Ewidencja rachunkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja rachunkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
30
maj

Istota:

Czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie wielu posiadanych Zezwoleń Wnioskodawca powinien prowadzić jedną łączną ewidencję rachunkową dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wszystkich Zezwoleń umożliwiającą ustalenie dochodu zwolnionego, tj. dochodu z działalności gospodarczej na terenie SSE prowadzonej na podstawie zezwoleń i podlegającego zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodu z działalności gospodarczej niepodlegającego zwolnieniu?

Fragment:

(...) ewidencji rachunkowej dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wszystkich zezwoleń - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: ustalenia, czy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE na podstawie wielu posiadanych zezwoleń skutkuje obowiązkiem prowadzenia jednej łącznej ewidencji rachunkowej dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wszystkich zezwoleń, ustalenia, czy Spółka musi prowadzić specjalny rodzaj ewidencji rachunkowej dla dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE dla każdego z zezwoleń osobno, ustalenia, czy Spółka ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń, z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia oraz dyskontowania bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia.

2013
30
maj

Istota:

Czy Spółka musi prowadzić specjalny rodzaj ewidencji rachunkowej dla dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE dla każdego z zezwoleń osobno?

Fragment:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej tak, by określała ona wysokość dochodu, podstawę opodatkowania oraz należny podatek, z uwzględnieniem zasad określania podstawy opodatkowania oraz straty wynikających z art. 7 ust. 3 i 4 cyt. ustawy. Z powołanych przepisów wynika zatem jedynie podział dochodów na dwie kategorie, tj. na: zwolnione od opodatkowania dochody z działalności w SSE oraz dochody niepodlegające temu zwolnieniu. Przepisy nie wprowadzają natomiast obowiązku prowadzenia jakiegoś specjalnego rodzaju ewidencji rachunkowej dla dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE dla każdego z zezwoleń osobno. W praktyce nie istnieje także żadna metoda, która w sposób wiarygodny i sprawdzalny umożliwiałaby ewidencjonowanie „ dochodu strefowego ” osobno pod każde z zezwoleń. Skoro zatem nie ma przepisu, który nakazywałby tworzenie jakiejś specjalnej ewidencji rachunkowej dla „ dochodów ” uzyskanych na terenie SSE dla każdego z zezwoleń osobno, a nie istnieje żadna wiarygodna metoda, która by umożliwiała stworzenie takiej ewidencji w praktyce, Wnioskodawca uważa, że wystarczające jest prowadzenie jednej łącznej ewidencji rachunkowej dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wszystkich Zezwoleń umożliwiającą ustalenie dochodu zwolnionego, tj. dochodu z działalności gospodarczej na terenie SSE prowadzonej na podstawie zezwoleń i podlegającego zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodu z działalności gospodarczej niepodlegającego zwolnieniu.

2013
17
sty

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w celu wyliczenia dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o pięć zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wystarczające jest powadzenie wspólnej ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla wszystkich zezwoleń łącznie oraz odrębnej ewidencji dla działalności podlegającej opodatkowaniu?

Fragment:

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie oraz praktyce organów podatkowych poglądem, wystarczającym sposobem wydzielenia organizacyjnego działalności strefowej jest prowadzenie ewidencji rachunkowej odrębnej dla działalności zwolnionej I działalności podlegającej opodatkowaniu. Powyższy pogląd znalazł też odzwierciedlenie w odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską z dnia 19 kwietnia 2006 r. (znak SPS-023-2267/06), w której stwierdzono: „Organizacyjne wyodrębnienie z osoby prawnej - prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią - jednostki, której wypracowany dochód korzysta ze zwolnienia podatkowego, służy przede wszystkim prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym przedsiębiorca musi zapewnić, by na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych możliwe było ustalenie wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu". Również art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązuje podatników do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

2013
17
sty

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że po połączeniu, w celu wyliczenia dochodu podlegającego zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna dokonywać dyskontowania całej otrzymywanej pomocy publicznej (tj. podatku niezapłaconego zarówno przez Spółkę, jak i Spółkę przejmowaną na podstawie wszystkich zezwoleń łącznie) w pierwszej kolejności na dzień wydania najstarszego zezwolenia, a następnie (tj. w przypadku wykorzystania dostępnej pomocy publicznej) na dzień wydania kolejnych zezwoleń w kolejności chronologicznej?

Fragment:

(...) ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla wszystkich zezwoleń łącznie oraz odrębnej ewidencji dla działalności podlegającej opodatkowaniu... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że po połączeniu, w celu wyliczenia dochodu podlegającego zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna dokonywać dyskontowania całej otrzymywanej pomocy publicznej (tj. podatku niezapłaconego zarówno przez Spółkę, jak i Spółkę przejmowaną na podstawie wszystkich zezwoleń łącznie) w pierwszej kolejności na dzień wydania najstarszego zezwolenia, a następnie (tj. w przypadku wykorzystania dostępnej pomocy publicznej) na dzień wydania kolejnych zezwoleń w kolejności chronologicznej... Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie drugie. Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, że przepisy nie nakładają na Spółkę obowiązku odrębnego kalkulowania wyniku podatkowego dla projektów inwestycyjnych objętych poszczególnymi zezwoleniami strefowymi, w ocenie Spółki otrzymana pomoc publiczna (tj. niezapłacony podatek od dochodu zwolnionego z opodatkowania na bazie wszystkich pięciu zezwoleń) powinna zostać przyporządkowana do poszczególnych zezwoleń w kolejności chronologicznej.

2012
9
maj

Istota:

Sposób ustalenia dochodu zwolnionego z opodatkowania z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności wykonywanej na terenie tej strefy oraz poza strefą

Fragment:

Spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zamierza prowadzić księgi rachunkowe w taki sposób, aby było możliwe precyzyjne rozdzielenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością prowadzoną w strefie oraz działalnością prowadzoną poza terenem strefy. Ww. spółka zamierza w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaży produktu strefowego wydzielić tę część przychodów, która dotyczy fazy produkcji prowadzonej poza strefą. Nastąpi to poprzez wydzielenie właściwej części przychodów, która odpowiada poniesionym kosztom, tak, aby możliwe było określenie wyniku finansowego na tej fazie produkcji (tj. koszty tej fazy produkcji + marża). Posłuży temu między innymi dokumentacja procesu produkcyjnego oraz kalkulacja cen sprzedaży wyrobów gotowych. Koszty uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności wykonywanej poza strefą, zostaną ustalone na podstawie rzeczywistych kosztów wytworzenia poza strefą. W odniesieniu do kosztów bezpośrednich, zostaną one określone wprost poprzez bezpośrednie przypisanie do danej fazy produkcji. Natomiast koszty pośrednie i koszty zarządu, w stosunku do których spółka nie będzie w stanie dokonać takiego podziału, bowiem będą to koszty wspólne, zgodnie z art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowana zostanie zasada proporcjonalnego ich rozliczenia.

2012
8
maj

Istota:

Sposób ustalenia dochodu zwolnionego z opodatkowania z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności wykonywanej na terenie tej strefy oraz poza strefą

Fragment:

Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zamierza prowadzić księgi rachunkowe w taki sposób, aby było możliwe precyzyjne rozdzielenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością prowadzoną w strefie oraz działalnością prowadzoną poza terenem strefy. Ww. spółka zamierza w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaży produktu strefowego wydzielić tę część przychodów, która dotyczy fazy produkcji prowadzonej poza strefą. Nastąpi to poprzez wydzielenie właściwej części przychodów, która odpowiada poniesionym kosztom, tak, aby możliwe było określenie wyniku finansowego na tej fazie produkcji (tj. koszty tej fazy produkcji + marża). Posłuży temu między innymi dokumentacja procesu produkcyjnego oraz kalkulacja cen sprzedaży wyrobów gotowych. Koszty uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności wykonywanej poza strefą, zostaną ustalone na podstawie rzeczywistych kosztów wytworzenia poza strefą. W odniesieniu do kosztów bezpośrednich, zostaną one określone wprost poprzez bezpośrednie przypisanie do danej fazy produkcji. Natomiast koszty pośrednie i koszty zarządu, w stosunku do których spółka nie będzie w stanie dokonać takiego podziału, bowiem będą to koszty wspólne, zgodnie z art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowana zostanie zasada proporcjonalnego ich rozliczenia.

2011
1
maj

Istota:

Czy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma obowiązek stosowania wyodrębnionych ewidencji przychodów i kosztów - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r. w celu określenia:
1. dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych,
2. dochodów z innej działalności gospodarczej w tym z usług najmu lokali niemieszkalnych

Fragment:

(...) ewidencję rachunkową, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy odrębnie dla: 1. dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, 2. dochodów z innej działalności gospodarczej - podlegającej opodatkowaniu. W świetle powyższego, tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2007r. jest nieprawidłowe, stąd też postanowił jak w sentencji. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa.

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zwróciła się z pytaniem, czy faktura z dopiskiem pro forma może być podstawą zapisu w księgach a koszty w niej wykazane mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

Fragment:

Na mocy art. 9 ust. 1 updop podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. Faktura „pro forma” według słownika wyrazów obcych Wł. Kopalińskiego oznacza dla pozoru, prowizoryczny, tymczasowy. Leksykon biznesu (J. Penc) wyjaśnia, że faktura „pro forma” to inaczej faktura fikcyjna. Jest ona wystawiana nie jako dowód wykonania transakcji towarowej, lecz przed jej zawarciem i przesyłana przez dostawcę razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania, ewentualnie przedkładana w ślad za towarami wysyłanymi na prośbę na sprzedaż konsygnacyjną. Regulacje prawne dotyczące sposobu dokumentowania zawarte zostały w następujących źródłach prawa dla celów podatkowych: 1) rozdział 12 art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) 2) art. 106-108 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) 3) art. 20-21 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) W zakresie prawidłowego dokumentowania zdarzeń gospodarczych należy odnieść się do w/w przepisów. Podatnik zaś nie precyzuje z jakich powodów otrzymuje fakturę „pro forma”.

2011
1
kwi

Istota:

Czy dochody uzyskiwane przez sklepik szkolny przeznaczone na cele statutowe szkoły będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym i czy uproszczona ewidencja rachunkowa, z której wynikać będą kwoty wydatków, osiągniętych przychodów i zrealizowanego dochodu będzie wystarczająca przy prowadzeniu sklepiku szkolnego?

Fragment:

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie informuje, iż zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami. W powyższym przypadku obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji rachunkowej określa ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Biorąc powyższe przepisy ustawowe pod uwagę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie informuje, iż w przypadku otwarcia w szkole sklepiku szkolnego prowadzonego w ramach kółka pozalekcyjnego przez uczniów pod nadzorem nauczycieli szkoła jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca jednocześnie statut jednostki budżetowej podlegać będzie zwolnieniu podmiotowemu w myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie zdarzenia gospodarcze związane z funkcjonowaniem sklepiku szkolnego (ewidencjonowanie kosztów i przychodów) winny być odzwierciedlone w dokumentacji rachunkowej prowadzonej przez szkołę . Uwzględniając ww. przepisy oraz uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie informuje, iż stanowisko wnioskodawcy w przedmiocie zapytania jest nieprawidłowe. W części dotyczącej przedmiotu zapytania z zakresu podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie informuje, iż stanowisko tut. organu podatkowego zawarte zostanie w odrębnym postanowieniu.

2011
1
mar

Istota:

Czy poprawne jest ewidencjonowanie sprzedaży dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie noty uznaniowej, wystawionej ostatniego dnia miesiąca przez nabywcę towaru, wg średniego kursu NBP z tego dnia, w miesiącu rozchodowania towaru z magazynu.

Fragment:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Odrębne przepisy o których mowa w powołanym powyżej art. 9 ust. 1 ustawy, to przede wszystkim ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) i wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Na podatniku spoczywa więc obowiązek stosowania określonych tą ustawą zasad rachunkowości. Zgodnie z art. 20 ust. 2 powołanej powyżej ustawy o rachunkowości, podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami źródłowymi”: - zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów, - zewnętrzne własne – przekazane w oryginale kontrahentom, - wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki. Ust. 3 powołanego art. 20 stanowi, że podstawą dokonywania zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe: - zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedyńczo wymienione, - korygujące poprzednie zapisy, - zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego, - rozliczeniowe – ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.