Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Interpretacje podatkowe

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przyznana kwota dotacji stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
Fragment:
W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawiony zaistniały stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, uznaje się, że środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) spełniają przesłankę lit.a w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Jednocześnie, uwzględniając orzecznictwo sądowoadministracyjne dotyczące interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, uznać należy, iż został spełniony również warunek z lit.b. Wnioskodawczyni bowiem wskazała, że jest stroną umowy o dofinansowanie oraz że odpowiada za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień zawartej umowy (beneficjent pomocy). W konsekwencji stwierdza się, że otrzymywane przez Wnioskodawczynię środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że „ środków na finansowanie wydatków ponoszonych przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie można uznać za pochodzące bezpośrednio ze źródeł podmiotów zagranicznych ”, jest nieprawidłowe.
2015
1
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów pracownika.
Fragment:
Wnioskodawczyni otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na podstawie umowy. Dofinansowanie dotyczy: Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 8.1 „ Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej ”. Dofinansowanie jest przeznaczone zarówno na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jak i na bieżącą działalność typu koszty wynajmu biura, usługi księgowe, płace. Obecnie wybraną formą opodatkowania jest zryczałtowany podatek dochodowy. W celu prawidłowego wykonania zatrudniony został pracownik w charakterze informatyka, który realizuje bezpośrednio cele projektu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dochody pracownika zatrudnionego do realizacji zadania, który bezpośrednio uczestniczy w realizacji projektu, jako informatyk, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w części, która jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)... Zdaniem Wnioskodawczyni, dochody pracownika w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe.
2015
13
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca winien – jako płatnik – potrącać podatek od wynagrodzeń wypłacanych swoim pracownikom?
Fragment:
Należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie spełnione są obie przesłanki, ponieważ: środki otrzymywane przez Wnioskodawcę od PARP są środkami pochodzącymi w większości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), będącego funduszem strukturalnym Unii Europejskiej, pracownicy Wnioskodawcy są bezpośrednio zaangażowanie w realizację celu programu finansowego z bezzwrotnej pomocy. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia wypłacane pracownikom Wnioskodawcy, zaangażowanym w realizację programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, są wolne od podatku dochodowego w części sfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za nieprawidłowe. Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, stwierdzam, co następuje. Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2015
26
lip

Istota:
Czy wynagrodzenie wnioskodawczyni jako pracownika zaangażowanego we wdrażanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Projekty „ X. ” oraz „ Y. ” realizowane w ramach Osi priorytetowej 7 RPOW są w 85% finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu województwa , a zatem środki na wynagrodzenie Wnioskodawczyni pochodzą w 85% z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Komisja Europejska przekazuje środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla RPOW w formie płatności zaliczkowych bądź refundacji. Środki przekazywane przez Komisję Europejską we wspomnianej wyżej formie wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy dla RPOW , prowadzony w EUR i zarządzany przez Ministra Finansów. Z rachunku tego, środki po przewalutowaniu na złote, przekazywane są na centralny rachunek budżetu państwa. Podstawą do wyliczenia przez Komisję Europejską wysokości refundacji są poświadczenia i deklaracje wydatków oraz wnioski o płatność okresową, w ramach częściowego zamknięcia programu oraz końcowego przekazywane przez Instytucję Certyfikującą (IC) do Komisji Europejskiej, czyli środki na wynagrodzenie Wnioskodawczyni po rozliczeniu na EUR są rozliczane z Unią Europejską. W informacjach podatkowych sporządzonych za 2008 r. dochód Wnioskodawczyni jako pracownika wdrażającego i realizującego RPOW wykazany został jako dochód opodatkowany.
2015
19
lip

Istota:
Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W chwili obecnej Urząd odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całego wynagrodzenia, czyli również od części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podlega zwolnieniu z opodatkowania, gdyż łącznie zostały spełnione dwa warunki: środki pochodzą z Komisji Europejskiej i są przekazywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, podatnik bezpośrednio realizuje cel programu RPO. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za nieprawidłowe z uwagi na brak spełnienia przesłanki z lit.a w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, stwierdzam, co następuje.
2015
25
cze

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia współfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.
Fragment:
Zgodnie z § 1 pkt 1 ppkt 2) lit. a) - przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 279.249 zł 12 gr, stanowiące 11,812319 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostała część wynagrodzenia finansowana była z budżetu państwa - ppkt 2 lit. b). Z treści decyzji wynika jednoznacznie, iż wynagrodzenia współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenie Wnioskodawczyni jest finansowane na podstawie corocznie zawieranych umów, bądź porozumień z Instytucją Zarządzającą (MRR) o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla projektu „ Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa oraz pracowników Instytucji Kontroli I-go Stopnia w Programie P. B. zatrudnionych w ... Urzędzie Wojewódzkim ”. Z treści umów, wniosków aplikacyjnych oraz porozumień wynika jednoznacznie, iż wynagrodzenia współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Wypłacane wynagrodzenia księgowane są na następujących paragrafach: 4028, 4029 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej; 4048, 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; 4118, 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne; 4128, 4129 - składki na fundusz pracy.
2014
2
kwi

Istota:
Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie Nr 2)
Fragment:
Uzasadnieniem powyższego jest fakt, że - jak wskazał Wnioskodawca - opisana we wniosku dotacja do 85% kwoty dofinansowania jest w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz do 15% kwot dofinansowania w formie dotacji celowej, zatem realizowane Projekty finansowane są z dwóch źródeł, co wynika z regulacji przewidzianej w ustawie o finansach publicznych dla budżetu środków europejskich. Należy zatem stwierdzić, że środki pomocowe na realizację Projektów: 1: pt. „ (...) ” i 2: pt. „(...), które Spółka będzie otrzymywała w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 i 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowując, w oparciu o opisane we wniosku stany faktyczne oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że środki pomocowe na realizację Projektów, które Spółka będzie otrzymywała w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci (...)
2013
29
paź

Istota:
Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie Nr 2)
Fragment:
Uzasadnieniem powyższego jest fakt, że - jak wskazał Wnioskodawca - opisana we wniosku dotacja do 85% kwoty dofinansowania jest w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz do 15% kwot dofinansowania w formie dotacji celowej, zatem realizowane Projekty finansowane są z dwóch źródeł, co wynika z regulacji przewidzianej w ustawie o finansach publicznych dla budżetu środków europejskich. Należy zatem stwierdzić, że środki pomocowe na realizację Projektu pt. „ (...) ”, które Spółka będzie otrzymywała w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 i 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowując, w oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że środki pomocowe na realizację Projektu, które Spółka będzie otrzymywała w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w postaci dotacji celowej ze środków (...)
2013
29
paź

Istota:
Czy otrzymane dofinansowanie, zarówno dotacja celowa oraz płatność z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - podlegają zwolnieniu z opodatkowania, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, a koszty w części sfinansowanej dotacją nie stanowią kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Obecnie (lata 2007-2013) działają dwa fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999; Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., s. 1 ze zm.); Europejski Fundusz Społeczny (rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999; Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., s. 12 ze zm.). W analizowanej sytuacji, umowa zawarta została pomiędzy Spółką a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia, tj. podmiotem, któremu na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą (Ministrem Gospodarki) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a więc środków pochodzących z funduszu strukturalnego, o którym stanowi art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie (...), po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.
2013
13
mar

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia współfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.
Fragment:
Zgodnie z § 1 pkt 1 ppkt 2) lit. a) - przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 279.249 zł 12 gr, stanowiące 11,812319 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostała część wynagrodzenia finansowana była z budżetu państwa - ppkt 2 lit. b). Z treści decyzji wynika jednoznacznie, iż wynagrodzenia współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenie Wnioskodawczyni jest finansowane na podstawie corocznie zawieranych umów, bądź porozumień z Instytucją Zarządzającą (MRR) o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla projektu „ F. ”.Z treści umów, wniosków aplikacyjnych oraz porozumień wynika jednoznacznie, iż wynagrodzenia współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004–2006 w ramach Narodowego Planu Rozwoju było realizowane za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
2012
13
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.