Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia I i II, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla obu zezwoleń?
2. Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej tj. Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie tj. Zezwolenia II?
Fragment:
Za prawidłową należy zatem uznać metodologię, zgodnie z którą Wnioskodawca zamierza prowadzić: odrębną ewidencję rachunkową dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz odrębną ewidencję rachunkową dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia I i II, przy czym ewidencja ta będzie prowadzona wspólnie dla wskazanych zezwoleń. Spółka zwraca uwagę, że zaprezentowany powyżej pogląd znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych w analogicznych stanach faktycznych. Przykładowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 maja 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.53.2017.JKT), wydanej w analogicznym stanie faktycznym, potwierdził stanowisko strony pytającej, zgodnie z którym (...) może ona prowadzić jedną, łączną ewidencję i na jej podstawie ustalać dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, to jest dochód osiągany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń. Także w interpretacji (...)
2017
8
lip

Istota:
Zasady ewidencji transakcji – pobyt w przedszkolu, wyżywienie.
Fragment:
Ponieważ osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT nie posiadają takiego numeru i nie są w ogóle zidentyfikowane na potrzeby podatku VAT, to należy uznać, że wymóg zamieszczania w ewidencji sprzedaży danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji nie dotyczy sprzedaży dokonywanej na rzecz tych osób. Pogląd Wnioskodawcy znajduje też potwierdzenie w wykładni celowościowej przeprowadzonej z uwzględnieniem zasady racjonalnego prawodawcy. Trzeba mieć na uwadze, że co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W ocenie Wnioskodawcy, kwoty wynikające z tej ewidencji, odpowiednio zagregowane np. w postaci raportów miesięcznych powinny znaleźć się także w ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. W innym przypadku nie byłoby możliwe uzgodnienie kwot wynikających z ewidencji VAT z deklaracjami VAT. Uzgodnienie to ma szczególne znaczenie także ze względu na obowiązek przesyłania ewidencji VAT w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nie jest możliwe, aby racjonalny prawodawca wymagał od podatników zamieszczania w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT danych identyfikujących poszczególne transakcje w przypadku, gdy poszczególne transakcje zostały już wcześniej zaewidencjonowane przy użyciu kasy rejestrującej, czyli innego narzędzia ewidencyjnego.
2017
15
cze

Istota:
Obowiązek zamieszczenia w prowadzonej ewidencji danych w przypadku czynności dokonywanych na rzecz osób fizycznych, uprawnienie do dokonania w ewidencji sprzedaży VAT zbiorczych wpisów w zakresie sprzedaży posiłków w placówkach oświatowych oraz usług dotyczących pobytu dzieci w przedszkolach.
Fragment:
Ponieważ osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, nie posiadają takiego numeru i nie są w ogóle zidentyfikowane na potrzeby podatku VAT, to należy uznać, że wymóg zamieszczania w ewidencji sprzedaży danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji nie dotyczy sprzedaży dokonywanej na rzecz tych osób. Pogląd Wnioskodawcy znajduje też potwierdzenie w wykładni celowościowej przeprowadzonej z uwzględnieniem zasady racjonalnego prawodawcy. Trzeba mieć na uwadze, że co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W ocenie Wnioskodawcy, kwoty wynikające z tej ewidencji, odpowiednio zagregowane np. w postaci raportów miesięcznych, powinny znaleźć się także w ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. W innym przypadku nie byłoby możliwe uzgodnienie kwot wynikających z ewidencji VAT z deklaracjami VAT. Uzgodnienie to ma szczególne znaczenie także ze względu na obowiązek przesyłania ewidencji VAT w postaci, tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nie jest możliwe, aby racjonalny prawodawca wymagał od podatników zamieszczania w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, danych identyfikujących poszczególne transakcje w przypadku, gdy poszczególne transakcje zostały już wcześniej zaewidencjonowane przy użyciu kasy rejestrującej, czyli innego narzędzia ewidencyjnego.
2017
7
cze

Istota:
Sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży (art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług).
Fragment:
Ewidencja ta może zostać w każdym czasie wydrukowana i przedłożona dla celów ewentualnej kontroli. Spółka prowadzi ponadto zbiorczy rejestr sprzedaży za pomocą systemu finansowo- księgowego X., w którym ewidencjonuje m.in. dane wynikające z raportów dobowych wygenerowanych przez urządzenia fiskalne w kwotach zbiorczych w celu uniknięcia dublowania wartości sprzedaży i podatku należnego. Spółka zaznacza, że nie ma możliwości bezpośredniego przeniesienia rejestru faktur z systemu S. do zbiorczego rejestru X. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy planowane utrzymanie po 1 stycznia 2017 r. sposobu ewidencji w rejestrze VAT sprzedaży paragonowej, polegającej na zbiorczym ujęciu sprzedaży z kas fiskalnych jest właściwe. Wyjaśnienia wymaga, że kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową, ma ona charakter ewidencji sprzedaży. Ewidencja prowadzona za pomocą kasy rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy, w szczególności cyt. wyżej art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy.
2017
2
cze

Istota:
1. Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia I i II, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla obu zezwoleń?
2. Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej tj. Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie tj. Zezwolenia II?
Fragment:
Za prawidłową należy zatem uznać metodologię, zgodnie z którą Wnioskodawca zamierza prowadzić: odrębną ewidencję rachunkową dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz odrębną ewidencję rachunkową dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia I i II, przy czym ewidencja ta będzie prowadzona wspólnie dla wskazanych zezwoleń. Spółka zwraca uwagę, że zaprezentowany powyżej pogląd znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych w analogicznych stanach faktycznych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 22 maja 2014 r. (sygn. ILPB3/423-103/14-3/JG ) potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym (...) przez cały okres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności na terenie SSE (wynikający łącznie ze wszystkich zezwoleń, w tym otrzymanych w przyszłości). Spółka będzie prowadzić jedną, wspólną ewidencję dochodów dla działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz drugą, wspólną ewidencję dla dochodów z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych.
2017
17
maj

Istota:
W zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji przeniesienia wierzytelności wraz z odpisem aktualizującym do ewidencji pozabilansowej
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że przeniesienie Należności kredytowych z ewidencji bilansowej do ewidencji pozabilansowej - o ile spełnione są następujące okoliczności: w dacie usunięcia Należności kredytowych z ewidencji bilansowej przesłanka uprawdopodobnienia jej nieściągalności nadal pozostaje spełniona (art. 16 ust. 2a pkt 2 updop), jednocześnie z odpisaniem Należności kredytowych z kont bilansowych Bank dokonuje ich zaewidencjonowania, łącznie z utworzonymi na nie odpisami aktualizującymi, na kontach pozabilansowych - jest neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast kwalifikacja podatkowa wynikająca z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b, art. 16 ust. 1 pkt 43 i pkt 44 oraz art. 15 ust. lh pkt 2 updop powinna być dokonywana dopiero z chwilą definitywnego odpisania Należności kredytowej, tj. usunięcia jej z ewidencji bilansowej lub pozabilansowej Banku. Z uwagi na techniczny charakter przeniesienia Należności kredytowej z ewidencji bilansowej do ewidencji pozabilansowej, spełnienie określonych w ustawie updop przesłanek uprawdopodobnienia lub udokumentowania nieściągalności Należności kredytowej, po ich przeniesieniu do ewidencji pozabilansowej, uprawnia Bank do uznania jako koszt podatkowy wierzytelności nieściągalnej lub utworzonego na taką należność odpisu aktualizującego.
2017
22
lut

Istota:
Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej w przypadku kradzieży kasy fiskalnej.
Fragment:
Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. W świetle art. 111 ust. 3 ustawy, jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej.
2017
11
sty

Istota:
Brak obowiązku ewidencjonowania poszczególnych pozycji faktur w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Na zakończenie Spółka podkreśla, że pytanie dotyczy wyłącznie zasad prowadzenia ewidencji VAT od 1 stycznia 2017 r. (stan przyszły) i nie ma na celu weryfikacji poprawności prowadzenia ewidencji VAT, jak również innych ewidencji podatkowych w 2016 r. ani w latach poprzednich. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy stosowany dotychczas przez Spółkę sposób prowadzenia ewidencji VAT będzie właściwy w stanie prawny obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., czy koniecznym będzie prezentowanie w ewidencji VAT (tak w rejestrze sprzedaży jak i zakupów) każdej pozycji z faktury? Zdaniem Spółki, stosowany dotychczas sposób prowadzenia ewidencji VAT będzie właściwy również w stanie prawny obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. Z przepisów art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., ani z żadnych innych przepisów ustawy o VAT, nie będzie wynikał obowiązek prezentowania w ewidencji VAT (tak w rejestrze sprzedaży jak i zakupów) każdej pozycji z faktury. W dalszym ciągu możliwe będzie stosowanie agregacji poszczególnych pozycji z faktury (kwoty netto i kwoty VAT) w ramach poszczególnych stawek VAT, pod warunkiem jednak, że w ewidencji zostanie przywołany numer takiej faktury. Zdaniem Spółki, stosowany dotychczas przez Spółkę opisany we wniosku sposób prowadzenia ewidencji VAT będzie właściwy również w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.
2016
28
gru

Istota:
W zakresie prawidłowości ewidencji VAT w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r.
Fragment:
Jednocześnie Spółka P. prowadzi ewidencje VAT, zgodnie z postanowieniami art. 109 ustawy o VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do takich czynności jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca (do których Spółka wystawiała i nadal zgodnie z wewnętrznymi regulacjami wystawia faktury wewnętrzne) prawidłowe będzie wskazanie w ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT, jako kontrahenta danych Spółki wraz z jej NIP. W przedstawionym opisie sprawy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. ewidencja prowadzona przez podatnika będzie musiała uwzględniać wszelkie dane do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Zmiana art. 109 ust. 3 ustawy w zakresie ewidencji polega m.in. na dodaniu w ewidencji VAT dodatkowo danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, jak NIP kontrahenta polskiego jak i zagranicznego. Tym samym wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca Spółka nie może w przypadku ewidencji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług, dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca, jako kontrahenta wykazywać siebie (Spółkę) i podawać NIP swojej Spółki.
2016
29
lis

Istota:
Możliwości dokonywania ewidencji dla celów podatkowych przy zastosowaniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2013 r. (data wpływu 07.06.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania ewidencji dla celów podatkowych przy zastosowaniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.06.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania ewidencji dla celów podatkowych przy zastosowaniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Z dniem 19 lipca 2012 r. Wnioskodawczyni -obywatelka Wietnamu - posiadająca kartę pobytu wydaną przez Wojewodę w dniu 23 października 2007 r. ważną do dnia 23października 2017 r., zarejestrowała w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej rozpoczęła prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium RP. W roku 2012 Wnioskodawczyni wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie ok.13 tys. zł. Z kolei przychód netto ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2013 r. nie przekroczył 17 tys. zł. Mając na uwadze treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Sz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) w zw. z art. 5 pkt 2 lit. a) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ewidencja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.