Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
sie

Istota:

Obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C

Fragment:

Regionalny Program Operacyjny Województwa (...) na lata 2014-2020, do którego składana będzie aplikacja konkursowa jest finansowany w następujący sposób: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 61%, Europejski Fundusz Społeczny – 24%, wkład krajowy z budżetu państwa – 15%. Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, z dnia 17 grudnia 2013 r., Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wraz z innymi funduszami tworzy europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne – „ EFSI ”. W razie uzyskania dofinansowania, pomoc udzielana mieszkańcom będzie pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, spełnione są wszystkie przesłanki zawarte w art. 21 ust 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy uznać, że granty udzielane mieszkańcom Gmin (...) będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś na płatniku nie będą spoczywały żadne obowiązki jakie ustawa zwykle nakłada na płatników składek.

2015
1
gru

Istota:

Czy przyznana kwota dotacji stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Fragment:

W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawiony zaistniały stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, uznaje się, że środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) spełniają przesłankę lit.a w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Jednocześnie, uwzględniając orzecznictwo sądowoadministracyjne dotyczące interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, uznać należy, iż został spełniony również warunek z lit.b. Wnioskodawczyni bowiem wskazała, że jest stroną umowy o dofinansowanie oraz że odpowiada za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień zawartej umowy (beneficjent pomocy). W konsekwencji stwierdza się, że otrzymywane przez Wnioskodawczynię środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że „ środków na finansowanie wydatków ponoszonych przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie można uznać za pochodzące bezpośrednio ze źródeł podmiotów zagranicznych ”, jest nieprawidłowe.

2015
13
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów pracownika.

Fragment:

Wnioskodawczyni otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na podstawie umowy. Dofinansowanie dotyczy: Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 8.1 „ Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej ”. Dofinansowanie jest przeznaczone zarówno na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jak i na bieżącą działalność typu koszty wynajmu biura, usługi księgowe, płace. Obecnie wybraną formą opodatkowania jest zryczałtowany podatek dochodowy. W celu prawidłowego wykonania zatrudniony został pracownik w charakterze informatyka, który realizuje bezpośrednio cele projektu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dochody pracownika zatrudnionego do realizacji zadania, który bezpośrednio uczestniczy w realizacji projektu, jako informatyk, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w części, która jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)... Zdaniem Wnioskodawczyni, dochody pracownika w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe.

2015
26
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca winien – jako płatnik – potrącać podatek od wynagrodzeń wypłacanych swoim pracownikom?

Fragment:

Należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie spełnione są obie przesłanki, ponieważ: środki otrzymywane przez Wnioskodawcę od PARP są środkami pochodzącymi w większości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), będącego funduszem strukturalnym Unii Europejskiej, pracownicy Wnioskodawcy są bezpośrednio zaangażowanie w realizację celu programu finansowego z bezzwrotnej pomocy. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia wypłacane pracownikom Wnioskodawcy, zaangażowanym w realizację programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, są wolne od podatku dochodowego w części sfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za nieprawidłowe. Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, stwierdzam, co następuje. Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2015
19
lip

Istota:

Czy wynagrodzenie wnioskodawczyni jako pracownika zaangażowanego we wdrażanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Projekty „ X. ” oraz „ Y. ” realizowane w ramach Osi priorytetowej 7 RPOW są w 85% finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu województwa , a zatem środki na wynagrodzenie Wnioskodawczyni pochodzą w 85% z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Komisja Europejska przekazuje środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla RPOW w formie płatności zaliczkowych bądź refundacji. Środki przekazywane przez Komisję Europejską we wspomnianej wyżej formie wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy dla RPOW , prowadzony w EUR i zarządzany przez Ministra Finansów. Z rachunku tego, środki po przewalutowaniu na złote, przekazywane są na centralny rachunek budżetu państwa. Podstawą do wyliczenia przez Komisję Europejską wysokości refundacji są poświadczenia i deklaracje wydatków oraz wnioski o płatność okresową, w ramach częściowego zamknięcia programu oraz końcowego przekazywane przez Instytucję Certyfikującą (IC) do Komisji Europejskiej, czyli środki na wynagrodzenie Wnioskodawczyni po rozliczeniu na EUR są rozliczane z Unią Europejską. W informacjach podatkowych sporządzonych za 2008 r. dochód Wnioskodawczyni jako pracownika wdrażającego i realizującego RPOW wykazany został jako dochód opodatkowany.

2015
25
cze

Istota:

Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

W chwili obecnej Urząd odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całego wynagrodzenia, czyli również od części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podlega zwolnieniu z opodatkowania, gdyż łącznie zostały spełnione dwa warunki: środki pochodzą z Komisji Europejskiej i są przekazywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, podatnik bezpośrednio realizuje cel programu RPO. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za nieprawidłowe z uwagi na brak spełnienia przesłanki z lit.a w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, stwierdzam, co następuje.

2014
2
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia współfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.

Fragment:

Zgodnie z § 1 pkt 1 ppkt 2) lit. a) - przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 279.249 zł 12 gr, stanowiące 11,812319 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostała część wynagrodzenia finansowana była z budżetu państwa - ppkt 2 lit. b). Z treści decyzji wynika jednoznacznie, iż wynagrodzenia współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenie Wnioskodawczyni jest finansowane na podstawie corocznie zawieranych umów, bądź porozumień z Instytucją Zarządzającą (MRR) o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla projektu „ Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa oraz pracowników Instytucji Kontroli I-go Stopnia w Programie P. B. zatrudnionych w ... Urzędzie Wojewódzkim ”. Z treści umów, wniosków aplikacyjnych oraz porozumień wynika jednoznacznie, iż wynagrodzenia współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Wypłacane wynagrodzenia księgowane są na następujących paragrafach: 4028, 4029 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej; 4048, 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; 4118, 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne; 4128, 4129 - składki na fundusz pracy.

2013
29
paź

Istota:

Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie Nr 2)

Fragment:

Uzasadnieniem powyższego jest fakt, że - jak wskazał Wnioskodawca - opisana we wniosku dotacja do 85% kwoty dofinansowania jest w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz do 15% kwot dofinansowania w formie dotacji celowej, zatem realizowane Projekty finansowane są z dwóch źródeł, co wynika z regulacji przewidzianej w ustawie o finansach publicznych dla budżetu środków europejskich. Należy zatem stwierdzić, że środki pomocowe na realizację Projektów: 1: pt. „ (...) ” i 2: pt. „(...), które Spółka będzie otrzymywała w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 i 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowując, w oparciu o opisane we wniosku stany faktyczne oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że środki pomocowe na realizację Projektów, które Spółka będzie otrzymywała w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci (...)

2013
29
paź

Istota:

Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie Nr 2)

Fragment:

Uzasadnieniem powyższego jest fakt, że - jak wskazał Wnioskodawca - opisana we wniosku dotacja do 85% kwoty dofinansowania jest w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz do 15% kwot dofinansowania w formie dotacji celowej, zatem realizowane Projekty finansowane są z dwóch źródeł, co wynika z regulacji przewidzianej w ustawie o finansach publicznych dla budżetu środków europejskich. Należy zatem stwierdzić, że środki pomocowe na realizację Projektu pt. „ (...) ”, które Spółka będzie otrzymywała w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 i 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowując, w oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że środki pomocowe na realizację Projektu, które Spółka będzie otrzymywała w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej ze środków (...)

2013
13
mar

Istota:

Czy otrzymane dofinansowanie, zarówno dotacja celowa oraz płatność z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - podlegają zwolnieniu z opodatkowania, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, a koszty w części sfinansowanej dotacją nie stanowią kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Obecnie (lata 2007-2013) działają dwa fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999; Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., s. 1 ze zm.); Europejski Fundusz Społeczny (rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999; Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., s. 12 ze zm.). W analizowanej sytuacji, umowa zawarta została pomiędzy Spółką a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia, tj. podmiotem, któremu na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą (Ministrem Gospodarki) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a więc środków pochodzących z funduszu strukturalnego, o którym stanowi art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie (...), po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.