ILPB1/415-996/14-3/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie stawki amortyzacyjnej w części dotyczącej wysokości stawki oraz braku obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
ILPB1/415-996/14-3/AGinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja środków trwałych
 2. kurs walut
 3. odpisy amortyzacyjne
 4. odsetki od kredytu
 5. wartość początkowa środka trwałego
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stawki amortyzacyjnej w części dotyczącej:

 • wysokości stawki – jest prawidłowe,
 • braku obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: stawki amortyzacyjnej, wartości początkowej środka trwałego oraz zastosowania właściwego kursu walut.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 22 października 2014 r. znak ILPB1/415-996/14-2/AG na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania w zakresie wartości początkowej środka trwałego oraz zastosowania właściwego kursu walut bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 27 października 2014 r. Wniosku nie uzupełniono.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w 2007 roku zakupił własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, na zakup którego zaciągnął kredyt w walucie (frank szwajcarski) na okres 30 lat. Wnioskodawca jest jedynym kredytobiorcą. Raty kredytu spłacane są wraz z odsetkami, comiesięcznie we frankach szwajcarskich.

Od dnia 9 lipca 2014 r., zgodnie z umową najmu, Zainteresowany przekazał mieszkanie pod wynajem.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z wynajmem (dochody czerpie z działalności polegającej na usługach informatycznych, jednak wynajem jest wpisany jako jeden z zakresów działalności). Wynajmowany lokal nie jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca zdecydował się na wynajem na zasadach ogólnych, jako osoba prywatna. Zainteresowany będzie amortyzował wynajmowany lokal.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie stawki amortyzacyjnej.
 1. W jakiej wysokości procentowej Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych...
 2. Czy wymagane jest prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do rozliczania amortyzacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, można zastosować stawkę amortyzacji 2,5%. Nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (brak obowiązku prowadzenie ksiąg rachunkowych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie stawki amortyzacyjnej w części dotyczącej:
 • wysokości stawki – jest prawidłowe,
 • braku obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) źródłem przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W odniesieniu do przychodów z najmu ma zastosowanie ogólna definicja kosztu podatkowego, zawarta w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Stosownie do treści art. 22b ust. 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Stosownie do treści art. 22f ust. 1 cyt. ustawy, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

Zgodnie z art. 22d ust. 2 ww. ustawy, składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.

Podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych (art. 22m ust. 3 ustawy).

Wysokość rocznej stawki amortyzacyjnej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustala się w oparciu o art. 22m ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie tego przepisu, odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%; przy ustalaniu wartości początkowej tych praw podatnicy mogą stosować zasadę określoną w art. 22g ust. 10, z tym że wówczas roczna stawka amortyzacyjna wynosi 1,5%.

Według art. 22g ust. 10 ww. ustawy, podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.

Natomiast w myśl art. 22n ust. 3 powołanej ustawy, nie podlegają objęciu ewidencją budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, których wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zakupił własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Zainteresowany przekazał mieszkanie pod wynajem. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z wynajmem (dochody czerpie z działalności polegającej na usługach informatycznych, jednak wynajem jest wpisany jako jeden z zakresów działalności). Wynajmowany lokal nie jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą. Wnioskodawca zdecydował się na wynajem na zasadach ogólnych, jako osoba prywatna. Zainteresowany będzie amortyzował wynajmowany lokal.

Wnioskodawca jest zdania, że może zastosować stawkę amortyzacji 2,5% i że nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

To twierdzenie nie jest w pełni prawidłowe.

Właściwym jest bowiem uznanie, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, oddane do używania na podstawie umowy najmu, stanowi wartość niematerialną i prawną. W takiej sytuacji roczna stawka amortyzacyjna wynosi 2,5% (art. 22m ust. 4 powołanej ustawy). Jeżeli jednak przy ustalaniu wartości początkowej tego prawa podatnicy stosują zasadę określoną w art. 22g ust. 10 cyt. ustawy, wówczas roczna stawka amortyzacyjna wynosi 1,5%.

W takim jednak przypadku, skoro Wnioskodawca nie podjął decyzji o ustaleniu wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej w oparciu o art. 22g ust. 10 powołanej ustawy, to wówczas ciąży na nim obowiązek ujęcia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Jeżeli zatem Wnioskodawca chce pomniejszać przychód uzyskany z najmu o odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wówczas zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wobec powyższych rozważań, stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej możliwości zastosowania 2,5% stawki amortyzacyjnej uznano za prawidłowe, natomiast w części dotyczącej braku obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo tut. Organ informuje, że wniosek w zakresie pozostałej problematyki dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. w zakresie wartości początkowej środka trwałego oraz zastosowania właściwego kursu walut, został rozpatrzony w dniu 18 listopada 2014 r. postanowieniem nr ILPB1/415-996/14-4/AG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.