Ewidencja środków trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja środków trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
maj

Istota:

W zakresie ustalenia, czy każde z przyłączy wykonanych przez Wnioskodawcę może zostać zakwalifikowane jako odrębny środek trwały

Fragment:

Zatem w przypadku składników majątkowych, o wartościach początkowych nieprzekraczających ww. kwot podatnik ma wybór, tj. może tak jak w przypadku innych środków trwałych dokonywać odpisów amortyzacyjnych i wówczas ma obowiązek wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych lub może wydatki poniesione na ich nabycie zaliczyć w koszty w okresie ich poniesienia. W takim przypadku nie ma potrzeby wprowadzania tego rodzaju składników majątkowych do ewidencji środków trwałych. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz stan sprawy należy stwierdzić, iż w przypadku nabycia bądź wytworzenia we własnym zakresie omawianych przyłączy, których wartość początkowa w miesiącu oddania do używania nie przekracza 3.500 zł. (dotyczy przyłączy oddanych do użytkowania przed 31 grudnia 2017 r.) lub 10.000,00 zł (dotyczy przyłączy oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2018 r.), Wnioskodawca może dokonać wyboru jednego ze sposobów rozliczenia wydatków na nabycie bądź wytworzenie takich składników majątku, może zaliczyć składniki majątku do środków trwałych i dokonać ich amortyzacji (także jednorazowej) lub zaliczyć je bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2017
2
sie

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ustalenia wartości początkowej.

Fragment:

Wówczas nieruchomość wycofana z ewidencji środków trwałych prowadzonej dla dotychczasowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w okresie nieprzekraczającym 3 lat może zostać ponownie wprowadzona do ewidencji środków trwałych w nowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy i byłyby wykorzystywana do prowadzenia tej działalności gospodarczej w postaci najmu. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy wskazane wycofanie nieruchomości A., jak też budynku zlokalizowanego na nieruchomości B. z ewidencji środków trwałych i zaprzestanie wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej, będzie skutkować koniecznością dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych za okres, w którym była ona wykorzystywana w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej i kiedy znajdowała się w ewidencji środków trwałych? W jakiej wysokości należy ustalić wartość początkową nieruchomości A, jak też budynku zlokalizowanego na nieruchomości B, które zostały wycofane z ewidencji środków trwałych prowadzonej dla dotychczasowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy a wprowadzonej okresie nieprzekraczającym 3 lat od ich wycofania ponownie do ewidencji środków trwałych w nowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1.

2016
23
cze

Istota:

Obowiązek dokonania korekty podatku VAT w związku z wycofaniem nieruchomości z ewidencji środków trwałych z prowadzonej działalności.

Fragment:

Nieruchomość V zabudowana jest następującymi budynkami: budynkiem V.1.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 30 grudnia 2003 r. budynkiem V.2.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 30 grudnia 2003 r. budynkiem V.3.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 30 grudnia 2003 r. budynkiem V.4.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 30 grudnia 2003 r. budynkiem V.5.A - wprowadzoną do ewidencji środków trwałych dnia 30 grudnia 2003 r. budynkiem V.6.A - wprowadzoną do ewidencji środków trwałych dnia 30 grudnia 2003 r. Nieruchomości VI i VII zabudowane są następującymi budynkami i budowlami: budynkiem VI/VII.1.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 31 grudnia 1999 r. budynkiem VI/VII.2.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 3 listopada 1990 r. budynkiem VI/VII.3.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 31 grudnia 1999 r., budynkiem VI/VII.4.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 31 grudnia 1999 r. budynkiem VI/VII.5.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 31 grudnia 1999 r. budynkiem VI/VII.6.A - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych dnia 31 grudnia 1999 r. budowlą VI/VII.1.B - wprowadzoną do ewidencji środków trwałych dnia 31 grudnia 1999 r.

2016
5
kwi

Istota:

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków o jakich mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe warunki, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków spełniających kumulatywnie poniższe warunki, tj.: wydatki zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, oraz zostały poniesione przez podatnika na nabycie nowej technologii, oraz zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W ocenie Spółki, poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie licencji na Systemy IT spełniają wszystkie powyższe warunki, w szczególności zaś wydatki te zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, zostały poniesione przez Spółkę na nabycie nowej technologii, zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych lub w roku następującym po tym roku, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również nie zostały one zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie.

2016
5
kwi

Istota:

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków o jakich mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe warunki, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków spełniających kumulatywnie poniższe warunki, tj.: wydatki zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, oraz zostały poniesione przez podatnika na nabycie nowej technologii, oraz zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W ocenie Spółki, poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie licencji na Systemy IT spełniają wszystkie powyższe warunki, w szczególności zaś wydatki te zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, zostały poniesione przez Spółkę na nabycie nowej technologii, zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych lub w roku następującym po tym roku, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również nie zostały one zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie.

2016
7
lut

Istota:

Czy przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych od 2012 r. do 2015 r. uwzględnić kwoty ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, w tym roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki - w zakresie omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym i w roku podatkowym następującym po tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy.

Fragment:

U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. - w okresie od 27 czerwca 2014 r., zwana dalej „ ustawą o CIT ”) i wszystkie zostały lub zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki. Wartość początkowa Systemów IT przyjmowana jest w wysokości ceny nabycia (w tym kosztów licencji, praw autorskich), powiększonej o wydatki związane z dostosowaniem i wdrożeniem (uruchomieniem) Systemów IT poniesionych na rzecz jednego lub kilku uprawnionych podmiotów. W odniesieniu do Systemów IT, nabytych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach 2012-2015, Spółka dokonywała płatności wydatków na ich nabycie w tym samym roku, w którym Spółka wprowadziła je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, lub też - w przypadku przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nabycie nowych technologii - w roku poprzedzającym rok, w którym Spółka wprowadziła Systemy IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Innowacyjność wskazanych wyżej Systemów IT zostanie potwierdzona opiniami jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), jako spełniająca przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie stosownie do art. 18b ust. 2 in fine ustawy o CIT.

2016
7
lut

Istota:

Obowiązek zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy, w związku z wycofaniem nieruchomości z przedsiębiorstwa osoby fizycznej i przesunięciem ich do majątku prywatnego, w sytuacji, gdy w dalszym ciągu będą one wykorzystywane do działalności opodatkowanej (najem).

Fragment:

Ponadto w toku prowadzonej działalności nabył i wprowadził do środków trwałych prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej następujące nieruchomości: nieruchomość nr 1, która składa się z działki gruntu o pow. 2.500 m2 – nabyta w dniu ...1988 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 1991 r.; nieruchomość nr 2, która składa się z działki gruntu o pow. 858 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem – nabyta w dniu ... 2000 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 2000 r. (działka przekształcona z użytkowania wieczystego na własność 14 lutego 2006 r. ); nieruchomość nr 3, która składa się z działki gruntu o pow. 64.328 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem gospodarczym – nabyta w dniu ... 2004 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 2004 r.; nieruchomość nr 4, która składa się z lokalu użytkowego o pow. 68,77 m2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 73/1000, nabyta w dniu ... 2012 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 2012 r.; nieruchomość nr 5, która składa się z lokalu użytkowego o pow. 77,5 m2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 82/1000, nabyta w dniu ... 2014 r. i wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu ... 2013 r. Przy zakupie tych nieruchomości Wnioskodawca zapłacił podatek naliczony, a następnie skorzystał z prawa do jego odliczenia. Tylko pierwsza z wymienionych nieruchomości jest wykorzystywana bezpośrednio do podstawowej działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

2015
27
paź

Istota:

Ustalenie daty wprowadzenia budynku użytkowego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w spółce cywilnej

Fragment:

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego powstała wątpliwość co do daty przyjęcia budynku użytkowego do ewidencji środków trwałych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni prawidłowo ustaliła datę wniesienia budynku użytkowego do ewidencji środków trwałych na dzień 15 marca 2010 r., tj. na dzień podjęcia uchwały w sprawie wniesienia budynku użytkowego do Spółki cywilnej, biorąc pod uwagę, że: rozpoczęcie użytkowania budynku użytkowego przez Spółkę cywilną nastąpiło od dnia 15 marca 2010 r., dnia 15 marca 2010 r. podjęto uchwałę o wniesieniu do majątku Spółki aportu rzeczowego w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku użytkowego, przedmiotową nieruchomość nabyto aktem notarialnym Repertorium x, w którym to Wnioskodawczyni wraz z drugą wspólniczką oświadczyły, że prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkiem użytkowym kupują do celów prowadzonej działalności gospodarczej, tj. działalności hotelarsko-gastronomicznej... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.

2015
5
sie

Istota:

Skutki podatkowe wprowadzenia Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Fragment:

Zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zamierza wprowadzić Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych... Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług... Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych... Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 1 dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, wprowadzenie przez niego Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek obowiązku podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015
21
lip

Istota:

1. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych?2. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług?3. Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych... Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług... Czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spowoduje wystąpienie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych... Odpowiedź na pytanie trzecie w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Natomiast odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz na pytanie drugie w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zostanie udzielona w odrębnych rozstrzygnięciach. Zdaniem Wnioskodawcy, wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.