Euro | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to euro. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

1. Czy datą powstania obowiązku podatkowego jest dzień odprawy celnej na terenie Niemiec?
2. Czy dla celów podatku dochodowego należy przyjąć sumę wartości towaru w euro po przeliczeniu przez dokonującego odprawy wraz z cłem i po kursie z jakiego dnia należy przeliczyć ww. wartość?

Fragment:

(...) Do odprawy celnej pośrednik niemiecki dokonuje przeliczenia waluty z faktury z dolara na euro wg obowiązującego kursu celnego. Do podatku dochodowego przyjmowana jest wartość towaru w euro wg przeliczenia odprawiającego plus wartość cła. W tym wypadku również stosowany jest kurs euro z dnia poprzedzającego dzień odprawy celnej. Reasumując, prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy stwierdzające, iż dla celów podatku dochodowego należy przyjąć sumę wartości towaru w euro po przeliczeniu przez dokonującego odprawy wraz z opłatami celnymi. Natomiast nieprawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy dotyczące sposobu przeliczenia wartości towaru na walutę polską. Wyżej wymienioną wartość towaru wraz z cłem należy bowiem przeliczyć w sposób następujący: w przypadku jeśli prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów zgodnie z metodą opisaną w art. 22 ust. 4 i 6b powołanej ustawy - wg kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (...)

2011
1
paź

Istota:

CIT - w zakresie umowy leasingu finansowego.

Fragment:

(...) są następujące interpretacje przepisów prawa podatkowego: ILPB3/423-658/09-5/JC z dnia 9 listopada 2009 roku, ITPB3/423-248/07/MT z dnia 31 stycznia 2008 roku czy też IPPB3/423-20/10-2/GJ z 23 marca 2010 roku. Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, iż w razie zbycia przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy przychodem Spółki będzie kwota otrzymana zaś kosztem uzyskania przychodów niespłacona przez korzystającego część wartości początkowej wyrażonej zgodnie z umową w Euro, przeliczona według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zbycia. Jednocześnie rozliczenia podatkowe Spółki z tytułu umowy leasingu finansowego dokonane do czasu zbycia przedmiotu leasingu pozostaną prawidłowe i nie będą musiały być korygowane. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na (...)

2011
1
paź

Istota:

CIT - w zakresie rozpoznania przychodu/kosztu z tytułu spłaty przez korzystającego części kapitałowej raty leasingowej w umowie leasingu finansowego, ustalonej pierwotnie w PLN, wyrażonej w umowie leasingu w Euro a płaconej w PLN

Fragment:

(...) leasingu nieruchomości korekta nie mogłaby objąć, ze względu na terminy przedawnienia zobowiązania podatkowego, całego okresu trwania umowy. Ryzyka tego nie dałoby się uniknąć nawet przy ustaleniu sumy rat kapitałowych na poziomie znacznie wyższym niż wartość początkowa przedmiotu leasingu. Reasumując, R. jest zdania, iż spłata wartości początkowej w leasingu finansowym (cześć kapitałowa raty leasingowej) denominowanym w Euro (wartość początkowa wyrażona w umowie w Euro), bez względu na wahania kursu waluty odniesienia, bez względu na sumę faktycznie dokonanych w PLN wpłat oraz bez względu na pierwotne wyrażenie wartości początkowej w PLN, pozostaje neutralna podatkowo zgodnie z treścią art. 17f ustawy CIT. Ponieważ spłata taka nie powoduje także powstania podatkowych różnic kursowych oznacza to, że u R. nie powstaje z tego tytułu przychód bądź koszt uzyskania przychodu. Ad.2 W chwili obecnej R. rozważa przedwczesne rozwiązanie umowy (...)

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy przy obliczaniu podatku należnego wykazanego na fakturze VAT Spółka prawidłowo zastosowała zasady wynikające z § 10 ust. 5 rozporządzenia w powiązaniu z wymogiem zawartym w § 5 ust. 6 rozporządzenia i w konsekwencji wykazała prawidłową wielkość należnego podatku od towarów i usług wyrażoną w złotych?
2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka wykazała na fakturze VAT prawidłową wielkość, wyrażonej w złotych, podstawy opodatkowania, a tym samym nie naruszyła art. 29 ust, 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?

Fragment:

(...) procedury płatności ceny za usługę, należy pomniejszyć całkowitą kwotę należności w Euro o sumę już uiszczonych zaliczek w Euro, a następnie pomniejszyć obliczony w ten sposób podatek o sumę kwot tego podatku wyrażoną w Euro wykazanych w fakturach zaliczkowych. Dopiero tak dokonana operacja rozrachunkowa pozwala na przeliczenie kwoty podatku VAT na złote. W związku z powyższym, sposób rozliczenia zaliczki polegający na obliczeniu różnicy wartości netto wyliczonej w euro, a następnie wyliczeniu podatku od tej kwoty i dokonaniu jego przeliczenia na złote według średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury – należy uznać za prawidłowy. Ponadto, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi (...)

2011
1
wrz

Istota:

W jaki sposób przeliczać wartości podatku VAT w EURO na wartość VAT w PLN, gdyż przypadku większej ilości pozycji na fakturze zawsze będą rozbieżności w metodach przeliczania podatku w EURO na PLN?

Fragment:

(...) sposób przeliczenia podatku VAT z EURO na PLN i wskazał, iż jego zdaniem powinno odbywać się ono wg algorytmu: suma podatku VAT w EURO x kurs = wartość podatku VAT w PLN. Z powyższych uregulowań wynika, że istnieje możliwość wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż w dowolnej walucie obcej, ale kwota podatku powinna być zawsze wyrażona w walucie polskiej, co oznacza, że w przypadku kontraktów zawartych np. w EURO dostawca krajowy może wystawić fakturę podając kwoty w EURO, ale podatek VAT dodatkowo w złotych. Biorąc bowiem pod uwagę zapis § 5 ust. 1 rozporządzenia stwierdzić należy, że przepis ten określa niezbędne minimum elementów, które powinna zawierać faktura VAT. Zgodnie zatem z pkt 11 tego przepisu, niezbędne jest aby zamieścić na niej kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów lub usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Jednakże brak jest przeszkód, aby faktura dokumentująca (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy transakcja zakupu EUR przez Wnioskodawcę od HM będzie stanowić jedną z czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym, czy Zainteresowany będzie podlegać z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) wprowadzić żadnych wzajemnych odpłatności (np. w postaci prowizji) z tytułu dokonywania wymiany walut. Strony nie uzgodniły jeszcze ostatecznie, wg jakiego kursu będzie dokonywana ww. wymiana EURO i PLN. Najprawdopodobniej będzie to każdorazowo aktualny kurs średni NBP albo też kurs stanowiący średnią aktualnych kursów sprzedaży kilku największych polskich banków. Zatem, biorąc pod uwagę powyższą analizę oraz opis zdarzenia przyszłego transakcja sprzedaży waluty obcej (EURO) będzie stanowić świadczenie usług. Tut. Organ podkreśla, iż obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług na terytorium kraju, co do zasady występuje po stronie sprzedawcy. Przepisy w przedmiotowej sprawie nie przewidują przeniesienia obowiązku podatkowego na kupującego, czyli Wnioskodawcę. Tym samym, po stronie Zainteresowanego (kupującego) nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej transakcji. Mając na uwadze powyższe, oceniając całościowo stanowisko (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy w momencie spłaty przez Kredytobiorcę kredytu w sytuacjach opisanych w poz. 54 niniejszego wniosku dochodzi do powstania dodatnich lub ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 5 lub 15a ust. 3 pkt 5 Ustawy?

Fragment:

(...) (pożyczki) konieczne jest łączne wystąpienie dwóch przesłanek: kredyt (pożyczka) jest kredytem w walucie obcej, spłata kredytu (pożyczki) również musi nastąpić w walucie obcej. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż umowa kredytowa przewiduje zaciągnięcie kredytu w PLN. Nie będzie zatem spełniony pierwszy z w/w warunków, a tym samym nie powstaną różnice kursowe. Bez znaczenia pozostaje więc okoliczność, że spłata kredytu nastąpi w walucie obcej (EURO). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, w odniesieniu do przypadku nr 2 uznaje się za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu (...)

2011
1
sie

Istota:

„W związku z wejściem w życie dnia 24 stycznia 2009r. ustawy z dnia 23 października 2008r. dotyczącej rozliczeń w walutach obcych miedzy kontrahentami krajowymi, Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy należność brutto faktury za wykonaną usługę transportową może być regulowana w walucie EURO?”

Fragment:

(...) Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż w sierpniu 2009 roku Wnioskodawca dokonał płatności faktur VAT za wykonanie usługi transportowej – księgowanych na lipiec 2009. Wartość brutto faktur została uregulowana w walucie EURO. Biorąc pod uwagę wyżej przywołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż należność brutto wynikająca z faktury za wykonaną usługę transportową może być uregulowana w walucie EURO. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 (...)

2011
1
sie

Istota:

Możliwość otrzymywania faktur VAT w obcej walucie od transportowych firm podwykonawczych

Fragment:

(...) Istnieje zatem możliwość wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż w dowolnej walucie obcej, ale kwota podatku powinna być zawsze wyrażona w walucie polskiej, co oznacza że w przypadku kontraktów zawartych np. w EURO podwykonawca krajowy może wystawić fakturę podając kwotę netto i brutto w EURO, a podatek VAT w złotych. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie ogranicza możliwości aby zapłata za faktury wystawione w EURO otrzymywane od kontrahentów krajowych dokonywana również była w tej walucie. Ponadto, jeśli chodzi o kwestię przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej zauważa się, że sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych zawarty jest w art. 31a ust. 1 i 2 ww. ustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy pozyskane przez Wnioskodawcę środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowią dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie – w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie w jakim pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych z bezzwrotnej pomocy, oraz w art. 17 ust. 1 pkt 47 lub 48 cyt. ustawy w zakresie w jakim pochodzą z dotacji budżetu państwa?

Fragment:

(...) bezpośrednio do beneficjentów. Zmiana statusu środków unijnych i włączenie ich do budżetu państwa w ustawie o finansach publicznych powoduje, że programy operacyjne od 2007r. są finansowane według zasad określonych w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych (z zastrzeżeniem art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 249, poz. 1832). Środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak i współfinansujących środków krajowych przeznaczone na realizację tych programów operacyjnych będą wydatkami budżetu państwa. Należy również zwrócić uwagę na definicję beneficjenta zawartą w przepisach ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którą beneficjentami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, realizujące projekty finansowane (...)