IPPP1/443-1160/14-6/MP | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków zwiazanych z pojazdami samochodowymi;
IPPP1/443-1160/14-6/MPinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja przebiegu pojazdu
 2. odliczenie podatku
 3. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 25 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) na wezwanie Organu z dnia 14 listopada 2014 r. (doręczone w dniu 19 listopada 2014 r.) oraz w dniu 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 11 grudnia 2014 r. (doręczone w dniu 15 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy jest :

 • prawidłowe – w zakresie zasad prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy;
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od zakupów związanych z pojazdami samochodowymi wymienionymi w Tabeli A.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy.

Wniosek uzupełniono w dniu 25 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 14 listopada 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 19 listopada 2014 r.) oraz w dniu 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 11 grudnia 2014 r. (data doręczenia 15 grudnia 2014 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczy :

Sp. z o.o. (dalej zwana Spółką) jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej użytkuje własne oraz leasingowane pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Uchwałą Zarządu (nr 44 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad eksploatacji pojazdów samochodowych w M. Sp. z o. o.) podjęto decyzję o wykorzystywaniu pojazdów samochodowych wymienionych w Tabeli A (załączniku do uchwały) wyłącznie w działalności gospodarczej od dnia 1 kwietnia 2014 roku. Spółka na podstawie art. 86a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej zwana ustawą) dokonuje pełnego odliczenia podatku VAT wynikających z otrzymanych faktur dotyczących pojazdów samochodowych wymienionych w Tabeli A.

Zgodnie z wytycznymi ustawy Spółka podjęła następujące działania:

 1. Uchwaliła regulamin korzystania z pojazdów samochodowych, w którym zaznaczyła, że pojazdy samochodowe wymienione w Tabeli A są wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej,
 2. Zgłosiła w Urzędzie Skarbowym na druku VAT-26 wykaz pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej (umieszczonych w Tabeli A),
 3. Rozpoczęła prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu dla każdego pojazdu wymienionego w Tabeli A zgodnie z ustępem 7 art. 86 a ww. ustawy.

Ewidencja przebiegu pojazdu odnotowywana jest w dziennych kartach drogowych wystawianych dla każdego pojazdu samochodowego. Na karcie drogowej zawarte są następujące dane:

 • numer dziennej karty drogowej,
 • data wystawienia karty drogowej,
 • data wyjazdu,
 • numer rejestracyjny samochodu,
 • numery poszczególnych wykonanych wyjazdów w danym dniu,
 • opis trasy (skąd-dokąd) dla każdego wyjazdu w danym dniu poprzez wpisywanie nazwy ulic lub oznaczeń stacji metra,
 • cel wyjazdu dla każdej z trasy - zazwyczaj określany jako przewóz osób, przewóz dokumentów,
 • godzinę rozpoczęcia i zakończenia każdego wyjazdu,
 • liczbę przejechanych kilometrów dla każdego wyjazdu,
 • stan licznika na początek i na koniec każdego wyjazdu,
 • podsumowanie liczby przejechanych kilometrów w tym dniu wraz ze stanem licznika na początek i koniec dnia,
 • imię i nazwisko pracownika kierującego pojazdem dla każdego wyjazdu,
 • podpis pracownika kierującego dla każdego wyjazdu,
 • podpis osoby nadzorującej.

Dzienne karty drogowe wystawia się na każdy dzień miesiąca. Jeśli pojazd nie wykonywał w danym dniu żadnego wyjazdu, umieszcza się taką informację na dziennej karcie drogowej wraz z podpisem osoby nadzorującej.

Następnie dane z dziennych kart drogowych przenoszone są do dokumentu ewidencji przebiegu pojazdu. Dokument ewidencji przebiegu pojazdu jest zestawieniem zbiorczym, obejmującym okres pełnego miesiąca kalendarzowego i zawiera następujące dane:

 • numer rejestracyjny samochodu,
 • dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji miesięcznej (tj. pierwszy dzień miesiąca),
 • dzień zakończenia prowadzenia ewidencji miesięcznej (tj. ostatni dzień miesiąca),
 • stan licznika na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji miesięcznej,
 • stan licznika na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji miesięcznej,
 • liczbę przejechanych kilometrów w całym okresie rozliczeniowym (miesięcznym).
 • wskazane są dni miesiąca, w których pojazd był używany wraz z podaniem: daty korzystania z pojazdu, numeru dziennej karty drogowej, opis trasy (skąd - dokąd), liczba wszystkich przejechanych w tym dniu kilometrów, imię i nazwisko pracownika kierującego pojazdem,

Druk miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu jest weryfikowany i potwierdzany podpisem przez wyznaczonego pracownika, którego Zarząd upoważnił w imieniu podatnika do potwierdzania autentyczności wpisów zawartych w ewidencji przebiegu pojazdu.

Dzienne karty drogowe stanowią integralną część (załączniki) dokumentu miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że pojazdy w tabeli A zostały umieszczone wg funkcji, które spełniają w Spółce. W tabeli A Spółka wskazuje następujące typy pojazdów:

 • inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracząjącej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 3 lub więcej, a dopuszczalna ładowność jest większa niż 500 kg,
 • pojazdy samochodowe posiadające zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów o spełnieniu wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86a ust. 9, tj. pieczątka „VAT 1 A” lub „VAT-2”.

Wymienione pojazdy samochodowe w Tabeli A wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej. Wykaz pojazdów samochodowych ujmowanych w Tabeli A podlega okresowej weryfikacji. Przy każdej zmianie lista pojazdów samochodowych ujętych w Tabeli A jest zatwierdzana przez Członka Zarządu.

M. Sp. z o. o. Uchwałą Zarządu nr 93/11 określiło zasady eksploatacji służbowych pojazdów samochodowych.

Natomiast Uchwałą Zarządu nr 44/14 wprowadzono dodatkowe zasady eksploatacji pojazdów samochodowych w M. Sp. z o.o.

Zgodnie z ww. zasadami ustalono następujące regulacje dotyczące parkowania pojazdów samochodowych (ujęto wyciąg z przepisów wewnętrznych dotyczący tylko pojazdów zawartych w Tabeli A):

 • Podstawowym miejscem garażowania pojazdów samochodowych jest stacja techniczno – postojowa (STP) Kabaty.
 • W przypadku wykorzystywania służbowych pojazdów samochodowych dla potrzeb podróży służbowych (np. zawiezienie/przywiezienie materiałów, części zamiennych), dopuszcza się możliwość garażowania samochodu w miejscu zamieszkania kierowcy, w dniu poprzedzającym wyjazd lub w dniu powrotu, w sytuacji, gdy wyjazd następuje we wczesnych godzinach rannych lub powrót z podróży zaplanowano po godzinach pracy.

Zgodnie z ww. zasadami ustalono następujące regulacje dotyczące metod dokumentowania pracy pojazdów samochodowych (ujęto wyciąg z przepisów wewnętrznych dotyczący tylko pojazdów zawartych w Tabeli A):

 • W celu rozliczenia pracy pojazdów i sprzętu ratowniczego wprowadzono następujące dokumenty:
 • zapotrzebowanie na środek transportu - dla pojazdów będących w dyspozycji Działu Administracyjno-Gospodarczego, karta drogowa (dzienna),
 • załącznik do karty drogowej,
 • okresowa karta pracy pojazdu - dla samochodów specjalnych Zakładowej Służby Ratowniczej (ZSR) będących w dyspozycji Działu ds. Ochrony Przeciwpożarowej (PZP),
 • wkładka do karty pracy pojazdu ,
 • załącznik do karty pracy pojazdu,
 • miesięczna karta pracy sprzętu ratowniczego,
 • wkładka do miesięcznej karty pracy sprzętu ratowniczego,
 • ewidencja przebiegu pojazdu VAT (zestawienie miesięczne).
 • W przypadku wykorzystywania pojazdów samochodowych dla potrzeb podróży służbowych, „ kartę drogową” i „ załącznik do karty drogowej ” wystawia specjalista d/s transportu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.
 • Komórki organizacyjne składają „ zapotrzebowania na pojazdy samochodowe ” do specjalisty d/s transportu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym najpóźniej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego wyjazd.
 • Specjalista d/s transportu wystawia „kartę drogową”, którą wraz z „załącznikiem do karty drogowej” przekazuje kierowcy pojazdu.
 • Kierowca zobowiązany jest zdać „załącznik do karty drogowej” wraz z prawidłowo wypełnioną „kartą drogową ” najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia po dniu zakończenia realizacji zlecenia.
 • Pracownik Służby Ochrony M., pełniący służbę na bramie wjazdowej STP Kabaty ma prawo nie wypuścić poza teren STP Kabaty samochodu bez aktualnej „ karty drogowej” z „ załącznikiem do karty drogowej”.

Zgodnie z ww. zasadami ustalono następujące regulacje dotyczące kontroli pracy pojazdów samochodowych (ujęto wyciąg z przepisów wewnętrznych dotyczący tylko pojazdów zawartych w Tabeli A):

 • Ewidencję kart drogowych, wydawanie i przyjmowanie kart, kontrolę prawidłowości wypełnienia kart prowadzi specjalista ds. transportu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym. Ewidencję kart pracy pojazdu i kart pracy sprzętu ratowniczego, wydawanie i przyjmowanie kart, kontrolę prawidłowości wypełnienia kart w odniesieniu do samochodów Zakładowej Służby Ratowniczej (ZSR) prowadzi wyznaczony przez Komendanta ASR pracownik Działu ds. Ochrony Przeciwpożarowej (PZP).
 • Za rzetelność wpisów w kartach drogowych odpowiada kierujący samochodem i dysponent.
 • Raz na miesiąc dokonuje się rozliczenia kierowcy z pobranego paliwa na dany pojazd i sprzęt ratowniczy w oparciu o dane o ilości pobranego paliwa wg kart drogowych i kart sprzętu ratowniczego oraz ilości zużytego paliwa w oparciu o normy zakładowe.
 • Komendant Służby Ochrony M. zobowiązany jest do kontroli, prowadzonej na bramie głównej STP Kabaty i ewidencji wszystkich wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów służbowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania sprecyzowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) :

Pytanie 1

Czy jako opis celu wyjazdu można wpisać do ewidencji wymienionej w art. 86a ust. 7 pkt 4b „przewóz osób” lub „przewóz dokumentów” bez wskazywania konkretnych nazwisk przewożonych osób lub konkretnych nazw przewożonych dokumentów ...

Pytanie 2

Czy jako opis trasy może być wpisana nazwa ulicy (lub ulic – jeśli trasa jest wykonywana w kilka miejsc) bez podania numeru budynku lub inny łatwy do zlokalizowania cel (np. nazwa stacji metra lub jej techniczne oznaczenie)...

Pytanie 3

Czy dopuszczalne jest potwierdzenie poprzez złożenie podpisu na dziennych kartach drogowych przez pracowników wykonujących bezpośrednio przewozy, a na ewidencji przebiegu pojazdu – przez pracownika działającego w imieniu podatnika – po weryfikacji i podsumowaniu okresów miesięcznych ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stanowisko Spółki dotyczące pytanie 1:

Tak, ustawa art. 86a ust. 7 pkt 4b nie określa jak szczegółowa powinna być ewidencja dotycząca danej trasy zostawiając pewną dowolność umożliwiającą dopasowanie ewidencji do specyfiki działalności Spółki oraz nie narzuca konieczności zwiększenia czynności administracyjnych wykonywanych przez kierowców pojazdów przewożących dokument lub pakiet dokumentów. Kierowca nie posiada wiedzy merytorycznej, co do ich treści. Jeśli chodzi o przewóz osób - przewożeni są wyłącznie pracownicy Spółki (często zespoły serwisowe) dla celów prowadzenia lub zabezpieczenia działalności gospodarczej Spółki.

Stanowisko Spółki dotyczące pytania 2:

Tak, w ustawie art. 86a ust. 7 pkt 4c oraz wyjaśnieniu - „Nowe zasady odliczania podatku Vat od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi”- dopuszczono, jako opis trasy wskazanie ulicy (lub ulic), na które kierowca zobowiązany jest się udać podczas jednego wyjazdu, bez podania numeru budynku.

Stanowisko Spółki dotyczące pytania 3:

Tak. Potwierdzanie na koniec miesiąca jednego raportu zbiorczego dotyczącego wszystkich tras przebytych w danym miesiącu przez dany pojazd samochodowy przez upoważnionego Uchwałą Zarządu Spółki pracownika, jako osoby reprezentującej podatnika jest zgodne z art. 86 a ust. 7 pkt 4.

Ustawodawca nie określił formy prowadzenia ewidencji, a jedynie wskazał dane, które ewidencja powinna zawierać. Karty drogowe stosowane są w Spółce od wielu lat w celach kontroli wewnętrznej. Od 1 kwietnia 2014 roku Spółka wprowadziła wymóg podawania celu dla każdego wyjazdu, a także wprowadziła dokument miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu, który jest weryfikowany i potwierdzany podpisem przez wyznaczonego pracownika, którego Zarząd upoważnił w imieniu podatnika do potwierdzania autentyczności wpisów zawartych w ewidencji przebiegu pojazdu, co zdaniem Spółki wypełnia wymagania wskazane w ustawie.

M. Sp. z o.o. wyodrębniło w Tabeli A pojazdy samochodowe, wobec których jest przekonane, że sposób ich wykorzystania wyłącznie w działalności gospodarczej nie powinien budzić wątpliwości.

Są to samochody Zakładowej Służby Ratowniczej (ZSR) oraz pojazdy inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 3 lub więcej, a dopuszczalna ładowność jest większa niż 500 kg.

Pojazdy inne niż samochody Zakładowej Służby Ratowniczej (ZSR) wykorzystywane są głównie do transportu ludzi (ekipy remontowe, nadzór) lub/i sprzętu (materiały i części zamienne).

Miejscem rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu pojazdów wymienionych w Tabeli A jest siedziba Spółki – stacja techniczno- postojowa (STP) Kabaty. Pojazdy, których kierownicy pracują jednozmianowo, na koniec dnia parkowane są na terenie siedziby Spółki. Pojazdy, które wykorzystywane są w pracy trzyzmianowej - rozpoczynają i kończą trasy na terenie STP Kabaty. Zdarza się, że kierowca danego pojazdu wymienionego w Tabeli A wyjeżdża w delegację, wówczas dopuszcza się możliwość garażowania pojazdu w miejscu zamieszkania kierowcy, w dniu poprzedzającym wyjazd lub w dniu powrotu, w sytuacji gdy wyjazd następuje we wczesnych godzinach rannych lub powrót z podróży zaplanowano po godzinach pracy. Jest to związane z optymalizacją tras i czasu pracy kierowców.

Zasady korzystania z pojazdów samochodowych zostały ustalone w 2011 roku, a w 2014 roku uszczegółowiono je w związku z nowelizacją przepisów VAT. Każdy kierowca podpisał oświadczenie, że pojazd samochodowy wykorzystywany jest wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Karty drogowe wraz z załącznikiem wypełniane są codziennie. Wyznaczeni pracownicy dokonują analizy czasu pracy kierowców, ilość przejechanych kilometrów oraz zużycie paliwa w każdym dniu pracy.

W związku z powyższym M. Sp. z o.o. stoi na stanowisku, że ma prawo do odliczania całości kwoty podatku VAT od zakupów związanych z pojazdami samochodowymi wymienionymi w Tabeli A, gdyż dla tych pojazdów Spółka wypełnia wymagania określone w art. 86a.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest :
 • prawidłowe – w zakresie zasad prowadzenia ewidencji o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy,
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od zakupów związanych z pojazdami samochodowymi wymienionymi w Tabeli A.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi reguluje przepis art. 86a ustawy, który został wprowadzony z dniem 1 kwietnia 2014 r. ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”.

I tak, zgodnie z art. 86a ust. 1pkt 1 ww. ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony.

W myśl art. 86a ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  • wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  • konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd - dokąd),
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
  • potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Zgodnie z art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą
 2. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
 3. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 4. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9 pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań (art. 86 a ust. 10 pkt 1 ustawy).

Jak stanowi art. 12 ust. 1 ww. ustawy nowelizującej, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej, przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z pojazdami samochodowymi w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. W art. 86a ust. 4 ustawy wskazano, że pojazdy będą uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w przypadku gdy:

 • sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, lub
 • konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Należy zauważyć, że przepisy podatkowe nie określają w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego pojazdu. Przykładowo może tego dokonać za pomocą wprowadzonych regulaminów, umów, zarządzeń wraz z podjęciem działań zabezpieczających ich wykonanie. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania pojazdów dla tych celów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów.

W przedstawionym opisie sprawy Spółka szczegółowo opisała sposób wykorzystania pojazdów będących przedmiotem wniosku.

Uchwałą Zarządu nr 93/11 określono zasady eksploatacji służbowych pojazdów samochodowych. Natomiast Uchwałą Zarządu nr 44/14 w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad eksploatacji pojazdów samochodowych podjęto decyzję o wykorzystywaniu pojazdów samochodowych wymienionych w Tabeli A (załączniku do uchwały) wyłącznie w działalności gospodarczej. W tabeli A Spółka wskazuje następujące typy użytkowanych pojazdów:

 • inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracząjącej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 3 lub więcej, a dopuszczalna ładowność jest większa niż 500 kg,
 • pojazdy samochodowe posiadające zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów o spełnieniu wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86a ust. 9, tj. pieczątka „VAT 1 A” lub „VAT-2”.

Zgodnie z ww. zasadami ustalono następujące regulacje dotyczące parkowania pojazdów samochodowych (ujęto wyciąg z przepisów wewnętrznych dotyczący tylko pojazdów zawartych w Tabeli A):

 • Podstawowym miejscem garażowania pojazdów samochodowych jest stacja techniczno – postojowa (STP) Kabaty.
 • W przypadku wykorzystywania służbowych pojazdów samochodowych dla potrzeb podróży służbowych (np. zawiezienie/przywiezienie materiałów, części zamiennych), dopuszcza się możliwość garażowania samochodu w miejscu zamieszkania kierowcy, w dniu poprzedzającym wyjazd lub w dniu powrotu, w sytuacji, gdy wyjazd następuje we wczesnych godzinach rannych lub powrót z podróży zaplanowano po godzinach pracy.

Zgodnie z ww. zasadami ustalono następujące regulacje dotyczące metod dokumentowania pracy pojazdów samochodowych (ujęto wyciąg z przepisów wewnętrznych dotyczący tylko pojazdów zawartych w Tabeli A):

 • W celu rozliczenia pracy pojazdów i sprzętu ratowniczego wprowadzono następujące dokumenty:
 • zapotrzebowanie na środek transportu - dla pojazdów będących w dyspozycji Działu Administracyjno-Gospodarczego, karta drogowa (dzienna),
 • załącznik do karty drogowej,
 • okresowa karta pracy pojazdu - dla samochodów specjalnych Zakładowej Służby Ratowniczej (ZSR) będących w dyspozycji Działu ds. Ochrony Przeciwpożarowej (PZP),
 • wkładka do karty pracy pojazdu ,
 • załącznik do karty pracy pojazdu,
 • miesięczna karta pracy sprzętu ratowniczego,
 • wkładka do miesięcznej karty pracy sprzętu ratowniczego,
 • ewidencja przebiegu pojazdu VAT (zestawienie miesięczne).
 • W przypadku wykorzystywania pojazdów samochodowych dla potrzeb podróży służbowych, „ kartę drogową” i „ załącznik do karty drogowej ” wystawia specjalista d/s transportu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.
 • Komórki organizacyjne składają „ zapotrzebowania na pojazdy samochodowe ” do specjalisty d/s transportu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym najpóźniej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego wyjazd.
 • Specjalista d/s transportu wystawia „kartę drogową”, którą wraz z „załącznikiem do karty drogowej” przekazuje kierowcy pojazdu.
 • Kierowca zobowiązany jest zdać „załącznik do karty drogowej” wraz z prawidłowo wypełnioną „kartą drogową ” najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia po dniu zakończenia realizacji zlecenia.
 • Pracownik Służby Ochrony M., pełniący służbę na bramie wjazdowej STP Kabaty ma prawo nie wypuścić poza teren STP Kabaty samochodu bez aktualnej „ karty drogowej” z „ załącznikiem do karty drogowej”.

Zgodnie z ww. zasadami ustalono następujące regulacje dotyczące kontroli pracy pojazdów samochodowych (ujęto wyciąg z przepisów wewnętrznych dotyczący tylko pojazdów zawartych w Tabeli A):

 • Ewidencję kart drogowych, wydawanie i przyjmowanie kart, kontrolę prawidłowości wypełnienia kart prowadzi specjalista ds. transportu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym. Ewidencję kart pracy pojazdu i kart pracy sprzętu ratowniczego, wydawanie i przyjmowanie kart, kontrolę prawidłowości wypełnienia kart w odniesieniu do samochodów Zakładowej Służby Ratowniczej (ZSR) prowadzi wyznaczony przez Komendanta ASR pracownik Działu ds. Ochrony Przeciwpożarowej (PZP).
 • Za rzetelność wpisów w kartach drogowych odpowiada kierujący samochodem i dysponent.
 • Raz na miesiąc dokonuje się rozliczenia kierowcy z pobranego paliwa na dany pojazd i sprzęt ratowniczy w oparciu o dane o ilości pobranego paliwa wg kart drogowych i kart sprzętu ratowniczego oraz ilości zużytego paliwa w oparciu o normy zakładowe.
 • Komendant Służby Ochrony M. zobowiązany jest do kontroli, prowadzonej na bramie głównej STP Kabaty i ewidencji wszystkich wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów służbowych.

Zgodnie z wytycznymi ustawy Spółka:

 1. Uchwaliła regulamin korzystania z pojazdów samochodowych, w którym zaznaczyła, że pojazdy samochodowe wymienione w Tabeli A są wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej,
 2. Zgłosiła w Urzędzie Skarbowym na druku VAT-26 wykaz pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej (umieszczonych w Tabeli A),
 3. Rozpoczęła prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu dla każdego pojazdu wymienionego w Tabeli A zgodnie z ustępem 7 art. 86 a ww. ustawy.

Jak wyżej wskazano, w celu uzyskania prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w przypadku wydatków związanych ze wskazanymi przez Wnioskodawcę pojazdami samochodowymi wymienionymi w Tabeli A, wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone m.in. prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. Prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać elementy wymienione w art. 86a ust. 7 ustawy. Zapis w ewidencji przebiegu pojazdu z punktu widzenia potwierdzenia wykorzystania pojazdu do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podatnika – nie powinien wzbudzać wątpliwości. Co istotne, w przypadku wadliwości prowadzonej ewidencji (np. niepełne zapisy, luki w poszczególnych pozycjach, sprzeczne zapisy, niezgodność w zakresie stanu licznika ze stanem rzeczywistym itp.) nie będzie spełniona jedna z przesłanek warunkujących uznanie ww. pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka opracowała wzór ewidencji przebiegu pojazdu, który zawiera wszystkie elementy określone w art. 86a ust. 7 ustawy. Ewidencja przebiegu pojazdu odnotowywana jest w dziennych kartach drogowych wystawianych dla każdego pojazdu samochodowego. Na karcie drogowej zawarte są następujące dane:

 • numer dziennej karty drogowej,
 • data wystawienia karty drogowej,
 • data wyjazdu,
 • numer rejestracyjny samochodu,
 • numery poszczególnych wykonanych wyjazdów w danym dniu,
 • opis trasy (skąd-dokąd) dla każdego wyjazdu w danym dniu poprzez wpisywanie nazwy ulic lub oznaczeń stacji metra,
 • cel wyjazdu dla każdej trasy - zazwyczaj określany jako przewóz osób, przewóz dokumentów,
 • godzinę rozpoczęcia i zakończenia każdego wyjazdu,
 • liczbę przejechanych kilometrów dla każdego wyjazdu,
 • stan licznika na początek i na koniec każdego wyjazdu,
 • podsumowanie liczby przejechanych kilometrów w tym dniu wraz ze stanem licznika na początek i koniec dnia,
 • imię i nazwisko pracownika kierującego pojazdem dla każdego wyjazdu,
 • podpis pracownika kierującego dla każdego wyjazdu,
 • podpis osoby nadzorującej.

Pojazdy samochodowe wykorzystywane przez Wnioskodawcę służą do przewozu pracowników do poszczególnych miejsc (adresów lub stacji metra) związanych z pełnieniem przez tych pracowników obowiązków służbowych takich jak np: wykonanie napraw awaryjnych, konserwacji urządzeń, prowadzenie czynności kontrolnych (kontrola stanu czystości poszczególnych stacji metra, kontrola pracy podwładnych pracowników, kontrola stanu urządzeń i infrastruktury, etc.), dokonywanie spisów inwentaryzacyjnych, spotkania z najemcami powierzchni handlowych.

Pojazdy samochodowe wykorzystywane są również m.in. do pobrania gotówki z banku do kasy, zawiezienia pracowników na zewnętrze spotkania służbowe, dokonanie zakupów zleconych przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki, etc. Pracownik kierujący pojazdem nie wpisuje przy określaniu celu wyjazdu nazwisk osób, które wiezie wykonując daną trasę, nie wpisuje również celu wyjazdu wiezionych pracowników, ponieważ te informacje nie są mu znane z uwagi na obowiązującą w Spółce tajemnicę przedsiębiorstwa. Podobnie jest z przewożonymi dokumentami, co do których merytorycznej treści kierowca pojazdu nie posiada wiedzy. Na karcie drogowej pojazdu samochodowego, odrębnie dla każdego z wyjazdów wpisywany jest jako cel wyjazdu „przewóz osób” lub „przewóz dokumentów”. Następnie dane z dziennych kart drogowych przenoszone są do ewidencji przebiegu pojazdu. Dokument ewidencji przebiegu pojazdu jest zestawieniem zbiorczym, obejmującym okres pełnego miesiąca kalendarzowego.

Pracownik, kierujący pojazdem samochodowym wykorzystywanym wyłącznie w działalności gospodarczej, na podstawie adresatów przewożonych dokumentów lub zapotrzebowania na przejazd innych pracowników, wytycza we własnym zakresie trasę, która według niego jest najbardziej optymalna pod względem czasu podróży oraz ilości przejechanych kilometrów.

Na karcie drogowej pojazdu samochodowego jako opis trasy wpisywane są dla każdego z wyjazdów nazwy ulic lub nazwy stacji metra, do których był wykonywany wyjazd. Dane z dziennych kart drogowych przenoszone są do dokumentu ewidencji przebiegu pojazdu.

Dzienne karty drogowe wystawiane są na każdy dzień miesiąca. Jeśli pojazd nie wykonywał w danym dniu żadnego wyjazdu, umieszcza się taką informację na dziennej karcie drogowej wraz z podpisem osoby nadzorującej. Następnie dane z dziennych kart drogowych przenoszone są do dokumentu ewidencji przebiegu pojazdu. Dokument ewidencji przebiegu pojazdu jest zestawieniem zbiorczym, obejmującym okres pełnego miesiąca kalendarzowego i zawiera następujące dane:

 • numer rejestracyjny samochodu,
 • dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji miesięcznej (tj. pierwszy dzień miesiąca),
 • dzień zakończenia prowadzenia ewidencji miesięcznej (tj. ostatni dzień miesiąca),
 • stan licznika na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji miesięcznej,
 • stan licznika na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji miesięcznej,
 • liczbę przejechanych kilometrów w całym okresie rozliczeniowym (miesięcznym).
 • wskazane są dni miesiąca, w których pojazd był używany wraz z podaniem: daty korzystania z pojazdu, numeru dziennej karty drogowej, opis trasy (skąd - dokąd), liczba wszystkich przejechanych w tym dniu kilometrów, imię i nazwisko pracownika kierującego pojazdem.

Druk miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu jest weryfikowany i potwierdzany podpisem przez wyznaczonego pracownika, którego Zarząd upoważnił w imieniu podatnika do potwierdzania autentyczności wpisów zawartych w ewidencji przebiegu pojazdu. Dzienne karty drogowe stanowią integralną część (załączniki) dokumentu miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu.

Po analizie przedstawionych okoliczności sprawy stwierdzić należy, że wpisywanie jako cel wyjazdu w ewidencji przebiegu pojazdu samochodowego odrębnie dla każdego z wyjazdów określenia „przewóz osób” lub „przewóz dokumentów” jest wystarczającym opisem celu wyjazdu, aby ewidencja spełniała wymogi określone przepisami prawa podatkowego. Podobnie zapis dotyczący opisu trasy poprzez wymienienie nazw ulic lub nazw stacji metra wszystkich odwiedzanych miejsc jest na tyle szczegółowy, by zapewnić rzetelność prowadzonej ewidencji.

W rezultacie prowadzona przez Spółkę w wyżej opisany sposób ewidencja przebiegu pojazdu będzie zawierała wszystkie elementy określone w art. 86a ust. 7 ustawy.

Prowadzenie dziennych kart drogowych na których wyszczególnione są wymienione wyżej pozycje, a następnie przenoszenie informacji w nich zawartych do zestawienia miesięcznego, weryfikowanego i potwierdzanego podpisem wyznaczonego przez Wnioskodawcę pracownika, wypełnia wymogi ewidencji przebiegu pojazdu o których mowa w art. 86a ust. 7 ustawy nowelizującej.

Zgodnie z cyt. wyżej przepisami – co do zasady – podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z pojazdami samochodowymi w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. W art. 86a ust. 4 ustawy wskazano, że pojazdy będą uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w przypadku gdy:

 • sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, lub
 • konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Poddając konfrontacji zaprezentowany we wniosku opis stanu faktycznego z powołanymi przepisami prawa podatkowego należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją posiadanych pojazdów samochodowych jest nieprawidłowe.

Kluczową rolę w rozwiązaniu przedstawionego we wniosku problemu odgrywa przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zwiazku z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Z treści tych przepisów wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem (w tym leasingiem operacyjnym) pojazdów samochodowych oraz wydatków związanych z ich eksploatacją (napraw, paliwa) w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Dla celów pełnego odliczania VAT – fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca, Uchwałą Zarządu określił zasady eksploatacji służbowych pojazdów samochodowych. Zgodnie z tymi zasadami ustalono regulacje dotyczące m.in. parkowania pojazdów samochodowych.

Podstawowym miejscem garażowania pojazdów samochodowych jest stacja techniczno – postojowa (STP) .

W przypadku wykorzystywania służbowych pojazdów samochodowych dla potrzeb podróży służbowych (np. zawiezienie/przywiezienie materiałów, części zamiennych), dopuszcza się możliwość garażowania samochodu w miejscu zamieszkania kierowcy, w dniu poprzedzającym wyjazd lub w dniu powrotu, w sytuacji, gdy wyjazd następuje we wczesnych godzinach rannych lub powrót z podróży zaplanowano po godzinach pracy.

W ocenie tut. Organu, wbrew argumentacji Wnioskodawcy, opisany we wniosku sposób wykorzystania pojazdów samochodowych nie pozwala jednoznacznie uznać, że będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Wykorzystywanie samochodów przez pracowników do realizacji obowiązków służbowych i jednocześnie dopuszczenie możliwości garażowania samochodu w miejscu zamieszkania kierowcy nie pozwala na stworzenie jasnych i przejrzystych zasad, z których wynikałby, choćby potencjalny brak możliwości użycia samochodów do celów prywatnych w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Spółka nie ma obiektywnych możliwości wyeliminowania użycia ww. pojazdów służbowych w takim celu.

Bez znaczenia w tym przypadku jest, że Wnioskodawca będzie prowadził dla tych samochodów ewidencję przebiegu pojazdu o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy oraz poinformuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu o wykorzystywaniu tych samochodów do celów działalności gospodarczej, ponieważ już sama procedura sposobu użytkowania tych pojazdów nie eliminuje prywatnego użytku tego pojazdu.

W konsekwencji należy stwierdzić, że w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych dla potrzeb podróży służbowych, w przypadku których dopuszcza się możliwość garażowania samochodu w miejscu zamieszkania kierowcy, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów (w tym leasingu) oraz wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.