IPPP1/443-1080/14-4/IGo | Interpretacja indywidualna

Prawo do pełnego odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych.
IPPP1/443-1080/14-4/IGointerpretacja indywidualna
 1. ewidencja przebiegu pojazdu
 2. karty
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. samochód osobowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 14 października 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 16 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 23 października 2014 r., złożonym w dniu 23 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 14 października 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej jako X ) jest jednostką budżetową Miasta, działającą w oparciu o statut nadany uchwałą Rady Miasta z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie statutu. Wnioskodawca w imieniu Miasta wykonuje zadania w zakresie organizacji, zarządzania i nadzorowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta, a także na obszarze innych gmin, jeśli to wynika z zawartego porozumienia międzygminnego.

W ramach zadań statutowych X m.in. koordynuje i sprawuje nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem transportu zbiorowego w obszarze działania X, dokonuje kontroli sprawności technicznej infrastruktury przystankowej oraz pętli autobusowych, tramwajowych i tramwajowo-autobusowych będących we władaniu X oraz dba o ich należyty stan i nadzór nad ich remontami, realizuje zadania inwestycyjne w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów i urządzeń, realizuje zadania związane z zarządzaniem i eksploatacją węzłów komunikacyjnych oraz parkingów strategicznych.

Dla realizacji zadań statutowych, X użytkuje 39 szt. samochodów osobowych, w tym 26 samochodów stanowi własność X, pozostałe pojazdy są używane na mocy umowy najmu z dnia 24 grudnia 2013 r. obowiązującej do dnia 31 grudnia 2014 r. Pojazdy wykorzystywane są 7 dni w tygodniu w 3 zmianowym trybie pracy. Pojazdy wykorzystywane są m.in. do:

 1. kontroli komunikacji miejskiej;
 2. bieżącego nadzoru nad komunikacją miejską;
 3. kontroli realizacji umów dot. sprzedaży biletów przez kontrahentów;
 4. mobilnej informacji pasażerów podczas zmian tras pojazdów komunikacji miejskiej;
 5. kontroli posiadania biletów przez kierowców/motorniczych;
 6. kontroli automatów biletowych zlokalizowanych na terenie aglomeracji;
 7. kontroli systemu informacji pasażerskiej znajdującej się na przystankach;
 8. kontroli infrastruktury przystankowej;
 9. nadzoru nad realizacją umów dotyczących sprzątania przystanków oraz wywożenia nieczystość z koszy na śmieci umieszczonych na przystankach X;
 10. nadzoru nad realizacją zleceń dodatkowych - mycie wiat;
 11. nadzoru nad remontami infrastruktury przystankowej;
 12. kontroli przewoźników w zakresie poprawności wykonywania przewozów zgodnie z posiadanymi dokumentami;
 13. kontroli Park Ride - przestrzeganie zapisów regulaminu P+R, sprawdzenie czystości i stanu technicznego obiektów;
 14. nadzoru nad zmianami organizacji ruchu pod kątem komunikacji miejskiej;
 15. eskortowania autobusów pomiarowych;
 16. zabezpieczenia imprez masowych pod względem nadzoru nad komunikacją miejską;
 17. zabezpieczania nagłych wydarzeń pod względem nadzoru nad zastępczą komunikacją miejską oraz kierowaniem pojazdów na trasy objazdowe;
 18. likwidacji skutków zdarzeń z pojazdami komunikacji miejskiej, awarie, kolizje, wypadki.

Użytkowanie pojazdów służbowych odbywa się zgodnie z Regulaminem ogólnych warunków użytkowania samochodów służbowych i obsługi transportowej X., stanowiącej załącznik do Zarządzenia Dyrektora z dnia 24 września 2009 r. (ze zm.).

Zgodnie z treścią niniejszego regulaminu użytkowanie samochodów służbowych przez pracowników X odbywa się na podstawie zlecenia wyjazdu w formie ustnej lub pisemnej w obszarze działania X (rejony, w których wykonywane są prace wynikające ze statutowej działalności X ), które wystawia i którego wykonanie potwierdza osoba kierująca pracami komórki organizacyjnej użytkującej samochody służbowe lub dyżurny X, z wyjątkami przewidzianymi w treści paragrafu 8 ust. 2 pkt 2-5 Regulaminu.

Załącznikiem do Regulaminu jest wzór dziennej karty drogowej, wzór miesięcznej karty drogowej oraz wzór okresowego rozliczenia wykorzystania samochodu służbowego, przy czym drogowa karta dzienna zawiera:

 1. kolejny numer karty,
 2. datę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 3. godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 4. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
 5. markę i typ pojazdu samochodowego,
 6. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem,
 7. podpis kierowcy użytkującego pojazd,
 8. stan licznika przebiegu pojazdu na początku pracy kierowcy,
 9. stan licznika przebiegu pojazdu na zakończenie pracy kierowcy,
 10. ilość przejechanych kilometrów,
 11. podpis osoby potwierdzającej wyjazd samochodu w obszarze działania Wnioskodawcy.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca podaje, że:

 • Sposób wykorzystania samochodów służbowych wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością statutową X. Pojazdy są trwale oznakowane (logo, w większości pojazdów jest również sygnalizacja świetlno-dźwiękowa umieszczona na dachu). Część samochodów służbowych X posiada status pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym. Zasady wykorzystania samochodów służbowych określa regulamin wewnętrzny. Jest on obecnie aktualizowany na potrzeby uściślenia z tytułu odliczenia podatku VAT od towarów i usług - doprecyzowanie systemu nadzoru przy użyciu GPS oraz zaostrzenie sankcji dla pracowników w przypadku nieprzestrzegania zapisów regulaminu.
 • Regulamin stanowi, że pojazdami służbowymi mogą poruszać się tylko osoby posiadające zgodę Dyrektora. Zgoda wydawana jest na wniosek kierownika komórki organizacyjnej. Wyjazd samochodem służbowym jest możliwy po uzyskaniu zlecenia od przełożonego. Potwierdzeniem prawidłowego wykorzystania samochodu służbowego będzie dzienna karta drogowa (generowana automatycznie przez system). Karta będzie potwierdzona dwoma podpisami: osoby obsługującej system (za zgodność danych), osoby zlecającej zadania (potwierdzenie zlecenia oraz wykorzystania samochodu w celach związanych z działalnością statutową X zgodnie z przydzielonymi dyspozycjami).
 • Pełny nadzór będzie prowadzony przy użyciu systemu lokalizacji satelitarnej pojazdów. Stały monitoring pojazdów oraz potwierdzenie wykonania obowiązków służbowych w postaci dziennej karty drogowej podpisanej przez osobę zlecającą zadania wyklucza możliwość wykorzystania pojazdów do celów innych niż służbowe.
 • Użytkowanie pojazdów odbywa się zgodnie z Regulaminem ogólnych warunków użytkowania samochodów służbowych i obsługi transportowej X, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Dyrektora X . W chwili obecnej znajduje się on na etapie aktualizacji w celu zaostrzenia sankcji wobec pracowników, którzy nie będą wykorzystywać pojazdów służbowych zgodnie z przeznaczeniem. W docelowej formie regulamin ten będzie jednoznacznie i w sposób obiektywny potwierdzał używanie pojazdów służbowych X jedynie do celów związanych z działalnością statutową. Pracownicy X mają obowiązek zapoznania się z dokumentami wewnętrznymi obowiązującymi w X, co potwierdzają podpisem na odwrocie dokumentu. Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w firmie skutkować może konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie pracy oraz kodeksie pracy, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Pojazdy są pozostawiane na parkingach służbowych (w siedzibach firmy oraz parkingach P+R), a dokumenty są deponowane u kierownika komórki organizacyjnej, w Centrali Ruchu lub punktach dyspozytorskich na parkingach P+R. Zasady postępowania w tym zakresie opisuje regulamin wewnętrzny.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, wykorzystując do ewidencji przebiegu pojazdu kartę drogową dzienną zgodną z Regulaminem X, jest uprawniony do pełnego odliczania podatku naliczonego na podstawie art. 86a ust. 4 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) od wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych, o których mowa w opisanym stanie faktycznym...

Zdaniem wnioskodawcy

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., zwaną dalej: „ustawa o VAT”) w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

Na podstawie art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Ponadto wskazano w przepisie art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zdaniem X pojazdy, opisane w stanie faktycznym, spełniają określony w przepisie art. 86a ust. 4 ustawy o VAT warunek, zaś karta drogowa dzienna spełnia podstawowe założenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT, który przewiduje, że ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący;
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd - dokąd),
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
  - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Ponadto wskazać należy, że uprawnienie do odliczenia podatku VAT naliczonego w pełnej wysokości, przysługuje, mimo, że w karcie drogowej stosowanej przez X brak jest szczegółowego opisu w zakresie użytkowania pojazdu służbowego, tzn. jest potwierdzenie zlecenia wyjazdu w obszarze działalności X, nie rejestruje się zaś kolejnych przejazdów w ramach jednego zlecenia.

Powyższe wynika z bardzo specyficznej pracy świadczonej przez pracowników X , która musi być dostosowana do zmieniających się wydarzeń powstających w obszarze działania X (kolizje, zatrzymania, kontrole, informacja pasażerów). Przejazdy pracowników polegają na wykonywaniu kursów od jednego do kolejnego przystanku autobusowego, które często nie są wykonywane po najkrótszej trasie, ale biorąc pod uwagę warunki drogowe panujące Miasta kierowca sam decyduje, jaką trasę obrać aby dotrzeć w najkrótszym czasie do miejsca docelowego, a także musi reagować na inne zdarzenia powodujące nagłą zamianę trasy (jazda w trybie uprzywilejowanym). Co powoduje, iż rozpisywanie pełnej ewidencji przebiegu pojazdu w trakcie jednego zlecenia znacznie utrudni szybkość i skuteczność pracy kierowców.

Ponadto, na używanie tych samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej X jako podatnika VAT, wskazuje również to, że samochody służbowe użytkowane przez pracowników X , parkowane są w siedzibie X , a także na parkingach strategicznych Parkuj i Jedź, zarządzanych przez X. Te miejsca są jednocześnie miejscami docelowymi, w których kończy się realizacja każdego zlecenia.

W związku z powyższym wskazać należy, że X jest uprawnione do pełnego odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych, o których mowa w opisanym stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Jednocześnie należy zauważyć, że stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), zwanej dalej: „ustawą nowelizującą”, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowite nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. 2 – dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 12 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd - dokąd),
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
  – potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z eksploatacją pojazdów, w tym napraw, paliwa itp. w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. W art. 86a ust. 4 ustawy wskazano, że pojazdy będą uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w przypadku gdy:

 • sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, lub
 • konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Wnioskodawca sformułował wątpliwości wobec pierwszej z ww. grupy pojazdów, tj. takich których konstrukcja wskazuje na ich przeznaczenie z reguły do użytku prywatnego, jednakże pojazdy te mogą być także wykorzystywane w działalności gospodarczej (np. samochód osobowy) i dla których konieczne jest prowadzenie ewidencji.

W odniesieniu do tej grupy pojazdów dla celów pełnego odliczania VAT – fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych, mianowicie muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

 1. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz
 2. wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Należy zauważyć, że przepisy nie określają w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego tego pojazdu. Przykładowo może tego dokonać za pomocą wprowadzonych regulaminów, umów, zarządzeń wraz z podjęciem działań zabezpieczających ich wykonanie. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania pojazdów dla tych celów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów.

W przedstawionym opisie sprawy Strona wskazała, że wykonuje zadania w zakresie organizacji, zarządzania i nadzorowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta, a także na obszarze innych gmin, jeśli to wynika z zawartego porozumienia międzygminnego. Dla realizacji zadań statutowych, użytkuje 39 szt. samochodów osobowych, w tym 26 samochodów stanowi własność X., pozostałe pojazdy są używane na mocy umowy najmu z dnia 24 grudnia 2013 r. obowiązującej do dnia 31 grudnia 2014 r. Pojazdy wykorzystywane są 7 dni w tygodniu w 3 zmianowym trybie pracy.

Użytkowanie pojazdów służbowych odbywa się zgodnie z Regulaminem ogólnych warunków użytkowania samochodów służbowych i obsługi transportowej Wnioskodawcy, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Dyrektora z dnia 24 września 2009 r. (ze zm.).

Zgodnie z treścią niniejszego regulaminu użytkowanie samochodów służbowych przez pracowników X. odbywa się na podstawie zlecenia wyjazdu w formie ustnej lub pisemnej w obszarze działania X. (rejony, w których wykonywane są prace wynikające ze statutowej działalności X.), które wystawia i którego wykonanie potwierdza osoba kierująca pracami komórki organizacyjnej użytkującej samochody służbowe lub dyżurny X., z wyjątkami przewidzianymi w treści paragrafu 8 ust. 2 pkt 2-5 Regulaminu. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór dziennej karty drogowej, wzór miesięcznej karty drogowej oraz wzór okresowego rozliczenia wykorzystania samochodu służbowego, przy czym drogowa karta dzienna zawiera: kolejny numer karty, datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, markę i typ pojazdu samochodowego, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem, podpis kierowcy użytkującego pojazd, stan licznika przebiegu pojazdu na początku pracy kierowcy, stan licznika przebiegu pojazdu na zakończenie pracy kierowcy, ilość przejechanych kilometrów, podpis osoby potwierdzającej wyjazd samochodu w obszarze działania X.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca podaje, że:

 • Sposób wykorzystania samochodów służbowych wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością statutową X. Pojazdy są trwale oznakowane (logo X , w większości pojazdów jest również sygnalizacja świetlno-dźwiękowa umieszczona na dachu). Część samochodów służbowych X posiada status pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym. Zasady wykorzystania samochodów służbowych określa regulamin wewnętrzny. Jest on obecnie aktualizowany na potrzeby uściślenia z tytułu odliczenia podatku VAT od towarów i usług - doprecyzowanie systemu nadzoru przy użyciu GPS oraz zaostrzenie sankcji dla pracowników w przypadku nieprzestrzegania zapisów regulaminu.
 • Regulamin stanowi, że pojazdami służbowymi mogą poruszać się tylko osoby posiadające zgodę Dyrektora. Zgoda wydawana jest na wniosek kierownika komórki organizacyjnej. Wyjazd samochodem służbowym jest możliwy po uzyskaniu zlecenia od przełożonego. Potwierdzeniem prawidłowego wykorzystania samochodu służbowego będzie dzienna karta drogowa (generowana automatycznie przez system). Karta będzie potwierdzona dwoma podpisami: osoby obsługującej system (za zgodność danych), osoby zlecającej zadania (potwierdzenie zlecenia oraz wykorzystania samochodu w celach związanych z działalnością statutową X zgodnie z przydzielonymi dyspozycjami).
 • Pełny nadzór będzie prowadzony przy użyciu systemu lokalizacji satelitarnej pojazdów. Stały monitoring pojazdów oraz potwierdzenie wykonania obowiązków służbowych w postaci dziennej karty drogowej podpisanej przez osobę zlecającą zadania wyklucza możliwość wykorzystania pojazdów do celów innych niż służbowe.
 • Użytkowanie pojazdów odbywa się zgodnie z Regulaminem ogólnych warunków użytkowania samochodów służbowych i obsługi transportowej X, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Dyrektora. W chwili obecnej znajduje się on na etapie aktualizacji w celu zaostrzenia sankcji wobec pracowników, którzy nie będą wykorzystywać pojazdów służbowych zgodnie z przeznaczeniem. W docelowej formie regulamin ten będzie jednoznacznie i w sposób obiektywny potwierdzał używanie pojazdów służbowych X jedynie do celów związanych z działalnością statutową. Pracownicy X mają obowiązek zapoznania się z dokumentami wewnętrznymi obowiązującymi w X , co potwierdzają podpisem na odwrocie dokumentu. Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w firmie skutkować może konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie pracy oraz kodeksie pracy, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Pojazdy są pozostawiane na parkingach służbowych (w siedzibach firmy oraz parkingach P+R), a dokumenty są deponowane u kierownika komórki organizacyjnej, w Centrali Ruchu lub punktach dyspozytorskich na parkingach P+R. Zasady postępowania w tym zakresie opisuje regulamin wewnętrzny.

W odniesieniu do przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że opisany sposób wykorzystania pojazdów będących przedmiotem wniosku nie potwierdza, że pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego ich użytku. Jak wyżej wskazano w celu prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego, wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. Prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać elementy wymienione w art. 86a ust. 7 ustawy. Zapis w ewidencji przebiegu pojazdu z punktu widzenia potwierdzenia wykorzystania pojazdu do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podatnika – nie powinien wzbudzać wątpliwości. Co istotne, w przypadku wadliwości prowadzonej ewidencji (np. niepełne zapisy, luki w poszczególnych pozycjach, sprzeczne zapisy, niezgodność w zakresie stanu licznika ze stanem rzeczywistym itp.) nie będzie spełniona jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Może to oznaczać, że podatnikowi przysługiwać będzie w takim przypadku jedynie prawo do ograniczonego odliczenia podatku VAT od wszystkich wydatków ponoszonych od początku używania tego pojazdu.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka opracowała wzór dziennej karty drogowej, wzór miesięcznej karty drogowej oraz wzór okresowego rozliczenia wykorzystania samochodu służbowego, przy czym – według Wnioskodawcy - drogowa karta dzienna zawiera elementy określone w art. 86a ust. 7 ustawy. Karta (generowana automatycznie przez system) będzie potwierdzona dwoma podpisami: osoby obsługującej system (za zgodność danych), osoby zlecającej zadania (potwierdzenie zlecenia oraz wykorzystania samochodu w celach związanych z działalnością statutową X zgodnie z przydzielonymi dyspozycjami). Niemniej jednak w karcie drogowej stosowanej przez X brak jest szczegółowego opisu w zakresie użytkowania pojazdu służbowego, tzn. jest potwierdzenie zlecenia wyjazdu w obszarze działalności X , nie rejestruje się zaś kolejnych przejazdów w ramach jednego zlecenia. Zatem, z wypełnionej karty nie wynika (w sposób opisowy skąd-dokąd) jaką trasę przejechał samochód. Sam Wnioskodawca przyznaje, że rozpisywanie pełnej ewidencji przebiegu pojazdu w trakcie jednego zlecenia znacznie utrudni szybkość i skuteczność pracy kierowców.

Z uwagi na przywołane uregulowania należy stwierdzić, że dla samochodu wykonującego w danym dniu kilka kolejnych przejazdów w ramach jednego zlecenia, w ewidencji przebiegu pojazdu należy dla każdej trasy dokonać odrębnych wpisów. Na gruncie powyżej zacytowanych przepisów nie można uznać wyjazdu w kilka różnych miejsc w obrębie jednego zlecenia do momentu, w którym pojazd przestanie być używany przez osobę nim kierującą za jednorazowe wykorzystanie tego pojazdu.

Zapis dotyczący opisu trasy i celu wyjazdu powinien być na tyle szczegółowy by zapewnić rzetelność prowadzonej ewidencji. Tymczasem karta dzienna nie zawiera w ogóle opisu trasy (skąd - dokąd), brak jest szczegółowego opisu w zakresie użytkowania pojazdu.

Zatem konieczne jest dokonanie szczegółowego opisu trasy - odrębnego wpisu każdej trasy przejazdu pojazdu przez oznaczenie celu wyjazdu oraz opisu trasy wyjazdu, z uwzględnieniem pozostałych elementów określonych w art. 86a ust. 7 ustawy.

W rezultacie prowadzona przez Spółkę ewidencja przebiegu pojazdu w postaci kart dziennych nawet w powiązaniu ze zleceniami wyjazdu w formie ustnej lub pisemnej w obszarze działania X (rejony, w których wykonywane są prace wynikające ze statutowej działalności X), które wystawia i którego wykonanie potwierdza osoba kierująca pracami komórki organizacyjnej użytkującej samochody służbowe lub dyżurny X oraz stałym monitoringiem pojazdów nie będzie zawierała wszystkich elementów określonych w art. 86a ust. 7 ustawy.

Należy stwierdzić zatem, że wyżej wskazane rozwiązania nie wypełniają dyspozycji art. 86a ust. 7 ustawy.

W konsekwencji opisany sposób użytkowania pojazdów w ustalonych przez Wnioskodawcę zasadach używania nie wyklucza ich użycia do celów prywatnych.

Zatem opisane pojazdy nie spełniają przesłanek określonych w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy i Wnioskodawcy nie przysługuje 100% prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków eksploatacyjnych związanych z tymi pojazdami.

Wnioskodawca nabędzie prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z eksploatacją samochodów - prawo to jednakże jest ograniczone do wysokości 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur.

Zatem, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z eksploatacją samochodów wykorzystywanych do realizacji zadań statutowych X , zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r., w powiązaniu z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, jeżeli udostępniane pojazdy będą samochodami osobowymi bądź innymi niż samochody osobowe pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg, 2 – dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg, 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg (tj. wypełniającymi dyspozycję art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. A-c), w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, przeznaczonych do napędu tych pojazdów - wykorzystywanych do celów „mieszanych” tj. do działalności gospodarczej i do celów prywatnych.

Natomiast od dnia 1 lipca 2015 r. Wnioskodawcy przysługiwać będzie odliczenie 50% kwoty podatku wynikającego z faktur otrzymanych, a dotyczących wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, tj. od wszelkich kosztów związanych z eksploatacją samochodów osobowych, w szczególności od kosztów paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanego do napędu tych pojazdów, części samochodowych, napraw, materiałów eksploatacyjnych, myjni etc., co wynika z ww. art. 86a ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej.

W świetle powyższych ustaleń stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.