IPTPB1/415-519/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

Koszty dojazdów prywatnym samochodem rozliczanych na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu ponoszone w związku z wykonywaniem świadczeń wolontarystycznych.
IPTPB1/415-519/14-4/MRinterpretacja indywidualna
  1. dojazdy
  2. ewidencja przebiegu pojazdu
  3. świadczenie pracy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr IPTPB1/415-519/14-2/MR na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 2 grudnia 2014 r. (data doręczenia 4 grudnia 2014 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 11 grudnia 2014 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od dnia ... stycznia 2014 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej, specjalizacja z chorób wewnętrznych. Ewidencję księgową prowadzi w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nie uzyskuje żadnych innych przychodów poza przychodami z działalności gospodarczej. Wydatki związane z używaniem prywatnego samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności gospodarczej rozlicza na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu.

Wnioskodawca dnia ... maja 2014 r. na okres od dnia ... maja 2014 r. do dnia ... maja 2017 r. podpisał porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z ... Sp. z o.o.

Porozumienie o współpracy obejmuje swym zakresem udzielanie świadczeń medycznych niezbędnych w ramach odbywania specjalizacji w dziedzinie Reumatologii. Warunkiem podpisania umowy było zobowiązanie się do zwolnienia Korzystającego z obowiązku zwrotu kosztów podróży, wyjazdów służbowych i diet.

Ww. porozumienie zostało podpisane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie Reumatologii Wnioskodawca rozszerzy zakres świadczonych usług, co będzie miało wpływ na zwiększenie osiąganych przychodów.

Wnioskodawca dodaje, że nie jest zatrudniony w ... Sp. z o.o. na zasadach stosunku służbowego, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy udokumentowane wydatki ponoszone w związku z wykonywaniem świadczeń wolontarystycznych, tj. koszty dojazdów prywatnym samochodem rozliczanych na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, rozszerzy On zakres świadczonych usług, by zwiększyć przychody osiągane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w zakresie udzielania świadczeń medycznych jest dla Niego niezbędne przede wszystkim w procesie odbywania specjalizacji w dziedzinie Reumatologii. Ponadto wiedza, umiejętności i doświadczenie zdobyte w ramach wolontariatu pozwolą Mu na podnoszenie kwalifikacji mających istotny wpływ na zwiększenie obecnych i przyszłych przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Posiłkując się powyższymi przesłankami Wnioskodawca uważa, że jest podstawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów udokumentowanych wydatków ponoszonych w związku z wykonywaniem świadczeń wolontarystycznych, tj. kosztów dojazdów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodu” zawarte we wskazanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z osiąganiem przychodów z tytułu działalności gospodarczej Wnioskodawcy podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Zauważyć należy, że przez sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (przychód).

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23, i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wykazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  1. pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  2. nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  3. być właściwie udokumentowany.

W przypadku, gdy podatnik korzysta z własnego samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym, wydatki związane z eksploatacją pojazdu, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zalicza się do kosztów na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Koszty eksploatacji pojazdu w tym przypadku nie mogą przekroczyć kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km, właściwej dla danego pojazdu.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ww. ustawy, przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. W myśl art. 23 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej, specjalizacja z chorób wewnętrznych. Wydatki związane z używaniem prywatnego samochodu osobowego, wykorzystywanego do działalności gospodarczej, rozlicza na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podpisał porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z ... Sp. z o.o. Porozumienie o współpracy obejmuje swym zakresem udzielanie świadczeń medycznych niezbędnych w ramach odbywania specjalizacji w dziedzinie Reumatologii. Warunkiem podpisania umowy było zobowiązanie się do zwolnienia ... Sp. z o.o. z obowiązku zwrotu Wnioskodawcy kosztów podróży, wyjazdów służbowych i diet.

Zauważyć należy, że Wnioskodawca, w związku z podpisaniem porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, dobrowolnie zrezygnował m.in. ze zwrotu kosztów dojazdów prywatnym samochodem osobowym, a jednocześnie za wykonywanie ww. świadczeń nie otrzymuje wynagrodzenia. Nie można zatem uznać, że Zainteresowany ponosi koszty dojazdu, celem uzyskania przychodu.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przytoczone regulacje prawne należy wskazać, że koszty dojazdów prywatnym samochodem osobowym ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z wykonywaniem świadczeń wolontarystycznych nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodu w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, gdyż niespełniona zostaje przesłanka pozostawania w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i nie są one poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Zatem w tym przypadku nie znajdzie zastosowania przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nadmienia się, że „Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych” dołączone do uzupełnienia wniosku nie podlega analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.