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, oraz
 2. zostały poniesione przez podatnika na nabycie nowej technologii, oraz
 3. zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz
 4. nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W ocenie Spółki, poniesione przez nią wydatki oraz przedpłaty (zadatki) na nabycie licencji na Systemy IT spełniają wszystkie powyższe warunki. W szczególności wydatki te zostały uwzględnione w wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, zostały poniesione na nabycie nowej technologii, zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych lub w roku następującym po tym roku, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również nie zostały one zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Wdrożenie Systemów IT umożliwiło udoskonalanie dystrybucji paliw gazowych, a także podnoszenie jakości świadczonych usług w porównaniu do stanu przed ich wdrożeniem. Standard Systemów IT, jako nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, potwierdzony zostanie opiniami niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

Zgodnie z art. 18b ustawy o CIT, nie jest niezbędnym, aby konsekwencją zastosowania nowej technologii było wytwarzanie nowego wyrobu przez dany podmiot, lecz wyłącznie, aby technologia była innowacyjna, tj. aby umożliwiała wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług (co byłoby potwierdzone przez odpowiednią jednostkę naukową).

W zaprezentowanym stanie faktycznym, prawo do rozwiązań technologicznych w postaci licencji na Systemy IT stanowiło dla Spółki wartości niematerialne i prawne w świetle przepisów ustawy o CIT, co jest jednym z warunków do uznania danej wiedzy technologicznej za nową technologię w rozumieniu tej ustawy.

Jak wynika z literalnej interpretacji art. 18b ustawy o CIT oraz ugruntowanej praktyki organów podatkowych, licencje na oprogramowanie komputerowe, które zostały wprowadzone przez podatnika do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mogą być podstawą do skorzystania z preferencji podatkowej wynikającej z ulgi technologicznej, pod warunkiem uzyskania opinii jednostki naukowej potwierdzającej innowacyjność nowej technologii.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 września 2009 r. (sygn. IPPB5/423-330/09-5/AM), który uznał, że podatnikowi przysługuje prawo do dokonania korekty deklaracji i odliczenia 50% kosztów poniesionych na nowe technologie w postaci licencji do programu komputerowego. Analogiczny pogląd zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25 marca 2011 r. (sygn. ILPB3/423-29/10-2/AP), potwierdzając stanowisko, iż podatnik będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej, jaką stanowi system usprawniający procesy biznesowe.

Natomiast w interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 2011 r. (sygn. ILPB3/423-858/10-2/EK) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że w momencie niezastosowania odliczenia w roku, w którym odliczenie przysługiwało, w celu skorzystania z prawa do odliczenia ulgi technologicznej, podatnik może złożyć korektę deklaracji za rok, w którym to odliczenie przysługiwało, z zastrzeżeniem, że spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT i nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Jak wynika zaś z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, wartość początkowa nabytych licencji na korzystanie z Systemów IT powiększana jest o wydatki dotyczące ich wdrożenia, rozumiane jako koszty wdrożenia naliczone do dnia przyjęcia Systemów IT do używania. Powyższe stanowisko jest powszechnie akceptowane w praktyce organów podatkowych, co potwierdza m. in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2011 r. (sygn. IPPB5/423-60/11-2/AM), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2010 r. (sygn. ILPB3/423-483/10-4/MM) oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 listopada 2008 r. (sygn. ILPB3/423-502/08-3/HS).

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, w opisanych zaistniałym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym spełnione zostały wszystkie niezbędne przesłanki determinujące skorzystanie z ulgi technologicznej oraz nie zaistniały okoliczności skutkujące koniecznością dokonania korekty zwiększającej podstawę opodatkowania, wymienione przez ustawodawcę w art. 18b ust. 8 ustawy o CIT, które powodowałyby definitywną utratę prawa do skorzystania z ulgi technologicznej.

Ponadto wydatki na nabycie nowych technologii zostały efektywnie poniesione, co umożliwia ich odliczenie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18b ust. 6 ustawy o CIT w roku podatkowym, w którym doszło do ich poniesienia w rozumieniu art. 18b ust. 4 i ust. 5 ustawy o CIT.

W konsekwencji, przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r., na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej, złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:

 1. w roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,
 2. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki – omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości, przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, złożenia w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r., wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:
 1. w roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy – jest prawidłowe,
 2. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do art. 18b ust. 2 za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw (art. 18b ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18b ust. 3 ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 4 ustawy, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (ust. 5 art. 18b). Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5 (...) – art. 18b ust. 6. Co istotne, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 7 ustawy).

Stosownie natomiast do art. 18b ust. 8 tej ustawy, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Z kolei, w myśl art. 18b ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika. Obowiązek, o którym mowa w ust. 9, ciąży wówczas na spółce, która wprowadziła nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wobec powyższego, odliczeniu od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18, podlegają wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Za nowe technologie, o których mowa w komentowanym przepisie, uważa się natomiast wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych – szczególnie wyniki badań i prac rozwojowych – nabyte przez podatnika. Ponadto nabyta wiedza technologiczna powinna umożliwiać wytwarzanie nowych lub udoskonalonych produktów lub usług, a jej stosowanie na świecie musi być krótsze niż pięć lat. Podkreślenia wymaga, że okres stosowania takiej wiedzy musi również potwierdzić opinia sporządzona przez niezależną jednostkę naukową.

Wskazać należy również, że przepis art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki określa, że jednostkami naukowymi są jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Polską Akademię Umiejętności,
 6. inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-e, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473).

Podstawę tego odliczenia stanowią wydatki poniesione na nabycie nowej technologii, uwzględnione w wartości początkowej, w części w jakiej zostały zapłacone w roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym. Jednocześnie wydatki te nie mogą zostać zwrócone. Natomiast jednym z warunków negatywnych powodujących utratę prawa do zastosowania omawianej ulgi jest udzielenie w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii.

Z opisu sprawy wynika m.in., że Spółka jest następcą prawnym D. sp. z o.o. z siedzibą w W., G. sp. z o.o. z siedzibą w Z., M. sp. z o.o. z siedzibą w W., K. sp. z o.o. z siedzibą w T., P. sp. z o.o. z siedzibą w G., W. sp. z o.o. z siedzibą w P. (dalej: „poprzednicy prawni”).

Przejęcie wyżej wymienionych spółek zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku i obowiązków spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą. W dniu 1 lipca 2013 r. nastąpiła rejestracja połączenia przez przejęcie poprzedników prawnych Spółki. Natomiast w dniu 12 września 2013 r. zarejestrowana została zmiana firmy Spółki z „P. S. Sp. z o.o.” na firmę „P. Sp. z o.o.”.

Spółka do dnia 31 marca 2014 r. była również samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast od dnia 1 kwietnia 2014 r. Spółka wchodzi w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej X. reprezentowanej przez X. S.A., stanowiącej podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W celu usprawnienia oraz zoptymalizowania wyżej wymienionych rodzajów działalności, Spółka nabywała od kontrahentów zewnętrznych szereg niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na oprogramowanie komputerowe (dalej: „Systemy IT”) wraz z pracami wdrożeniowymi.

Nabycie praw do wiedzy technologicznej w postaci Systemów IT następowało w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw. Korzystanie z przedmiotowego oprogramowania prowadziło do optymalizacji procesów wewnętrznych Spółki, sprawniejszego zarządzania procesem dystrybucji gazu, a także świadczenia usług. W konsekwencji, podjęte działania przełożyły się na obniżenie kosztów i wzrost efektywności działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę.

Wdrożenie Systemów IT wpłynęło na udoskonalenie procesu dystrybucji, a także świadczonych przez Spółkę usług, w tym m.in. związanych z obsługą klientów przy dystrybucji gazu ziemnego.

Polepszenie procesów gospodarczych w powyższym zakresie, skutkowało zasadniczo obniżeniem określonych kosztów po stronie Spółki, jak również usprawnieniem pewnych procesów administracyjnych, zarządczych i finansowych wpływających na efektywność i wydajność.

Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obejmuje jedynie Systemy IT, co do których Spółka nie skorzystała z ulgi na nowe technologie, o której mowa art. 18b ustawy o CIT, za lata podatkowe od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie dotyczy Systemów IT wprowadzonych do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych poprzedników prawnych Spółki oraz Systemów IT, których koszt w całości, lub w postaci przedpłat (zadatków), ponieśli poprzednicy prawni Spółki. Prawa do skorzystania z ulgi na nowe technologie w odniesieniu do takich Systemów IT dotyczy odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie obejmuje lat podatkowych trwających od 3 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r., za które Spółka rozpoznała stratę podatkową.

W odniesieniu do tak rozumianych Systemów IT, co do których Spółka nie skorzystała z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT, za lata podatkowe od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r, płatności wydatków na ich nabycie dokonywane były w tym samym roku, w którym przedmiotowe Systemy IT zostały wprowadzane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub w roku następującym po tym roku, lub też – w przypadku przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 4 ustawy o CIT – w roku poprzedzającym rok, w którym Spółka wprowadziła Systemy IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku niektórych Systemów IT w powyższych okresach poniesiono tylko część wydatków i tylko tej części dotyczy niniejszy wniosek. Pozostałe części wydatków poniesione poza powyższymi okresami, czyli np. w latach poprzedzających wprowadzenie do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie są przedmiotem zapytania Spółki i odpowiadająca im część wartości początkowej zostanie wyłączona z dalszej analizy.

Ponadto przedmiotem niniejszego wniosku są tylko te Systemy IT, które nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej i w zakresie których nie zostały wydane żadne decyzje lub postanowienia organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Powyższe Systemy IT spełniają kryteria wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej w rozumieniu art. 16b ustawy o CIT i wszystkie one zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Wartość początkową Systemów IT przyjęto w wysokości ceny nabycia (w tym kosztów licencji, praw autorskich), powiększonej o wydatki związane z dostosowaniem i wdrożeniem (uruchomieniem) Systemów IT – poniesionych na rzecz jednego lub kilku uprawnionych podmiotów.

Innowacyjność wskazanych wyżej Systemów IT zostanie potwierdzona opiniami jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, jako spełniająca przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie.

Spółka nie prowadziła działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia. Spółka nie udzieliła, ani obecnie nie zamierza udzielić w jakiejkolwiek formie lub części, innym podmiotom prawa do nowych technologii. Nie została ogłoszona upadłość Spółki obejmująca likwidację majątku, a także Spółka nie została postawiona w stan likwidacji. Spółka nie otrzymała zwrotu wydatków na nowe technologie w postaci Systemów IT w jakiejkolwiek formie.

Spółka nie rozpoznała straty podatkowej, a wielkość jej dochodu podatkowego z pozarolniczej działalności gospodarczej nie była niższa od kwoty przysługujących odliczeń za poszczególne lata podatkowe od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

Ponadto, wartości niematerialne i prawne w postaci licencji na oprogramowanie komputerowe („Systemy IT”) zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

Niezależnie od powyższego mogą również zachodzić sytuacje, w której Systemy IT wpisane zostały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2012 r., które w całości lub w części opłacone w 2013 r.

Przedmiotem wątpliwości zgłoszonych przez Spółkę jest możliwość złożenia, przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r., wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:

 1. w roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,
 2. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mając na uwadze przepisy art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz informacje przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że zgodnie z cytowanym wyżej art. 18b ust. 4 ustawy, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu:

 • w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub
 • w roku następującym po tym roku,oraz, w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Przepis ten wyraźnie rozróżnia moment poniesienia wydatku od momentu jego zapłaty, a z kolei z art. 18b ust. 6 ustawy wynika, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

W rezultacie, Spółce przysługuje prawo do odliczenia w zeznaniu za rok, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (rok R) wydatków poniesionych na jej zakup, które:

 • zostały poniesione i zapłacone w roku, w którym nastąpiło wprowadzenie nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (rok R),
 • zostały poniesione w roku, w którym nastąpiło wprowadzenie nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (rok R), ale zostały zapłacone w roku następnym (rok R + 1).

Co do możliwości złożenia korekty zeznania rocznego, to wynika ona z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Zgodnie z art. 81 § 1 tej ustawy, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Jednocześnie należy nadmienić, że stosownie do brzmienia art. 81 § 2 ww. ustawy, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Natomiast w myśl art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Stosownie do art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Na podstawie art. 75 § 1 i § 2 pkt 1 lit. a omawianej ustawy, w takiej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Przy czym, w myśl art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej, w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt l lit. a, podatnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty obowiązany jest złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać korekt zeznań podatkowych z jednoczesnym kierowaniem wniosku o zwrot nadpłaty dla poszczególnych lat, z uwzględnieniem art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy co do możliwości, przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, złożenia w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r., wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:

 1. w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy – jest prawidłowe,
 2. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jest nieprawidłowe.

Zauważyć jednak należy, iż Spółka przy założeniu że uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, może w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r., złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektami zeznań podatkowych i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania w roku podatkowym w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – omówionych wyżej wydatków na nabycie Systemów IT (w tym kosztów licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższe dotyczy Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

Odnośnie natomiast wydatków, które zostały zapłacone w całości lub w części w 2013 r. a dotyczyły Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2012 r., odliczenie tych wydatków winno nastąpić w roku, w którym Systemy te zostały wprowadzone do tej ewidencji, tj. w 2012 r. Zatem Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r., przedmiotowych wydatków.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.