Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy jako osoba fizyczna prowadząca Przedszkole Niepubliczne, które otrzymuje środki finansowe od Gminy Miejskiej, może w celu ewidencji podatkowej prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?
Fragment:
Czy jako osoba fizyczna prowadząca Przedszkole Niepubliczne, które otrzymuje środki finansowe od Gminy Miejskiej, może w celu ewidencji podatkowej prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów... Zdaniem Wnioskodawczyni, na mocy art. 24a ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu ewidencji podatkowej Niepublicznego Przedszkola może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) przychody, jakie uzyskuje Wnioskodawczyni jako podatnik osiągane są w związku z prowadzeniem niepublicznego przedszkola i podlegają zaliczeniu do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu (...)
2015
11
gru

Istota:
Moment, w którym należy wpisywać dane do ewidencji wyrobów węglowych i możliwość ujęcia w tej ewidencji dodatkowych informacji
Fragment:
Uszczegółowienie zasad prowadzenia przedmiotowej ewidencji nastąpiło natomiast w § 3-6 Rozporządzenia. Przepis art. 31a ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, iż ewidencja powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie m.in. ilości otrzymanych wyrobów węglowych, terminu ich odbioru, a także miejsca ich odbioru. Zdaniem Wnioskodawcy dane wskazane w treści tego przepisu powinny być zawarte odpowiednio w ewidencji wyrobów węglowych w zależności od tego, jaką czynność wykonuje podmiot prowadzący przedmiotową ewidencję. Innymi słowy w sytuacji na przykład, gdy dany podmiot nabywa wyroby węglowe i są one do niego fizycznie przemieszczane, to w ewidencji nie będzie wprowadzał danych dotyczących ilości wysłanych, bo wysyłkę dokonuje dostawca. Poza tym w przepisie tym zawarte są słowa takie jak „ lub ” co potwierdza, iż dane umieszczane w ewidencji powinny uwzględniać rodzaj czynności, które podejmuje dany podmiot w związku z przeprowadzaniem określonej transakcji. Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy ustawodawca nie wskazał zamkniętego katalogu danych, które powinny być wprowadzane do ewidencji. W konsekwencji, podmiot prowadzący ewidencję może wpisywać do niej dodatkowe informacje, które uzna za właściwe chociażby z tego powodu, gdyż przyczynią się one do prawidłowego rozliczania podatku akcyzowego.
2015
25
lis

Istota:
W zakresie ustalenia czy CypCo będzie dla Wnioskodawcy stanowiło zagraniczną spółkę kontrolowaną oraz obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez CypCo jako zagraniczną spółkę kontrolowaną, oraz obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji, o których mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do Zagranicznej Spółki kontrolowanej mającej siedzibę na Cyprze
Fragment:
(...) ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. Na podstawie art. 30f ust. 16 Ustawy o PIT na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 15 ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Z przepisów powyższych wynika, iż podatnik jest zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w zagranicznych spółkach kontrolowanych, które powinny być udostępniane na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
2015
24
lis

Istota:
Przyjmując za Wnioskodawcą, że zagraniczna spółka kontrolowana (CypCo) mająca siedzibę na Cyprze, podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości dochodów i spełnia przesłanki wymienione w art. 30f ust. 20 ww. ustawy, prowadząc w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 30f ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będąc właścicielem udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki (CypCo) z siedzibą na terytorium Cypru nie będzie zobowiązany do opodatkowania 19% podatkiem dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CypCo) oraz do prowadzenia rejestru zagranicznej spółki kontrolowanej, jak również prowadzenia ewidencji zaistniałych zdarzeń gospodarczych, zgodnie z wymienionym powyżej art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. Na podstawie art. 30f ust. 16 Ustawy o PIT na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 15 ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Z przepisów powyższych wynika, iż podatnik jest zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w zagranicznych spółkach kontrolowanych, które powinny być udostępniane na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
2015
24
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia z wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014 r. przepisami ustawy o VAT regulującymi zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, jednym z warunków dających prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o VAT ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji, wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem; potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem oraz liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. W przedstawionym stanie faktycznym ewidencja jaką prowadzi Wnioskodawca spełnia te wymagania. W szczególności Karta zadań zawiera wszystkie informacje, o których mowa w art. 86a ust. 7 pkt 4 ustawy o VAT.
2015
16
sie

Istota:
W jakich latach podatkowych Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania do 50% wydatków poniesionych przez Spółkę w latach 2011-2013 na nabycie oraz wdrożenie oprogramowania E-commerce, na który składają się zawarte w przedstawionym opisie funkcjonalności ujęte w Ewidencji jako WNiP, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki potwierdzającej, że E-commerce stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy?
Fragment:
Z uwagi na powyższe, płatności Spółki związane z realizacją projektu dotyczącego E-commerce kształtowały się w odniesieniu do poszczególnych składników majątku ujętych w Ewidencji jako WNiP następująco: WNiP nr 214305 ujęty w Ewidencji w 2011 r. – płatność w 2011 r. („ WNiP 1 ”); WNiP nr 229575 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność częściowo w 2011 r. i częściowo w 2012 r. („ WNiP 2 ”, wartość początkowa przedmiotowego WNiP nr 229575 objęła płatności dokonane za realizację usług Wykonawcy 1 oraz Wykonawcy 2, które wspólnie złożyły się na realizację określonego etapu prac związanego z wdrożeniem oprogramowania – płatności dotyczące 2011 r. dokonywane były wyłącznie na rzecz Wykonawcy 1 za etapy dotyczące usług kontynuowanych w 2012 r.), WNiP nr 232279 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność w 2012 r. („ WNiP 3 ”); WNiP nr 231638 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność w 2012 r. („ WNiP 4 ”); WNiP nr 232297 ujęty w Ewidencji w 2012 r. – płatność w 2013 r. („ WNiP 5 ”); WNiP nr 238653 ujęty w Ewidencji w 2013 r. – płatność w 2013 r. („ WNiP 6 ”); WNiP nr 238654 ujęty w Ewidencji w 2013 r. – płatność w 2013 r. („ WNiP 7 ”). Przedmiotem wątpliwości zgłoszonych we wniosku jest kwestia: w jakich latach podatkowych Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania (...)
2015
23
cze

Istota:
Wystawianie refaktur za gaz dla jednostki korzystającej z pomieszczeń na podstawie umowy użyczania, obowiązek prowadzenia ewidencji, rejestru, braku obowiązku składania deklaracji VAT-7 przez podatnika zwolnionego o VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy
Fragment:
Zgodnie zaś z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Pomimo więc, że Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od 1 stycznia 2015 r. i nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji zawierającej dane wymienione w art. 109 ust. 3, tj. dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, to na podstawie art. 109 ust. 1, obowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Dlatego też stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji, rejestru jest nieprawidłowe. Przechodząc do kolejnej kwestii, a dotyczącej obowiązku składania przez Wnioskodawcę deklaracji VAT-7, należy wskazać, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.
2015
16
cze

Istota:
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży gier komputerowych w postaci cyfrowych plików przy zastosowaniu kasy rejestrującej
Fragment:
Spółka będzie prowadzić własną ewidencję, z której będzie jednoznacznie wynikać jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata. Po otrzymaniu raportu od Pośrednika, Spółka we własnym systemie dokona zestawienia wszystkich otwartych transakcji z plikiem wskazującym zebrane sumarycznie płatności. Do każdej transakcji przypisywane będą na podstawie ID transakcji szczegóły dotyczące płatności. Spółka będzie prowadzić własną ewidencje wskazującą, kiedy dana płatność została zapłacona. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka otrzymała pozytywną indywidualną interpretacje podatkową odpowiadającą przedstawionemu stanowi faktycznemu w dniu 25 czerwca 2014 r. sygn. IPPP2/443-271/14-4/RR . Jako, że indywidualna interpretacja podatkowa, została wydana na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2012, poz. 1382), które to rozporządzenie zostało zastąpione rozporządzeniem z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014, poz. 1544), które weszło w życie 1 stycznia 2015 r.
2015
29
maj

Istota:
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji, o których mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do Zagranicznej Spółki A.
Fragment:
(...) ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. ” Jest to istotny argument wynikający z wykładni systemowej wewnętrznej. Ponadto, na taki rezultat wskazywałaby wykładnia celowościowa, na którą wskazuje następujący fragment art. 30f ust. 15: „ w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. ” Jeśli celem ww. obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji jest zapewnienie określenia wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy to stosowanie rejestru i ewidencji w przypadku Zagranicznej Spółka A, która nie spełnia definicji „ zagranicznej spółki kontrolowanej ” nie miałoby sensu, gdyż obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 30f, w takim przypadku i tak nie powstaje (spółka nie osiąga dochodów „ biernych ”).
2015
8
kwi

Istota:
W przypadku zagranicznej spółki nie będącej podmiotem kontrolowanym, posiadającej siedzibę lub zarząd w państwie należącym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącej w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 30f ust. 20 ww. ustawy, Wnioskodawca, jako wspólnik tej Spółki nie będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznej spółki oraz prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, o których mowa w art. 30f ust. 15 ww. ustawy.
Fragment:
(...) ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. ” Jest to istotny argument wynikający z wykładni systemowej wewnętrznej. Ponadto, na taki rezultat wskazywałaby wykładnia celowościowa, na którą wskazuje następujący fragment art. 30f ust. 15: „ w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. ” Jeśli celem ww. obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji jest zapewnienie określenia wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy to stosowanie rejestru i ewidencji w przypadku Zagranicznej Spółka B, która nie spełnia definicji „ zagranicznej spółki kontrolowanej ” nie miałoby sensu, gdyż obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 30f, w takim przypadku i tak nie powstaje (spółka nie osiąga dochodów „ biernych ”).
2015
8
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ewidencja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.