ILPB1/415-1224/11-3/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Wnioskodawczyni nieprawidłowo sporządziła zeznanie podatkowe za 2009 rok, w którym w dziale D zeznania PIT-36L ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów zarówno opodatkowane, dotyczące działalności bieżącej, jak również zwolnione, dotyczące Projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2011 r. (data wpływu 26 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia rocznego za 2009 rok – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia rocznego za 2010 rok oraz rozliczenia rocznego za 2009 rok.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny w zakresie rozliczenia rocznego za 2009 rok.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od 2002 roku, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wpis został wydany przez Urząd Miasta. Zainteresowana jest czynnym płatnikiem podatku VAT, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym Wnioskodawczyni rozlicza na formularzu PIT-36L. Przeważająca działalność gospodarcza prowadzona przez Zainteresowaną to nauka języków obcych. Wnioskodawczyni prowadzi szkołę językową.

W dniu 21 kwietnia 2009 r. Zainteresowana podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości). Ilekroć w umowie jest mowa o:

 1. Programie - należy przez to rozumieć Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745);
 2. Uzupełnieniu Programu - należy przez to rozumieć Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęte rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051, ze zm.);
 3. Priorytecie - należy przez to rozumieć Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach;
 4. Działaniu - należy przez to rozumieć Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie;
 5. Funduszu - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny.

Na warunkach określonych w umowie, przyznano na realizację Projektu, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu w ramach Priorytetu 2 -Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 z dnia 30 marca 2009 r. (...), w formie dotacji w kwocie 258.504,48 zł. Środki na realizację Projektu zostały otrzymane w dniu 7 maja 2009 r. w kwocie 258.504,48 zł. Okres realizacji Projektu ustalono na: rozpoczęcie realizacji 15 kwietnia 2009 r., zakończenie rzeczowe realizacji 15 czerwca 2009 r.; zakończenie finansowe realizacji 15 czerwca 2009 r.

Zgodnie z wydatkami kwalifikowanymi, środki zostały wydatkowane na:

 • wydatki związane z personelem - umowa o pracę, umowa zlecenie;
 • wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych - catering podczas szkoleń i egzaminów, zwrot kosztów dojazdów,
 • egzaminy;
 • inne wydatki: koszty wynajmu i utrzymania biura projektu, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń, wyposażenie, obsługa prawna, promocja, wynajem sali na egzamin.

W ramach rozliczenia projektu, została założona - tylko dla celów rozliczenia projektu podatkowa księga przychodów i rozchodów. Przychód otrzymany z tytułu realizacji projektu i wszystkie koszty związane z realizacją projektu dotyczące 2009 roku zostały rozliczone w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - dotyczyły one tylko projektu. Przychody i koszty dotyczące projektu, rozliczone w 2009 roku zostały zaliczone do działalności gospodarczej zwolnionej z podatku dochodowego.

Działalność gospodarcza, która była prowadzona w trakcie roku obrotowego, a dotycząca bieżącej działalności gospodarczej (nie dotycząca projektu), była rozliczona w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i została opodatkowania podatkiem liniowym - zaliczki uproszczone w ciągu roku. Na koniec roku obrotowego 2009, Zainteresowana sporządziła z tytułu prowadzenia działalności PIT-36L. W dziale D zeznania wpisała przychody i koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej bieżącej oraz z działalności zwolnionej -wykonanej na podstawie Projektu, tzn. obie działalności rozliczono łącznie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie rozliczenia rocznego za 2009 rok.

Czy Wnioskodawczyni nieprawidłowo sporządziła zeznanie podatkowe za 2009 rok, w którym w dziale D zeznania PIT-36L ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów zarówno opodatkowane, dotyczące działalności bieżącej, jak również zwolnione, dotyczące Projektu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nieprawidłowo sporządziła zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2009, w którym ujęte zostały zarówno przychody i koszty uzyskania przychodów opodatkowane z bieżącej działalności i przychody i koszty uzyskania przychodów z działalności zwolnionej - dotyczącej Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody podatnika, nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2009 brała udział w realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu dotyczyła Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionów 2004-2006. Środki na realizację Projektu zostały otrzymane w dniu 7 maja 2009 r.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianie uległy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji, niniejszą interpretację wydaje się w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2009 r.

Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004–2006 w ramach Narodowego Planu Rozwoju było realizowane za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 ze zm.), określenie publiczne środki wspólnotowe oznacza – środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, w celu realizacji Planu tworzy się:

 • sektorowe programy operacyjne,
 • regionalne programy operacyjne,
 • inne programy operacyjne,
 • strategię wykorzystania Funduszu Spójności.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, programy, o których mowa w pkt 1-3, są finansowane z publicznych środków krajowych lub współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych.

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z funduszy strukturalnych, które to fundusze są instrumentami finansowymi polityki regionalnej Unii Europejskiej i mają pomóc władzom centralnym i regionalnym (słabiej rozwiniętych regionów Unii) w rozwiązywaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki, co ma wpłynąć na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w Unii Europejskiej. Pomoc z funduszy strukturalnych otrzymuje się jako refundację części poniesionych wydatków, tj. najpierw inwestycja, potem dotacja. Oznacza to, że środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną przekazane dopiero po zakończeniu inwestycji.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, dofinansowanie projektów z publicznych środków wspólnotowych polega na zwrocie określonej w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7, części wydatków poniesionych przez beneficjenta lub wypłacie premii.

Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych. Pomoc ta pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. Po udokumentowaniu przez beneficjenta wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej – przez odpowiednie instytucje – o zwrot wydatkowanych kwot. Zwrócone środki zasilają źródło finansowania krajowego. Zatem, w przypadku projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego środki pomocowe z Unii Europejskiej stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

Skoro pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa, zatem nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy.

Ponadto należy zauważyć, iż środki pomocowe w części współfinansowanej z budżetu państwa nie mogą być uznane za pomoc pochodzącą z dotacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). A zatem, w tej części pomoc otrzymana przez beneficjenta również nie jest zwolniona z podatku dochodowego, ponieważ zwolnieniu podlegają tylko dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Należy wskazać, iż od dnia 1 stycznia 2007 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. nowelizujące ustawę o finansach publicznych, które zmieniły zasady finansowania programów operacyjnych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Jednakże przepis przejściowy, tj. art. 20 ustawy nowelizującej ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832) wyraźnie przewiduje, iż przepisy nowelizujące ustawę o finansach publicznych nie będą miały zastosowania do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. Wobec tego w 2007, 2008 i 2009 roku zasady finansowania kontynuowanych programów operacyjnych w ramach NPR, pozostały takie same jak w roku 2006.

Wobec powyższego w roku 2007, 2008 i 2009 zasady finansowania kontynuowanych programów operacyjnych w ramach NPR, w tym również Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich pozostały takie same jak w roku 2006.

W myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009 r., wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymane przez Wnioskodawczynię środki na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stanowią zatem – zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu przychód z działalności gospodarczej. Wobec tego nie korzystają ze zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, Wnioskodawczyni prawidłowo sporządziła zeznanie podatkowe za 2009 rok, w którym w dziale D zeznania PIT-36L ujęte zostały przychody i koszty uzyskania przychodów zarówno opodatkowane, dotyczące działalności bieżącej, jak również dotyczące Projektu. Jak wskazano powyżej środki pochodzące z przedmiotowego projektu nie zostały zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie żadnego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako przychód ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. organ informuje, że w zakresie pozostałej problematyki dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. rozliczenia rocznego za 2010 rok) wniosek rozstrzygnięto interpretacją indywidualną z dnia 24 stycznia 2012 r. nr ILPB1/415-1224/11-2/AG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.