Ewidencja sprzedaży | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja sprzedaży. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
mar

Istota:

Wnioskodawca ww. usługi najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkalne, niezależnie od wystawienia bądź nie wystawienia faktury, powinien zaewidencjonować w rejestrze, o którym mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT oraz wykazać w deklaracji VAT.

Fragment:

Przytoczona regulacja wskazuje na konieczność prowadzenia przez podatnika ewidencji, służącej prawidłowemu sporządzeniu deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, gdyż dane, które podatnik wpisuje do deklaracji/informacji podsumowującej składanej w urzędzie skarbowym, stanowią odzwierciedlenie danych wynikających z prowadzonej przez niego ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu VAT. Przepisy ustawy o VAT nie narzucają określonej formy prowadzenia ewidencji. Ważne jest tylko, aby zawierała ona wszystkie elementy wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT oraz inne dane, które są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że Wnioskodawca ww. usługi najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkalne, niezależnie od wystawienia bądź nie wystawienia faktury, powinien zaewidencjonować w rejestrze, o którym mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT oraz wykazać w deklaracji VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego Wnioskodawca nie powinien ewidencjonować faktur z tytułu najmu na cele mieszkalne w ewidencji sprzedaży prowadzonej działalności gospodarczej, jest nieprawidłowe. Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania faktur z tytułu najmu na cele mieszkalne w ewidencji sprzedaży prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast w zakresie obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy w celu odliczania podatku naliczonego oraz sposobu ewidencjonowania faktur dotyczących najmu prywatnego w celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK z systemu obsługującego działalność gospodarczą – wydano odrębne rozstrzygnięcia.

2017
10
lis

Istota:

Czy dokonując sprzedaży soczewek kontaktowych oraz płynów pielęgnacyjnych za pomocą automatu samoobsługowego, Spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

Fragment:

Opróżnianie automatu następuje raz w miesiącu, a wybrany bilon i banknoty oraz wpłaty bezgotówkowe ujmowane są w ewidencji sprzedaży VAT (dla potrzeb podatku od towaru i usług) dokumentem wewnętrznym Spółki. W związku z powołanymi powyżej regulacjami oraz wypełnieniem przesłanek zwolnienia określonego w pozycji 42 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w ocenie Spółki może ona korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w zakresie sprzedaży za pomocą automatu samoobsługowego, który w systemie „ bezusługowym ” przyjmuje należności od klientów. Jednocześnie, należy wskazać, że analogiczne stanowisko odnośnie zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestracyjnej, z tym że w stanie faktycznym dotyczącym myjni samochodowej samoobsługowej – obsługiwanej za pomocą bilonu wrzucanego do automatu, zajął dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 8 lutego 2011 r. (znak ITPP1/443-1126/10/KM ). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2017
3
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zamieszczania w prowadzonej ewidencji danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, w przypadku czynności dokonywanych na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej; w zakresie dokonywania w ewidencji sprzedaży VAT zbiorczych wpisów w zakresie zapewnienia posiłków w placówkach oświatowych dzieciom oraz pracownikom pedagogicznym w danym miesiącu w poszczególnych placówkach oświatowych; w zakresiedokonywania w ewidencji sprzedaży VAT zbiorczych wpisów w zakresie sprzedaży usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach w wymiarze do 5h dziennie w danym miesiącu w poszczególnych placówkach oświatowych oraz w zakresie dokonywania w ewidencji sprzedaży VAT zbiorczych wpisów w zakresie sprzedaży usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach w wymiarze powyżej 5h dziennie w danym miesiącu w poszczególnych placówkach oświatowych.

Fragment:

I tak, w odniesieniu do usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach w wymiarze do 5h dziennie, które stanowią – jak wskazał Wnioskodawca – czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, Wnioskodawca nie ma obowiązku ujmować ich w prowadzonej ewidencji sprzedaży. Jak już wskazano powyżej, ewidencja sprzedaży, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy, powinna tylko i wyłącznie zawierać czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 w części dotyczącej dokonywania w ewidencji sprzedaży VAT zbiorczych wpisów w zakresie sprzedaży usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach w wymiarze do 5h dziennie w danym miesiącu w poszczególnych placówkach oświatowych – należało uznać za nieprawidłowe. Natomiast, odnośnie usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach w wymiarze powyżej 5h dziennie, które – jak wskazał Wnioskodawca – stanowią czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, należy wskazać, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży. W konsekwencji, jeżeli zaproponowany sposób dokonywania w ewidencji sprzedaży VAT zbiorczych wpisów – dotyczących usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach w wymiarze powyżej 5h w danym miesiącu w poszczególnych placówkach oświatowych – zawiera wszystkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji, to brak jest przeszkody aby Wnioskodawca mógł go stosować.

2016
17
gru

Istota:

W zakresie określenia sposobu ewidencji sprzedaży

Fragment:

Wnioskodawca w ewidencji sprzedaży VAT wprowadza dla sprzedaży z kas fiskalnych wartość zagregowaną według stawek VAT. Strona w 2017 roku planuje kontynuowanie działalności w zakresie sprzedaży detalicznej na stacji paliw i prowadzenia ewidencji sprzedaży na stacji paliw za pośrednictwem kas fiskalnych. Faktury wystawiane do paragonu na wniosek Nabywcy, będą wystawiane zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, jak dotychczas, w zewnętrznym systemie dostarczonym przez franczyzodawcę. W związku z brakiem możliwości pozyskania z zestawienia paragonów z kasy fiskalnej, informacji o numerze, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, Spółka planuje prowadzić ewidencję sprzedaży VAT po 1 stycznia 2017, na niezmienionych zasadach, tj. w ewidencji sprzedaży VAT wprowadzana będzie sprzedaż z kas fiskalnych w wartości zagregowanej według stawek VAT. Księgowanie nastąpi na podstawie zbiorczego dokumentu księgowego jakim jest raport z kasy fiskalnej, a pojedyncze faktury wystawione do paragonów będą wymienione w załączniku do zaksięgowanego raportu fiskalnego. Według Wnioskodawcy ewidencja prowadzona w sposób opisany jak wyżej, pozwoli na prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowej.

2016
28
lis

Istota:

Sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy w sytuacji prowadzenia sprzedaży w dwóch punktach.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę cel jaki przyświecał ustawodawcy nakładającemu obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, wystarczającym i wypełniającym jednocześnie dyspozycję art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest prowadzenie jednej zbiorczej ewidencji sprzedaży, w której ujmuje się sprzedaż zrealizowaną za dany dzień łącznie w obydwu punktach sprzedaży. Celem prowadzenia ewidencji sprzedaży jest bowiem bieżące kontrolowanie wysokości zrealizowanego obrotu pod kątem możliwości dalszego korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, bądź też prawidłowe ustalenie momentu, w którym utraci Pani prawo do takiego zwolnienia. Możliwości takiej kontroli z pewnością nie zapewni prowadzenie dwóch odrębnych ewidencji w każdym z punktów sprzedaży, a co za tym idzie, rozwiązanie takie nie wypełni dyspozycji art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Uważa Pani również, że prowadzenie zbiorczej ewidencji sprzedaży przez biuro podatkowe w przedstawionej formie czyni zadość wymogom art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Biuro dokonuje zapisów za dany dzień w ewidencji przychodu, stanowiącej równocześnie dla celów podatku od towarów i usług ewidencję sprzedaży w jednej kwocie, bez rozbijania na sprzedaż zrealizowaną w poszczególnych punktach.

2014
10
maj

Istota:

Ewidencjonowanie i rejestrowanie sprzedaży produktów dokonywanych w imieniu i na rzecz zleceniodawcy

Fragment:

Ewidencja sprzedaży prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej spełnia wymogi zawarte w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wyłącznie w przypadku gdy zawiera dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, tj. dane odzwierciedlające rzeczywisty przebieg transakcji. Z treści wniosku wynika, że każda sprzedaż dokonywana przez Wnioskodawcę w jego punktach sprzedaży będzie udokumentowana fakturą wystawioną w imieniu T. T będzie prowadził ewidencje wystawionych w jej imieniu faktur. Zatem, skoro stroną umowy sprzedaży z nabywcą produktu będzie T, (sprzedaż produktów będzie wykazana przez T w jego ewidencji VAT), Wnioskodawca nie ma obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej w imieniu i na rzecz T we własnej ewidencji sprzedaży (prowadzonej dla celów podatku VAT) oraz we własnej deklaracji VAT-7. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest prawidłowe. Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: obowiązku rejestrowania sprzedaży produktów dokonywanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz T, przy zastosowaniu należących do niego kas rejestrujących, umieszczenia danych Wnioskodawcy (...)

2014
4
mar

Istota:

Ewidencjonowanie i rejestrowanie sprzedaży produktów dokonywanych w imieniu i na rzecz zleceniodawcy.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na fakt, że stroną umowy sprzedaży z nabywcą produktu będzie Zleceniodawca, (sprzedaż produktów będzie wykazana przez Zleceniodawcę w jego ewidencji VAT), Wnioskodawca nie ma obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy we własnej ewidencji sprzedaży (prowadzonej dla celów podatku VAT) oraz we własnej deklaracji VAT-7. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe. Podsumowując powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: obowiązku rejestrowania sprzedaży produktów dokonywanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, przy zastosowaniu należących do niego kas rejestrujących, umieszczenia danych Wnioskodawcy jako sprzedawcy na paragonie fiskalnym, obowiązku przechowywania przez Wnioskodawcę kopii dokumentów kasowych, obowiązku przechowywania paragonów fiskalnych wystawionych przez Wnioskodawcę, dokumentujących sprzedaż produktów w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, obowiązku rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT -należało uznać za prawidłowe, w zakresie obowiązku dołączania wystawionych przez Wnioskodawcę paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu Zleceniodawcy, -należało uznać za nieprawidłowe.

2013
15
wrz

Istota:

Ewidencjonowanie i rejestrowanie sprzedaży produktów dokonywanych w imieniu i na rzecz zleceniodawcy.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe z uwagi na fakt, iż stroną umowy sprzedaży z nabywcą produktu będzie Zleceniodawca, (sprzedaż produktów będzie wykazana przez Zleceniodawcę w jego ewidencji VAT), Wnioskodawca nie ma obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy we własnej ewidencji sprzedaży (prowadzonej dla celów podatku VAT) oraz we własnej deklaracji VAT-7. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe. Podsumowując powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: obowiązku rejestrowania sprzedaży produktów dokonywanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, przy zastosowaniu należących do niego kas rejestrujących, umieszczenia danych Wnioskodawcy jako sprzedawcy na paragonie fiskalnym, obowiązku przechowywania przez Wnioskodawcę kopii dokumentów kasowych, obowiązku przechowywania paragonów fiskalnych wystawionych przez Wnioskodawcę, dokumentujących sprzedaż produktów w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, obowiązku rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT -należało uznać za prawidłowe, w zakresie obowiązku dołączania wystawionych przez Wnioskodawcę paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu Zleceniodawcy, -należało uznać za nieprawidłowe.

2013
25
cze

Istota:

Ewidencjonowanie i rejestrowanie sprzedaży produktów dokonywanych w imieniu i na rzecz zleceniodawcy.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe z uwagi na fakt, iż stroną umowy sprzedaży z nabywcą produktu będzie Zleceniodawca, (sprzedaż produktów będzie wykazana przez Zleceniodawcę w jego ewidencji VAT), Wnioskodawca nie ma obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy we własnej ewidencji sprzedaży (prowadzonej dla celów podatku VAT) oraz we własnej deklaracji VAT-7. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe. Podsumowując powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: obowiązku rejestrowania sprzedaży produktów dokonywanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, przy zastosowaniu należących do niego kas rejestrujących umieszczenia danych Wnioskodawcy jako sprzedawcy na paragonie fiskalnym obowiązku przechowywania przez Wnioskodawcę kopii dokumentów kasowych obowiązku przechowywania paragonów fiskalnych wystawionych przez Wnioskodawcę, dokumentujących sprzedaż produktów w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, obowiązku rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT należało uznać za prawidłowe, w zakresie obowiązku dołączania wystawionych przez Wnioskodawcę paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu Zleceniodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

2013
30
kwi

Istota:

Ewidencjonowanie i rejestrowanie sprzedaży produktów dokonywanych w imieniu i na rzecz zleceniodawcy

Fragment:

Dzięki temu, że faktura sprzedaży będzie wystawiana przy wykorzystaniu oprogramowania Zleceniodawcy, Zleceniodawca będzie posiadał pełną ewidencję sprzedaży Produktów dokonanych w jego imieniu i na jego rzecz przez Wnioskodawcę, a zatem będzie posiadał własną ewidencję obrotu i podatku należnego VAT, bez potrzeby korzystania z ewidencji prowadzonej przy wykorzystaniu kas rejestrujących. Mając na uwadze powyższe z uwagi na fakt, iż stroną umowy sprzedaży z nabywcą produktu będzie Zleceniodawca, (sprzedaż produktów będzie wykazana przez Zleceniodawcę w jego ewidencji VAT), Wnioskodawca nie ma obowiązku uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy we własnej ewidencji sprzedaży (prowadzonej dla celów podatku VAT) oraz we własnej deklaracji VAT-7. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe. Podsumowując powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: obowiązku rejestrowania sprzedaży produktów dokonywanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, przy zastosowaniu należących do niego kas rejestrujących, umieszczenia danych Wnioskodawcy jako sprzedawcy na paragonie fiskalnym, obowiązku przechowywania przez Wnioskodawcę kopii dokumentów kasowych, obowiązku przechowywania paragonów fiskalnych (...)