Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawidłowości ewidencji VAT w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r.
Fragment:
Jednocześnie Spółka P. prowadzi ewidencje VAT, zgodnie z postanowieniami art. 109 ustawy o VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do takich czynności jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca (do których Spółka wystawiała i nadal zgodnie z wewnętrznymi regulacjami wystawia faktury wewnętrzne) prawidłowe będzie wskazanie w ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT, jako kontrahenta danych Spółki wraz z jej NIP. W przedstawionym opisie sprawy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. ewidencja prowadzona przez podatnika będzie musiała uwzględniać wszelkie dane do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Zmiana art. 109 ust. 3 ustawy w zakresie ewidencji polega m.in. na dodaniu w ewidencji VAT dodatkowo danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, jak NIP kontrahenta polskiego jak i zagranicznego. Tym samym wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca Spółka nie może w przypadku ewidencji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług, dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca, jako kontrahenta wykazywać siebie (Spółkę) i podawać NIP swojej Spółki.
2016
29
lis

Istota:
Możliwości dokonywania ewidencji dla celów podatkowych przy zastosowaniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2013 r. (data wpływu 07.06.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania ewidencji dla celów podatkowych przy zastosowaniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.06.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania ewidencji dla celów podatkowych przy zastosowaniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Z dniem 19 lipca 2012 r. Wnioskodawczyni -obywatelka Wietnamu - posiadająca kartę pobytu wydaną przez Wojewodę w dniu 23 października 2007 r. ważną do dnia 23października 2017 r., zarejestrowała w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej rozpoczęła prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium RP. W roku 2012 Wnioskodawczyni wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie ok.13 tys. zł. Z kolei przychód netto ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2013 r. nie przekroczył 17 tys. zł. Mając na uwadze treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Sz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) w zw. z art. 5 pkt 2 lit. a) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.
2016
28
lis

Istota:
- sposób opodatkowania sprzedaży posiłków na rzecz uczniów innej szkoły,
- brak opodatkowania różnicy pomiędzy dotacją od organu prowadzącego, a dochodami stołówki
- sposób prowadzenia ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Ewidencja tzw. uproszczona (sprzedaży) prowadzona jest przez podatników wymienionych w art. 109 ust. 1 ustawy, natomiast prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży, podatku naliczonego i należnego jest obowiązkiem podatników wymienionych w art. 109 ust. 3 ustawy. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że Zespół w zakresie ewidencjonowania kosztów związanych wyłącznie z działalnością zwolnioną (m.in. kwoty określone w art. 90 ustawy), zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy. Co prawda przepisy ustawo o podatku od towarów i usług nie określają sposobu prowadzenia ewidencji. Niemniej jednak powinna ona odzwierciedlać rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, umożliwiające w niniejszej sprawie ewidencjonowanie wydatków związanych wyłącznie z działalnością zwolnioną w sposób przejrzysty oraz w formie przyjętej przez Zespół. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tej kwestii uznano za nieprawidłowe. W tym miejscu wskazać trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C- 276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, (...)
2016
28
lis

Istota:
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa, rat leasingowych oraz wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodów przeznaczonych wyłącznie na wynajem bez obowiązku prowadzenia ewidencji ich przebiegu.
Fragment:
Zgodnie z ust. 6 tegoż artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem – potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Stosownie do treści ust. 8 ww. artykułu, (...)
2016
11
sie

Istota:
Czy w przypadku nieprowadzenia Działalności Indywidualnej, Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić, odrębnie od Spółki, podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych, w związku z uczestnictwem w Spółce?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nieprowadzenia Działalności Indywidualnej, w związku z uczestnictwem w Spółce, Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia, odrębnie od Spółki, podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych. Księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych ma obowiązek prowadzić tylko Spółka. Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą we własnym imieniu będzie Spółka i to Spółka będzie prowadzić księgi rachunkowe. Zgodnie z analizowanym już art. 24a ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych, zobowiązane są podmioty wykonujące działalność gospodarczą we własnym imieniu. W konsekwencji, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej we własnym imieniu, to w związku z samym uczestnictwem w Spółce, Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia, odrębnie od Spółki, podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych. Księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych ma obowiązek prowadzić tylko Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu, zobowiązany bezpośrednio do ich prowadzenia na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (t.j.
2016
12
lip

Istota:
Ewidencja olejów smarowych przez podmiot zuzywający
Fragment:
Stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w przypadku informacji dotyczących zużywanych wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, których ilość ustalana jest na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podmiot zużywający - wpisów do ewidencji, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzonej przez podmiot zużywający, dokonuje się raz w miesiącu, po zweryfikowaniu ilości podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia. Zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia ewidencja, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzona w formie papierowej, składa się z odrębnych części, które zawierają dane dotyczące wyrobów akcyzowych: wysłanych przez podmiot prowadzący ewidencję; otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję; zużytych na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący ewidencję; magazynowanych przez podmiot prowadzący ewidencję; magazynowanych przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy. Zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zużytych na cele uprawniające do zwolnienia, zawiera: nazwy zużytych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); sposób zużycia wyrobów akcyzowych; ilości zużytych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; datę zużycia wyrobów akcyzowych.
2016
5
lip

Istota:
Ewidencja wyrobów akcyzowych
Fragment:
Szczegółowe kwestie dotyczące zasad prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych doprecyzowane są w rozporządzeniu w sprawie ewidencji. Zgodnie § 38 ust. 1 tego rozporządzenia, ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie składa się z odrębnych części, zawierających dane dotyczące wyrobów akcyzowych: wysłanych przez podmiot prowadzący ewidencję; otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję; zużytych na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący ewidencję; magazynowanych przez podmiot prowadzący ewidencję; magazynowanych przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy. W świetle § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji, w przypadku ewidencji prowadzonych w formie papierowej, których prowadzenie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie ewidencji, wymogu podziału ewidencji na części nie stosuje się, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. Spółka będzie zobowiązana prowadzić ewidencję z podziałem na części. Jak wskazywano w opisie stanu faktycznego, Spółka, jako podmiot zużywający, nie dokonuje wszystkich czynności wymienionych w § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji np. nie dokonuje wysyłki olejów smarowych, czy też nie magazynuje w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy.
2016
16
cze

Istota:
Ewidencja wyrobów węglowych
Fragment:
W myśl § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w przypadku zużycia energii elektrycznej, użycia wyrobów gazowych albo wyrobów węglowych, wpisów do ewidencji prowadzonej odpowiednio przez podatnika zużywającego energię elektryczną, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, pośredniczący podmiot gazowy albo pośredniczący podmiot węglowy, dokonuje się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 oraz § 6 ww. rozporządzenia podmiot prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 138h-138j ustawy, w formie papierowej, dokonuje jej zamknięcia i miesięcznego podsumowania, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy ewidencja. Stan ewidencyjny ustalony w wyniku zamknięcia i podsumowania dokumentacji, o których mowa w ust. 1-3, przenosi się na następny miesiąc jako stan początkowy. Ustalony rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych, po porównaniu ze stanem ewidencyjnym, podlega wpisaniu do ewidencji i jest przyjmowany jako stan początkowy na następny okres. Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przekazuje na żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego raport z ewidencji we wskazanym zakresie i za wskazane miesiące, w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania - § 7 ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 9 rozporządzenia: Do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej może być wykorzystywany więcej niż jeden program komputerowy.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług dla pojazdów testowych/demonstracyjnych wykorzystywanych do jazd testowych/demonstracyjnych oraz braku obowiązku prowadzenia ww. ewidencji dla pojazdów testowych/demonstracyjnych oraz dla pojazdów zastępczych wykorzystywanych w innych celach związanych z prowadzoną działalnością.
Fragment:
Dla potwierdzenia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, z której wynika, że wykluczone jest użycie pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Należy zauważyć, że użycie wyrazu „ wyłącznie ” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów. Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do odprzedaży, ale przed sprzedażą jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd demonstracyjny, testowy, zastępczy, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie. W myśl art. 86a ust. 7 ww. ustawy, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis (...)
2016
2
cze

Istota:
Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych
Fragment:
(...) ewidencji wyrobów węglowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie w zakresie prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi firmę „ X ”. Przedmiotem działalności firmy jest handel węglem. Podatnik uiszcza podatek akcyzowy. Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży wyrobów węglowych. Od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca prowadzi ewidencję zgodnie z treścią art. 138i ustawy o podatku akcyzowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca powinien prowadzić ewidencję sprzedaży wyrobów określonej w art. 138i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym... Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on prowadzić ewidencję sprzedaży wyrobów węglowych w sposób określony w art. 138i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), dalej zwanej ustawą, wyroby węglowe, to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.
2016
13
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ewidencja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.