Ewidencja działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
24
mar

Istota:

Możliwość używania zamiennie nazw firm, które wynikają z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Działalność prowadzona pod nazwą „ FHU ”. Dla celów podatkowych zgodnie z przepisami Firma prowadzi ewidencję w postaci ksiąg rachunkowych. Z powodu znacznego zmniejszenia asortymentu sprzedawanych towarów, które kojarzyły się z nazwą firmy, Wnioskodawca chce wprowadzić drugą dodatkową nazwę, która wskazywałaby na przeważający w chwili obecnej towar w sprzedaży. Nie spowoduje to zmiany PKD 4690 Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, dlatego nie ma konieczności uzyskania drugiego numeru REGON. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest dla celów podatku VAT używanie zamiennie dwóch nazw dla działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną tzn. „ XXXX ” lub „ YYYYY ” – na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, gdzie obydwie nazwy są zarejestrowane... Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest używanie zamiennie nazw firm, które wynikają z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Danymi identyfikującymi osobę fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą jest jej imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

2011
1
mar

Istota:

Czy zmiana wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy,w przypadku gdy małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga małżonków i posługują się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP pierwszego z małżonków powoduje konieczność rejestracji obojga małżonków dla potrzeb VAT?

Fragment:

Dnia 07.01.2005r. organ ewidencyjny – Burmistrz Miasta, działając na podstawie art. 68 ustawy z dn. 02.07.2004r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności gospodarczej, dokonał zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Państwa XXX w ten sposób, że pod dotychczasowym numerem została wpisana Pani XXX, natomiast Pan XXX otrzymał nowy numer, z jednoczesnym uwzględnieniem daty faktycznego rozpoczęcia wspólnej działalności małżonków. Dnia 12.01.2005r. Pan XXX złożył zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1 z nowym numerem w ewidencji działalności gospodarczej, natomiast Pani XXX złożyła zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1 z dotychczasowym numerem ewidencji działalności gospodarczej. Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) wynika, że przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Stosownie do treści art. 68 ust. 1 ustawy z dn. 02.07.2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1808) organ ewidencyjny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wzywa każdego z małżonków, którzy są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym, do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu.

2011
1
mar

Istota:

Czy zmiana wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy,w przypadku gdy małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga małżonków i posługują się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP pierwszego z małżonków powoduje konieczność rejestracji obojga małżonków dla potrzeb VAT?

Fragment:

Dnia 07.01.2005r. organ ewidencyjny – Burmistrz Miasta działając na podstawie art. 68 ustawy z dn. 02.07.2004r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności gospodarczej, dokonał zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej XXX w ten sposób, że pod dotychczasowym numerem została wpisana Pani XXX, natomiast Pan XXX otrzymał nowy numer, z jednoczesnym uwzględnieniem daty faktycznego rozpoczęcia wspólnej działalności małżonków.Dnia 12.01.2005r. Pan XXX złożył zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1 z nowym numerem w ewidencji działalności gospodarczej, natomiast Pani XXX złożyła zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1 z dotychczasowym numerem ewidencji działalności gospodarczej. Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) wynika, że przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną- wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Stosownie do treści art. 68 ust. 1 ustawy z dn. 02.07.2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1808) organ ewidencyjny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wzywa każdego z małżonków, którzy są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym, do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu.

2011
1
lut

Istota:

Przekazanie firmy prowadzonej na imię obojga małżonków w formie spółki małżeńskiej do prowadzenia przez jednego, nie likwidując działalności.

Fragment:

Stanowisko podatnika:Według podatników należałoby wykreślić ze wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej męża i pozostawić żonę. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu , po przeanalizowaniu przedstawionego w treści zapytania stanu faktycznego stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 68 ust.1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173, poz.1808) organ ewidencyjny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wzywa każdego z małżonków, którzy są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym, do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu. We wniosku należy wskazać w szczególności, który z małżonków będzie wpisany do ewidencji pod dotychczasowym numerem. Z przepisu art.90 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wynika, iż ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ogłoszenie ww. ustawy nastąpiło w Dz.U.Nr 173 w dniu 06 sierpnia 2004r. Zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z dnia 12 grudnia 1995 r. Nr 142, poz.702 ze zm.) podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego we właściwym urzędzie skarbowym nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.