IPPP1/4512-650/15-4/BS | Interpretacja indywidualna

Prawidłowość prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu.
IPPP1/4512-650/15-4/BSinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja przebiegu pojazdu
 2. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 25 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 16 września 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 21 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 25 września 2015 r., złożonym w dniu 25 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.), na wezwanie Organu z dnia 16 września 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 21 września 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzysta z pojazdów samochodowych. Pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej tj. do przewozów gotówki na zlecenie podmiotów trzecich, głównie banków. Ze względu na specyfikę świadczonej usługi każdy kierowca takiego pojazdu samochodowego obowiązany jest na bieżąco wypełniać „Kartę zadań”. Karta ta zawiera m.in. następujące dane: datę, w której dany pojazd jest wykorzystywany, jego numer rejestracyjny, imię i nazwisko kierowcy oraz innego pracownika, który porusza się tym pojazdem wraz z kierowcą, stan licznika pojazdu na moment rozpoczęcia trasy oraz po jej zakończeniu, przebieg trasy z podaniem poszczególnym punktów tej trasy oraz godzin w jakich te punkty zostały osiągnięte oraz czynności wykonane w tym punkcie trasy, liczbę przejechanych kilometrów narastająco od początku trasy, godzinę tankowania oraz ilość zatankowanego paliwa. Tak wypełniona Karta jest każdorazowo podpisywana przez kierowcę pojazdu samochodowego oraz przez osobę działającą w imieniu Wnioskodawcy, która swoim podpisem potwierdza, iż sprawdziła Kartę oraz potwierdza prawidłowość przedstawionych w nich danych. W załączeniu przykładowa „Karta zadań”.

W związku z wejściem w dniu 1 kwietnia 2014 r. nowych zasad odliczania kosztów związanych z używaniem pojazdów samochodowych, wnioskodawca zamierza prowadzić dla każdego pojazdu ewidencję przebiegu pojazdu. Ewidencja ta miałaby postać segregatora/teczki. Na okładce tej teczki w chwili rozpoczęcia prowadzenia ewidencji umieszczona zostałaby informacja o numerze rejestracyjnym pojazdu którego dotyczy, dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji oraz stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Jako wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, o którym mowa w art. 86a ust. 7 pkt 4 ustawy o VAT wykorzystywane byłyby opisane powyżej Karty zadań, przy czym Karty te byłyby po każdym dniu wykorzystania pojazdu samochodowego dokładane do wspomnianej teczki/segregatora oraz nadawany byłby im numer kolejny. Dodatkowo po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego w tym segregatorze/teczce następowałoby niejako podsumowanie tego okresu rozliczeniowego polegające na dołożeniu karty podsumowującej zawierającej informacje o liczbie kilometrów przejechanych w danym okresie rozliczeniowym oraz stan licznika samochodu na zakończenie danego okresu rozliczeniowego. Karta ta byłaby podpisana przez Wnioskodawcę (osobę działającą w imieniu Wnioskodawcy, albowiem Wnioskodawca jest osobą prawną). Dodatkowo Wnioskodawca na tej karcie podsumowującej dany okres rozliczeniowy podpisywałby oświadczenie potwierdzające autentyczność wpisów dokonanych przez osoby niebędące pracownikami w danym okresie rozliczeniowym. Na zakończenie prowadzenia ewidencji na okładce teczki/segregatora zostałaby wpisana data zakończenia prowadzenia ewidencji, liczba przejechanych kilometrów oraz stan licznika przebiegu pojazdu na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy ewidencja, prowadzona zgodnie z opisem zawartym w stanie faktycznym, spełnia wymagania ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014 r. przepisami ustawy o VAT regulującymi zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jednym z warunków dających prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o VAT ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
 2. datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd - dokąd),
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
  - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem, oraz
 5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

W przedstawionym stanie faktycznym ewidencja jaką prowadzi Wnioskodawca spełnia te wymagania. W szczególności Karta zadań zawiera wszystkie informacje o których mowa w art. 86a ust. 7 pkt 4 ustawy o VAT. Karta ta zawiera bowiem datę i cel wyjazdu samochodu z opisem trasy (w Karcie dokładnie wskazano czynności wykonane w poszczególnych punktach trasy oraz godziny wykonania tych czynności) liczbę przejechanych kilometrów narastającą od początku rozpoczęcia trasy oraz imię i nazwisko kierującego pojazdem. Dodatkowo ta karta po włożeniu do segregatora/teczki prowadzonej indywidualnie dla każdego pojazdu będzie miała nadawany numer kolejny.

Z tych też powodów wskazać należy, iż ewidencja prowadzona przez podatnika a opisana w stanie faktycznym zgodna będzie z wymaganiami narzuconymi przez przepisy w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić jednocześnie trzeba, że okoliczność prawidłowego prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie jest wystarczająca do przyjęcia, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, bowiem w tym względzie muszą być spełnione wszystkie wymagania przewidziane przez ustawodawcę przepisem art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Powyższa kwestia nie jest jednak przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie sformułował pytania jak też nie przedstawił swojego stanowiska. Przedstawione rozstrzygnięcie odnosi się ściśle do zakresu określonego pytaniem Wnioskodawcy.

Podkreślić także należy, że faktyczna ocena wypełnienia przez Wnioskodawcę wymogów określonych obowiązującymi przepisami może być zweryfikowana tylko w toku prowadzonego postępowania kontrolnego lub podatkowego na podstawie odpowiednich przepisów proceduralnych.

Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ewidencja przebiegu pojazdu
DD9/033/57/SEW/2014/RD-3321 | Interpretacja indywidualna

samochód
ILPB1/4511-1-722/15-2/AN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.