Ewidencja środków trwałych | Interpretacje podatkowe

Ewidencja środków trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja środków trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ustalenia wartości początkowej.
Fragment:
Wówczas nieruchomość wycofana z ewidencji środków trwałych prowadzonej dla dotychczasowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w okresie nieprzekraczającym 3 lat może zostać ponownie wprowadzona do ewidencji środków trwałych w nowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy i byłyby wykorzystywana do prowadzenia tej działalności gospodarczej w postaci najmu. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy wskazane wycofanie nieruchomości A., jak też budynku zlokalizowanego na nieruchomości B. z ewidencji środków trwałych i zaprzestanie wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej, będzie skutkować koniecznością dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych za okres, w którym była ona wykorzystywana w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej i kiedy znajdowała się w ewidencji środków trwałych? W jakiej wysokości należy ustalić wartość początkową nieruchomości A, jak też budynku zlokalizowanego na nieruchomości B, które zostały wycofane z ewidencji środków trwałych prowadzonej dla dotychczasowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy a wprowadzonej okresie nieprzekraczającym 3 lat od ich wycofania ponownie do ewidencji środków trwałych w nowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1.
2017
2
sie

Istota:
Obowiązek dokonania korekty podatku VAT w związku z wycofaniem nieruchomości z ewidencji środków trwałych z prowadzonej działalności.
Fragment:
Nieruchomość V zabudowana jest następującymi budynkami: budynkiem V.1.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 30 grudnia 2003 r. budynkiem V.2.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 30 grudnia 2003 r. budynkiem V.3.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 30 grudnia 2003 r. budynkiem V.4.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 30 grudnia 2003 r. budynkiem V.5.A - wprowadzoną do ewidencji środków trwałych dnia 30 grudnia 2003 r. budynkiem V.6.A - wprowadzoną do ewidencji środków trwałych dnia 30 grudnia 2003 r. Nieruchomości VI i VII zabudowane są następującymi budynkami i budowlami: budynkiem VI/VII.1.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 31 grudnia 1999 r. budynkiem VI/VII.2.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 3 listopada 1990 r. budynkiem VI/VII.3.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 31 grudnia 1999 r., budynkiem VI/VII.4.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 31 grudnia 1999 r. budynkiem VI/VII.5.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 31 grudnia 1999 r. budynkiem VI/VII.6.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 31 grudnia 1999 r. budowlą VI/VII.1.B - wprowadzoną do ewidencji środków trwałych dnia 31 grudnia 1999 r.
2016
23
cze

Istota:
Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków o jakich mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe warunki, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków spełniających kumulatywnie poniższe warunki, tj.: wydatki zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, oraz zostały poniesione przez podatnika na nabycie nowej technologii, oraz zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W ocenie Spółki, poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie licencji na Systemy IT spełniają wszystkie powyższe warunki, w szczególności zaś wydatki te zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, zostały poniesione przez Spółkę na nabycie nowej technologii, zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych lub w roku następującym po tym roku, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również nie zostały one zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie.
2016
5
kwi

Istota:
Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków o jakich mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe warunki, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków spełniających kumulatywnie poniższe warunki, tj.: wydatki zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, oraz zostały poniesione przez podatnika na nabycie nowej technologii, oraz zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W ocenie Spółki, poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie licencji na Systemy IT spełniają wszystkie powyższe warunki, w szczególności zaś wydatki te zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, zostały poniesione przez Spółkę na nabycie nowej technologii, zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych lub w roku następującym po tym roku, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również nie zostały one zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie.
2016
5
kwi

Istota:
Czy przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych od 2012 r. do 2015 r. uwzględnić kwoty ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, w tym roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki - w zakresie omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym i w roku podatkowym następującym po tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy.
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. - w okresie od 27 czerwca 2014 r., zwana dalej „ ustawą o CIT ”) i wszystkie zostały lub zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki. Wartość początkowa Systemów IT przyjmowana jest w wysokości ceny nabycia (w tym kosztów licencji, praw autorskich), powiększonej o wydatki związane z dostosowaniem i wdrożeniem (uruchomieniem) Systemów IT poniesionych na rzecz jednego lub kilku uprawnionych podmiotów. W odniesieniu do Systemów IT, nabytych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach 2012-2015, Spółka dokonywała płatności wydatków na ich nabycie w tym samym roku, w którym Spółka wprowadziła je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, lub też - w przypadku przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nabycie nowych technologii - w roku poprzedzającym rok, w którym Spółka wprowadziła Systemy IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Innowacyjność wskazanych wyżej Systemów IT zostanie potwierdzona opiniami jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), jako spełniająca przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie stosownie do art. 18b ust. 2 in fine ustawy o CIT.
2016
7
lut

Istota:
Obowiązek zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy, w związku z wycofaniem nieruchomości z przedsiębiorstwa osoby fizycznej i przesunięciem ich do majątku prywatnego, w sytuacji, gdy w dalszym ciągu będą one wykorzystywane do działalności opodatkowanej (najem).
Fragment:
Ponadto w toku prowadzonej działalności nabył i wprowadził do środków trwałych prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej następujące nieruchomości: nieruchomość nr 1, która składa się z działki gruntu o pow. 2.500 m2 – nabyta w dniu ...1988 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 1991 r.; nieruchomość nr 2, która składa się z działki gruntu o pow. 858 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem – nabyta w dniu ... 2000 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 2000 r. (działka przekształcona z użytkowania wieczystego na własność 14 lutego 2006 r. ); nieruchomość nr 3, która składa się z działki gruntu o pow. 64.328 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem gospodarczym – nabyta w dniu ... 2004 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 2004 r.; nieruchomość nr 4, która składa się z lokalu użytkowego o pow. 68,77 m2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 73/1000, nabyta w dniu ... 2012 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 2012 r.; nieruchomość nr 5, która składa się z lokalu użytkowego o pow. 77,5 m2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 82/1000, nabyta w dniu ... 2014 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 2013 r. Przy zakupie tych nieruchomości Wnioskodawca zapłacił podatek naliczony, a następnie skorzystał z prawa do jego odliczenia. Tylko pierwsza z wymienionych nieruchomości jest wykorzystywana bezpośrednio do podstawowej działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.
2016
7
lut

Istota:
Ustalenie daty wprowadzenia budynku użytkowego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w spółce cywilnej
Fragment:
Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego powstała wątpliwość co do daty przyjęcia budynku użytkowego do ewidencji środków trwałych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni prawidłowo ustaliła datę wniesienia budynku użytkowego do ewidencji środków trwałych na dzień 15 marca 2010 r., tj. na dzień podjęcia uchwały w sprawie wniesienia budynku użytkowego do Spółki cywilnej, biorąc pod uwagę, że: rozpoczęcie użytkowania budynku użytkowego przez Spółkę cywilną nastąpiło od dnia 15 marca 2010 r., dnia 15 marca 2010 r. podjęto uchwałę o wniesieniu do majątku Spółki aportu rzeczowego w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku użytkowego, przedmiotową nieruchomość nabyto aktem notarialnym Repertorium x, w którym to Wnioskodawczyni wraz z drugą wspólniczką oświadczyły, że prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkiem użytkowym kupują do celów prowadzonej działalności gospodarczej, tj. działalności hotelarsko-gastronomicznej... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.
2015
27
paź

Istota:
Skutki podatkowe wprowadzenia Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Fragment:
Zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zamierza wprowadzić Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych... Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług... Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych... Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 1 dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, wprowadzenie przez niego Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek obowiązku podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
2015
5
sie

Istota:
1. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych?2. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług?3. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych... Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług... Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych... Odpowiedź na pytanie trzecie w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Natomiast odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz na pytanie drugie w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zostanie udzielona w odrębnych rozstrzygnięciach. Zdaniem Wnioskodawcy, wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
2015
21
lip

Istota:
Czy sprzedaż budynku używanego w działalności gospodarczej, nie ujętego w ewidencji środków trwałych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
W świetle przytoczonego uregulowania - przychodem z działalności gospodarczej jest odpłatne zbycie składników majątku związanego z działalnością gospodarczą, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz nieujętych w ewidencji środków trwałych składników o wartości do 3500 zł bezpośrednio zaliczonych w koszty uzyskania przychodów (z wyłączeniem składników o wartości nie przekraczającej 1500 zł), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego – o ile składniki te nie mają charakteru mieszkalnego.” Wnioskodawca uważa, że nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej sprzedaży składnika nie ujętego w ewidencji środków trwałych, natomiast art. 24 ust. 2 ww. ustawy zawiera zasady ustalania dochodu z odpłatnego zbycia składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 i dotyczy ewidencji środków trwałych. Wnioskodawca twierdzi, iż brak jest podstaw do zaliczenia przychodu ze sprzedaży przedmiotowego budynku do przychodów z działalności gospodarczej, podaje również, że nie wystąpi przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, ponieważ od wybudowania nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 23 kwietnia 2008 r. Nr ILPB1/415-190/08-2/AG , Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko (...)
2015
19
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.