Europejski Fundusz Społeczny | Interpretacje podatkowe

Europejski Fundusz Społeczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Europejski Fundusz Społeczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że środki finansowe wypłacane studentom w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego V – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy objęci są bowiem ostateczni odbiorcy czyli studenci biorący udział w programie. Im zatem będzie udzielona pomoc w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Reasumując, otrzymane przez studentów środki finansowe stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak korzysta on ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
14
lut

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Fragment:
Są one wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r., s. 25 ze zm.). Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013. Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpisuje się w jeden z głównych celów Narodowej Strategii Spójności 2007–2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Program Kapitał Ludzki realizowany jest ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc środków pochodzących z funduszu strukturalnego, o którym stanowi art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła z 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie, co do zasady, nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich.
2016
11
lut

Istota:
Czy otrzymane stypendium, w ramach projektu „Stypendia dla Doktorantów 2008/2009 – ZPORR”, w części współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego (75% całkowitej kwoty stypendium) jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W ramach projektu „ Stypendia dla Doktorantów 2008-2009 – ZPORR ” Urząd Marszałkowski Województwa ... przyznał Wnioskodawcy stypendium na okres 9 miesięcy w łącznej kwocie 35 550,00 zł (75% z tej kwoty stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego). Kwotę przyznanego stypendium (pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy) wypłacono Wnioskodawcy jednorazowo na wskazany przez niego rachunek bankowy. Realizacja projektu przez Wnioskodawcę polegała na przygotowaniu rozprawy doktorskiej, której wyniki mogą przyczynić się do podniesienia poziomu innowacyjności Województwa .... Podjęta przez Wnioskodawcę tematyka badawcza została zaakceptowana, jako wpisująca się w cel projektu, przez niezależną komisję, natomiast zakres przeprowadzonych czynności oraz wydatków ujętych w sprawozdaniu końcowym został przyjęty przez Urząd Marszałkowski Województwa ..., tj. instytucję wdrażającą projekt. Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż niewątpliwie w przedstawionym stanie faktycznym przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy, została spełniona. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego, mają charakter bezzwrotnej pomocy, o której mowa w tym przepisie. Tym niemniej, w świetle ugruntowanego orzecznictwa sądowo-administracyjne uznać należy, iż nie jest spełniona przesłanka określona w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy, gdyż Wnioskodawca nie jest podatnikiem bezpośrednio realizującym cel projektu, mimo, iż wykonuje prace na jego rzecz.
2015
26
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż niewątpliwie w przedstawionym stanie faktycznym przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mieszczą się w zakresie lit. a przepisu. Tym niemniej, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy, uznać należy, iż nie został spełniony warunek z lit. b. Zgodnie z opisanym we wniosku projektem, osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zlecenia nie są podatnikami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy. Faktu tego nie zmienia wykonywanie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia określonych zadań na rzecz realizacji projektu (za wynagrodzeniem w ramach tej umowy). Przedmiotowe czynności wykonywane są bowiem na zlecenie Wnioskodawcy, tj. dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu oraz przy wykorzystaniu środków przez niego otrzymanych, a nie przekazanych bezpośrednio osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia. Innymi słowy, wprawdzie osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zlecenia są zaangażowane w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak to nie oni realizują program bezpośrednio. Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy odpowiada bowiem Wnioskodawca, który jest stroną umowy o dofinansowanie, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień zawartej umowy (beneficjent pomocy).
2015
24
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Fragment:
(...) Europejskiego Funduszu Społecznego, jest: prawidłowe - w zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do dochodów wykładowców, nieprawidłowe - w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do dochodów osób zarządzających projektem. UZASADNIENIE W dniu 11 maja 2009 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym w dniu 16 lipca 2009 r., Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarła umowę z wojewódzkim urzędem pracy jako instytucją wdrażającą (instytucją pośredniczącą II stopnia) o dofinansowanie projektu szkoleniowego. Dla sprawnej realizacji projektu Wnioskodawca powołał zespół projektowy w składzie: Koordynator projektu – pełni funkcję kierownika dla wszystkich pracowników zatrudnionych do realizacji projektu. Do jego zadań należy między innymi: wytyczanie zadań podległym pracownikom w ramach projektu i bieżącej kontroli ich (...)
2015
17
lip

Istota:
Czy dochody osób fizycznych za 2007 rok z tytułu wynagrodzenia za pracę przy realizacji programu IW EQUAL spełniają przesłanki do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W konsekwencji, dochody pracowników Wnioskodawcy oraz osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę na podstawie umów o prace i umów cywilnoprawnych w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit. b tej regulacji. Odnosząc się natomiast do zastosowania w odniesieniu do dochodów pracowników Wnioskodawcy oraz osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę na podstawie umów cywilnoprawnych, w części sfinansowanej z przez agencję rządową, tj. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy, stwierdzam, co następuje. Na podstawie powołanego przepisu, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. Omawiane zwolnienie przedmiotowe do przepisów podatkowych wprowadziła ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1182). Z uzasadnienia nowelizacji powołanej ustawy jednoznacznie wynika, iż dodanie tego przepisu wynika z pakietu "Przede wszystkim przedsiębiorczość", a jego treść poświęcona zmianom w omawianym zakresie brzmi: „ w zwolnieniach przedmiotowych skreślono w art. 21 w ust. 1 pkt 47 dotyczący dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań w zakresie postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
2015
16
cze

Istota:
Czy wynagrodzenia za lata 2005-2008 wypłacane w związku z realizacją programu E. i finansowane w 75% ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej zwolnione są z podatku dochodowego?
Fragment:
Projekt ten był współfinansowany w 25% z krajowych środków publicznych a w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te były przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, faktycznie poniesionych oraz związanych z realizacją projektu. Wydatki te obejmowały również wynagrodzenia osób realizujących projekt na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenia te były wypłacane bezpośrednio ze środków finansowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji Programu E.. Miały miejsce również wypłaty wynagrodzeń ze środków własnych Starostwa Powiatowego, a następnie były refundowane ze środków projektu. Sytuacja taka była wynikiem nieterminowego wpływu dotacji na wyodrębniony rachunek bankowy. Praca Wnioskodawczyni na rzecz projektu rozpoczęła się od dnia 1 lipca 2005 r., a zakończyła się dnia 30 czerwca 2008 r. W okresie tym wynagrodzenie Wnioskodawczyni (określone umową o pracę) było kosztem kwalifikowalnym projektu i podlegało opodatkowaniu zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zadania wykonywane przez Wnioskodawczynię w tym okresie to: sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie zaangażowania środków w danym kwartale w odniesieniu do planu, rozliczanie wyjazdów służbowych.
2015
5
cze

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego wynagrodzenia otrzymywanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
Fragment:
Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy, beneficjentem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL jest Fundacja, bowiem to Fundacji, a nie Wnioskodawczyni przydzielono środki finansowe na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskodawczyni jako pracownik co prawda wykonuje czynności związane z programem pomocowym, jednakże robi to na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu (na mocy zawartej z nim umowy o pracę) i przy wykorzystaniu środków od niego otrzymanych (a nie przekazanych przez podmiot upoważniony). Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawczyni realizuje cel programu, jednak nie realizuje programu bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę. Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. Podmiotem tym nie jest Wnioskodawczyni. W konsekwencji, dochody Wnioskodawczyni otrzymane w ramach umowy o pracę związanej z realizację zadań na rzecz Programu EQUAL, nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Jednocześnie przedstawiony stan faktyczny nie daje podstaw do uznania, że ww. dochody objęte są jakimkolwiek innym zwolnieniem z wymienionych w przepisach ustawy.
2015
31
maj

Istota:
Dotyczy stosowania zwolnienie przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Wnioskodawczyni uzyskiwała przychody z tytułu bezpośredniego wykonywania prac na rzecz realizacji Społecznego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej (78,53%) w ramach projektu „ (...)-Wyższa Szkoła Kompetencji Zawodowych dla kobiet ”. Szkoła Wyższa otrzymała dotację z funduszy Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Społecznego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w latach 2004-2006 na realizację projektu „ (...) - Wyższa Szkoła Kompetencji Zawodowych dla kobiet ” w ramach priorytetu 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej. Instytucją wdrażającą jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Celem tego projektu jest, między innymi, dążenie do wyrównywania szans kobiet na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności efektywnego poszukiwania zatrudnienia, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do podjęcia prac godzących życie zawodowe z osobistym. Przedmiotowemu projektowi dedykowane jest osobne konto, na które wpływają środki z Unii Europejskiej i z których dokonywane są płatności za prace na rzecz realizacji projektu. W ramach tego projektu Wnioskodawczyni była zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, w ramach której wykonywała następujące prace: administracyjno-biurowe (...)
2015
29
maj

Istota:
Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, umów o pracę, osiągnięte z tytułu bezpośredniej realizacji celów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są wolne od podatku dochodowego?
Fragment:
Szkoła realizuje projekty finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do realizacji tych projektów zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Środki na realizację projektów pochodzą od „ rządów państw obcych ”, w tym wypadku z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej. Otrzymywane przez zatrudnionych wynagrodzenia ściśle powiązane są z realizacją projektów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c ustawy o podatku dochodowym (Dz. u. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, umów o pracę, osiągnięte z tytułu bezpośredniej realizacji celów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są wolne od podatku dochodowego... Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o pracę, pozyskane z pracy wykonywanej na rzecz bezpośredniej realizacji celów projektu, wolne są od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. u. z 2000 r.
2015
15
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.