Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Ewidencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa, rat leasingowych oraz wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodów przeznaczonych wyłącznie na wynajem bez obowiązku prowadzenia ewidencji ich przebiegu.
Fragment:
Zgodnie z ust. 6 tegoż artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem – potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Stosownie do treści ust. 8 ww. artykułu, (...)
2016
11
sie

Istota:
Czy w przypadku nieprowadzenia Działalności Indywidualnej, Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić, odrębnie od Spółki, podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych, w związku z uczestnictwem w Spółce?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nieprowadzenia Działalności Indywidualnej, w związku z uczestnictwem w Spółce, Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia, odrębnie od Spółki, podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych. Księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych ma obowiązek prowadzić tylko Spółka. Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą we własnym imieniu będzie Spółka i to Spółka będzie prowadzić księgi rachunkowe. Zgodnie z analizowanym już art. 24a ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych, zobowiązane są podmioty wykonujące działalność gospodarczą we własnym imieniu. W konsekwencji, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej we własnym imieniu, to w związku z samym uczestnictwem w Spółce, Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia, odrębnie od Spółki, podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych. Księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych ma obowiązek prowadzić tylko Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu, zobowiązany bezpośrednio do ich prowadzenia na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (t.j.
2016
12
lip

Istota:
Ewidencja olejów smarowych przez podmiot zuzywający
Fragment:
Stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w przypadku informacji dotyczących zużywanych wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, których ilość ustalana jest na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podmiot zużywający - wpisów do ewidencji, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzonej przez podmiot zużywający, dokonuje się raz w miesiącu, po zweryfikowaniu ilości podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia. Zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia ewidencja, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzona w formie papierowej, składa się z odrębnych części, które zawierają dane dotyczące wyrobów akcyzowych: wysłanych przez podmiot prowadzący ewidencję; otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję; zużytych na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący ewidencję; magazynowanych przez podmiot prowadzący ewidencję; magazynowanych przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy. Zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zużytych na cele uprawniające do zwolnienia, zawiera: nazwy zużytych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); sposób zużycia wyrobów akcyzowych; ilości zużytych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; datę zużycia wyrobów akcyzowych.
2016
5
lip

Istota:
Ewidencja wyrobów akcyzowych
Fragment:
Szczegółowe kwestie dotyczące zasad prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych doprecyzowane są w rozporządzeniu w sprawie ewidencji. Zgodnie § 38 ust. 1 tego rozporządzenia, ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie składa się z odrębnych części, zawierających dane dotyczące wyrobów akcyzowych: wysłanych przez podmiot prowadzący ewidencję; otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję; zużytych na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący ewidencję; magazynowanych przez podmiot prowadzący ewidencję; magazynowanych przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy. W świetle § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji, w przypadku ewidencji prowadzonych w formie papierowej, których prowadzenie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie ewidencji, wymogu podziału ewidencji na części nie stosuje się, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. Spółka będzie zobowiązana prowadzić ewidencję z podziałem na części. Jak wskazywano w opisie stanu faktycznego, Spółka, jako podmiot zużywający, nie dokonuje wszystkich czynności wymienionych w § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji np. nie dokonuje wysyłki olejów smarowych, czy też nie magazynuje w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy.
2016
16
cze

Istota:
Ewidencja wyrobów węglowych
Fragment:
W myśl § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w przypadku zużycia energii elektrycznej, użycia wyrobów gazowych albo wyrobów węglowych, wpisów do ewidencji prowadzonej odpowiednio przez podatnika zużywającego energię elektryczną, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, pośredniczący podmiot gazowy albo pośredniczący podmiot węglowy, dokonuje się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 oraz § 6 ww. rozporządzenia podmiot prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 138h-138j ustawy, w formie papierowej, dokonuje jej zamknięcia i miesięcznego podsumowania, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy ewidencja. Stan ewidencyjny ustalony w wyniku zamknięcia i podsumowania dokumentacji, o których mowa w ust. 1-3, przenosi się na następny miesiąc jako stan początkowy. Ustalony rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych, po porównaniu ze stanem ewidencyjnym, podlega wpisaniu do ewidencji i jest przyjmowany jako stan początkowy na następny okres. Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przekazuje na żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego raport z ewidencji we wskazanym zakresie i za wskazane miesiące, w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania - § 7 ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 9 rozporządzenia: Do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej może być wykorzystywany więcej niż jeden program komputerowy.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług dla pojazdów testowych/demonstracyjnych wykorzystywanych do jazd testowych/demonstracyjnych oraz braku obowiązku prowadzenia ww. ewidencji dla pojazdów testowych/demonstracyjnych oraz dla pojazdów zastępczych wykorzystywanych w innych celach związanych z prowadzoną działalnością.
Fragment:
Dla potwierdzenia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, z której wynika, że wykluczone jest użycie pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Należy zauważyć, że użycie wyrazu „ wyłącznie ” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów. Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do odprzedaży, ale przed sprzedażą jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd demonstracyjny, testowy, zastępczy, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie. W myśl art. 86a ust. 7 ww. ustawy, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis (...)
2016
2
cze

Istota:
Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych
Fragment:
(...) ewidencji wyrobów węglowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie w zakresie prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi firmę „ X ”. Przedmiotem działalności firmy jest handel węglem. Podatnik uiszcza podatek akcyzowy. Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży wyrobów węglowych. Od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca prowadzi ewidencję zgodnie z treścią art. 138i ustawy o podatku akcyzowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca powinien prowadzić ewidencję sprzedaży wyrobów określonej w art. 138i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym... Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on prowadzić ewidencję sprzedaży wyrobów węglowych w sposób określony w art. 138i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), dalej zwanej ustawą, wyroby węglowe, to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.
2016
13
maj

Istota:
W zakresie: -uznania, że Spółka Rumuńska nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną,-obowiązku prowadzenia rejestru zagranicznych spółek oraz ewidencji zdarzeń zaistniałych w Spółce.
Fragment:
(...) ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 13 ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art. 24a ust. 14 ww. ustawy). W tym miejscu wskazać należy, że Spółka spełnia definicję zagranicznej spółki, o której mowa w powołanym na wstępie art. 24a ust. 2 pkt 1 updop. Należy również wskazać, (...)
2016
12
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru i ewidencji zagranicznych spółek kontrolowanych.
Fragment:
W odniesieniu do zagranicznych spółek kontrolowanych natomiast istnieje obowiązek, aby polski podatnik po zakończeniu roku podatkowego, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, zewidencjonował zdarzenia zaistniałe w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a Ustawy, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m Ustawy (dalej jako: Ewidencja Zdarzeń). Wspomniany przepis art. 24a ust. 13 Ustawy w zakresie prowadzenia Ewidencji Zdarzeń stanowi o obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji, ale opisując ten obowiązek stanowi o składaniu zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej. Zasadny jest wniosek, że skoro Spółka nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną, to na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, a tym samym nie będzie także na Wnioskodawcy ciążył obowiązek zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a Ustawy, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m Ustawy.
2016
24
kwi

Istota:
Ustalenie rzeczywistego stanu zapasów wyrobów węglowych
Fragment:
Zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 oraz § 6 ww. rozporządzenia podmiot prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 138h-138j ustawy, w formie papierowej, dokonuje jej zamknięcia i miesięcznego podsumowania, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy ewidencja. Stan ewidencyjny ustalony w wyniku zamknięcia i podsumowania dokumentacji, o których mowa w ust. 1-3, przenosi się na następny miesiąc jako stan początkowy. Ustalony rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych, po porównaniu ze stanem ewidencyjnym, podlega wpisaniu do ewidencji i jest przyjmowany jako stan początkowy na następny okres. Trzeba tu mieć na uwadze, że § 5 ww. rozporządzenia odnosi się do ewidencji, o której mowa w art. 138h-138j ustawy, czyli obejmuje również ewidencję prowadzoną przez pośredniczące podmioty węglowe, o której mowa w art. 138i. Natomiast § 6 ww. rozporządzenia odnosi się do wszelkich wyrobów akcyzowych. Wymóg określenia rzeczywistego stanu zapasów wyrobów akcyzowych - w tym przypadku wyrobów węglowych - oznacza zatem ustalenie obiektywnie istniejących zapasów tych wyrobów. Jak sam zauważa Wnioskodawca określenie stanu rzeczywistego na podstawie tylko ww. ewidencji jest niemożliwe. Przy czym co istotne, w przypadku wyrobów węglowych, brak jest wymogu aby rzeczywisty stan zapasów węglowych określać na koniec każdego okresu rozliczeniowego, jak to czyni Wnioskodawca.
2016
22
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ewidencja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.