Europejski Fundusz Społeczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Europejski Fundusz Społeczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
lip

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą studentom świadczeń (stypendiów) z tytułu odbycia praktyki zawodowej.

Fragment:

(...) Europejskiego Funduszu Społecznego, należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 823), przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych stypendium otrzymywanego w trakcie realizacji praktyki zawodowej, które należy traktować jako środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, do środków europejskich zalicza się m in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego). Ponieważ stypendium wypłacane będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a student odbywający praktykę zawodową przewidzianą w projekcie na mocy stosownej umowy będzie uczestnikiem takiego projektu, w związku z tym na podstawie przytoczonych przepisów, wynagrodzenia w formie stypendiów pobieranych z tytułu odbywanych praktyk zawodowych podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018
20
cze

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe

Fragment:

PO KL zgodnie z dokumentem programowym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 ” z czerwca 2007 roku jest finansowany w kwocie 9 707 176 000 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w kwocie 1 713 031 059 EUR ze środków krajowych. Wnioskodawca w ramach PO KL podpisał z Urzędem Pracy (Instytucją Pośredniczącą II Stopnia) umowy o dofinansowanie projektów: „ Menadżer (...) ” oraz „ Edukacja dla Sportu – (...) ”. W ramach niniejszych umów Beneficjent (Wnioskodawca) otrzymuje dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Czy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło wypłacone ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, a tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, (...)

2017
6
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca wypłacając wynagrodzenia stażowe na rzecz studentów – uczestników projektów stażowych, współfinansowane z III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (współfinansowane z funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Społecznego), będzie występował w charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Politechnika ... otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r., zgodnie z Regulaminem konkursu nr ....., który został opracowany na podstawie aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznych, w tym na postawie następujących aktów prawnych: rozporządzenie ogólne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 320); rozporządzenie ws. EFS – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.

2017
24
paź

Istota:

Czy część otrzymana z wsparcia pomostowego korzysta ze zwolnienia, nie stanowi przychodu? Czy część otrzymana z wsparcia finansowego w części przeznaczonej na zakup maszyn, produktów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia działalności korzysta z zwolnienia i nie stanowi przychodu?

Fragment:

Pomoc publiczna w ramach Działania 7.3, pomoc de minimis udzielona na podstawie Rozporządzenia MIiR w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. Nr projektu. Za projekt odpowiedzialna jest Sp. z o.o. z siedzibą w, z nią też podpisała umowę. Projekt składa się z dwóch części, wsparcia pomostowego i wsparcia finansowego. Wartość projektu wsparcia finansowego wynosi 24.000,00 brutto, które otrzymała w wysokości 21.600,00, pozostałą kwotę 2.400,00 otrzyma po rozliczeniu z firmą. Z otrzymanej kwoty zakupiła środki trwałe samochód, laptop, maszynę kosmetyczną na łączną kwotę 16.098,00, pozostała część została przeznaczona na zakup maszyn, produktów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia działalności. Druga część, wsparcie pomostowe w wysokości 1.850,00 miesięcznie będzie otrzymywała przez okres 12 miesięcy. Z kwoty tej finansowane będą bieżące wydatki na reklamę, paliwo, ZUS, księgowość. Projekt M. F. – M. S. finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 RPO ... 2014-2020. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), takie informacje uzyskała od beneficjenta projektu a także ze strony internetowej.

2017
14
paź

Istota:

W zakresie:
Czy niewydatkowana kwota środków dofinansowania projektu powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków w projekcie na koszty pośrednie, może być przeznaczona na finansowanie działalności podstawowej Spółki, a poniesione z tego źródła koszty będą stanowić na podstawie art. 16 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy koszty podatkowe Spółki?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w zakresie swojej działalności realizuje projekty unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, POWER oraz innych na lata 2014-2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na warunkach określonych w umowach o dofinasowanie projektów w ramach EFS, zawieranych z Wojewódzkimi Urzędami Pracy lub Zarządem Województwa, instytucje pośredniczące/wdrażające przyznają Spółce, jako beneficjentowi projektów, dofinansowanie na realizację projektu w wartości stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Finansowanie powyższych projektów odbywa się ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa a także wkładu własnego Wnioskodawcy. Ponadto z opisu sprawy wynika, że otrzymane przez Spółkę w ramach powyższych programów unijnych kwoty dofinansowania są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 1888 ze zm.; dalej: „ updop ”), w myśl których wolne od podatku są odpowiednio: dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach; płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

2017
28
cze

Istota:

Czy konieczne jest naliczenie oraz odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendium za staż/praktykę zawodową wypłaconego uczestnikom projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa bez względu na wiek ucznia oraz na to czy ponosi dodatkowe inne dochody?

Fragment:

Stwierdzić zatem należy, że do stypendium wypłaconego za staż czy praktykę zawodową uczniom, którzy będą brali udział w projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby te będą bowiem uczestnikami projektu, a ww. stypendia będą dla nich stanowić pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyjaśnić należy, że uzyskiwanie przez uczestników (uczniów) ww. projektu innych dochodów w postaci wynagrodzenia za pracę, renty, innych stypendiów czy dochodów z własnej działalności, pozostanie bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, bowiem wskazany przepis nie uzależnia możliwości zwolnienia od podatku wypłacanych kwot stypendiów, od tego czy uczestnicy projektu osiągają inne dochody z ww. źródeł. Reasumując wskazać należy, że przedmiotowe stypendia będą stanowiły dla uczniów przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
14
lut

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fragment:

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że środki finansowe wypłacane studentom w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego V – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy objęci są bowiem ostateczni odbiorcy czyli studenci biorący udział w programie. Im zatem będzie udzielona pomoc w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Reasumując, otrzymane przez studentów środki finansowe stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak korzysta on ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2016
11
lut

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fragment:

Są one wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r., s. 25 ze zm.). Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013. Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpisuje się w jeden z głównych celów Narodowej Strategii Spójności 2007–2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Program Kapitał Ludzki realizowany jest ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc środków pochodzących z funduszu strukturalnego, o którym stanowi art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła z 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie, co do zasady, nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich.

2015
26
lip

Istota:

Czy otrzymane stypendium, w ramach projektu „Stypendia dla Doktorantów 2008/2009 – ZPORR”, w części współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego (75% całkowitej kwoty stypendium) jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W ramach projektu „ Stypendia dla Doktorantów 2008-2009 – ZPORR ” Urząd Marszałkowski Województwa ... przyznał Wnioskodawcy stypendium na okres 9 miesięcy w łącznej kwocie 35 550,00 zł (75% z tej kwoty stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego). Kwotę przyznanego stypendium (pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy) wypłacono Wnioskodawcy jednorazowo na wskazany przez niego rachunek bankowy. Realizacja projektu przez Wnioskodawcę polegała na przygotowaniu rozprawy doktorskiej, której wyniki mogą przyczynić się do podniesienia poziomu innowacyjności Województwa .... Podjęta przez Wnioskodawcę tematyka badawcza została zaakceptowana, jako wpisująca się w cel projektu, przez niezależną komisję, natomiast zakres przeprowadzonych czynności oraz wydatków ujętych w sprawozdaniu końcowym został przyjęty przez Urząd Marszałkowski Województwa ..., tj. instytucję wdrażającą projekt. Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż niewątpliwie w przedstawionym stanie faktycznym przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy, została spełniona. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego, mają charakter bezzwrotnej pomocy, o której mowa w tym przepisie. Tym niemniej, w świetle ugruntowanego orzecznictwa sądowo-administracyjne uznać należy, iż nie jest spełniona przesłanka określona w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy, gdyż Wnioskodawca nie jest podatnikiem bezpośrednio realizującym cel projektu, mimo, iż wykonuje prace na jego rzecz.

2015
24
lip

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż niewątpliwie w przedstawionym stanie faktycznym przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mieszczą się w zakresie lit. a przepisu. Tym niemniej, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy, uznać należy, iż nie został spełniony warunek z lit. b. Zgodnie z opisanym we wniosku projektem, osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zlecenia nie są podatnikami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy. Faktu tego nie zmienia wykonywanie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia określonych zadań na rzecz realizacji projektu (za wynagrodzeniem w ramach tej umowy). Przedmiotowe czynności wykonywane są bowiem na zlecenie Wnioskodawcy, tj. dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu oraz przy wykorzystaniu środków przez niego otrzymanych, a nie przekazanych bezpośrednio osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia. Innymi słowy, wprawdzie osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zlecenia są zaangażowane w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak to nie oni realizują program bezpośrednio. Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy odpowiada bowiem Wnioskodawca, który jest stroną umowy o dofinansowanie, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień zawartej umowy (beneficjent pomocy).