IBPBI/2/423-408/09/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy pozyskane przez Wnioskodawcę środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowią dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie – w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie w jakim pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych z bezzwrotnej pomocy, oraz w art. 17 ust. 1 pkt 47 lub 48 cyt. ustawy w zakresie w jakim pochodzą z dotacji budżetu państwa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07 kwietnia 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcy zostało przyznane przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu. Dofinansowanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki. WUP jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Instytucją Wdrażającą) i jest odpowiedzialny za realizację Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Wskazana pomoc finansowa pochodzi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i jest przyznawana jako objęta Narodową Strategią Spójności na podstawie ustawy z dnia z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

Do ubiegania się o dofinansowanie projektu uprawnieni są:

 1. przedsiębiorcy;
 2. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Pomoc finansowa przyznawana jest w danym tu przypadku bezpośrednio Wnioskodawcy jako przedsiębiorcy - beneficjentowi, na podstawie umowy zawartej z WUP. Jej efektem jest dofinansowanie - pokrycie 60% kosztów kwalifikowanych - projektów szkoleń (ogólnych i specjalistycznych). Uczestnikami tych szkoleń są oddelegowani pracownicy Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy pozyskane przez Wnioskodawcę środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowią dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie – w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie w jakim pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych z bezzwrotnej pomocy, oraz w art. 17 ust. 1 pkt 47 lub 48 cyt. ustawy w zakresie w jakim pochodzą z dotacji budżetu państwa...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane wyżej dofinansowanie w formie dotacji stanowi dla niego kwotę zwolnioną z podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione z podatku są: „dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc”.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 i 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione z podatku są: „dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach”; „kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach”.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz, U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym obecnie od 1 stycznia 2007 r. (w art. 106 ust. 2 pkt 3a) określa środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych UE oraz krajowych środków przeznaczonych na realizację tych programów jako dotacje rozwojowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 3a tej ustawy dotacjami są, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu państwa przeznaczone na: realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane dalej "dotacjami rozwojowymi".

W art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy o finansach publicznych określono zaś, że do środków publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA) zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa.

Wymienione dotacje rozwojowe uzyskane w 2009 r. u osób prawnych są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 lub art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niezależnie od tego czy są uznawane za pozyskane bezpośrednio z funduszy unijnych, czy za pośrednictwem krajowego budżetu państwa.

Spółka w obecnie obowiązującym stanie prawnym spełnia warunki zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego, w przedstawionym zakresie środków pozyskanych na realizację projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. – zwanej dalej „updop”) wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Stosownie do treści art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007r., programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r.

Ustawa o finansach publicznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 określa, że środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 zalicza się:

 1. środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych;
 2. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa;
 3. środki:
   1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „ Sekcja Gwarancji”,
   2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
   3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  1. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA):
   a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
   b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
   c) Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego;
  2. inne środki.

  W myśl art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy o finansach publicznych, dotacjami są podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, zwane dalej „dotacjami rozwojowymi”.

  Stosownie natomiast do treści art. 202 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środki przeznaczone na realizację programów i projektów, z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 (tj. środki określone w art. 5 ust. 3 pkt 2 - 4), mogą być wykorzystane na dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów będących beneficjentami tych środków, a także dla instytucji pośredniczących oraz podmiotów, którym w ramach programu finansowanego z udziałem tych środków, została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów. Ustęp 3 tego artykułu stanowi, iż dotacje rozwojowe mogą być przekazywane z budżetu państwa lub z budżetu samorządu województwa w formie zaliczki lub zwrotu wydatków poniesionych na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4. Ponadto, zgodnie z art. 202 ust. 4 tej ustawy, dotacje rozwojowe mogą być przekazywane beneficjentom projektów także za pośrednictwem instytucji pośredniczących oraz przez podmioty, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów.

  Zmiana statusu środków unijnych i włączenie ich do budżetu państwa w ustawie o finansach publicznych powoduje, że programy operacyjne od 2007r. są finansowane według zasad określonych w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych (z zastrzeżeniem art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 249, poz. 1832). Środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak i współfinansujących środków krajowych przeznaczone na realizację tych programów operacyjnych będą wydatkami budżetu państwa.

  Należy również zwrócić uwagę na definicję beneficjenta zawartą w przepisach ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którą beneficjentami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, realizujące projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu (art. 5 pkt 1 ustawy). Dotację rozwojową mogą zatem otrzymać beneficjenci, w tym osoby prawne, realizujące projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych w oparciu o decyzję lub umowę o dofinansowanie projektu.

  Odnosząc powyższe wyjaśnienia do opisanego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż środki, które Spółka (beneficjent) otrzyma w formie dotacji rozwojowej z budżetu państwa, podlegać będą zwolnieniu z podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop.

  Na marginesie należy nadmienić, że wydatki bezpośrednio sfinansowane w/w przychodami zwolnionymi od podatku dochodowego od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 58 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47 i 48 lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

  Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.