Ewidencja przychodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja przychodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
9
sie

Istota:

Z wniosku wynika, że intencją Wnioskodawcy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy w opisanej sytuacji może być prowadzona jedna ewidencja przychodów i gdzie powinna być przechowywana?

Fragment:

Mimo dwóch miejsc prowadzenia działalności, dokumenty zakupu towarów oraz dokumenty sprzedaży i ewidencja przychodów powinny być przechowywane w siedzibie firmy, oznacza to, że powinna być prowadzona jedna ewidencja przychodów przechowywana w siedzibie firmy. Z wniosku wynika, że intencją Wnioskodawcy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy w opisanej sytuacji może być prowadzona jedna ewidencja przychodów i gdzie powinna być przechowywana... Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie przewidują prowadzenia dwóch ewidencji przychodów, mimo dwóch miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy, dokumenty zakupu towarów oraz dokumenty sprzedaży i ewidencja przychodów powinny być przechowywane w siedzibie firmy. Oznacza to, że powinna być prowadzona jedna ewidencja przychodów przechowywana w siedzibie firmy, gdzie przechowywane są dowody zakupu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) zostały uregulowane warunki jakie muszą spełniać podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania.

2014
22
lip

Istota:

W zakresie sposobu prowadzenia ewidencji przychodów.

Fragment:

Biura 19 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji przychodów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 marca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in.w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji przychodów. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną według skali podatkowej. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jest czynnym podatnikiem VAT. Od grudnia 2013 roku za pomocą platformy do sprzedaży na urządzenia mobilne sprzedaje gry na telefony i tablety użytkownikom na całym świecie. Właścicielem i administratorem tego sklepu jest firma, z główną siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Użytkownikami sklepu (osobami kupującymi) są wyłącznie osoby fizyczne, nie ma możliwości zarejestrowania się i kupowania aplikacji jako firma. Chcąc umożliwić klientom zakup stworzonych przez siebie gier, Wnioskodawca (jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) musiał założyć konto deweloperskie oraz zgodzić się na warunki współpracy ustanowione przez właściciela ww. platformy.

2011
1
wrz

Istota:

Czy jeżeli Wnioskodawca zlikwiduje działalność w formie spółki cywilnej np. w czerwcu br. to czy będzie mógł otworzyć w lipcu działalność jednoosobową o tym samym charakterze co poprzednio i rozliczać się na zasadzie ryczałtu. Czy będzie mógł znów prowadzić ewidencję przychodów?

Fragment:

Czy Wnioskodawca będzie mógł prowadzić ewidencję przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mógł rozliczać się na zasadzie ryczałtu zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, gdyż będzie to inny podmiot gospodarczy, posługujący się innym numerem NIP. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z powyższego przepisu wynika, iż osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej bądź 19% stawki na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w formach zryczałtowanych: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Czy istnieje możliwość opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej 8,5% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Czy należy zmienić sposób opodatkowania?

Fragment:

Końcowo wskazać należy, że zasadą wyrażoną w art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest to, iż jeżeli ewidencja przychodów prowadzona jest w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: roboty budowlane, które obejmują również wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, obróbka mechaniczna elementów metalowych, pod warunkiem spełnienia, zawartej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, definicji działalności wytwórczej, bądź zawierających się w robotach budowlanych, mogą być opodatkowane stawką ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 5,5% przychodu. Jeśli wykonywana przez Panią obróbka mechaniczna elementów metalowych nie zawiera się w działalności wytwórczej i budowlanej, wówczas, jako przychód z działalności usługowej, opodatkowana jest 8,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego. Jednakże jeżeli prowadzona przez Panią ewidencja przychodów uniemożliwia określenie przychodów z każdego rodzaju, wówczas – na mocy powołanego art. 12 ust. 3 ww. ustawy –prawidłowo ustala Pani ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% osiąganych przychodów, przy prowadzeniu opisanych we wniosku rodzajów działalności.

2011
1
kwi

Istota:

Według której stawki podatkowej powinny być opodatkowane przychody z wykonania instalacji elektrycznych budynków i budowli oraz pozostałych instalacji elektrycznych: 5,5% czy 8,5%?

Fragment:

Z kolei z treści art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) uzpd wynika, że w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton - stawka ryczałtu wynosi 5,5%.Zgodnie z definicją zawartą w treści art. 4 ust. 1 pkt 1 uzpd - działalność usługowa, w rozumieniu ustawy, to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264 ze zm., z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego - świadczone przez Pana usługi zaliczone zostały, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, do grupy 45.3 - Roboty Budowlane Instalacyjne, znajdującej się w sekcji F - Roboty budowlane i dziale 45 - Roboty budowlane. Dział ten obejmuje: a) prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) oraz robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych, b) prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną, c) montaż i wznoszenie budynków i budowli z prefabrykatów, montaż i wznoszenie konstrukcji stalowych.

2011
1
kwi

Istota:

Jakie są zasady ewidencjonowania osiąganych przez podatnika przychodów przy zastosowaniu kasy fiskalnej?

Fragment:

Przy czym w załączniku pod pozycją 42 wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za którą to zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,z wyłączeniem płatności dokonywanych czekiem, bankową kartą płatniczą lub kredytową,a z dowodów tych jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczy. § 3 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących, stanowi, iż do dnia 31 grudnia 2005 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Jednakże, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2005 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł. Ponadto, zgodnie z ust. 5 § 3 cyt. rozporządzenia zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 204) zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających sprzedaż w 2005 r. do dnia przekroczenia kwoty obrotóww wysokości 20 000 zł. z działalności, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2006 r.

2011
1
kwi

Istota:

Czy X obowiązany jest prowadzić dla podatku od towarów i usług oddzielne rejestry w celu ewidencjonowania wydatków i kwot podatku naliczonego w przypadku wykonywania robót budowlanych na zlecenie oraz realizowanej w ramach prowadzonej działalności budowy 5 -segmentowego budynku mieszkalnego przeznaczonego do dalszej odsprzedaży?

Fragment:

Zgodnie z dyspozycją cyt. powyżej przepisu art.109 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług,prawidłowo prowadzona dla celów podatku od towarów i usług ewidencja musi zawierać: . kwoty określone w art.90 ,tj .kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami,w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego i kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami,w stosunku w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje,. dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,. wysokość podatku należnego,. kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego,. kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,. kwotę podatku podlegającą zwrotowi z urzędu skarbowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie wskazuje,iż ustawa o podatku od towarów i usług nie narzuca obowiązku - w przypadku wykonywania przez jednego podatnika kilku rodzajów działalności ,świadczenia usług lub różnych czynności w ramach prowadzonej działalności obowiązku prowadzenia osobnych ewidencji dla celów podatkowych. Jednocześnie należy zauważyć, iż przedmiotowa ustawa nie zakazuje także prowadzenia osobnych ewidencji dla poszczególnych rodzajów działalności lub świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności o nr PKD 92.71.Z -związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi - sprzedaż losów loteryjnych (Totolotek), na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Totalizatorem Sportowym. W związku z zaistniałą sytuacją ma wątpliwości dotyczące stawki zryczałtowanego podatku dochodowego, którą powinien zastosować od prowizji udzielonej zgodnie z w/w umową, tj.: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% czy 20%?

Fragment:

Dla celów podatku dochodowego prowadzi Pan ewidencję przychodów i dokonuje rozliczeń w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Od dnia 22.11.2005 r. rozpoczął Pan prowadzenie działalności o nr PKD 92.71.Z -związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi - sprzedaż losów loteryjnych (Totolotek), na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Totalizatorem Sportowym. W związku z zaistniałą sytuacją ma Pan wątpliwości dotyczące stawki zryczałtowanego podatku dochodowego, którą powinien Pan zastosować od prowizji udzielonej zgodnie z w/w umową, tj.: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% czy 20%. Zdaniem Pana działalność polegającą na sprzedaży losów należy opodatkować stawką ryczałtu 5,5% od kwoty uzyskanej prowizji. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późniejszymi zmianami) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi brukarskie wykonywane przy obiektach związanych z infrastrukturą budowlaną, tzn. przy obiektach budowlanych, powinny być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 5,5%, a pozostałe usługi brukarskie wykonywane w obrębie dróg i mostów itp. powinny być opodatkowane stawką 8,5%?

Fragment:

I tak stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b uzpd - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej oraz zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy - 5,5% przychodów z robót budowlanych. Wg powyższej Klasyfikacji roboty budowlane zostały zaliczone do sekcji F - Roboty budowlane, dział 45 - Roboty budowlane. Dział ten obejmuje: a) prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) oraz robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych, b) w dziale tym mieszczą się prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną, c) instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych. Z uwagi na powyższe, wg PKWiU do robót budowlanych zaliczamy zarówno prace związane z wznoszeniem różnego rodzaju budynków, jak również mostów, wiaduktów, dróg itp.

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnik powinien prowadzić ewidencję przychodów w przypadku opodatkowania przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Fragment:

W związku z powyższym podatnicy zwrócili się do tutejszego urzędu z zapytaniem, czy w opisanej sytuacji zachodzi obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów. Zdaniem wnioskodawców, obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej. Zatem, jeżeli w umowie najmu określona jest kwota przychodu podatniczka nie musi prowadzić ewidencji przychodów. Organ podatkowy informuje, że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony we wniosku zgodny jest ze stanem rzeczywistym. Stosownie do art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późniejszymi zmianami), w brzmieniu obowiązującymi w 2005r., opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Podatnicy osiągający przychody z wyżej wymienionych tytułów, nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, jeżeli wysokość przychodów wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.