DD3.8222.2.52.2015.OBQ | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
DD3.8222.2.52.2015.OBQinterpretacja indywidualna
 1. Europejski Fundusz Społeczny
 2. beneficjent
 3. pracownik
 4. wynagrodzenia
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 30 lipca 2009 r. Nr ILPB2/415-485/09-4/AJ wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółki z o.o. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 06 maja 2009 r. (data wpływu 11 maja 2009 r.), uzupełnionym w dniu 16 lipca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest:

 • prawidłowe - w zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do dochodów wykładowców,
 • nieprawidłowe - w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do dochodów osób zarządzających projektem.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2009 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym w dniu 16 lipca 2009 r., Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarła umowę z wojewódzkim urzędem pracy jako instytucją wdrażającą (instytucją pośredniczącą II stopnia) o dofinansowanie projektu szkoleniowego.

Dla sprawnej realizacji projektu Wnioskodawca powołał zespół projektowy w składzie:

 1. Koordynator projektu – pełni funkcję kierownika dla wszystkich pracowników zatrudnionych do realizacji projektu. Do jego zadań należy między innymi:
  • wytyczanie zadań podległym pracownikom w ramach projektu i bieżącej kontroli ich realizacji,
  • odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej,
  • nadzór nad realizacją szkoleń,
  • analiza informacji zwrotnych od BO (uczestnik szkolenia) dotyczących efektywności i jakości kształcenia,
  • sporządzanie raportów z realizacji projektu,
  • ścisłe wykonywanie zaleceń wskazanych przez Instytucję Zarządzającą dotyczących realizacji projektu,
  • inne związane.
 2. Pracownik ds. obsługi finansowo-księgowej – pracownik księgujący wydatki oraz prowadzący pełną obsługę księgową projektu. Do jego zadań należy między innymi:
  • księgowanie dokumentów,
  • tworzenie zestawień i raportów finansowych,
  • sporządzanie wniosków o płatność,
  • udział w rozliczeniu projektu zgodnie z harmonogramem,
  • inne związane.
 3. Specjalista ds. szkolenia i promocji projektu. Do jego zadań należy między innymi:
  • opieka merytoryczna nad BO,
  • opracowywanie miesięcznych rozkładów zajęć,
  • pełnienie funkcji opiekuna grup szkoleniowych,
  • tworzenie merytorycznej części sprawozdań z realizacji projektu w części dotyczącej szkolenia,
  • inne związane.
 4. Pracownik administracyjno-biurowy. Do jego zadań należy między innymi:
  • prowadzenie biura projektu,
  • obsługa administracyjna BO,
  • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji wynikającej z realizacji,
  • informacja BO o korzystaniu z pomocy PO KZ,
  • tworzenie technicznej części sprawozdań z realizacji projektu,
  • dokonywanie niezbędnych zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu,
  • inne związane.

Wnioskodawca zatrudnił też:

 1. Doradcę zawodowego, z zadaniami: diagnozowania predyspozycji zawodowych BO, prowadzenia usług doradczych w wyborze zawodu i zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji, tworzeniu IPD dla BO, indywidualnej oceny postępów dokonanych przez BO, bieżących konsultacji z BO.
 2. Trenera umiejętności społecznych do przeprowadzenia warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy.

Dodatkowo zatrudnieni będą wykładowcy w celu realizacji projektu.

Kadrę zarządzającą, Wnioskodawca zatrudnił na umowę zlecenia, natomiast wykładowców na umowę o dzieło.

Wszystkie wynagrodzenia są wypłacane ze środków unijnych.

Wnioskodawca wskazał, że środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z których Wnioskodawca realizuje projekt dotyczą okresu 2007-2013 (u Wnioskodawcy wniosek będzie realizowany w okresie 2009-03-01 do 2010-07-31).

Wnioskodawca wskazał również, iż pełna nazwa projektu realizowanego przez Wnioskodawcę brzmi „Pracownik ochrony bezpieczeństwem dla każdego”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca musi naliczać i odprowadzać podatek dochodowy od osób zarządzających Projektem...
 2. Czy Zainteresowany musi naliczać i odprowadzać podatek dochodowy od wykładowców...

Zdaniem Wnioskodawcy, zapytanie dotyczy podatku dochodowego od uzyskanych przez te osoby dochodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 § 1 pkt 46, gdyż zgodnie z tym przepisem płatnicy pracujący przy wykonywaniu zadań unijnych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego jeśli spełnią określone w tym przepisie warunki.

Wnioskodawca uważa, że skoro podatnik otrzymuje dochody, które pochodzą z bezzwrotnej pomocy i jednocześnie realizuje on cel programu ze środków bezzwrotnej pomocy, to te dochody są zwolnione od opodatkowania.

Tym samym dochody osób zatrudnionych do kadry zarządzającej są zwolnione z opodatkowania, gdyż bezpośrednio realizują projekt, natomiast wynagrodzenie wykładowców podlega opodatkowaniu, jako osób pośrednio realizujących projekt.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym stwierdzam, co następuje.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy wyraża podstawową zasadę podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z tą zasadą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia. Tym samym wszelkie przywileje w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym zwolnienia przedmiotowe) stanowią wyjątek, istotne odstępstwo od sprawiedliwości podatkowej, co powoduje, że normy prawne je ustanawiające muszą być interpretowane ściśle. W ich przypadku niedopuszczalne jest zarówno stosowanie wykładni zawężającej, jak i wykładni rozszerzającej. Dotyczy to m.in. zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Na podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe (od dnia 1 stycznia 2010 r. także przez agencje wykonawcze), w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem;

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia wymaga zatem łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj. przesłanki określonej w lit.a oraz lit.b wyżej przytoczonego przepisu.

Przesłanka z lit.a dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas, gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe (od dnia 1 stycznia 2010 r. również przez agencje wykonawcze), także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przesłanka z lit.b dotyczy bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i jest spełniona wyłącznie wtedy, gdy osoba fizyczna (podatnik) bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Tym samym nie jest spełniona w odniesieniu do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem (podwykonawcy).

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądowo-administracyjnego podnosi się argument - który Minister Finansów podziela - że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1265/09, z dnia 13 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1918/12.

W tej sytuacji, za ugruntowany należy uznać pogląd prezentowany przez sądy, zgodnie z którym jeżeli podatnik będący beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.a ustawy zleca osobie fizycznej (bez względu na rodzaj umowy) wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem, dochody tej osoby otrzymane w związku wykonaniem zlecenia nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, gdyż nie została spełniona przesłanka określona w lit.b tej regulacji. Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy nie jest bowiem osoba fizyczna, której zlecono wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym programem, lecz podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie (jest stroną umowy przyznającej środki z bezzwrotnej pomocy).

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż niewątpliwie w przedstawionym stanie faktycznym przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mieszczą się w zakresie lit.a przepisu.

Tym niemniej, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, uznać należy, iż nie został spełniony warunek z lit.b. Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym, zarówno osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zlecenia jak i o dzieło nie są podatnikami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy. Osoby te czynności związane z realizacją projektu wykonują bowiem na zlecenie Wnioskodawcy, tj. dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu oraz przy wykorzystaniu środków przez niego otrzymanych, a nie przekazanych bezpośrednio osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia/o dzieło. Innymi słowy, wprawdzie osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zlecenia/o dzieło są zaangażowane w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak to nie oni realizują program bezpośrednio. Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy odpowiada bowiem Wnioskodawca, który jest stroną umowy o dofinansowanie, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień zawartej umowy (beneficjent pomocy).

W konsekwencji, dochody osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zlecenia oraz o dzieło nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji. Tym samym Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od dochodów tych osób, na zasadach określonych w art. 41 i 42 ustawy.

W świetle powyższego prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy o braku możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do dochodów wykładowców, natomiast nieprawidłowe w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do dochodów osób zarządzających projektem.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 30 lipca 2009 r. Nr ILPB2/415-485/09-4/AJ, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.