Ewidencja podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
maj

Istota:

W zakresie sposobu prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, po 1 stycznia 2017 r.

Fragment:

Tak więc pominięcie w treści przepisu art. 109 ust. 3 przypadków wymienionych w przepisach art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 i art. 138 nie oznacza, że podatnicy, do których te regulacje mają zastosowanie są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji w celu rozliczenia podatku VAT. Zarówno w treści przepisu art. 109 ust. 3 obecnie obowiązującej, jak i w wersji, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., sformułowano obowiązek prowadzenia przez podatników ewidencji służącej prawidłowemu rozliczeniu podatku należnego i naliczonego, skutkiem czego będzie dokonanie tego rozliczenia w postaci deklaracji dla podatku VAT. Należy jednakże zauważyć, że przepis art. 109 ust. 3 ustawy obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. obliguje podatników do uwzględnia w prowadzonej ewidencji także innych danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numeru, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Stosownie do postanowienia art. 112 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy.

2013
6
sty

Istota:

Czy występuje obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych przy świadczeniu usług parkingowych w imieniu Gminy?

Fragment:

Pan Z zwraca się z zapytaniem czy obowiązek wprowadzenia kas rejestrujących spoczywa na nim jako pobierającym zgodnie z treścią umowy opłaty w imieniu miasta czy też na Gminie Miasta S z uwagi na to, że zgodnie z treścią ww. umowy pobrane opłaty przekazuję w całości na rzecz Miasta. Zdaniem wnioskodawcy obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych powinien spoczywać na Gminie Miasta S do której odprowadza w całości przychody z tytułu opłat za parkowanie ? Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z wniesionym wnioskiem z dnia 18.05.2005 r. - data wpływu do tut. organu 19.05.2005 r., dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie postanawia, uznać iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem § 5 ust. 5 cyt. rozporządzenia z dnia 04.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu podatników.

2011
1
maj

Istota:

Czy nieodpłatne świadczenie usług powinno być ewidencjonowane dla potrzeb podatku VAT?

Fragment:

W myśl regulacji art. 90 ust. 1 cyt. ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1 na podstawie art. 90 ust. 2 ww. ustawy podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Powyższą proporcję należy ustalić jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję tą określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Obliczoną proporcję zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej – art. 90 ust. 3 i ust. 4 ww. ustawy.

2011
1
maj

Istota:

Prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie elektronicznej.

Fragment:

Zgodnie z art. 109 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr54, poz.535 ze zm.) podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust.3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art.113 ust.1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art.90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art.120 ust.15, art.125, 134, 138- dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. W ww. ustawie o podatku od towarów i usług nie określono w jakiej formie powinna być prowadzona ewidencja dla celów podatkowych. Zatem dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej, jeżeli ewidencja ta będzie zwierała elementy wskazane w ww. art.109 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług. Tutejszy organ podatkowy informuje, że informacja w zakresie punktu 1 i 2 pisma z dnia 21.06.2007r w sprawie odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupionego zespołu komputerowego i oprogramowania za środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej oraz w zakresie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przypadku podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy i jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE, będzie udzielona odrębnym pismem.

2011
1
maj

Istota:

Czy usługa rozbudowy domu jednorodzinnego, dokonana na rzecz osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej korzysta ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 3 w związku z poz. 41 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 23.12.2004 r. w sprawie kas rejestrujących?

Fragment:

Nr 54 poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak zgodnie z przepisem § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 23.12.2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2005 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pozycji 41 załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest udokumentowane fakturą, w której zawarte są m. in. dane identyfikujące odbiorcę, liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2004 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20. Według pkt 2 objaśnień powyższy warunek dotyczy również podatników rozpoczynających w 2005r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca roku 2005 podatnik spełnić warunki, o których mowa w poz. 41 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2005r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług-10.

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi świadczone przez Stronę jako przewodnika ("we własnym zakresie") podlegają odrębnej ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług zgodnie z art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Pytanie Strony: Czy usługi świadczone przez Stronę jako przewodnika ("we własnym zakresie") podlegają odrębnej ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług zgodnie z art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem wnioskodawcy w celu ewidencji sprzedaży usług turystyki należy prowadzić dwie odrębne ewidencje: jedną dla usług rozliczanych na zasadzie marży a drugą dla świadczonych usług własnych. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy W myśl art. 119 ust. 5 ustawy, w przypadku gdy przy świadczeniu usług turystyki oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty część świadczeń w ramach tej usługi /podatnik/ wykonuje we własnym zakresie, zwanych dalej "usługami własnymi", odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W celu określenia postawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 29. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, podatnik obowiązany jest do wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne - art. 119 ust. 6 ustawy. Reasumując, ustawa o podatku od towarów i usług nie narzuca obowiązku prowadzenia dwóch ewidencji dla celów podatkowych. Podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy, przy uwzględnieniu warunków określonych w art. 119 ust. 6 cytowanej ustawy.

2011
1
kwi

Istota:

Strona zwraca się z pytaniem czy może odstąpić od rejestrowania obrotu przy pomocy kasy?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast zgodnie z przepisem art. 111 ust. 7 pkt 3 powołanej ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. Obecnie obowiązującym aktem wykonawczym w powyższym zakresie jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51 poz. 375). W § 2 powołanego rozporządzenia zostały określone zwolnienia przedmiotowe. Zgodnie z przepisem § 2 pkt 1 do dnia 31 grudnia 2006 r. zwolniona z obowiązku ewidencjonowania jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia, natomiast w pozycji 42 tegoż załącznika wymieniona została dostawa nieruchomości. Należy zauważyć, iż w stosunku do uprzednio obowiązującego rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 273 poz. 2706) nastąpiła liberalizacja w zakresie zwolnienia dostawy nieruchomości.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Fragment:

Jeżeli faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik winien dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż, co wynika z § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Zaznaczyć należy, iż § 11 ust. 3 w/w rozporządzenia z 25.05.2005 r. nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwot podatku należnego zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, kasy rejestrujące, z zastrzeżeniem ust. 2-5, muszą spełniać następujące warunki niezbędne do ich stosowania: zapisywać w pamięci fiskalnej co najmniej następujące dane: wartość sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek, wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek podatkowych, łączną kwotę podatku i łączną wartość sprzedaży z podatkiem (brutto). Pkt 6 ust. 1 § 4 rozporządzenia określa natomiast, iż paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje: - imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Stowarzyszenie ma obowiązek prowadzenia ewidencji określonych w art. 109 ust. 1 ustawy skoro dokonuje wyłącznie czynności zwolnionych z podatku oraz nie dokonuje sprzedaży towarów czy usług ?

Fragment:

Jak wynika z poz. 10 załącznika nr 4 "usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe) PKWiU 91 korzystają ze zwolnienia. Zaznaczenia wymaga, iż wykonywanie przez Stowarzyszenie jakiejkolwiek usługi poza katalogiem statutowym nie mieści się w zakresie zwolnienia określonego w/w przepisem, a zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwzględnieniem treści przepisu art. 113 ustawy. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Stosownie do przepisu art. 17 ust. 2 ustawy wyżej cytowanego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług, od których podatek należny został rozliczonym przez usługodawcę z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca, natomiast stosownie do przepisu art. 17 ust. 3 ustawy w przypadkach wymienionych w art. 27 ust. 3 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju.

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje możliwość przeniesienia zapisów z ewidencji podatku VAT, likwidowanej spółki cywilnej do ewidencji podatku VAT istniejącej spółki cywilnej, w sytuacji gdy skład osobowy spółek jest tożsamy?

Fragment:

Na mocy uregulowań art. 109 ust. 3 cyt. ustawy o VAT – podatnicy podatku VAT wykonujący czynności opodatkowane, obowiązani są prowadzić odrębne ewidencje dla celów rozliczenia podatku VAT w zakresie prowadzonej działalności. Przepis ten stanowi - podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Zatem każdy podatnik podatku VAT prowadzi „własną” ewidencję VAT, w której ewidencjonuje osiągane obroty wraz z kwotami należnego podatku z tytułu prowadzonej działalności oraz nabycia towarów i usług wraz z podatkiem naliczonym. W świetle wyżej powołanych regulacji podatkowych stwierdzić należy, iż nie jest dopuszczalne – „dodanie zapisów z kolumn ewidencji spółki likwidowanej do zapisów istniejących w kolumnach ewidencji spółki, która działalność prowadziła będzie nadal”, ponieważ są to dwa odrębne podmioty prawno – gospodarcze i każdy z nich ma odrębny byt prawny.