Europejski Fundusz Społeczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Europejski Fundusz Społeczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
wrz

Istota:

Analiza art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że jego regulacją objęte są tylko i wyłącznie środki finansowe (czyli środki pieniężne), które otrzymuje uczestnik projektu, jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. Skoro przedmiotowym zwolnieniem objęte są świadczenia finansowe/pieniężne, to a contrario należy przyjąć, że zwolnienie to nie ma zastosowania do świadczeń innych niż pieniężne, tj. świadczeń nieodpłatnych, świadczeń częściowo odpłatnych oraz świadczeń rzeczowych, nawet wówczas, gdy zostaną otrzymane jako pomoc w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Zatem nieodpłatne świadczenia, w formie wsparcia, które otrzymają od Wnioskodawcy jego pracownicy i zleceniobiorcy w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nie będą objęte zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) Europejskiego Funduszu Społecznego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 10 lipca 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz obowiązków płatnika w związku z realizacją przez Wnioskodawcę projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. We wniosku oraz w piśmie uzupełniającym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca/S. złożył wniosek i uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 „ Aktywni na rynku pracy ” Działania 8.6 „ Zdrowy i aktywny region ” Poddziałania 8.6.1 „ Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców ” z funduszy którego wsparciem zostaną objęte osoby zatrudnione w S. Tytuł projektu brzmi: „ .... ”. Projekt będzie finansowany w 85% z ww. Funduszu, 10% z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz 5% z wkładu własnego. Beneficjentem projektu jest Wnioskodawca/S..

2018
13
sie

Istota:

Opodatkowanie stypendiów naukowych oraz stypendiów z tytułu podróży służbowych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Fragment:

(...) Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie ma art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który określa, że wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów. Od tego rodzaju stypendium Wnioskodawca nie będzie pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast stypendia z tytułu podróży służbowych związane stricte z prowadzoną pracą doktorską (również wypłacane z Europejskiego Funduszu Społecznego) podlegają opodatkowaniu w kwocie pomniejszonej o diety za każdy dzień wyjazdu, wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i naliczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r.

2018
13
sie

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania stypendium naukowego i stypendium z tytułu podróży służbowych.

Fragment:

Czy stypendia naukowe oraz stypendia z tytułu podróży służbowych są przychodem i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co powoduje konieczność potrącenia przez Wnioskodawcę, jako płatnika, należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych stypendiów? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata stypendium naukowego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według Wnioskodawcy, wypłata stypendium naukowego podlega pod art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który określa, że wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów. Z uwagi na powyższe Wnioskodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanego stypendium naukowego. Natomiast stypendia z tytułu podróży służbowych związane stricte z prowadzoną pracą doktorską (również wypłacane z Europejskiego Funduszu Społecznego) podlegają opodatkowaniu w kwocie pomniejszonej o diety za każdy dzień wyjazdu, wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i naliczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r.

2018
6
lip

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą studentom świadczeń (stypendiów) z tytułu odbycia praktyki zawodowej.

Fragment:

(...) Europejskiego Funduszu Społecznego, należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 823), przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych stypendium otrzymywanego w trakcie realizacji praktyki zawodowej, które należy traktować jako środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, do środków europejskich zalicza się m in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego). Ponieważ stypendium wypłacane będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a student odbywający praktykę zawodową przewidzianą w projekcie na mocy stosownej umowy będzie uczestnikiem takiego projektu, w związku z tym na podstawie przytoczonych przepisów, wynagrodzenia w formie stypendiów pobieranych z tytułu odbywanych praktyk zawodowych podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018
20
cze

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe

Fragment:

PO KL zgodnie z dokumentem programowym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 ” z czerwca 2007 roku jest finansowany w kwocie 9 707 176 000 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w kwocie 1 713 031 059 EUR ze środków krajowych. Wnioskodawca w ramach PO KL podpisał z Urzędem Pracy (Instytucją Pośredniczącą II Stopnia) umowy o dofinansowanie projektów: „ Menadżer (...) ” oraz „ Edukacja dla Sportu – (...) ”. W ramach niniejszych umów Beneficjent (Wnioskodawca) otrzymuje dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Czy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło wypłacone ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, a tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, (...)

2017
6
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca wypłacając wynagrodzenia stażowe na rzecz studentów – uczestników projektów stażowych, współfinansowane z III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (współfinansowane z funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Społecznego), będzie występował w charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Politechnika ... otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r., zgodnie z Regulaminem konkursu nr ....., który został opracowany na podstawie aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznych, w tym na postawie następujących aktów prawnych: rozporządzenie ogólne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 320); rozporządzenie ws. EFS – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.

2017
24
paź

Istota:

Czy część otrzymana z wsparcia pomostowego korzysta ze zwolnienia, nie stanowi przychodu? Czy część otrzymana z wsparcia finansowego w części przeznaczonej na zakup maszyn, produktów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia działalności korzysta z zwolnienia i nie stanowi przychodu?

Fragment:

Pomoc publiczna w ramach Działania 7.3, pomoc de minimis udzielona na podstawie Rozporządzenia MIiR w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. Nr projektu. Za projekt odpowiedzialna jest Sp. z o.o. z siedzibą w, z nią też podpisała umowę. Projekt składa się z dwóch części, wsparcia pomostowego i wsparcia finansowego. Wartość projektu wsparcia finansowego wynosi 24.000,00 brutto, które otrzymała w wysokości 21.600,00, pozostałą kwotę 2.400,00 otrzyma po rozliczeniu z firmą. Z otrzymanej kwoty zakupiła środki trwałe samochód, laptop, maszynę kosmetyczną na łączną kwotę 16.098,00, pozostała część została przeznaczona na zakup maszyn, produktów niezbędnych do otwarcia i prowadzenia działalności. Druga część, wsparcie pomostowe w wysokości 1.850,00 miesięcznie będzie otrzymywała przez okres 12 miesięcy. Z kwoty tej finansowane będą bieżące wydatki na reklamę, paliwo, ZUS, księgowość. Projekt M. F. – M. S. finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 RPO ... 2014-2020. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), takie informacje uzyskała od beneficjenta projektu a także ze strony internetowej.

2017
14
paź

Istota:

W zakresie:
Czy niewydatkowana kwota środków dofinansowania projektu powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków w projekcie na koszty pośrednie, może być przeznaczona na finansowanie działalności podstawowej Spółki, a poniesione z tego źródła koszty będą stanowić na podstawie art. 16 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy koszty podatkowe Spółki?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w zakresie swojej działalności realizuje projekty unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, POWER oraz innych na lata 2014-2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na warunkach określonych w umowach o dofinasowanie projektów w ramach EFS, zawieranych z Wojewódzkimi Urzędami Pracy lub Zarządem Województwa, instytucje pośredniczące/wdrażające przyznają Spółce, jako beneficjentowi projektów, dofinansowanie na realizację projektu w wartości stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Finansowanie powyższych projektów odbywa się ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa a także wkładu własnego Wnioskodawcy. Ponadto z opisu sprawy wynika, że otrzymane przez Spółkę w ramach powyższych programów unijnych kwoty dofinansowania są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 1888 ze zm.; dalej: „ updop ”), w myśl których wolne od podatku są odpowiednio: dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach; płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

2017
28
cze

Istota:

Czy konieczne jest naliczenie oraz odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendium za staż/praktykę zawodową wypłaconego uczestnikom projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa bez względu na wiek ucznia oraz na to czy ponosi dodatkowe inne dochody?

Fragment:

Stwierdzić zatem należy, że do stypendium wypłaconego za staż czy praktykę zawodową uczniom, którzy będą brali udział w projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby te będą bowiem uczestnikami projektu, a ww. stypendia będą dla nich stanowić pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyjaśnić należy, że uzyskiwanie przez uczestników (uczniów) ww. projektu innych dochodów w postaci wynagrodzenia za pracę, renty, innych stypendiów czy dochodów z własnej działalności, pozostanie bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, bowiem wskazany przepis nie uzależnia możliwości zwolnienia od podatku wypłacanych kwot stypendiów, od tego czy uczestnicy projektu osiągają inne dochody z ww. źródeł. Reasumując wskazać należy, że przedmiotowe stypendia będą stanowiły dla uczniów przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
14
lut

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fragment:

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że środki finansowe wypłacane studentom w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego V – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy objęci są bowiem ostateczni odbiorcy czyli studenci biorący udział w programie. Im zatem będzie udzielona pomoc w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Reasumując, otrzymane przez studentów środki finansowe stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak korzysta on ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.