Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji przeniesienia wierzytelności wraz z odpisem aktualizującym do ewidencji pozabilansowej
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że przeniesienie Należności kredytowych z ewidencji bilansowej do ewidencji pozabilansowej - o ile spełnione są następujące okoliczności: w dacie usunięcia Należności kredytowych z ewidencji bilansowej przesłanka uprawdopodobnienia jej nieściągalności nadal pozostaje spełniona (art. 16 ust. 2a pkt 2 updop), jednocześnie z odpisaniem Należności kredytowych z kont bilansowych Bank dokonuje ich zaewidencjonowania, łącznie z utworzonymi na nie odpisami aktualizującymi, na kontach pozabilansowych - jest neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast kwalifikacja podatkowa wynikająca z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b, art. 16 ust. 1 pkt 43 i pkt 44 oraz art. 15 ust. lh pkt 2 updop powinna być dokonywana dopiero z chwilą definitywnego odpisania Należności kredytowej, tj. usunięcia jej z ewidencji bilansowej lub pozabilansowej Banku. Z uwagi na techniczny charakter przeniesienia Należności kredytowej z ewidencji bilansowej do ewidencji pozabilansowej, spełnienie określonych w ustawie updop przesłanek uprawdopodobnienia lub udokumentowania nieściągalności Należności kredytowej, po ich przeniesieniu do ewidencji pozabilansowej, uprawnia Bank do uznania jako koszt podatkowy wierzytelności nieściągalnej lub utworzonego na taką należność odpisu aktualizującego.
2017
22
lut

Istota:
Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej w przypadku kradzieży kasy fiskalnej.
Fragment:
Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. W świetle art. 111 ust. 3 ustawy, jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej.
2017
11
sty

Istota:
Brak obowiązku ewidencjonowania poszczególnych pozycji faktur w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Na zakończenie Spółka podkreśla, że pytanie dotyczy wyłącznie zasad prowadzenia ewidencji VAT od 1 stycznia 2017 r. (stan przyszły) i nie ma na celu weryfikacji poprawności prowadzenia ewidencji VAT, jak również innych ewidencji podatkowych w 2016 r. ani w latach poprzednich. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy stosowany dotychczas przez Spółkę sposób prowadzenia ewidencji VAT będzie właściwy w stanie prawny obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., czy koniecznym będzie prezentowanie w ewidencji VAT (tak w rejestrze sprzedaży jak i zakupów) każdej pozycji z faktury? Zdaniem Spółki, stosowany dotychczas sposób prowadzenia ewidencji VAT będzie właściwy również w stanie prawny obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. Z przepisów art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., ani z żadnych innych przepisów ustawy o VAT, nie będzie wynikał obowiązek prezentowania w ewidencji VAT (tak w rejestrze sprzedaży jak i zakupów) każdej pozycji z faktury. W dalszym ciągu możliwe będzie stosowanie agregacji poszczególnych pozycji z faktury (kwoty netto i kwoty VAT) w ramach poszczególnych stawek VAT, pod warunkiem jednak, że w ewidencji zostanie przywołany numer takiej faktury. Zdaniem Spółki, stosowany dotychczas przez Spółkę opisany we wniosku sposób prowadzenia ewidencji VAT będzie właściwy również w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.
2016
28
gru

Istota:
W zakresie prawidłowości ewidencji VAT w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r.
Fragment:
Jednocześnie Spółka P. prowadzi ewidencje VAT, zgodnie z postanowieniami art. 109 ustawy o VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do takich czynności jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca (do których Spółka wystawiała i nadal zgodnie z wewnętrznymi regulacjami wystawia faktury wewnętrzne) prawidłowe będzie wskazanie w ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT, jako kontrahenta danych Spółki wraz z jej NIP. W przedstawionym opisie sprawy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. ewidencja prowadzona przez podatnika będzie musiała uwzględniać wszelkie dane do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Zmiana art. 109 ust. 3 ustawy w zakresie ewidencji polega m.in. na dodaniu w ewidencji VAT dodatkowo danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, jak NIP kontrahenta polskiego jak i zagranicznego. Tym samym wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca Spółka nie może w przypadku ewidencji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług, dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca, jako kontrahenta wykazywać siebie (Spółkę) i podawać NIP swojej Spółki.
2016
29
lis

Istota:
Możliwości dokonywania ewidencji dla celów podatkowych przy zastosowaniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2013 r. (data wpływu 07.06.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania ewidencji dla celów podatkowych przy zastosowaniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.06.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania ewidencji dla celów podatkowych przy zastosowaniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Z dniem 19 lipca 2012 r. Wnioskodawczyni -obywatelka Wietnamu - posiadająca kartę pobytu wydaną przez Wojewodę w dniu 23 października 2007 r. ważną do dnia 23października 2017 r., zarejestrowała w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej rozpoczęła prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium RP. W roku 2012 Wnioskodawczyni wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie ok.13 tys. zł. Z kolei przychód netto ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2013 r. nie przekroczył 17 tys. zł. Mając na uwadze treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Sz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) w zw. z art. 5 pkt 2 lit. a) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.
2016
28
lis

Istota:
- sposób opodatkowania sprzedaży posiłków na rzecz uczniów innej szkoły,
- brak opodatkowania różnicy pomiędzy dotacją od organu prowadzącego, a dochodami stołówki
- sposób prowadzenia ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Ewidencja tzw. uproszczona (sprzedaży) prowadzona jest przez podatników wymienionych w art. 109 ust. 1 ustawy, natomiast prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży, podatku naliczonego i należnego jest obowiązkiem podatników wymienionych w art. 109 ust. 3 ustawy. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że Zespół w zakresie ewidencjonowania kosztów związanych wyłącznie z działalnością zwolnioną (m.in. kwoty określone w art. 90 ustawy), zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy. Co prawda przepisy ustawo o podatku od towarów i usług nie określają sposobu prowadzenia ewidencji. Niemniej jednak powinna ona odzwierciedlać rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, umożliwiające w niniejszej sprawie ewidencjonowanie wydatków związanych wyłącznie z działalnością zwolnioną w sposób przejrzysty oraz w formie przyjętej przez Zespół. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tej kwestii uznano za nieprawidłowe. W tym miejscu wskazać trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C- 276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, (...)
2016
28
lis

Istota:
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa, rat leasingowych oraz wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodów przeznaczonych wyłącznie na wynajem bez obowiązku prowadzenia ewidencji ich przebiegu.
Fragment:
Zgodnie z ust. 6 tegoż artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem – potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Stosownie do treści ust. 8 ww. artykułu, (...)
2016
11
sie

Istota:
Czy w przypadku nieprowadzenia Działalności Indywidualnej, Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić, odrębnie od Spółki, podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych, w związku z uczestnictwem w Spółce?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nieprowadzenia Działalności Indywidualnej, w związku z uczestnictwem w Spółce, Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia, odrębnie od Spółki, podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych. Księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych ma obowiązek prowadzić tylko Spółka. Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą we własnym imieniu będzie Spółka i to Spółka będzie prowadzić księgi rachunkowe. Zgodnie z analizowanym już art. 24a ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych, zobowiązane są podmioty wykonujące działalność gospodarczą we własnym imieniu. W konsekwencji, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej we własnym imieniu, to w związku z samym uczestnictwem w Spółce, Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia, odrębnie od Spółki, podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych. Księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych ma obowiązek prowadzić tylko Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu, zobowiązany bezpośrednio do ich prowadzenia na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (t.j.
2016
12
lip

Istota:
Ewidencja olejów smarowych przez podmiot zuzywający
Fragment:
Stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w przypadku informacji dotyczących zużywanych wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, których ilość ustalana jest na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podmiot zużywający - wpisów do ewidencji, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzonej przez podmiot zużywający, dokonuje się raz w miesiącu, po zweryfikowaniu ilości podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia. Zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia ewidencja, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzona w formie papierowej, składa się z odrębnych części, które zawierają dane dotyczące wyrobów akcyzowych: wysłanych przez podmiot prowadzący ewidencję; otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję; zużytych na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący ewidencję; magazynowanych przez podmiot prowadzący ewidencję; magazynowanych przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy. Zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zużytych na cele uprawniające do zwolnienia, zawiera: nazwy zużytych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); sposób zużycia wyrobów akcyzowych; ilości zużytych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; datę zużycia wyrobów akcyzowych.
2016
5
lip

Istota:
Ewidencja wyrobów akcyzowych
Fragment:
Szczegółowe kwestie dotyczące zasad prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych doprecyzowane są w rozporządzeniu w sprawie ewidencji. Zgodnie § 38 ust. 1 tego rozporządzenia, ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie składa się z odrębnych części, zawierających dane dotyczące wyrobów akcyzowych: wysłanych przez podmiot prowadzący ewidencję; otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję; zużytych na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący ewidencję; magazynowanych przez podmiot prowadzący ewidencję; magazynowanych przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy. W świetle § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji, w przypadku ewidencji prowadzonych w formie papierowej, których prowadzenie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie ewidencji, wymogu podziału ewidencji na części nie stosuje się, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. Spółka będzie zobowiązana prowadzić ewidencję z podziałem na części. Jak wskazywano w opisie stanu faktycznego, Spółka, jako podmiot zużywający, nie dokonuje wszystkich czynności wymienionych w § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji np. nie dokonuje wysyłki olejów smarowych, czy też nie magazynuje w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy.
2016
16
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ewidencja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.