0115-KDIT1-1.4012.328.2017.1.AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy dokonując sprzedaży soczewek kontaktowych oraz płynów pielęgnacyjnych za pomocą automatu samoobsługowego, Spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2017 r. (data wpływu 2 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka od dnia 6 kwietnia 2017 r. prowadzi sprzedaż wyrobów medycznych tj. soczewek kontaktowych oraz płynów pielęgnacyjnych za pomocą automatów samoobsługowych („soczewkomatów”) ustawionych w galeriach handlowych. Zakupu dokonuje się bezobsługowo poprzez wybór numeru odpowiadającego konkretnemu produktowi oraz dokonaniu zapłaty w formie gotówkowej (automat przyjmuje monety 0 nominałach 0,10 pln, 0,20 pln, 0,50 pln, 1 pln, 2 pln, 5 pln oraz banknoty 10 pln, 20 pln, 50 pln) lub bezgotówkowej poprzez kartę zbliżeniową (mastercard, maestro, visa). Po wpłacie i wyborze towaru klient naciska „enter” aby kontynuować zakup lub „cancel” celem zakończenia zakupów oraz odebrania reszty i dokumentu potwierdzającego zakup (paragon niefiskalny). Następnie klient powinien odebrać towar z dolnej półki automatu, do której wybrany towar spada. Jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT, wówczas powinien skontaktować się ze sprzedawcą – o czym informuje instrukcja obsługi umieszczona na automacie.

Spółka dla sprzedaży poprzez automaty prowadzi pełną księgowość, ewidencjując przyjęcia, rozchody i wydania. Ponadto, posiadany przez Spółkę program obsługujący automaty raz w miesiącu drukuje raport płatności. Wobec tego Spółka wypełnia obowiązek ewidencjonowania sprzedaży bezrachunkowej w taki sposób, aby mogła prawidłowo sporządzić deklarację VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokonując sprzedaży soczewek kontaktowych oraz płynów pielęgnacyjnych za pomocą automatu samoobsługowego, Spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast na podstawie art. 111 ustawy o vat na podatniku ciąży obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowania kas rejestrujących. W myśl ust. 1 powołanego przepisu podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszło w życie, wydane na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z § 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W pozycji 42 załącznika do ww. rozporządzenia wymienia się usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należności:

  1. w bilonie i banknotach lub
  2. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym wnioskująca Spółka w kwietniu 2017 r. (zatem po wejściu w życie ww. Rozporządzenia) rozpoczęła działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży soczewek i płynów pielęgnacyjnych za pomocą automatu, który klient sam obsługuje, i w którym zapłata następuje poprzez wpłatę gotówkową lub bezgotówkową. Program posiadany przez Spółkę ewidencjonuje transakcje zawierane poprzez automaty. Opróżnianie automatu następuje raz w miesiącu, a wybrany bilon i banknoty oraz wpłaty bezgotówkowe ujmowane są w ewidencji sprzedaży VAT (dla potrzeb podatku od towaru i usług) dokumentem wewnętrznym Spółki.

W związku z powołanymi powyżej regulacjami oraz wypełnieniem przesłanek zwolnienia określonego w pozycji 42 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w ocenie Spółki może ona korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w zakresie sprzedaży za pomocą automatu samoobsługowego, który w systemie „bezusługowym” przyjmuje należności od klientów.

Jednocześnie, należy wskazać, że analogiczne stanowisko odnośnie zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestracyjnej, z tym że w stanie faktycznym dotyczącym myjni samochodowej samoobsługowej – obsługiwanej za pomocą bilonu wrzucanego do automatu, zajął dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 8 lutego 2011 r. (znak ITPP1/443-1126/10/KM).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo należy wskazać, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.