Ewidencja przebiegu pojazdu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja przebiegu pojazdu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca dojeżdżając samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i z powrotem, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z ww. dojazdem, obliczone na podstawie prowadzonej zgodnie z odpowiednimi przepisami ewidencji przebiegu pojazdu (według tzw. kilometrówki)?

Fragment:

(...) ewidencji przebiegu pojazdu. Stosownie do art. 23 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio pojemność silnika. W myśl art. 23 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Elementy jakie powinna zawierać prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu określa art. 23 ust. 7 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd-dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

2018
5
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami przeznaczonymi na wynajem, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Fragment:

(...) ewidencji przebiegu pojazdu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami przeznaczonymi na wynajem, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka z o.o. jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie, dzierżawie i oddawaniu w leasing oraz sprzedaży samochodów. Spółka kupuje samochody i oddaje je w leasing, najem, dzierżawę od razu po zakupie. Zakupione samochody są przerejestrowywane i od razu trafiają do klienta. Spółka nie korzysta z tych pojazdów, samochody są odbierane przez korzystających i używane wyłącznie przez nich. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka jest uprawniona do pełnego odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a), ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 lit. c) ustawy o VAT tj. bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu (...)

2017
6
gru

Istota:

W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi na wynajem bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Fragment:

Zauważyć należy, że w przypadku, gdy pojazd samochodowy przeznaczony jest wyłącznie na wynajem, to podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast, w sytuacji, gdy pojazd samochodowy zostaje przeznaczony również do celów innych niż najem (nie jest przeznaczony wyłącznie do wynajmu), ustalenie zasad używania dodatkowo potwierdzonych prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu są warunkami, których spełnienie jest wymagane w celu skorzystania z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją pojazdów. Powołany przepis art. 86a ust. 5 ustawy wskazuje ściśle określone sytuacje, w których wyłączony zostaje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W przedmiotowej sprawie należy wskazać na pkt 1 lit. c tej regulacji. Zgodnie z tymi przepisami, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Ponadto, przepis art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy ma zastosowanie jeżeli oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. W przedmiotowej sprawie warunki będą spełnione, ponieważ wynajem samochodów stanowi przedmiot działalności Wnioskodawcy, i wskazane pojazdy, jak wynika z treści wniosku będą przeznaczone wyłącznie na wynajem.

2017
19
paź

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uiszczonych rat leasingowych z tytułu użytkowania przedmiotów leasingu w związku ze skróceniem czasu trwania tych umów oraz braku konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów będących przedmiotem ww. umów leasingu.

Fragment:

(...) ewidencji przebiegu pojazdu - realnie wykluczona byłaby możliwość uznania kosztów poniesionych na podstawie takiej umowy za koszty uzyskania przychodu gdyż obiektywnie nierealne jest przecież ustalenie wstecz wszelkich jazd wykonanych pojazdem i sporządzenie ewidencji przebiegu pojazdu wstecz, np. po 1 czy 1,5 roku użytkowania samochodu na podstawie umowy zakwalifikowanej na podstawie art. 17b u.p.d.o.p. jako umowa leasingu, jeśliby umowa ta mogła następnie status taki utracić i miałaby zostać podatkowo rozliczana jak umowa najmu. Co więcej konieczność stworzenia wstecz takiej ewidencji przebiegu pojazdu nie tylko byłaby obiektywnie technicznie niewykonalna ale i naruszała wymogi, którym winna odpowiadać ewidencja przebiegu pojazdu, określone w art. 16 ust. 5 u.p.d.o.p. gdyż zgodnie z treścią tego przepisu przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51 u.p.d.o.p., powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca - a zatem przepis ten nie dopuszcza prowadzenia ewidencji wstecz za cały okres korzystania z danego pojazdu tylko zakłada jej prowadzenie (...)

2017
20
wrz

Istota:

W zakresie potwierdzenia, iż po wprowadzeniu elektronicznego systemu zatwierdzania ewidencji przebiegu pojazdu, podpis elektroniczny generowany przez aplikację na ewidencji przebiegu pojazdu może być uznany za „podpis podatnika” w rozumieniu art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) ewidencji przebiegu pojazdu, podpis elektroniczny generowany przez aplikację na ewidencji przebiegu pojazdu może być uznany za „ podpis podatnika ” w rozumieniu art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 lipca 2013 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, iż po wprowadzeniu elektronicznego systemu zatwierdzania ewidencji przebiegu pojazdu, podpis elektroniczny generowany przez aplikację na ewidencji przebiegu pojazdu może być uznany za „ podpis podatnika ” w rozumieniu art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 7 października 2013r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania znak: IPPB3/423-505/13-2/EŻ w zakresie potwierdzenia, iż po wprowadzeniu elektronicznego systemu zatwierdzania ewidencji przebiegu pojazdu, podpis elektroniczny generowany przez aplikację na ewidencji przebiegu pojazdu może być uznany za „ podpis podatnika ” w rozumieniu art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017
26
sie

Istota:

W sprawie dotyczącej ewidencji przebiegu pojazdu

Fragment:

Czy sposób zapisu przebiegu trasy w ewidencji przebiegu pojazdów (przykład 1) spełnia wymogi „opisu trasy (skąd-dokąd), o którym nowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT? Czy sposób zapisu przebiegu trasy oraz powodu wyjazdu w ewidencji przebiegu pojazdów (przykład 2) spełnia wymogi „ opisu trasy (skąd-dokąd) ” oraz „ celu wyjazdu ”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT? Zdaniem Spółki, na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy, przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien być udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu,z wyłączeniem jedynie ryczałtu pieniężnego. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatników z tytułu używania samochodów na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Przepis ten wskazuje również jakie elementy powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu. Stanowi on, iż w ewidencji powinny znaleźć się co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Fragment:

(...) ewidencję przebiegu pojazdu. Powyższy przepis ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków związanych z użytkowaniem niestanowiących składników majątku podatnika samochodów osobowych użytkowanych w szczególności na podstawie umowy najmu. Ograniczenie to wynika z określenia przez ustawodawcę limitu wydatków wyznaczonego iloczynem liczby kilometrów i stawki za jeden kilometr. Wymaga to od podatnika prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Takie wymagania określone zostały w art. 16 ust. 5 updop, zgodnie z którymi podatnik, aby zaliczyć w koszty tego rodzaju wydatki, obowiązany jest prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, która powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd − dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

2016
28
lis

Istota:

Czy w ewidencji przebiegu pojazdow, ktore wykorzystuje spolka komandytowa (ktorej Wnioskodawca jest komplementariuszem), w sytuacji gdy nie jest wyrazana zgoda na dodatkowe wykorzystanie tych pojazdow przez pracownikow spolki do celow prywatnych, przedstawiciele handlowi bedacy pracownikami tej spolki jako opis trasy moga wpisywac tylko nazwe odwiedzonych miejscowosci i nie musza wpisywac dokladniejszego opisu trasy tj. adresow lub nazw podmiotow wizytowanych (sklepow/hurtowni) aby prowadzona przez nich ewidencja spelniala wymogi okreslone w art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych i aby po spelnieniu pozostalych warunkow ustawowych wydatki z tytulu kosztow uzywania tych samochodow stanowily, proporcjonalnie do udzialu w zysku posiadanym w spolce komandytowej, koszty uzyskania przychodow Wnioskodawcy na gruncie ww. ustawy.

Fragment:

(...) ewidencje przebiegu pojazdu. Powyzsze ograniczenie, zgodnie z trescia art. 16 ust. 3b updop nie dotyczy samochodow osobowych uzywanych na podstawie umowy leasingu, o ktorej mowa w art. 17a pkt 1 updop. W przypadku natomiast umow na podstawie ktorych pozyskiwane sa samochody osobowe, gdy umowy te nie spelniaja przeslanek pozwalajacych uznac te umowy za umowy leasingu, o ktorych mowa w art. 17a pkt 1 updop w celu uznania za koszty uzyskania przychodow wydatkow z tytulu korzystania z takich samochodow konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Wymogi, ktorym winna odpowiadac ewidencja przebiegu pojazdu, okreslono w art. 16 ust. 5 updop. Zgodnie z trescia tego przepisu przebieg pojazdu, o ktorym mowa w a ust. 1 pkt 30 i 51 updop, powinien byc, z wylaczeniem ryczaltu pienieznego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec kazdego miesiaca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierac co najmniej nastepujace dane: nazwisko, imie i adres zamieszkania osoby uzywajacej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemnosc silnika, kolejny numer wpisu, date i cel wyjazdu, opis trasy (skad - dokad), liczbe faktycznie przejechanych kilometrow, stawke za jeden kilometr przebiegu, kwote wynikajaca z przemnozenia liczby faktycznie przejechanych kilometrow i stawki za jeden kilometr przebiegu, podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

2016
10
sie

Istota:

Rozważany przez Wnioskodawcę sposób prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów będzie spełniać wymogi art. 86a ust. 7 ustawy o VAT. Opisana przez Spółkę ewidencja przebiegu będzie zawierać wszystkie elementy wskazane przez ustawodawcę w art. 86a ust. 7 ustawy, a ponadto będzie ona w posiadaniu Wnioskodawcy przed sporządzeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za dany okres.

Fragment:

W tym ostatnim przypadku, elementem zabezpieczenia przed nieuprawnionym pełnym odliczeniem podatku od towarów i usług ma być właśnie m.in. obowiązek prowadzenia przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdu, w celu jej ewentualnej weryfikacji przez organy podatkowe albo skarbowe (por. uzasadnienie do projektu ww. ustawy - druk sejmowy nr 2095). Jak więc wynika z powyższego, opisany wyżej cel prowadzenia Ewidencji przebiegu pojazdu ma gwarantować obniżenie podatku należnego o właściwą kwotę podatku naliczonego (art. 86 w zw. art. 86a ust. 1 ustawy o VAT) w danym okresie rozliczeniowym (art. 86 ust. 10 i nast. ustawy o VAT), tj. za okresy za które podatnik składa deklarację VAT (miesięcznie albo kwartalnie - art. 99 ustawy o VAT). Również z wykładni gramatycznej art. 86a ust. 7 ustawy o VAT wynika, że Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona jest w okresach rozliczeniowych. Świadczą o tym m.in. regulacje wspomnianego ust. 7 dotyczące niektórych danych, jakie zawierać ma ta ewidencja („ stan licznika (...) na koniec każdego okresu rozliczeniowego ”, „ wpis (...) potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego ”, „ liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego ”). Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek prowadzenia Ewidencji przebiega pojazdu będzie więc zrealizowany właściwie, gdy podatnik przed terminem sporządzenia deklaracji dla podatku od towarów i usług dysponować będzie dokumentem zawierającym niezbędne elementy i podpisanym przez właściwe osoby.

2016
21
cze

Istota:

Czy w Ewidencji przebiegu pojazdów, które wykorzystuje Spółka komandytowa (której Wnioskodawca jest komandytariuszem), w sytuacji gdy nie jest wyrażana zgoda na dodatkowe wykorzystanie tych pojazdów przez pracowników Spółki do celów prywatnych, przedstawiciele handlowi będący pracownikami tej Spółki jako opis trasy mogą wpisywać tylko nazwę odwiedzonych miejscowości i nie muszą wpisywać dokładniejszego opisu trasy tj. adresów lub nazw miejsc wizytowanych (sklepów/hurtowni), aby prowadzona przez nich Ewidencja spełniała wymogi określone w art. 23 ust. 5 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i aby po spełnieniu pozostałych warunków ustawowych wydatki z tytułu kosztów używania tych samochodów stanowiły, proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym w Spółce komandytowej, koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy na gruncie ww. ustawy?

Fragment:

(...)