IPPB5/423-1079/12-5/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie Nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.10.2012 r. (data wpływu 31.10.2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10.01.2013 r. (data wpływu 14.01.2013 r.) na wezwanie Nr IPPB5/423-1079/12-2/AS z dnia 27.12.2012 r. (data nadania 28.12.2012 r., data odbioru 04.01.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania środków pomocowych na realizację Projektów: 1: pt. „(...)” i 2: pt. „(...)” w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 i 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania środków pomocowych na realizację Projektów:

1: pt. „(...)” i

2: pt. „(...)

w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 i 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie Nr 2).

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.

Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest spółką prawa handlowego. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz.1223 ze zm.). Spółka nie jest postawiona w stan likwidacji, ani nie została ogłoszona jej upadłość. Spółka zaliczkę na podatek dochodowy opłaca kwartalnie.

W kwietniu 2012 r. Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: „PARP”) dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie rozwoju dwóch innowacyjnych produktów leczniczych (dalej: „Projekty”).

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, że ww. umowy dotyczą następujących Projektów:

1: pt. „(...)

(umowa o dofinansowanie nr XXXXXXXXXX w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013),

2: pt. „(...)

(umowa o dofinansowanie nr XXXXXXXXXX w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).

Projekty zostały dofinansowane na poziomie 60,63% zrealizowanych wydatków, w tym 85% kwoty dofinansowania nastąpi w formie płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% kwoty dofinansowania nastąpi w formie dotacji celowej.

Maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 70% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, a na prace rozwojowe 45% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wypłata dofinansowania będzie następowała na podstawie złożonych przez Spółkę wniosków o płatność, z tym że przekazanie płatności końcowej nastąpi pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu.

W ramach projektów, zgodnie z umowami podpisanymi z PARP, Spółka wykona prace rozwojowe:

Zad. 1) Badania patentowe,

Zad. 4) Badania potwierdzające biorównoważność w stosunku do uznanej terapii,

Zad. 5) Przygotowanie dokumentacji dla produktu,

oraz

badania przemysłowe:

Zad. 2) Badania substancji czynnej,

Zad. 3) Badania produktu referencyjnego oraz badania rozwojowe produktu gotowego.

Spółka nie będzie wdrażać produktów leczniczych do produkcji. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych nastąpi poprzez sprzedaż lub licencjonowanie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy bez możliwości ich dalszej odsprzedaży. W dalszej kolejności nabyte przez kontrahenta Spółki wyniki prac badawczo-rozwojowych będą stanowić podstawę rozpoczęcia procesu rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (w przypadku wyboru ścieżki rejestracji w procedurze narodowej) lub innej agencji rejestracyjnej w UE (w przypadku wyboru ścieżki rejestracji w procedurach europejskich) lub innych agencjach w krajach trzecich. Spółka do chwili obecnej nie otrzymała jeszcze dofinansowania do realizowanego projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w świetle obowiązujących przepisów, w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka może na podstawie art. 15 ust. 4a ustawy o CIT zaliczyć wydatki ponoszone na prace rozwojowe i badania przemysłowe do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, tj. w momencie ujęcia faktury w księgach rachunkowych Spółki jako zobowiązanie...
 2. Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych...
 3. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca, to czy korekty kosztów sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji/dofinansowania, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, Spółka powinna dokonać jednorazowo w miesiącu/kwartale otrzymania dotacji, czy też powinna skorygować wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy za okres, w którym sfinansowane koszty zostały poniesione...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie Nr 2 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania środków pomocowych na realizację Projektów w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 i 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpowiedź na pytania Nr 1 i 3 odnośnie skutków podatkowoprawnych otrzymanego dofinansowania na realizację ww. Projektów zostanie udzielona w odrębnych interpretacjach indywidualnych.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad.2)

Zdaniem Spółki, w zaistniałym stanie faktycznym, otrzymane przez Spółkę środki będą, na gruncie ustawy o CIT stanowiły dla Spółki przychody zwolnione z opodatkowania. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 48, wolne od dochodu są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Refundacja otrzymana przez Spółkę od PARP stanowi dotację celową przyznaną ze środków budżetu państwa. W związku z tym refundacja 15% wartości wydatków objętych wsparciem będzie korzystała ze zwolnienia od dochodu na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT.

Natomiast refundacja otrzymywana przelewem od Ministra Finansów (85% wartości wydatków objętych wsparciem) będzie korzystała ze zwolnienia na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o CIT, jako środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania środków pomocowych na realizację Projektów:

1: pt. „(...)” i

2: pt. „(...)

w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 i 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie Nr 2) - uznaje się za prawidłowe.

Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”, zgodnie ze wstępnym projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), przyjętym w dniu 14 lutego 2006 r. przez Radę Ministrów, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w niej celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozważając charakter środków pomocowych na realizację Projektów:

1: pt. „(...)” i

2: pt. „(...)”,

które Spółka będzie otrzymywała w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, należy odnieść się do regulacji art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), zgodnie z którą sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) określa, że „środkami publicznymi” są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 2 pkt 5 przywołanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o „środkach europejskich” – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, czyli:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
  i
 3. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadziła z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym „środki europejskie” - co do zasady - nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie „budżetu środków europejskich”.

Reguluje to art. 111 pkt 16, zgodnie z którym: „dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa”.

Na mocy art. 117 ust. 1 cytowanej ustawy o finansach publicznych przyjęto, że budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W ustępie 2 tegoż artykułu skonkretyzowano, że w budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Co istotne, zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej jako jej element.

Szczegółowy sposób wydatkowania budżetu środków europejskich uregulowany został w art. 184-195 ustawy o finansach publicznych.

W myśl art. 186 ustawy o finansach publicznych wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Nadmienić należy, że stosownie do art. 127 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych dotacjami celowymi są m. in. środki przeznaczone na:

 1. realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b;
 2. realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d;
 3. współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Przepis art. 187 ww. ustawy określa, że za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów.

Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa. Ponadto w myśl art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dysponent części budżetowej może upoważnić na piśmie instytucję, o której mowa w ust. 1, do wydawania zgody na dokonywanie płatności.

Zgodnie z art. 188 ust. 4 ustawy o finansach publicznych instytucja, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, informuje właściwego dysponenta części budżetowej o zleceniach płatności przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, a w przypadku programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, także zarząd województwa.

Co istotne, w myśl art. 188 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, płatności mogą być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy.

Na podstawie art. 188 ust. 6 Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności, które określa:

 1. wzór zlecenia płatności;
 2. zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących płatności;
 3. wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że beneficjenci unijnych programów pomocowych otrzymują kolejne transze dofinansowania w dwóch przelewach:

 1. płatność w części dotyczącej środków europejskich przekazywanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez PARP;
 2. dotację celową w części dotyczącej współfinansowania krajowego przekazywanej przez PARP (w przypadku beneficjentów programu PO IG i PO KL lub przekazywanej przez BGK z odrębnego rachunku dla dotacji celowej na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez PARP - w przypadku beneficjentów programu PO RPW).

Dofinansowanie może być zatem dokonywane w dwóch formach:

 1. płatności,
 2. dotacji celowej z budżetu państwa.

W oparciu o opisane we wniosku stany faktyczne, w których Wnioskodawca wskazał, iż Projekty zostały dofinansowane na poziomie 60,63% zrealizowanych wydatków, w tym:

85% kwoty dofinansowania nastąpi w formie płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a

15% kwoty dofinansowania nastąpi w formie dotacji celowej

należy stwierdzić, że środki pomocowe na realizację Projektów:

1: pt. „(...)” i

2: pt. „(...)”,

które Spółka będzie otrzymywała w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 będą miały charakter „środków europejskich”, uregulowanych w formie budżetu środków europejskich jako odrębna część budżetu państwa i wypłacane będą w dwóch ww. formach.

Mając na uwadze opisane we wniosku stany faktyczne wskazać należy, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zatem w świetle przywołanego przepisu dofinansowanie otrzymane przez Spółkę jako Beneficjenta „środków europejskich” na realizację Projektów:

1: pt. „(...)” i

2: pt. „(...)”,

które Spółka będzie otrzymywała w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - co do zasady - będzie stanowiło przychód Wnioskodawcy w dacie ich otrzymania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Przychodem są bowiem przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, bezzwrotnym, definitywnym, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Podkreślić przy tym należy, że sposób wypłaty czy okresowych rozliczeń pieniędzy z uwagi na specyfikę unijnych środków pomocowych ma charakter swoistych „rozwiązań technicznych” udzielanej pomocy w zakresie wypłat i rozliczeń dotacji, co potwierdza stosowna regulacja ustawowa w materii finansów publicznych.

Nie można przy tym poszczególnych transz środków finansowych, wypłacanych zgodnie z obowiązującym na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie harmonogramem, traktować jako „zaliczek” lub wyodrębnionych „otrzymywanych dotacji”.

Wskazać należy jednoznacznie, że otrzymane pieniądze w myśl cytowanego powyżej art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stają się przychodem podatkowym w momencie wpływu na rachunek bankowy poszczególnych transz, gdyż już od tego momentu Spółka może nimi dysponować jako Beneficjent realizowanych Projektów:

1: pt. „(...)” i

2: pt. „(...)”.

Jednakże uwzględniając przepisy art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie zwolnienia od podatku trzeba wskazać, że środki pomocowe na realizację ww. Projektów w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej otrzymane przez Spółkę z PO Innowacyjna Gospodarka będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Uzasadnieniem powyższego jest fakt, że - jak wskazał Wnioskodawca - opisana we wniosku dotacja do 85% kwoty dofinansowania jest w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz do 15% kwot dofinansowania w formie dotacji celowej, zatem realizowane Projekty finansowane są z dwóch źródeł, co wynika z regulacji przewidzianej w ustawie o finansach publicznych dla budżetu środków europejskich.

Należy zatem stwierdzić, że środki pomocowe na realizację Projektów:

1: pt. „(...)” i

2: pt. „(...),

które Spółka będzie otrzymywała w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 i 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, w oparciu o opisane we wniosku stany faktyczne oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że środki pomocowe na realizację Projektów, które Spółka będzie otrzymywała w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający zwolnieniu z opodatkowania:

 • w części dotyczącej środków europejskich („płatności”) - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • w części dotyczącej współfinansowania krajowego („dotacja celowa”) - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uwzględniając charakter „środków europejskich”, uregulowanych w formie budżetu środków europejskich jako odrębna część budżetu państwa i wypłacanych w dwóch formach: płatności i dotacji celowej należy stwierdzić, że opisane we wniosku dofinansowanie otrzymane przez Spółkę z PO Innowacyjna Gospodarka stanowi dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie ww. przepisów prawa.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania środków pomocowych na realizację Projektów:

1: pt. „(...)” i

2: pt. „(...)

w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 i 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie Nr 2) - należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń przedstawionych w stanach faktycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.