Ewidencja działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Ewidencja działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość używania zamiennie nazw firm, które wynikają z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Działalność prowadzona pod nazwą „ FHU ”. Dla celów podatkowych zgodnie z przepisami Firma prowadzi ewidencję w postaci ksiąg rachunkowych. Z powodu znacznego zmniejszenia asortymentu sprzedawanych towarów, które kojarzyły się z nazwą firmy, Wnioskodawca chce wprowadzić drugą dodatkową nazwę, która wskazywałaby na przeważający w chwili obecnej towar w sprzedaży. Nie spowoduje to zmiany PKD 4690 Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, dlatego nie ma konieczności uzyskania drugiego numeru REGON. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest dla celów podatku VAT używanie zamiennie dwóch nazw dla działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną tzn. „ XXXX ” lub „ YYYYY ” – na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, gdzie obydwie nazwy są zarejestrowane... Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest używanie zamiennie nazw firm, które wynikają z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Danymi identyfikującymi osobę fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą jest jej imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.
2013
24
mar

Istota:
Czy zmiana wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy,w przypadku gdy małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga małżonków i posługują się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP pierwszego z małżonków powoduje konieczność rejestracji obojga małżonków dla potrzeb VAT?
Fragment:
Dnia 07.01.2005r. organ ewidencyjny – Burmistrz Miasta, działając na podstawie art. 68 ustawy z dn. 02.07.2004r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności gospodarczej, dokonał zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Państwa XXX w ten sposób, że pod dotychczasowym numerem została wpisana Pani XXX, natomiast Pan XXX otrzymał nowy numer, z jednoczesnym uwzględnieniem daty faktycznego rozpoczęcia wspólnej działalności małżonków. Dnia 12.01.2005r. Pan XXX złożył zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1 z nowym numerem w ewidencji działalności gospodarczej, natomiast Pani XXX złożyła zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1 z dotychczasowym numerem ewidencji działalności gospodarczej. Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) wynika, że przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Stosownie do treści art. 68 ust. 1 ustawy z dn. 02.07.2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1808) organ ewidencyjny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wzywa każdego z małżonków, którzy są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym, do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu.
2011
1
mar

Istota:
Czy zmiana wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy,w przypadku gdy małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga małżonków i posługują się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP pierwszego z małżonków powoduje konieczność rejestracji obojga małżonków dla potrzeb VAT?
Fragment:
Dnia 07.01.2005r. organ ewidencyjny – Burmistrz Miasta działając na podstawie art. 68 ustawy z dn. 02.07.2004r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności gospodarczej, dokonał zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej XXX w ten sposób, że pod dotychczasowym numerem została wpisana Pani XXX, natomiast Pan XXX otrzymał nowy numer, z jednoczesnym uwzględnieniem daty faktycznego rozpoczęcia wspólnej działalności małżonków.Dnia 12.01.2005r. Pan XXX złożył zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1 z nowym numerem w ewidencji działalności gospodarczej, natomiast Pani XXX złożyła zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1 z dotychczasowym numerem ewidencji działalności gospodarczej. Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) wynika, że przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną- wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Stosownie do treści art. 68 ust. 1 ustawy z dn. 02.07.2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1808) organ ewidencyjny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wzywa każdego z małżonków, którzy są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym, do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu.
2011
1
mar

Istota:
Przekazanie firmy prowadzonej na imię obojga małżonków w formie spółki małżeńskiej do prowadzenia przez jednego, nie likwidując działalności.
Fragment:
Stanowisko podatnika:Według podatników należałoby wykreślić ze wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej męża i pozostawić żonę. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu , po przeanalizowaniu przedstawionego w treści zapytania stanu faktycznego stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 68 ust.1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173, poz.1808) organ ewidencyjny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wzywa każdego z małżonków, którzy są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym, do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu. We wniosku należy wskazać w szczególności, który z małżonków będzie wpisany do ewidencji pod dotychczasowym numerem. Z przepisu art.90 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wynika, iż ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ogłoszenie ww. ustawy nastąpiło w Dz.U.Nr 173 w dniu 06 sierpnia 2004r. Zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z dnia 12 grudnia 1995 r. Nr 142, poz.702 ze zm.) podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego we właściwym urzędzie skarbowym nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.