IPPB1/4511-303/15-2/JS | Interpretacja indywidualna

1. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych?2. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług?3. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?
IPPB1/4511-303/15-2/JSinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. ewidencja środków trwałych
  3. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym w Polsce, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu PIT. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce, w zakresie innym niż obrót nieruchomościami (tj. działalność prawniczą). Wnioskodawca jest - w dniu złożenia niniejszego wniosku - wyłącznym właścicielem/wieczystym użytkownikiem łącznie 9 nieruchomości gruntowych zabudowanych znajdujących się (I) na terenie miasta oraz (II) na terenie 5 innych miejscowości w Polsce oraz właścicielem budynków i budowli wybudowanych na nieruchomościach znajdujących się w wieczystym użytkowaniu. Dodatkowo, w dniu złożenia tego wniosku, Wnioskodawca jest również właścicielem dwóch lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość (wszystkie powyższe nieruchomości będą w dalszej części wniosku zwane "Nieruchomościami").

Nieruchomości zostały nabyte przez Wnioskodawcę w następujący sposób: w 1997 r. (dwie nieruchomości), w 2004 r. (jedna nieruchomość), w 2007 r. (jedna nieruchomość), w 2008 r. (jedna nieruchomość), w 2010 r. (jedna nieruchomość), w 2011 r. (jedna nieruchomość), w 2012 r. (cztery nieruchomości) oraz w 2013 r. (jedna nieruchomość). Jedna z nieruchomości została nabyta w dwóch częściach: w 2004 r. (większa jej część) oraz w 2007 r. (mniejsza jej część).

Nieruchomości były nabywane przez Wnioskodawcę częściowo ze środków własnych, częściowo z kredytów. Przy nabyciu każdej z nieruchomości, Wnioskodawca nie odliczał podatku VAT.

Po nabyciu nieruchomości Wnioskodawca nie wporwadził żadnej z nich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przez okres od momentu nabycia, niektóre z nieruchomości były lub są nadal wynajmowane przez Wnioskodawcę prywatnie (tj. poza prowadzoną działalnością gospodarczą), a jeżeli dana nieruchomość jest wynajmowana, to Wnioskodawca opłaca od czynszu z wynajmu nieruchomości zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 8,5%. Na pobierane kwoty czynszu najmu w Wnioskodawca wystawia faktury VAT, a następnie odprowadza należny z tych faktur podatek VAT.

Zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zamierza wprowadzić nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych...
  2. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług...
  3. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...

Odpowiedź na pytanie trzecie w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Natomiast odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz na pytanie drugie w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zostanie udzielona w odrębnych rozstrzygnięciach.

Zdaniem Wnioskodawcy, wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Istotą podatku dochodowego polega na opodatkowaniu nadwyżki przychodu nad kosztami jego uzyskania.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskutek wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca nie uzyska zwiększenia wartości posiadanego majątku o wprowadzone do ewidencji nieruchomości, które w sferze prawa cywilnego pozostaną w dalszym ciągu własnością Wnioskodawcy.

Jak wskazano w stanowisku Wnioskodawcy w ad 1 i ad 2 powyżej, wprowadzenie składników majątkowych do ewidencji środków trwałych nie jest czynnością cywilnoprawną, a swego rodzaju czynnością techniczną, która pozwala na realizowanie przez podatnika określonych skutków podatkowych (możliwość wykorzystywania składników majątku w działalności gospodarczej i dokonywania odpisów amortyzacyjnych).

Wobec tego, że wskutek wprowadzenia nieruchomości do ewidencji nie dochodzi do ich zbycia lub oddania w używanie na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego osobie innej niż Wnioskodawca, czynności takiej nie można uznać za którekolwiek ze źródeł przychodu wskazanych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak rónież nie powoduje ona w ocenie Wnioskodawcy powstania po jego stronie przychodu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
DD9.8220.2.52.2015.BRT | Interpretacja indywidualna

ewidencja środków trwałych
DD9.8220.2.42.2015.BRT | Interpretacja indywidualna

środek trwały
ILPB4/423-555/14-2/DS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.