Ewidencja gruntów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja gruntów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
17
cze

Istota:

Wnioskodawca dla działki nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy zatem sprzedaż w 2012 r. gruntu, który zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków stanowi las i grunt leśny oznaczony symbolem LsV, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, iż w świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, przy zastosowaniu art. 21 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla klasyfikacji terenu niezabudowanego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków, a nie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Z wniosku wynika, że sprzedana działka niezabudowana oznaczona została w ewidencji gruntów i budynków symbolem Ls klasy V - lasy i grunty leśne. Jednocześnie Wnioskodawca nie ustosunkował się do pytania skierowanego do Wnioskodawcy, czy zgodnie z ewidencją gruntu na moment sprzedaży był to grunt przeznaczony pod zabudowę czy nie. Zatem w przedmiotowej sprawie tut. organ przyjął, opierając się na ww. rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, że przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków symbolem Ls klasy V - lasy i grunty leśne nie jest działką przeznaczoną pod zabudowę. Mając zatem na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny opisany we wniosku, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca dla przedmiotowej działki nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy to sprzedaż w 2012 r. gruntu, który zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków stanowi las i grunt leśny oznaczony symbolem LsV, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

2014
13
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości gruntowych.

Fragment:

Jak wskazuje art. 21 ust. 1 ww. ustawy, podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Powyższe oznacza, że dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę m.in. planowania przestrzennego, jednakże tylko w zakresie danych faktycznie w niej zawartych. Z powyższych przepisów wynika, że o przeznaczeniu danego terenu decydują akty i dokumenty wydane na podstawie regulacji zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku braku ww. dokumentacji – przeznaczenie terenu może wynikać z ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z § 68 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na: tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem - B, tereny przemysłowe, oznaczone symbolem - Ba, inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem - Bi, zurbanizowane tereny niezabudowane, oznaczone symbolem - Bp, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem - Bz, użytki kopalne, oznaczone symbolem - K, tereny komunikacyjne, w tym: drogi, oznaczone symbolem - dr, tereny kolejowe, oznaczone symbolem - Tk, inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem - Ti. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji budowli, dlatego też należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

2013
31
lip

Istota:

Wnioskodawca dla przedmiotowej działki nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy zatem sprzedaż (zamiana) gruntu sklasyfikowanego w ewidencji gruntów i budynków jako użytek leśny klasy V oznaczony symbolem LsV, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Fragment:

Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty. Zgodnie z art. 21 ust. 1 tej ustawy, podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Zatem ewidencja gruntów, jako baza informacyjna obrazuje faktyczny sposób użytkowania gruntów, bez względu na ich przeznaczenie. Ewidencja ta sporządzana jest dla całego Państwa, stanowi podstawę krajowego systemu informacji o terenie i winna być bieżąco aktualizowana. Podstawowym jej zadaniem jest rejestracja stanów prawnych i faktycznych nieruchomości i ich aktualizowanie. Z treści § 67 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) wynika, że użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy: użytki rolne, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery „ E ” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np.

2013
9
mar

Istota:

W zakresie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

Nr 193, poz. 1287 ze zm.) podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Zatem, dla podstawy wymiaru każdego podatku, w tym podatku od towarów i usług wiążące są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Dokonując zatem podsumowania powyższej analizy stwierdzić należy, iż kwestię zasad kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej oraz zakres i sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalenia zasad ich zagospodarowania i zabudowy określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z zawartych w niej przepisów wynika, że o przeznaczeniu terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony, dla terenów gminy - przez gminę oraz, że ustalenia tego planu kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. W przypadku natomiast jego braku określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W sytuacji natomiast braku ww. aktów prawnych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, dla klasyfikacji terenu niezabudowanego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w dniu 26 października 2012 r. przeprowadził przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej, na której urządzone są stawy.

2013
28
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy niezabudowanej nieruchomości rolnej.

Fragment:

Ponownie wskazało, że dla tego terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w obowiązującym studium (które nie ma mocy aktu powszechnie obowiązującego, lecz jedynie określa politykę przestrzenną gminy) teren ten jest przeznaczony pod zabudowę, natomiast w ewidencji gruntów i budynków oznaczony jest jako rolny z określoną klasą IIIa. Miasto nadmieniło, że w myśl postanowień art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Stwierdziło, iż skoro informacje zawarte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w ewidencji gruntów i budynków są rozbieżne, to dla celów opodatkowania transakcji należy oprzeć się na informacji ujawnionej w ewidencji gruntów i budynków, i uznać, że ma miejsce dostawa gruntu rolnego zwolniona od podatku od towarów i usług. Powyższe stwierdzenie Miasto wywiodło z brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), który stanowi, że gruntami rolnymi są grunty określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu przestrzennym (art. 7 ust. 1 ww. ustawy).

2013
20
lut

Istota:

Zastosowanie zwolnienia dla dostawy nieruchomości niezabudowanej

Fragment:

Jak już wcześniej wspomniano przepis ten stanowi, że podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Dla podstawy wymiaru każdego podatku, w tym podatku od towarów i usług, wiążące są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Brzmienie art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego nie daje podstaw do podziału tych danych na te, które są wiążące dla organów podatkowych, i te, które takiego waloru nie mają. Ewidencja gruntów, zgodnie z powołanym artykułem, jest dla organu podatkowego urzędowym źródłem informacji o osobie właściciela i posiadacza samoistnego oraz o samej nieruchomości, tj. o gruncie. Podatkowa ewidencja nieruchomości nie jest podstawą do podejmowania decyzji podatkowych. Ma ona charakter wtórny w stosunku do ewidencji gruntów i budynków. W przypadku niezgodności danych pomiędzy tymi ewidencjami miarodajne są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków (tak: L. Etel, Dane z ewidencji gruntów i budynków jako podstawa opodatkowania gruntów i budynków”, Finanse Komunalne, nr 6/2008, str. 24). Podobnie orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego związane z wymiarem podatku od nieruchomości na wiążący charakter ewidencji gruntów (np. wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt II FSK 312/07, LEX nr 164493; wyrok NSA z dnia 3 marca 2005 r., sygn. akt FSK 912/05, LEX nr 164493; wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2006 r., sygn. akt II FSK 1505/05, LEX nr 599494).

2013
13
lut

Istota:

Dostawa nieruchomości niezabudowanych, o których mowa we wniosku, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie może być uznana za dostawę terenu budowlanego lub przeznaczonego pod zabudowę, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w oparciu o przeznaczenie tych działek wynikające z treści studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. O przeznaczeniu bowiem danego gruntu winien rozstrzygać odpowiedni zapis wynikający z ewidencji gruntów i budynków.

Fragment:

W przypadku natomiast braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla sklasyfikowania gruntów – wbrew temu, co twierdzi Wnioskodawca - wiążące są zapisy w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) - rozumie się przez to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty. W myśl art. 21 ust. 1 tej ustawy, podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Ponadto należy zauważyć, iż w dniu 17 stycznia 2011 r.

2013
29
sty

Istota:

W sytuacji, gdy przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ważnym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, natomiast z zapisów w ewidencji gruntów wynika jej przeznaczenie jako użytek - grunty orne, to sprzedaż ww. nieruchomości oznaczonej jako działka nr ... korzystać będzie ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Fragment:

Nr 193, poz. 1287 ze zm.) podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Zatem, dla podstawy wymiaru każdego podatku, w tym podatku od towarów i usług wiążące są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w wyroku NSA z dnia 17 stycznia 2010 r., sygn. akt I FPS 8/10, w którym rozstrzygnięto, iż w świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, przy zastosowaniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla klasyfikacji terenu niezabudowanego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków, a nie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Naczelny Sąd Administracyjny w powołanym wyroku stwierdził, że przy rozstrzyganiu sporów w tej kwestii należy sięgnąć do rozwiązań zawartych w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347). Przepis art. 12 ust. 3 powołanej Dyrektywy stanowi, że do celów dostawy terenu budowlanego - „ teren budowlany ” oznacza każdy grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany przez państwa członkowskie.

2012
4
gru

Istota:

O ile w chwili sprzedaży przedmiotowa nieruchomość będzie przeznaczona pod zabudowę, na co może wskazywać zapis zawarty w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu 23%.

Fragment:

Zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu, w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także: właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części; miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt 1; informacje o wpisaniu do rejestru zabytków; wartość nieruchomości. W myśl art. 21 ust. 1 ww. ustawy, podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Z przedstawionego zdarzenie przyszłego wynika, iż Miasto, będące podatnikiem podatku od towarów i usług, zamierza sprzedać nieruchomość niezabudowaną, bez uzbrojenia. Działka położona jest w strefie peryferyjnej, sąsiaduje z terenami zabudowy jednorodzinnej. Teren nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że jest to nieruchomość gruntowa sklasyfikowana literą „ R ”, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej.

2012
30
wrz

Istota:

Planowana przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowej niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunt orny, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 tej ustawy, podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. A zatem dla podstawy wymiaru podatku od towarów i usług, wiążące są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Reasumując, w świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, przy zastosowaniu art. 21 ust. 1 ww. ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla klasyfikacji terenu niezabudowanego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków, a nie jak twierdzi Wnioskodawca – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, planowana przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowej niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunt orny, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.