IPTPB3/423-436/12-3/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy otrzymane dofinansowanie, zarówno dotacja celowa oraz płatność z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - podlegają zwolnieniu z opodatkowania, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, a koszty w części sfinansowanej dotacją nie stanowią kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...), reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2012 r. (data wpływu 26 listopada 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie (pytanie nr 2):

 • zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 - jest prawidłowe,
 • zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 - jest nieprawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów w części sfinansowanej dotacją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia wydatków związanych z udziałem w targach do kosztów uzyskania przychodów oraz skutków podatkowych otrzymania dofinansowania na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: Spółka) zajmuje się produkcją oraz sprzedażą sprzętu oświeceniowego zarówno na rynku krajowym i zagranicznym. Celem pozyskania nowych zagranicznych rynków zbytu oraz poszerzania kręgu odbiorców Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Plan rozwoju exportu w ramach Działania 6.1 - „Paszport do eksportu”.

Od dnia 15 listopada 2011 r. (do dnia 31 października 2013 r.) wszystkie wydatki objęte wnioskiem o dofinansowanie są wydatkami kwalifikowanymi.

W dniu 30 kwietnia 2012 r. Spółka otrzymała pismo z Regionalnej Instytucji Finansującej o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Exportu w Spółce” a w dniu 17 lipca 2012 r. pomiędzy Polską Agencją Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Fundację Rozwoju (...) a Spółką została podpisana umowa na dofinansowanie.

Etap II - „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Spółce”:Zgodnie z zawartą umową:

 • Beneficjent - Spółka,
 • Instytucja Zarządzająca - minister ds. rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra, odpowiedzialna za przygotowanie i realizację PO IG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013),
 • Instytucja Pośrednicząca - minister właściwy ds. gospodarki, którego zadania w zakresie realizacji Działania 6.1. w ramach PO IG wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra,
 • Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - podmiot, któremu na podstawie umowy zawartej z instytucją pośredniczącą została powierzona, w ramach Działania 6.1. PO IG realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów,
 • Płatnik - Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie wystawionego przez instytucję wdrażającą/instytucję pośredniczącą II stopnia zlecenia płatności, przekazuje płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Regionalna Instytucja Finansująca - instytucja, która wykonuje zlecone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia czynności w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Działania 6.1. PO IG.

Zgodnie z treścią umowy Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się udzielić dofinansowania na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 189.015,00 PLN nieprzekraczającej 50% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w toku realizacji Projektu, w tym:

 • 85% kwoty dofinansowania pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - max. 160.662,75 zł (wkład ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) oraz
 • 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej tj. 28.352,25 zł (tzw. wkład krajowy, o którym mowa art. 127 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z § 7 zawartej umowy Beneficjent otrzyma dofinansowanie po spełnieniu m.in. następujących warunków:

 • prawidłowo wypełniony wniosek (wersja elektroniczna oraz wersja papierowa)
 • harmonogram wydatków związany z realizacją projektu
 • załączenie potwierdzonych kopii dokumentów księgowych (faktur) wraz z wymaganym szczegółowym opisem
 • załączenie kopii wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie zapłaty
 • załączenie kopii protokołów odbioru związanych z realizacją projektu
 • zestawienie finansowe potwierdzające poniesione wydatki.

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu określa Etap I - okres realizacji 15 listopada 2011 r. - 30 kwietnia 2012 r. udział Spółki w charakterze wystawcy na zagranicznych imprezach wystawienniczo-targowych.

W celu realizacji założeń Projektu Spółka zdecydowała się na udział w imprezie targowej w B., które odbyły się w dniach 6-9 lutego 2012 r.

W dniu 30 listopada 2011 r. firma niemiecka - organizator targów wystawiła Spółce fakturę za wynajem powierzchni wystawienniczej (która została zapłacona w dniu 16 grudnia 2011 r.) na kwotę 14.300,00 euro (64.753,26 PLN).

Faktura za wynajem powierzchni targowej została w księgach rachunkowym 2011 r. ujęta na koncie „Rozliczeń międzyokresowych” w dacie wystawienia faktury, tj. 30 listopada 2011 r., zaś w miesiącu lutym 2012 r. (miesiąc kiedy targi faktycznie się odbyły) wartość 14.300,00 euro została przeksięgowana na koszty podatkowe zespołu 4 „Reprezentacja i reklama” – jako koszty podatkowe 2012 r.

Wydatki związane z wynajmem powierzchni targowej poniesiono przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Planowane otrzymanie dotacji - rok 2012 (środki jeszcze nieotrzymane).

Kolejne etapy harmonogramu obejmują:

 1. udział Spółki w Targach w Moskwie, Rosja (... 15-19 maja 2012 r.) oraz związane z organizacją wystawy koszty transportu eksponatów, wyjazdów służbowych przedstawicieli Spółki (okres realizacji: 1 maja 2012 r. – 31 października 2012 r.)
 2. organizacja spotkań handlowych (m.in. wynajem sal konferencyjnych, wynajem wyposażenia celem prezentacji wyrobów, rezerwacja cateringu itd.) w ramach wyjazdu handlowego na rynek niemiecki, rosyjski, (okres realizacji: 1 listopada 2012 r. - 31 października 2013 r.).

Planowane otrzymanie dotacji - rok 2013.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wystawiona przez firmę niemiecką faktura za wynajem powierzchni targowej, które odbędą się w kolejnym roku podatkowym - zgodnie z obowiązującymi przepisami - podlega rozliczeniu w koszty uzyskania przychodów w miesiącu wystawienia, tj. 30 listopada 2011 r., czy też zgodnie z zasadą memoriału - podlega rozliczeniu w roku podatkowym kiedy targi faktycznie się odbędą - czyli w 2012 r.... Pytanie dot. stanu faktycznego.
 2. Czy otrzymane dofinansowanie, zarówno dotacja celowa oraz płatność z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - podlegają zwolnieniu z opodatkowania, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, a koszty w części sfinansowanej dotacją nie stanowią kosztów uzyskania przychodów... Pytanie dot. zdarzenia przyszłego (dotacja nie została na moment złożenia wniosku o interpretację otrzymana).
 3. W jaki sposób należy rozliczyć koszty uzyskania przychodów związane z Targami (delegacje, usługi hotelowe, wynajem sal konferencyjnych - które również podlegają rozliczeniu z dotacji), w sytuacji, gdy fizyczne otrzymane dotacji nastąpi w kolejnym roku 2013 a wydatki zostały poniesione w roku 2012 (dopiero rozpatrzenie prawidłowości rozliczenia projektu przez Instytucję Finansującą decyduje o wartości przyznanej dotacji)... Pytanie dot. zdarzenia przyszłego.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2.

Wniosek Spółki w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dofinansowanie jest przychodem wolnym od podatku, a koszty w części sfinansowanej dotacją nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie:

 • zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 - za prawidłowe,
 • zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 – za nieprawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów w części sfinansowanej dotacją - za prawidłowe.

W analizowanej sprawie Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia), tj. podmiotem, któremu na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą (Ministrem właściwym ds. gospodarki) w dniu 17 lipca 2012 r. umowę o dofinansowanie Projektu „Plan rozwoju exportu” w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zgodnie z zawartą umową Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się udzielić dofinansowania na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 189.015,00 PLN nieprzekraczającej 50% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w toku realizacji Projektu, w tym:

 • 85% kwoty dofinansowania pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - max. 160.662,75 zł (wkład ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) oraz
 • 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej tj. 28.352,25 zł (tzw. wkład krajowy, o którym mowa art. 127 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Spółka przeznacza otrzymane dofinansowanie na pokrycie kosztów uczestnictwa w charakterze wystawcy na zagranicznych imprezach wystawienniczo-targowych. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wypłacane są przez Ministerstwo Finansów – środki te przelewane są z rachunku prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast środki pochodzące z budżetu państwa wypłacane są przez Regionalną Instytucję Finansującą, tj. instytucję, która wykonuje zlecone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia czynności w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Działania 6.1 POIG.

Rozważając charakter otrzymywanych przez Spółkę (Beneficjenta) środków, należy odnieść się do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadziła szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Stosownie do art. 5 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

W tym miejscu wskazać należy, iż funduszami strukturalnymi są fundusze tworzone w budżecie Unii Europejskiej umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Są one wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., s. 25 ze zm.).

Obecnie (lata 2007-2013) działają dwa fundusze strukturalne:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999; Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., s. 1 ze zm.);
 2. Europejski Fundusz Społeczny (rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999; Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., s. 12 ze zm.).

W analizowanej sytuacji, umowa zawarta została pomiędzy Spółką a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia, tj. podmiotem, któremu na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą (Ministrem Gospodarki) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a więc środków pochodzących z funduszu strukturalnego, o którym stanowi art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie (...), po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Z kolei na mocy art. 112 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...).

Zgodnie z art. 117 ust. 1 omawianej ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji (art. 117 ust. 2 ww. ustawy).

Dochody i wydatki budżetu środków europejskich ujmuje się w ustawie budżetowej.

Programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej (art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

W myśl art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa dzielą się m. in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6).

Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 ustawy o finansach publicznych). Z kolei, dotacjami celowymi są środki przeznaczone m. in. na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Na mocy art. 188 ust. 1 wskazanej ustawy, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Instytucja, o której mowa w ust. 1, informuje właściwego dysponenta części budżetowej o zleceniach płatności przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, a w przypadku programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, także zarząd województwa (art. 188 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej - na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych ustawach.

W opisie stanu faktycznego przedstawionym we wniosku Spółka wskazała, iż Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wypłacane są przez Ministerstwo Finansów – środki te przelewane są z rachunku prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast środki pochodzące z budżetu państwa wypłacane są przez Regionalną Instytucję Finansującą, tj. instytucję, która wykonuje zlecone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia czynności w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Działania 6.1. PO IG.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

I tak, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie którymi podmiot może rozporządzać jak właściciel.

W związku z powyższym, otrzymana kwota dofinansowania stanowi przychód podatkowy Spółki w dacie jej otrzymania (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Przychód ten jednak korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl ww. przepisów, wolne od podatku są odpowiednio:

 • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 47),
 • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 17 ust. 1 pkt 52).

Konsekwencją zwolnienia od podatku środków otrzymywanych przez Wnioskodawcę jest brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych z tych środków.

Zgodnie bowiem z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednocześnie wskazać należy, iż tut. Organ wydając niniejszą interpretację indywidualną uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za nieprawidłowe. Zgodnie z ww. przepisem, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Jak wskazano powyżej kwota wsparcia wypłacana w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (środki przelewane z rachunku prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego) zwolniona będzie z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ww. ustawy, a nie art. 17 ust. 1 pkt 53.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.