PPE/443-1/07/RK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Wnioskodawczyni zwraca się z wnioskiem o zajęcie stanowiska, czy w jej przypadku wystąpił obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej.

PPE/443-1/07/RK

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. deklaracja korygująca
  2. ewidencja sprzedaży
  3. kasa rejestrująca
  4. korekta podatku
  5. zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia iż:

- stanowisko wyrażone we wniosku Pani ... (NIP ...) z dnia 28.05.2007 r. (data wpływu do Urzędu 29.05.2007 r.) jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 29.05.2007 r. wpłynął wniosek Pani ..., o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uzupełniony pismem w dniu 19.07.2007 r. Wnioskodawczyni zwraca się z wnioskiem o zajęcie stanowiska, czy w jej przypadku wystąpił obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej.

Pani ... prowadzi działalność gospodarczą od miesiąca października 2006 r. w zakresie tłumaczeń, usług sekretarskich oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie dla rolników. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, w grudniu 2006 r. z zakupionych elementów na zamówienie rolnika ryczałtowego, podatniczka wykonała skrzyniopalety. Sprzedaż tych usług, jak napisała wnioskodawczyni, sprawiła, że w grudniu 2006 r. przekroczyła ona przychód netto w wysokości 20.000,00 zł.

W związku z tym podatniczka pyta, czy wystąpił u Niej obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej i dokonania korekt deklaracji VAT-7 oraz pozbawienia się 30% podatku naliczonego oraz które deklaracje musi Ona skorygować, tzn. czy włącznie z deklaracją za grudzień 2006r., czy począwszy od deklaracji za miesiąc styczeń 2007r., a ponadto czy usługi takie jak przygotowanie wniosku o dofinansowanie, które to usługi nie są przeważającą działalnością firmy, też należy uwzględnić w korektach deklaracji i przy odliczaniu 30% podatku VAT?

Zdaniem podatniczki, w świetle przedstawionych faktów i według poz. 41 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących ( Dz. U. z 2006 r. Nr 51, poz. 375 ze zm.), stanowiącego wykaz sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, spełniła ona warunki zwalniające z obowiązku zakupu kasy fiskalnej oraz dokonania korekt deklaracji i pozbawienia się 30% podatku naliczonego.

W wyniku wezwania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łosicach do uzupełnienia wniosku, Pani ... przedstawiła faktury VAT dotyczące zakupu elementów do celu wykonania skrzyniopalet oraz faktury VAT dokumentujące sprzedaż tych skrzyniopalet dla rolnika ryczałtowego, a także wszystkie faktury sprzedaży za okres październik – grudzień 2006 r.

Stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łosicach:

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tutejszy Organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednakże zgodnie z delegacją ustawową, zawartą w art. 111 ust. 7 pkt 3 przywołanej ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotów.

Zgodnie z przepisem § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. nr 51, poz. 375) zmienionego rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2006r. (Dz. U. nr 243, poz. 1768) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2006r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Pozycja 41 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Finansów, powołana przez wnioskodawczynię, dotyczy świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są m. in. dane identyfikujące odbiorcę,

2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2005 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20. Dotyczy to również podatników rozpoczynających w 2006 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca 2006 r. podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 41 załącznika z tym, że w przypadku rozpoczynających działalność w drugiej połowie 2006 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług – 10.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. według przepisu art. 7 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Według przedstawionych faktur sprzedaży za okres: październik – grudzień 2006 r., Pani ... dokonała:

- 4 operacji świadczenia usług tłumaczeń pisemnych dla 2 odbiorców prowadzących działalność gospodarczą;

- 5 operacji świadczenia usług przygotowania wniosku o płatność dla 5 odbiorców – rolników ryczałtowych;

- w jednym przypadku sprzedaży szkła dla Urzędu Gminy;

- 3 operacji dostawy skrzyniopalet drewnianych dla 1 nabywcy – rolnika ryczałtowego.

Z powyższego wynika, że na rzecz osób fizycznych pytająca świadczyła usługi oraz dokonywała dostawy towarów. W sytuacji gdy prowadzona jest sprzedaż towarów oraz świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie ma zastosowania przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28.03.2006 r. w sprawie kas rejestrujących oraz poz. 41 załącznika do rozporządzenia ponieważ przytoczony przepis zwalnia podatników świadczących wyłącznie usługi, przy spełnieniu określonych warunków.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 31 grudnia 2005 r., o której mowa w poz. 1 - 39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do końca 2006 r. – będzie wyższy niż 70%. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, traci moc po upływie dwóch miesięcy:

1) licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie, w którym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70 % - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2006 r.;

2) licząc od dnia 31 grudnia 2006 r. - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2006 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie do końca 2006 r. równy lub niższy niż 70 % (§3 ust. 3).

Na podstawie § 3 ust. 6 rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2006 r. z tym, że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000,00 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

Na podstawie powyższych przepisów (§ 3 ust. 1 pkt 4) wnioskodawczyni byłaby zwolniona z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy pomocy kasy fiskalnej do dnia 31 grudnia 2006 r. pod warunkiem świadczenia usług umieszczonych w poz. 22 załącznika do rozporządzenia, oznaczonych symbolem PKWiU ex 74.83. Symbol ex 74.83 oznacza usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych. Ze względu jednak, że w roku 2006 podatniczka świadczyła usługi przygotowywania wniosków o płatność, jak również prowadziła sprzedaż skrzyniopalet na rzecz rolników ryczałtowych, zwolnienie powyższe nie ma w tym przypadku zastosowania. Dotyczyłoby zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 6, gdyby nie przekroczono w 2006r. kwoty przychodów 20.000,00 zł.

Ze względu jednak na fakt przekroczenia powyższej kwoty przychodu w roku 2006 (osiągnięty przychód ze sprzedaży na rzecz rolników ryczałtowych w wysokości 44.000,00 zł) zwolnienie straciło moc na podstawie § 3 ust. 6 rozporządzenia o kasach fiskalnych, w momencie przekroczenia kwoty 20.000,00 zł przychodu.

W myśl art. 111 ust. 2 ustawy o podatku VAT, podatnicy naruszający obowiązek określony w ust. 1 do czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących tracą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Ustawodawca w art. 111 ust. 1 ustawy wprowadził obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących obrotu oraz podatku należnego dla podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, natomiast ustęp 2 art. 111 zawiera ograniczenie prawa do obniżenia podatku należnego o część podatku naliczonego w przypadku naruszenia ww. przepisu. Z analizy treści art. 111 ust. 2 wynika, że ograniczenie prawa do przedmiotowego odliczenia podatku obejmuje czasookres od momentu zaistnienia ustawowego obowiązku rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej do czasu rzeczywistego rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż podatnik, nie instalując kasy fiskalnej do momentu przekroczenia przychodu z tytułu sprzedaży na rzecz rolników ryczałtowych w wysokości 20.000,00 zł, naruszył obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zatem do czasu rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji traci prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% kwoty podatku naliczonego dokumentującego zakupy dokonane od momentu naruszenia obowiązku wynikającego z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku VAT i dotyczące towarów i usług, których sprzedaż objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania.

Ponieważ w przypadku podatniczki przekroczenie przychodu z tytułu sprzedaży na rzecz rolników ryczałtowych w wysokości 20.000,00 zł miało miejsce w miesiącu grudniu 2006 r., utraciła Ona prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% kwoty podatku naliczonego dokumentującego zakupy związane z tą sprzedażą w tym właśnie miesiącu, a więc począwszy od miesiąca grudnia 2006 r. do czasu rozpoczęcia ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, należy złożyć korekty deklaracji VAT-7. W tym celu należy dokonać obliczenia proporcji udziału sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej w stosunku do ogółu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Następnie proporcję tę zastosować w stosunku do kwoty podatku naliczonego wynikającego z zakupów związanych ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego, w stosunku do którego odliczenie przysługuje. Równowartość 30% pozostałej kwoty podatku naliczonego stanowi kwotę, w stosunku do której odliczenie nie przysługuje.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Informacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, wg stanu prawnego na dzień udzielenia odpowiedzi.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast organ podatkowy – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.