IBPB-1-3/4510-587/15/APO | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
IBPB-1-3/4510-587/15/APOinterpretacja indywidualna
 1. Europejski Fundusz Społeczny
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. działalność gospodarcza
 5. kapitał ludzki
 6. przychód
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 9 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny :

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”, „Beneficjent”) prowadzi działalność gospodarczą od 7 grudnia 1993 r., a od 23 października 1998 r. jest czynnym podatnikiem VAT, na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Spółka prowadzi pełne księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji szkoleń, zgodnie z umową Spółki. W ramach działalności, Spółka realizuje projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (dalej również: „PO KL”). Obecnie, Spółka realizuje projekt X w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej 29 kwietnia 2014 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Okres realizacji projektu trwa od 1 kwietnia 2015 r. do 31 października 2015 r. Celem szkoleń komputerowych i językowych jest zwiększenie umiejętności i wiedzy w zakresie obsługi komputera oraz języków: angielskiego i niemieckiego. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, koszty bezpośrednie dotyczące szkoleń komputerowych, prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na poziomie ECDL Start i ECDL Core oraz koszty szkoleń językowych prowadzących do uzyskania certyfikatu TELC, są rozliczane na podstawie stawek jednostkowych. W myśl art. 11 rozporządzenia nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, obok kwot ryczałtowych, koszty bezpośrednie w projektach można rozliczyć na podstawie z góry ustalonych stawek jednostkowych. Wysokość stawek jednostkowych została wskazana w załączniku nr 3 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spółka w umowie o dofinansowanie projektu zobowiązała się do stosowania ww. Wytycznych. W załączniku nr 3 do Wytycznych została wskazana wysokość stawek jednostkowych dotyczących szkoleń komputerowych oraz szkoleń językowych, a także zakres kosztów. Stawka jednostkowa dotycząca szkoleń komputerowych oraz szkoleń językowych dotyczy usługi szkoleniowej dla jednej osoby w zakresie zapewnienia wykładowcy sali szkoleniowej. Koszt kwalifikowalny za szkolenia komputerowe i szkolenia językowe, w ramach projektu nie jest ustalany w oparciu o faktycznie poniesione wydatki, a w wyniku przemnożenia stawki jednostkowej ustalonej dla danej usługi (określonej w Wytycznych) przez liczbę faktycznie zrealizowanych usług.

W przypadku wykonania mniejszej niż założona we wniosku o dofinansowanie liczby usług, Spółka we wniosku o płatność rozlicza jedynie faktycznie zrealizowaną liczbę usług. Przy rozliczeniu kosztów bezpośrednich, w tym zakresie nie ma znaczenia faktycznie poniesiony na realizację usługi wydatek, a jedynie ilość faktycznie zrealizowanych usług. Ilość faktycznie zrealizowanych usług jest rozliczana zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie na podstawie certyfikatów, zdanych egzaminów i list obecności na szkoleniach. Zgodnie z Wytycznymi, koszty bezpośrednie rozliczane w oparciu o stawki jednostkowe traktowane są jako wydatki poniesione.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent w ramach projektu nie ma obowiązku zbierania i opisywania dowodów księgowych na potwierdzenie poniesionych wydatków, wykazanych jako wydatki bezpośrednie rozliczane ryczałtem w oparciu o stawki jednostkowe. Zgodnie z umową o dofinansowanie, Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie rezultatów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w piśmie z 22 listopada 2012 r. (znak: DZF-IV-82252-582-KP/12) stwierdza, że w indywidualnych przypadkach mogą wystąpić w projekcie kwoty mniejsze lub większe niż wydatki rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta. Sytuacje takie nie mogą mieć jednak wpływu na poprawność realizacji projektu. IZ (Instytucja Zarządzająca) w ww. piśmie wyjaśnia, że w przypadku niższej wartości rzeczywiście poniesionych wydatków niż wartość stawki jednostkowej, powstała różnica nie stanowi oszczędności w projekcie. Wnioskodawca nadmienia, że w przyszłości zamierza realizować projekty, w których usługi szkoleniowe będą rozliczane w oparciu o stawki jednostkowe.

Na realizację wspomnianego projektu, Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w wysokości 100% wartości projektu, w podziale na 85% otrzymanych od Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 15% z budżetu Państwa. Realizacja wspomnianego projektu nie wpływa na powstanie bądź zwiększenie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności Spółki. Nadwyżka środków z otrzymanej dotacji stanowić będzie środki własne Beneficjenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nadwyżka powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi organizacji szkoleń komputerowych i językowych niż kwota wynikająca z iloczynu stawki jednostkowej oraz ilości zrealizowanych usług, która pozostanie u Beneficjenta jako środki własne, będzie stanowić dla Beneficjenta przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnione z podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 52, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez Wykonawców.

Na podstawie art. 200 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki z Europejskiego Funduszu Gospodarczego, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa stanowią dochód tego budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W konsekwencji, środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami państwa jako dotacje. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w piśmie z 22 listopada 2012 r. (znak: DZF-IV-82252-582-KP/12) stwierdza, że w indywidualnych przypadkach może wystąpić rozliczenie w projekcie kwot mniejszych lub większych niż wydatki rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta. Sytuacje takie nie mogą mieć jednak wpływu na poprawność realizacji projektu. IZ www. piśmie wyjaśnia, że w przypadku niższej wartości rzeczywiście poniesionych wydatków niż wartość stawki jednostkowej, powstała różnica nie stanowi oszczędności w projekcie.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że nadwyżka powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi organizacji szkoleń komputerowych i językowych, niż kwota wynikająca z iloczynu stawki jednostkowej oraz ilości zrealizowanych usług, która pozostanie u Beneficjenta jako środki własne, będzie stanowić dla Beneficjenta przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ Spółka na realizację ww. szkoleń otrzymała finansowanie w ramach PO KL ze środków Unii Europejskiej z budżetu Państwa.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwota otrzymanej dotacji jest zwolniona w całości z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki, nie ma zatem znaczenia wysokość wydatków poniesionych na realizację projektu, w związku z czym, nadwyżka powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi niż kwota otrzymanej dotacji, która stanowić będzie dla Spółki środki własne, również będzie przychodem zwolnionym z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

W analizowanym stanie faktycznym, Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, realizuje projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Na realizację powyższych projektów Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w wysokości 100% wartości projektu (w podziale na 85% otrzymanych od Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 15% z budżetu Państwa).

Otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne – zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 updop – stanowią przychód w dacie otrzymania. Należy przy tym wyjaśnić, że updop przewiduje szereg zwolnień dla środków otrzymywanych na realizację określonych projektów. Kwalifikacja uzależniona jest w szczególności od sposobu rozdzielania omawianych środków. I tak, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 47 updop, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 52 updop, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Analizując charakter środków finansowych, które Wnioskodawca otrzymał na realizację projektów w ramach EFS PO KL, należy odnieść się do art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1649, zgodnie z którym sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o „środkach europejskich” – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Stosownie do art. 5 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

W tym miejscu wskazać należy, że funduszami strukturalnymi są fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Są one wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r., s. 25 ze zm.).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013. Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpisuje się w jeden z głównych celów Narodowej Strategii Spójności 2007–2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Program Kapitał Ludzki realizowany jest ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc środków pochodzących z funduszu strukturalnego, o którym stanowi art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła z 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie, co do zasady, nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich. Reguluje to art. 111 pkt 16, zgodnie z którym dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie (...), po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Z kolei na mocy art. 112 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...).

Na mocy art. 117 ust. 1 cytowanej ustawy o finansach publicznych przyjęto, że budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej (...).

W ustępie 2 wyżej powołanego artykułu skonkretyzowano, że w budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej.

Szczegółowy sposób wydatkowania budżetu środków europejskich uregulowany został w art. 184-195 ustawy o finansach publicznych.

W myśl art. 124 ust. 1 ww. ustawy, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6).

Nadmienić należy, że stosownie do art. 127 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych, dotacjami celowymi są m.in. środki przeznaczone na:

 1. realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b;
 2. realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d;
 3. współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 ustawy o finansach publicznych). Z kolei dotacjami celowymi są środki przeznaczone m.in. na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy). Zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Art. 187 ww. ustawy określa, że za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów.

Na mocy art. 188 ust. 1 wskazanej ustawy, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Instytucja, o której mowa w ust. 1, informuje właściwego dysponenta części budżetowej o zleceniach płatności przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, a w przypadku programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, także zarząd województwa (art. 188 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej – na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych ustawach.

W oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny oraz pochodzenie środków należy stwierdzić, że środki finansowe, które otrzymuje Spółka na realizację projektów w postaci dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mają charakter „środków europejskich”, uregulowanych w formie budżetu środków europejskich jako odrębna część budżetu państwa. Otrzymane dofinansowanie stanowi zatem dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania mocą art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że tut. organ uznał powołanie przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku przepisu art. 200 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, który został uchylony przez art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2010 r., za niemające wpływu na rozstrzygnięcie w opisanej sprawie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.