Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych
Fragment:
(...) ewidencji wyrobów węglowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie w zakresie prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi firmę „ X ”. Przedmiotem działalności firmy jest handel węglem. Podatnik uiszcza podatek akcyzowy. Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży wyrobów węglowych. Od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca prowadzi ewidencję zgodnie z treścią art. 138i ustawy o podatku akcyzowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca powinien prowadzić ewidencję sprzedaży wyrobów określonej w art. 138i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym... Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on prowadzić ewidencję sprzedaży wyrobów węglowych w sposób określony w art. 138i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), dalej zwanej ustawą, wyroby węglowe, to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.
2016
13
maj

Istota:
W zakresie: -uznania, że Spółka Rumuńska nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną,-obowiązku prowadzenia rejestru zagranicznych spółek oraz ewidencji zdarzeń zaistniałych w Spółce.
Fragment:
(...) ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 13 ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art. 24a ust. 14 ww. ustawy). W tym miejscu wskazać należy, że Spółka spełnia definicję zagranicznej spółki, o której mowa w powołanym na wstępie art. 24a ust. 2 pkt 1 updop. Należy również wskazać, (...)
2016
12
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji zagranicznych spółek kontrolowanych.
Fragment:
W odniesieniu do zagranicznych spółek kontrolowanych natomiast istnieje obowiązek, aby polski podatnik po zakończeniu roku podatkowego, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, zewidencjonował zdarzenia zaistniałe w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a Ustawy, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m Ustawy (dalej jako: Ewidencja Zdarzeń). Wspomniany przepis art. 24a ust. 13 Ustawy w zakresie prowadzenia Ewidencji Zdarzeń stanowi o obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji, ale opisując ten obowiązek stanowi o składaniu zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej. Zasadny jest wniosek, że skoro Spółka nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną, to na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, a tym samym nie będzie także na Wnioskodawcy ciążył obowiązek zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a Ustawy, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m Ustawy.
2016
24
kwi

Istota:
Ustalenie rzeczywistego stanu zapasów wyrobów węglowych
Fragment:
Zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 oraz § 6 ww. rozporządzenia podmiot prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 138h-138j ustawy, w formie papierowej, dokonuje jej zamknięcia i miesięcznego podsumowania, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy ewidencja. Stan ewidencyjny ustalony w wyniku zamknięcia i podsumowania dokumentacji, o których mowa w ust. 1-3, przenosi się na następny miesiąc jako stan początkowy. Ustalony rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych, po porównaniu ze stanem ewidencyjnym, podlega wpisaniu do ewidencji i jest przyjmowany jako stan początkowy na następny okres. Trzeba tu mieć na uwadze, że § 5 ww. rozporządzenia odnosi się do ewidencji, o której mowa w art. 138h-138j ustawy, czyli obejmuje również ewidencję prowadzoną przez pośredniczące podmioty węglowe, o której mowa w art. 138i. Natomiast § 6 ww. rozporządzenia odnosi się do wszelkich wyrobów akcyzowych. Wymóg określenia rzeczywistego stanu zapasów wyrobów akcyzowych - w tym przypadku wyrobów węglowych - oznacza zatem ustalenie obiektywnie istniejących zapasów tych wyrobów. Jak sam zauważa Wnioskodawca określenie stanu rzeczywistego na podstawie tylko ww. ewidencji jest niemożliwe. Przy czym co istotne, w przypadku wyrobów węglowych, brak jest wymogu aby rzeczywisty stan zapasów węglowych określać na koniec każdego okresu rozliczeniowego, jak to czyni Wnioskodawca.
2016
22
kwi

Istota:
Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych
Fragment:
(...) ewidencji wyrobów węglowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie w zakresie prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi firmę P.H.U. „ X ”. Przedmiotem działalności firmy jest handel węglem. Podatnik uiszcza podatek akcyzowy. Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży wyrobów węglowych. Od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca prowadzi ewidencję zgodnie z treścią art. 138i ustawy o podatku akcyzowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca powinien prowadzić ewidencję sprzedaży wyrobów określonej w art. 138i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym... Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on prowadzić ewidencję sprzedaży wyrobów węglowych w sposób określony w art. 138i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j.
2016
20
kwi

Istota:
Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych
Fragment:
(...) ewidencji wyrobów węglowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie w zakresie prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi Firmę Handlowo-Usługową „”X” Przedmiotem działalności firmy jest handel węglem. Podatnik uiszcza podatek akcyzowy. Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży wyrobów węglowych. Od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca prowadzi ewidencję zgodnie z treścią art. 138i ustawy o podatku akcyzowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca powinien prowadzić ewidencję sprzedaży wyrobów określonej w art. 138i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym... Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on prowadzić ewidencję sprzedaży wyrobów węglowych w sposób określony w art. 138i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j.
2016
20
kwi

Istota:
Prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z samochodami osobowymi przeznaczonymi na wynajem bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu tych pojazdów.
Fragment:
Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, ale jest wykorzystywany przez podatnika także do innych celów, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać wymagane elementy. W sytuacji zatem, gdy podatnik przeznacza samochód także do innych celów, wykluczając przy tym, poprzez wprowadzenie w przedsiębiorstwie zasad jego używania możliwość wykorzystywania tego pojazdu w celach prywatnych, ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku, jednakże pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W tej sytuacji nie można bowiem uznać, że pojazd jest przeznaczony wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy). W myśl art. 86a ust. 13 ustawy, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.
2016
3
kwi

Istota:
Czy, przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r., na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego, a w stosunku do roku podatkowego trwającego od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 - uwzględnić w zeznaniu podatkowym i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:a)w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,b)w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?(zdarzenie przyszłe)
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe warunki, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków spełniających kumulatywnie poniższe warunki, tj.: wydatki zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, oraz zostały poniesione przez podatnika na nabycie nowej technologii, oraz zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W ocenie Spółki, poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie licencji na Systemy IT spełniają wszystkie powyższe warunki, w szczególności zaś wydatki te zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, zostały poniesione przez Spółkę na nabycie nowej technologii, zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych lub w roku następującym po tym roku, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również nie zostały one zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie.
2016
30
mar

Istota:
Czy, przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r., na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego, a w stosunku do roku podatkowego trwającego od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 - uwzględnić w zeznaniu podatkowym i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:a)w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,b)w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?(stan faktyczny)
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe warunki, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków spełniających kumulatywnie poniższe warunki, tj.: wydatki zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, oraz zostały poniesione przez podatnika na nabycie nowej technologii, oraz zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W ocenie Spółki, poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie licencji na Systemy IT spełniają wszystkie powyższe warunki, w szczególności zaś wydatki te zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, zostały poniesione przez Spółkę na nabycie nowej technologii, zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych lub w roku następującym po tym roku, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również nie zostały one zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie.
2016
27
mar

Istota:
Sposób prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych
Fragment:
(...) ewidencji, o której mowa w art. 138i ust. 2 ustawy... Czy do ewidencji, o której mowa w art. 138i ust. 2 ustawy wpisuje się sprzedaż wyrobów węglowych na terenie kraju finalnemu nabywcy węglowemu z zapłaconą akcyzą... Zdaniem Wnioskodawcy, do ewidencji, o której mowa w art. 138i ust. 2 ustawy należy wpisywać sprzedaż na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu do której jest wystawiany dokument dostawy. Zgodnie z art. 138i ust. 2 pkt 3, 4 ustawy ewidencja powinna zawierać między innymi: dane finalnego nabywcy węglowego (imię, nazwisko i adres) oraz datę wystawienia dokumentu dostawy i numer identyfikujący dokument dostawy albo datę i numer innego dokumentu zastępującego dokument dostawy. Dane te dotyczą sprzedaży wyrobów węglowych z zastosowaniem zwolnienia o którym mowa w art. 31a ust. 1, czyli można wnioskować, że do ww. ewidencji należy wpisywać tylko sprzedaż zwolnioną do której wystawiany jest dokument dostawy. Przy sprzedaży w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo i z akcyzą Wnioskodawca nie posiada takich danych ponieważ nie wystawia dokumentu dostawy. Sprzedaż ta jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej, a płacących akcyzę poprzez wystawienie faktury VAT do której prowadzone są oddzielne zestawienia.
2016
25
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ewidencja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.