IPPB2/4514-67/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wprowadzenia Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
IPPB2/4514-67/15-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. ewidencja środków trwałych
 3. nieruchomości
 4. środek trwały
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Opis zdarzenia przyszłego:

 1. Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym w Polsce, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu PIT.
 2. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce, w zakresie innym niż obrót nieruchomościami (tj. działalność prawniczą).
 3. Wnioskodawca jest w dniu złożenia niniejszego wniosku wyłącznym właścicielem/wieczystym użytkownikiem łącznie 9 nieruchomości gruntowych zabudowanych znajdujących się (i) na terenie miasta oraz (ii) na terenie 5 innych miejscowości w Polsce oraz właścicielem budynków i budowli wybudowanych na nieruchomościach znajdujących się w wieczystym użytkowaniu. Dodatkowo, w dniu złożenia tego wniosku, Wnioskodawca jest również właścicielem dwóch lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość (wszystkie powyższe nieruchomości będą w dalszej części wniosku zwane „Nieruchomościami”).
 4. Nieruchomości zostały nabyte przez Wnioskodawcę w następujący sposób: w 1997 r. (dwie nieruchomości), w 2004 r. (jedna nieruchomość), w 2007 r. (jedna nieruchomość), w 2008 r. (jedna nieruchomość), w 2010 r. (jedna nieruchomość), w 2011 r. (jedna nieruchomość), w 2012 r. (cztery nieruchomości) oraz w 2013 r. (jedna nieruchomość). Jedna z Nieruchomości została nabyta w dwóch częściach: w 2004 r. (większa jej część) oraz w 2007 r. (mniejsza jej część).
 5. Nieruchomości były nabywane przez Wnioskodawcę częściowo ze środków własnych, częściowo z kredytów. Przy nabyciu każdej z Nieruchomości, Wnioskodawca nie odliczał podatku VAT.
 6. Po nabyciu Nieruchomości Wnioskodawca nie wprowadził żadnej z nich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 7. Przez okres od momentu nabycia, niektóre z Nieruchomości były lub są nadal wynajmowane przez Wnioskodawcę prywatnie (tj. poza prowadzoną działalnością gospodarczą), a jeżeli dana Nieruchomość jest wynajmowana, to Wnioskodawca opłaca od czynszu z wynajmu Nieruchomości zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 8,5%. Na pobierane kwoty czynszu najmu Wnioskodawca wystawia faktury VAT, a następnie odprowadza należny z tych faktur podatek VAT.

Zdarzenie przyszłe:

 1. Wnioskodawca zamierza wprowadzić Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług...
 3. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 1 dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, wprowadzenie przez niego Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek obowiązku podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Art. 1 ust. 1 pkt 1) ustawy od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCCU) przewiduje, że podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne: (i) umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i innych prawa majątkowych; (i) umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku; (iii) umowa darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy; (iv) umowa dożywocia; (v) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat; (vi) ustanowienie hipoteki; (vii) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności; (viii) umowa depozytu nieprawidłowego; (ix) umowy spółki.

Podatkowi podlegają także zmiany umów wskazanych w art. 1 ust. 1 pkt 1) PCCU, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 2) PCCU) a także orzeczenia sądów, w tym również polubownych, jeżeli wywołują te same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) PCCU.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog enumeratywnie wymienionych zdarzeń, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Jednocześnie Wnioskodawca zauważa, że czynność polegająca na wprowadzeniu Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości prawnych i niematerialnych nie ma charakteru czynności cywilnoprawnej. W doktrynie prawa cywilnego podkreśla się, że immanentną cechą „czynności prawnej” jest oświadczenie woli, tj. każde zachowanie się osoby, z którego wynika - przy uwzględnieniu towarzyszących okoliczności, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów - zamiar przejawienia woli wywołania określonego stosunku prawnego (tak np. Z. Radwański w System Prawa Cywilnego. Tom 2 - część ogólna. 2 Wydanie, W-wa 2008 str. 16). Jeżeli dane zdarzenie nie jest czynnością prawną w rozumieniu cywilistycznym, tzn. jego immanentną cechą nie jest oświadczenie woli ukierunkowane na powstanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, to takie zdarzenie nie może być określane jako czynność cywilnoprawna w rozumieniu PCCU, a tym samym jego zaistnienie nie może powodować powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Analiza czynności polegającej na wprowadzeniu danego składnika majątkowego do ewidencji środków trwałych i wartości prawnych i niematerialnych pozwala na stwierdzenie, że nie ma ona charakteru czynności cywilnoprawnej, a zatem nie powinna rodzić obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto czynność wprowadzenia składnika majątkowego podatnika do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie jest wskazana w art. 1 ust. 1 PCCU jako czynność cywilnoprawna, której wystąpienie rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.